ТОП 10:

ЗАХИСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИПри оцінці курсового проекту (роботи) враховуються:

- теоретичний рівень знань студента, розкриття сутності та теми курсового проекту (роботи) та глибини його змісту;

- набуття навичок з розробки й вирішення наукової проблеми: вміння самостійно працювати з літературними джерелами, виділяти й аналізувати провідні концепції, ставити експеримент, виконувати розрахунки тощо, грамотно оформляти бібліографію;

- використання методів дослідження, самостійний і творчий підхід до аналізу явищ і процесів;

- планомірний і систематичний характер роботи студента над темою;

- якість і правильність оформлення, своєчасність здачі курсової роботи.

Курсова робота оцінюється за шкалою ЕСТS, національною шкалою та шкалою ВНЗ (табл. 3.1). У випадку отримання студентом при захисті курсової роботи оцінки „незадовільно" рішенням кафедри йому пропонується нова тема та визначається новий термін виконання курсової роботи.

Таблиця 3.1 - Співвідношення рейтингових балів за шкалою ЗДІА і оцінок за національною шкалою ЕСТS

Бал Оцінка за національною шкалою     Оцінка за шкалою ЕСТS
    Оцінка Пояснення
91-100 Відмінно А відмінне виконання
81-90 Добре В вище за середній рівень
76-80     С хороший рівень
61-75 ~5Ь60~ Задовільно Д рівень нижчий за середній
        Е відповідає мінімальним критеріям
21-50 Незадовільно FX не відповідає вимогам, необхідний повторний захист
1-20     F необхідне повторне виконання проекту (роботи)

Результат виконання та захисту студентом кожного завдання курсового проекту (роботи) комплексно оцінюється окремо за такою шкалою:

- 91-100 балів: всі пункти завдання повністю виконані без помилок; відповідає всебічному системному та глибокому рівню знаннь програмного матеріалу; демонструє належний рівень використання літератури, володінню понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; застосування їх для вирішення типових і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей у розумінні, викладі та використанні навчально-програмного матеріалу;

- 76-90 балів: всі пункти завдання повністю виконані без суттєвих помилок; відповідає належному засвоєнню студентом програмного матеріалу; засвоєнню інформації в межах лекційного курсу; володінню необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вмінню використовувати їх для вирішення типових і нетипових практичних ситуацій, допускаються окремі незначні помилки;

- 60-75 балів: більше 30% всіх пунктів завдання виконано не вірно; відповідає виявленню значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; не досить упевненому володінню окремими поняттями, методиками та інструментами, про що свідчать принципові помилки під час їх використання.

Курсова робота до захисту не допускається, якщо:

- подана науковому керівникові на перевірку зі значними порушеннями строків, установлених календарним графіком;

- виконана не самостійно;

- за структурою не відповідає вимогам;

- недбало оформлена.

В екзаменаційну відомість та індивідуальний навчальний план студента вносяться остаточна оцінка, отримана ним на захисті, за національною шкалою та міжнародною шкалою ЕСТS, а також відповідний цій оцінці підсумковий, рейтинговий бал.

Захист курсових робіт студентами проводиться перед комісією у складі керівника курсової роботи та одного - двох викладачів кафедри.

Порядок захисту курсової роботи:

- доповідь автора (до 10 хвилин), у якій розкривається основний зміст роботи, результати розрахунково-графічної та експериментальних частин дослідження, висловлюються власні пропозиції та обґрунтовуються прийняті рішення;

- відповіді автора на запитання членів комісії та присутніх на захисті викладачів та студентів щодо досліджуваної проблеми;

- оцінювання членами комісії якості виконання, змісту та захисту курсової роботи студента.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.007 с.)