ТОП 10:

Акт приймання-передачі аудиторських послуг№ 1 01 квітня 2011 року

Підстава : Договір №1 від 27 лютого 2011 року з ВАТ «Ріваль».

Аудиторський висновок власного капіталу за 2010 рік складений у двох примірниках на одному аркуші.

Переданий Замовнику один примірник.

Вартість виконаних робіт згідно з договором становить 18 000 грн., у тому числі ПДВ 3 000 грн.

Виконавець Замовник

Аудиторська фірма «Надія» ВАТ «Ріваль»

Директор Баришполь К.Ю. Директор Колісник О.С.

69000 69000

Запорізька обл. Запорізька обл.

м. Запоріжжя м. Запоріжжя

вул. Чарівна, 27 вул. Щаслива, 18

тел. 227-26-335 тел. 270-28-18

_________________ Директор _____________Директор

Баришполь К.Ю. Колісник О.С.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1.Закон України „Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р. № 3126-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//zakon.rada.gov.ua.

2.Аудит. Методика документування : навч. посіб. / [І.І. Пилипенко, В.І. Драч, Н.М. Проскуріна та ін.]. – К. : Інформ.-вид. центр Держкомстату України, 2003. – 457 с.

3.Аудит: теорія і практика : навч. посіб. / [А.Г. Загородній, М.В. Корягін, А.В. Єлісєєв та ін.]. – 2-ге вид. – Л. : Львівська політехніка, 2004. – 456 с.

4.Белуха Н.Т. Аудит : учебник / Н.Т. Белуха. – К. : Знання, 2000. – 769 с.

5.Аудит. Курс лекцій для студентів ЗДІА спеціальності 6.050100 «Облік і аудит», денної та заочної форми навчання. / Укл.: Г.М. Бескоста – Запоріжжя, 2007. - 85 с.

6.Бутинець Ф.Ф. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі : монографія / Ф.Ф. Бутинець, Н.І. Петренко. – Житомир : ЖДТУ, 2003. – 408 с.

7.Войнаренко М.П. Податковий облік і аудит : підручник / М.П. Войнаренко, Г.В. Пухальська. – К. : Академія, 2009. – 376 с.

8.Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів ЗДІА спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства» / Укл.: А.М. Ткаченко. – Запоріжжя, 2007. – 45 с.

9.Зубилевич С. Перспективы развития аудита / С. Зубилевич // Бухгалтерский учет и аудит. – 2005. – № 8–9. – С. 101–109.

10.Кадуріна Л.О. Основи аудиту : навч. посіб. / Л.О. Кадуріна. – К. : Слово, 2003. – 184 с.

11.Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К. : Каравела, 2004. – 568 с.

12.Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики : пер. з англ. / [О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик, Т.Ц. Шарашидзе та ін.]. – К. : СТАТУС, 2006. – 1152 с.

13.Організація і методика проведення аудиту : навч.-практ. посіб. / [В.В. Сопко, Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільіна та ін.]. – К. : Професіонал, 2004. – 624 с.

14.Пантелєєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація : монографія / В.П. Пантелєєв ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2008. – 491 с.

15.Петрик О.А. Аудит: методологія і організація : монографія / О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2003. – 260 с.

16.Рогуленко Т.М. Аудит : учебник / Т.М. Рогуленко. – изд. с изминениями. – М. : Экономист, 2006. – 383 с.

17.Салига С.Я. Аудит податків суб’єктів господарювання / С.Я. Салига, Т.О. Меліхова. Монографія. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 224 с.

18.Салига С.Я. Формування фінансової безпеки суб’єктів господарювання на основі аудиту податків / С.Я. Салига, Т.О. Меліхова. Монографія. – Запоріжжя : ЗЦНТЕІ, 2011. – 272 с.

19.Сахарцева І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту : монографія / І.І. Сахарцева. – К. : Кондор, 2005. – 374 с.

20.Ткаченко А.М. Організація внутрішнього аудиту на промислових підприємствах : монографія / А.М. Ткаченко. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2005. – 505 с.

21.Усач Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами : монографія / Б.Ф. Усач. – К. : Знання, 2005. – 247 с.

Додаткова література:

22.Адамс Р. Основи аудиту: Пер. с англ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 398с.

23.Аренс А. Аудит : пер. с англ. / А. Аренс, Дж. Лоббек ; [гл. ред. серии проф. Я.В. Соколов]. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 560 с.

24.Давидов Г.М. Аудит. / Г.М. Давидов : Підручник. – К.: Знання, 2004. – 514с.

25.Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація : монографія / Н.І. Дорош. – К. : Знання : КОО, 2001. – 402 с.

26.Иванина Е.А. Аудит в регионе: состояние, проблемы, перспективы развития / Е.А. Иванина. – Донецьк : Інститут економіко-правових досліджень НАНУ, 2000. – 20 с.

27.Мелихова Т.О. Методические рекомендации по составлению программы аудита налога на добавленную стоимость / Т.О. Мелихова, И. Сахарцева, А. Кривошей // Вестник налоговой службы Украины. – 2005. – № 21. – С. 59–62.

28.Меліхова Т. Аудит податку на прибуток / Т. Меліхова // Інтелектуальний потенціал молоді в науці і практиці. Серія економічна : матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (23 травня 2006 р.). – Хмельн.: ХІЕП, 2006. – Ч. 1. – С. 126–128.

29.Меліхова Т.О. Економічне обґрунтування підвищення ефективності зовнішнього аудиту податків / Т.О. Меліхова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя, 2010. – № 2. – С. 131–135.

30.Меліхова Т.О. Концептуальний підхід щодо розвитку сучасної теорії аудиту податків / Т.О. Меліхова // Інституціональний вектор економічного розвитку. – Мелітополь, 2009. – № 2. – С. 185–196.

31.Меліхова Т.О. Концептуальні підходи щодо трактування аудиту / Т.О. Меліхова // Соціально-економічний розвиток України і регіонів : тези доповідей першої Міжнародної наук.-практ. конференції. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – С. 126–127.

32.Меліхова Т.О. Методика аудиту податку на додану вартість / Т.О. Меліхова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Серія: Інтеграція та інноваційна трансформація : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2006. – Вип. XII. – № 1. – С. 76–84.

33.Меліхова Т.О. Методика документування аудиту земельного податку / Т.О. Меліхова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка та менеджмент. – Суми, 2005. – Вип. 3–4. – С. 344–352.

34.Меліхова Т.О. Методика документування аудиту транспортного податку / Т.О. Меліхова, О.М. Кривоший // Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. – Л. : Інтереко, 2005. – Спецвип. 15. – Ч. 1. – С. 163–170.

35.Меліхова Т.О. Методологія аудиту ефективності використання коштів на проведення наукових досліджень у вищих навчальних закладах / Т.О. Меліхова, О.В. Шляга, Ю.В. Подмешальська, В.О. Фоменко // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Економічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – № 1. – С. 152–161.

36.Робертсон Дж. Аудит: Пер. С англ. – М: КРМ, Аудиторская фирма «Контакт», 1993. - 496 с.

37.Чернелевський Л.М. Аудит : навч. посіб. / Л.М. Чернелевський, Н.І. Беренда. – К. : Міленіум, 2002. – 466 с.

38.Шандор А.В. Особливості складання програм аудиту / А.В. Шандор // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www/ rusnauka. Com /Economics/6/85/.htm

39.Шеремет А.Д. Аудит : учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. –
5-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 448 с.

 

 

ДОДАТОК А

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізька державна інженерна академія

Факультет економіки та управління Кафедра «Облік і аудит»

 

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни _________________________________________________________________

Тема _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Виконав: __________ студент ____________ _____________________________

(підпис) (шифр групи) (П.І.Б.)

 

 

«Здано на перевірку» __________ _______________ «____»_________ р.

(підпис) (П.І.Б.)

«Допущено до захисту» _________ _______________ «_____»________ р.

(підпис) (П.І.Б.)

 

« __________________________________________________________» «_____»_______р.

(бали/оцінка за шкалою ЕСТS, оцінка за національною шкалою)

 

 

Прийняв: голова комісії ________ _____________________________ _________________

(підпис) (наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б.)

 

Члени комісії:

________ _________________________________ _______________

(підпис) (наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б.)

 

 

________ ________________________________ ______________

(підпис) (наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б.)

 

Запоріжжя

20___ р.

ДОДАТОК Б

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізька державна інженерна академія

Факультет економіки та управління Кафедра «Облік і аудит»

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

студенту групи ____________ __________________________________________________

(шифр групи) (П.І.Б.)

з дисципліни ________________________________________________________________

на тему______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Термін здачі роботи ___________________________________________________________

(тиждень або дата)

Вихідні дані до роботи _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(можливі додаткові вихідні дані у вигляді схем, таблиць тощо, які додаються до бланку завдання)

 

Зміст пояснювальної записки ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перелік графічного матеріалу ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата видачі завдання ___________________________________________________________

 

Керівник роботи __________ __________________ _______________

(підпис) (наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б.)

 

Завдання прийняв до виконання __________ __________ ___________________

(підпис) (шифр групи) (П.І.Б.)

 

ДОДАТОК В

 

РЕФЕРАТ

88 с., 7 рис., 28 табл., 28 літ., 4 дод.

На пояснювальну записку до курсової роботи на тему: «Аудит власного капіталу».

Мета курсової роботи – опанування базових теоретичних знань та набуття практичних навичок з організації та методики проведення аудиту, створення інтегрованої методики як базового елементу Внутрішнього стандарту діяльності.

Завдання курсової роботи:теоретичної частини - в логічній послідовності, змістовно описати теоретичні та організаційні питання проведення аудиту; виявити проблемні питання, підходи фахівців до вирішення таких питань; висловити та обґрунтувати особисту думку; практичної частини - розроблення внутрішніх організаційних аспектів практичної діяльності аудиторів: визначення типових модулів організаційно-економічних, функціональних, інформаційних; розробка пропозицій щодо складу, утворення, практичного використання аудиторських процедур; розробка внутрішнього стандарту практичного використання (технології планування, практичного використання, узагальнення результатів).

У першому розділі курсової роботи розглянуті теоретичні засади проведення аудиту власного капіталу.

У другому розділі розглянуті питання організаційно-методичного забезпечення практичного проведення аудиту.

У третьому розділі наведені пропозиції щодо вдосконалення методики аудиту власного капіталу.

АУДИТ, ЯКІСТЬ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР, ПРОГРАМА АУДИТУ, РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ, АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ, ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, ВНУТРІШНЬОФІРМОВІ СТАНДАРТИ.

 

ДОДАТОК Г

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП…………………………………………………………………………….4

1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ……………………………………………………………..………..6

1.1 Нормативно-законодавча база для проведення аудиту власного капіталу …………………………………………………………………………...6

1.2 Огляд та аналіз організаційно-методичного забезпечення проведення аудиту власного капіталу…………………………………………….……….…20

1.3 Послідовність проведення аудиту власного капіталу …………………30

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ……...………………….37

Організація процесу аудиту власного капіталу …………..……………37

Організація проведення аудиту на ВАТ «Ріваль»…………..…………....56

3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ ВНУТРІШНЬОГО СТАНДАРТУ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ...……….68

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...75

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...78

ДОДАТОК А - Лист-замовлення ВАТ «Ріваль»………………..……………..81

ДОДАТОК Б - Лист-згода аудиторської фірми «Надія»……..……………….82

ДОДАТОК В - Договір про надання аудиторських послу….………………...83

 

ДОДАТОК Д

 

ВСТУП

Актуальність темикурсової роботи.Одним із елементів ринкової економіки є система фінансово-економічного контролю, яка формується в Україні. Важливе місце в цій системі належить незалежному аудиту та методиці його проведення. Виняткове значення в аудиті має вдосконалення організації та методики аудиту власного капіталу. Адже власний капітал є основою для початку та продовження господарської діяльності будь-якого підприємства, тому він є одним із найважливіших показників, і від правильності ведення його обліку значним чином залежать майнові відносини власників.

Власники, а перш за все колективні власники — акціонери, а також кредитори, не мають можливості самостійно переконатися в тому, що всі операції з власного капіталу підприємства законні та правильно відображені у звітності, через те, зазвичай не мають ні доступу до облікових записів, ні відповідного досвіду, а саме тому потребують послуг аудиторів. Таким чином виникає необхідність у проведенні якісного аудиту власного капіталу на підприємствах, що може забезпечити висловлення незалежної думки стосовно достовірності та законності операцій з власного капіталу.

Мета курсової роботи – опанування базових теоретичних знань та набуття практичних навичок з організації та методики проведення аудиту, створення інтегрованої методики як базового елементу Внутрішнього стандарту діяльності.

Для досягнення поставленої мети визначенозавдання курсової роботи:

- теоретичної частини - в логічній послідовності, змістовно описати теоретичні та організаційні питання проведення аудиту; виявити проблемні питання, підходи фахівців до вирішення таких питань; висловити та обґрунтувати особисту думку;

Продовження додатку Д

 

- практичної частини – розроблення внутрішніх організаційних аспектів практичної діяльності аудиторів:

- визначення типових модулів організаційно-економічних, функціональних, інформаційних;

- розробка пропозицій щодо складу, утворення, практичного використання аудиторських процедур;

- розробка внутрішнього стандарту практичного використання (технології планування, практичного використання, узагальнення результатів).

Об’єктом дослідження є власний капітал.

Предметом дослідження є теоретичні засади аудиту власного капіталу підприємства.

Інформаційною базою роботи стали нормативно-правові акти України, наукові праці вітчизняних вчених-економістів, періодика, а також дані бухгалтерського обліку власного капіталу ВАТ «Ріваль».

 

 

 

 

 

ДОДАТОК ЕПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.014 с.)