ТОП 10:

Робочий документ аудитора - Перелік помилок і порушень, виявлених при аудиті 

Первинний документ, обліковий регістр Характер порушення
Найменування Дата Сума
Головна книга   01.03.10 +50 Сума резервного капіталу не відповідає визначеній у статуті
Головна книга   12.03.10 + 8 Механічна помилка при визначенні залишку на рахунку 46
Акт прийомки-передачі основних засобів 21.10.00 Відсутня печатка підприємства

 

Підсумковий етап. Складається:

- Аудиторський звіт.

- Аудиторський висновок.

- Акт приймання-передачі аудиторських послуг

Аудитор оформляє результати своєї перевірки аудиторським звітом та висновком. Аудиторський звіт є додатковим підсумковим документом, тобто не обов’язковим, і видається замовнику тільки в тому випадку, якщо аудитор вважає це необхідним, чи коли це обумовлено у договорі, або додатковій угоді між аудитором і клієнтом. Аудиторський висновок розрахований на широке коло користувачів, публікація якого є свідченням того, що річний бухгалтерський звіт підприємства – клієнта як у цілому, так і у всіх його деталях відповідає чинному законодавству, методики ведення бухгалтерського обліку, обліковій політиці підприємства та є достовірним.

Аудиторський висновок про бухгалтерську звітність економічного суб'єкта являє собою думку аудиторської фірми про вірогідність звітності. Розрізняють чотири види аудиторського висновку:

- безумовно позитивний;

- умовно позитивний (фундаментальна невпевненність або нефундаментальна незгода);

- негативний;

- відмова від надання висновку.

Для набуття практичних навичок рекомендуємо в курсової роботі скласти аудиторський звіт та аудиторський висновок. Хоча на практиці після проведення аудиту фінансової звітності складається аудиторський висновок, а після проведення операційного аудиту складається аудиторський звіт.

Аудиторський звіт незалежної аудиторської фірми

ВАТ «Ріваль» Директор Колісник О.С.

69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 18, тел. 270-28-18

 

м. Запоріжжя 01 квітня 2011 року

Аудитором Баришполь К.Ю. проведена аудиторська перевірка власного капіталу ВАТ «Ріваль» за 2010 рік. Підставою для проведення аудиту є Договір №1 «27» лютого 2011 року.

Особа відповідальна за фінансовий стан : Директор Колісник О.С.

Особа відповідальна за стан бухгалтерського обліку: Головний бухгалтер Тищенко В.Н.

Аудит проводився за участю матеріально-відповідальної особи : головного бухгалтера Тищенко В.Н.

Початок аудиту : 01 березня 2011 року.

Аудит закінчений: 01 квітня 2011 року.

Документами надання для перевірки є установчі документи, первинні документи з обліку власного капіталу, регістри бухгалтерського обліку та фінансова звітність.

Питання, винесені на перевірку:

1. Аудит структури власного капіталу та наявності нормативних документів;

2. Аудит статутного капіталу;

3. Аудит додаткового капіталу;

4. Аудит резервного капіталу;

5. Аудит нерозподілених прибутків (непокритих збитків);

6. Аудит неоплаченого капіталу;

7. Аудит вилученого капіталу;

8. Аудит динаміки власного капіталу;

9. Визначення правильності відображення кореспонденції рахунків;

10. Визначення правильності відображення у фінансовій звітності.

Порушення, виявлені під час аудиту:

Висновки за результатами перевірки:

1. За даними підприємства у регістрах бухгалтерського обліку та балансі за 2010 рік загальна сума продажу акцій за номінальною вартістю становить 10 500,00 грн., а за даними аудиту - 10 000,00 грн. Відхилення становить 500,00 грн; За даними аудиту загальна сума продажу акцій за ринковою вартістю становить 16 000,00 грн., а за даними підприємства -16 800,00 грн. Відхилення - 800,00 грн. У зв’язку з цим за даними аудиту емісійний дохід склав 6 000,00 грн., а за даними підприємства - 6 300,00 грн. Відхилення - 300,00 грн. Арифметична помилка.

2. За даними підприємства у регістрах бухгалтерського обліку додаткові внески засновників без рішення про збільшення статутного капіталу малоцінними швидкозношувані предметами становить 300,00 грн., а за даними аудиту 311,00 грн. Арифметична помилка. За даними аудиту додаткові внески засновників без рішення про збільшення статутного капіталу малоцінними швидкозношуваними предметами на рахунках бухгалтерського обліку необхідно відобразити таким чином: Д-т 22 К-т 422. За даними підприємства відображення відбулось таким чином: Д-т 20 К-т 422.

3. За даними підприємства у регістрах бухгалтерського обліку та балансі залишкова вартість на дату балансу необоротного активу складає 1200,00 грн., а за даними аудиту – 1000,00 грн. Відхилення – 200 грн. Арифметична помилка. У зв’язку з цим індекс переоцінки за даними аудиту складає 7,5, а за даними підприємства – 6,25. За даними аудиту дооцінка об’єкта необоротних активів на рахунках бухгалтерського обліку відображається таким чином: Д-т 10 К-т 423, а за даними підприємства: Д-т 11 К-т 423. За даними аудиту сума зносу з дооцінки на рахунках бухгалтерського обліку відображається таким чином: Д-т 423 К-т 131, а за даними підприємства: Д-т 423 К-т 132.

4. За даними підприємства у регістрах бухгалтерського обліку та балансі нарахована сума зносу необоротного активу за рік становить 900,00 грн., а за даними аудиту – 1 000,00 грн. Відхилення – 100,00 грн. У зв’язку з цим за даними аудиту дохід у сумі нарахованого зносу складає 1 000,00 грн., а за даними підприємства - 900,00 грн. Відхилення – 100,00 грн. На рахунках бухгалтерського обліку підприємство також не вірно відобразило суму зносу та дохід у сумі нарахованого зносу. Відхилення також становить – 100,00 грн.

5. За даними підприємства у регістрах бухгалтерського обліку та балансі вартість майна соціальної сфери становить 4500,00 грн., а за даними аудиту – 5000,00 грн. Відхилення – 500,00 грн. Арифметична помилка. У зв’язку з цим на рахунках бухгалтерського обліку відображення іншого додаткового капіталу зазначене з помилкою – 500,00 грн.

Рекомендується для покращення ведення обліку власного капіталу запровадити автоматизацію обліку.

Директор Аудиторської фірми _____________ Баришполь К.Ю.

Аудиторський висновокнезалежної аудиторської фірми

ВАТ «Ріваль» Директор Колісник О.С.

69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 18, тел. 270-28-18

 

Аудиторську перевірку власного капіталу ВАТ «Ріваль» проведено згідно з договором №1 від 27 лютого 2011 року аудитором Баришполь К.Ю. (сертифікат аудитора № 271 виданої рішенням Аудиторської палати України № 7 від 07 липня 2010 року) фірми «Надія», яка здійснює аудиторську діяльність на підставі ліцензії № 537896, виданою Аудиторською палатою України 15 серпня 2010 року.

До обов’язків входило складання висновку на підставі інформації, отриманої в процесі аудиторської перевірки власного капіталу. Відповідальність за складання інформації про власний капітал несе керівництво підприємства. Була проведена перевірка відповідно до міжнародних стандартів аудиту, які вимагають планування та проведення аудиторської перевірки з метою збору достатньої інформації про відсутність суттєвих помилок у звітах та складання висновку про реальний фінансовий стан.

За даними фінансового обліку та звітності за період з 01 березня 2011 року до 01 квітня 2011 року аудитором перевірено таку документацію: установчі документи, первинні документи з обліку власного капіталу, регістри бухгалтерського обліку та фінансову звітність. Для перевірки було зібрано достатньо даних для висновку.

Фінансова звітність за 2010 рік підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку власного капіталу та достовірно повно представляє фінансову інформацію про підприємство згідно з нормативними вимогами до фінансового обліку та звітності в Україні.

Аудитор керувався законодавством України в галузі господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту.

 

01.04. 2011 року

Директор Аудиторської фірми _____________ Баришполь К.Ю.

 

Надання аудиторських послуг оформлюється актом приймання-передачі, в якому за підписами головного бухгалтера (а за потреби, наприклад, у разі відмови від підписання або виникнення суперечок між сторонами - директора або незалежного експерта) відображається перелік переданих документів [18- с.158].Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.005 с.)