ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 14 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 14 Страница

Методи управління ризиками установ та організацій Вибіркові виробничі практики Організація фінансової діяльності суб’єктів підприємництва Фінансова діяльність суб’єкта підприємництва Виконання індивідуального завдання Вимоги до оформлення звіту про Кафедра менеджменту, економічної теорії та фінансів Тема: Управління капіталом підприємств Тема: Управління фінансовими ризиками підприємств Тема: Основи антикризового фінансового управління підприємствами Виконання творчих і наукових завдань Організаційно-методичні основи управління фінансами підприємства Тестові завдання до змістового модуля 1 Теоретичні основи фінансового аналізу Тема 1. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу Тестові завдання до змістового модуля 2. Аналіз фінансового стану підприємства Тема 4. Аналіз джерел формування капіталу підприємства Тема 10. Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства Тема 11. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства Вопрос № 1.1. Оригинальный порядковый номер: 9 Вопрос № 6.2. Оригинальный порядковый номер: 15 Вопрос № 11.1. Оригинальный порядковый номер: 9 Тема № 16. Капитал и резервы предприятий Вопрос № 20.5. Оригинальный порядковый номер: 59 Тема 7. Бюджетний процес в Укpaїнi З дисципліни «Фінансове право» МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Змістовий модуль 1. Фінанси і фінансова діяльність держави Змістовий модуль 13. Правові засади здійснення податкового контролю як складової частини фінансового контролю в Україні Змістовий модуль 18. Правові основи валютного регулювання та контролю Що розуміють під предметом фінансового права? СПИСОК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, НОРМАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЕКЦІЯ 3 Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини ЛЕКЦІЯ 4 Правові засади фінансової діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування ЛЕКЦІЯ 5 Правові засади організації фінансового контролю в Україні ЛЕКЦІЯ 7 Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування ЛЕКЦІЯ 8 Бюджетний процес в Україні ЛЕКЦІЯ 9 Правовий режим цільових державних і місцевих Роль органів ДПС України у мобілізації коштів до бюджету ОН. Державний кредит як інститут фінансового права Кошторисно-бюджетне фінансування, його принципи Характеристика видів кошторисні відповідно до бюджетної класифікації Правовий режим державних цільових позабюджетних фондів коштів Понятгя та види власних надходжень бюджетних установ Глава 8. Правовий режим державних цільових Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості Правове регулювання структури бюджетів Складання проекту Державного бюджету України Та муніципального запозичення, його особливості Поняття і види державних і місцевих видатків Порядок кошторисно-бюджетного фінансування Позабюджетні кошти бюджетних установ Поняття і зміст валютного регулювання Постанови та декрети Кабінету Міністрів України Податкове право і податкова система України. Змістовний модуль І. Фінансове право Тема 8. Комплексний аналіз і рейтингове оцінювання фінансового стану підприємства Виробничий (операційний) леверидж Тема 5. Управління прибутком Теоретико-практичні основи фінансового менеджменту Рентні платежі (ануїтети) та їх оцінка Розрахунок порогу рентабельності, запасу фінансової міцності і сили впливу операційного важеля Моделі визначення вартості позикового капіталу Змістовий модуль 2. Управління інвестиціями Хто на фінансовому ринку може виступати у ролі емітента? Чим відрізняється ринок грошей від ринку капіталу? Чи має право інвестиційний фонд видавати майнові гарантії, забезпечені майном фонду, для третіх осіб? Форвардні операції на фінансовому ринку. Сутність операцій з готівкою та операцій на строк на фінансовому ринку. Правові аспекти регулювання ринку цінних паперів. Рабочая программа для специальностей 060800,061100, 351000 Тема 6. Финансы предприятий и организаций. Основы финансового менеджмента РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ Тема 8. Бюджет и бюджетная система ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА Экзаменационные билеты для специальностей 060800,061100, 351000 Экзаменационные билеты для специальностей 351300, 351100 Методы регулирования денежного обращения Назовите причины демонетизации золота и серебра Государственный долг Российской Федерации Финансовая система – это совокупность сфер и звеньев финансовых отношений, связанных с ними денежных фондов и органов управления финансами. Тема 5. Централизованные финансы Тема 6. Финансы организаций (предприятий) Оборотные средства предприятий, структура, источники финансирования Коммерческие банки и их функции Назовите основные задачи Центрального банка РФ Спрямованих на забезпечення стабільності Вопрос 2. Особенности организации финансов хозяйственных товариществ Вопрос 3. Финансовый аспект формирования и использования оборотных средств Вопрос 4. Мировая валютная система Етапи прийняття інвестором виконаних робіт та готових об’єктів Фінансові послуги. Ознаки фінансових послуг. Моделі структурної організації фінансового сектора країни. Структура лізингової угоди. Поняття, структура та способи лізингових платежів. Послуги по здійснення грошових платежів та розрахунків Суть і види банківських кредитів. До виконання курсової роботи з курсу Основні вимоги до виконання курсової роботи Критерії оцінювання курсових робіт з навчальної дисципліни «Банківські операції» ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ Стадії та закономірності руху кредиту. Тема 7. Фінансові посередники грошового ринку І. Значення курсової роботи у вивченні дисципліни. Обовязкові вимоги до змісту роботи Для прогнозування в практичній діяльності застосовують методи Як визначається коефіцієнт ризику? Возникновение финансов и развитие науки о финансах. Виды, формы и методы финансового контроля. Понятие и необходимость использования различных способов обеспечения возвратности кредита. Фінанси як наукова дисципліна та її зв'язок з ін.. дисциплінами. Предмет, завдання і метод фінансової науки Фінансові категорії та взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями Типологізація фінансової системи Фінансовий механізм та його складові елементи Доходи і видатки Державного бюджету Джерела формування і напрями використання фінансових ресурсів соціальних фондів України Недержавні соціальні фонди та їх діяльність Банки як основні фінансові посередники, їх функції. Глобальна фінансова система (ФС) Еволюція міжнародної фінансової системи. Зміст валютної інтеграції. Еволюція Європ вал систем Методи фінансування зовнішньої торгівлі. Мотиви міжнародних інвестицій Сущ-ть ФКС страны и её осн эл-ты Кредит с-ма страны и её звенья Кредит с-ма Яп-и и её звенья Фин с-ма Фр-и, ее звенья и особ-ти Особ-ти стан-ия ден-кр с-мы Ит-и Использование финансов в условиях рынка. III. государственные финансы. Финансовое регулирование экономики. Финансовая политика на современном этапе. Организация финансового контроля, пути повышения его действенности. Системы расчета уплаты налогов. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ БЮДЖЕТА. Формула расчета потребностей регионов в централизованной помощи. МЕХАНИЗМ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 1996 ГОДУ. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ (СПЕЦФОНДЫ) Тема 2.Система забезпечення ФМ. Тема 3.Управління грошовими потоками. Тема12. Антикризове фінансове управління. Види центрів відпов-ті та їх хар-ка. Склад вхідних грошових потоків на підприємстві та їх характеристика. Визначення вартості капіталу. Класифікація залучення позичкових коштів та їх хар-ка. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень. Оцінка рентабельності та прибутковості підприємства. Прогнозування банкрутства як елемент антикризового управління. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФОНДОВИЙ РИНОК» НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИ Перелік запитань для контролю знань програмного матеріалу Завдання 8. Саморегулювання на ФР Тест по теме «Финансы и финансовая система» Тема 4 «Финансы предприятий и их использование» Обещаний Анонимных Созависимых Становление и развитие финансов. Современные проблемы функционирования фин.рынка Политика гос-го регулирования эк-ки. Денежный оборот – организация и регулирование М/н финансово-кред орг-ии, их д-ть в совр условиях. Стан-ние и развитие бюдж федерализма в России Характеристика современной налоговой системы России, ее реформирование. Налог на им-во орг-ий: плательщики, методика исчисл-я Порядок исчисления и уплаты налога (ст. 346.21) Обязанности налоговых органов (ст. 32) Организация проектного финансирования. Риски проектного финансирования. Базовые понятия и научный инструментарий финансового менеджмента Фин.й менед-нт, как форма предприн-ва. Фин-вые методы управления инвес-иями. Технологии формирования денежных потоков. Организация работы по финансовому оздоровлению(ФО) предприятия. ФЗ о несостоятельности (банкротстве) Затратный подход к оценке бизнеса Харак-ка задач бюджет-ия на разл. фазах развития п/п. Общая хар-ка методов бюджет-ия. Анализ хозяйствующего субъекта в системе фундаментального анализа. Разработка эл-тов уч политики орг-ции как форма оптимизации налогооб Вайцехович Андрій Володимирович Музика Маріанна Володимирівна Гайдейчук Ярослава Ярославівна Тема 1. Создание коммерческого банка Тема 9. Гарантийные операции коммерческого банка Специальности 080105.65 – Финансы и кредит Рецензирование и защита курсовой работы Список кредитных организаций Калининградской области ТЕМА 6: ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ (не будет в контрольной, только на экзамене) КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ТА ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ПРОЕКТУ Результати отримані від політичних партій та претендентів на президентське крісло за умовами вкладених угод. Характеристика складових робочої структури проекту. Зовнішня організаційна структура проекту Перелік робіт, їх взаємозв’язок і тривалість Розподіл витрат по роботах проекту КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ Класична теорія фінансування Теорія оптимізації портфеля інвестицій Модель оцінки дохідності капітальних активів (САРМ) Неоінституційна теорія фінансування Концепція максимізації вартості капіталу власників (Shareholder-Value-Konzept) Розділ 2 Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств Фінансова діяльність кооперативів Фінансова діяльність державних і казенних підприємств Керівництво спільною діяльністю доручається одному з учасників договору, на нього ж покладається і ведення спільних справ. Статутний капітал і корпоративні права підприємства 3.2.1. Номінальний капітал підприємства Балансовий і ринковий курси акцій Курс акцій, розрахований за методом капіталізованої вартості, характеризує «внутрішню» вартість акцій, яка формується на основі очікуваних майбутніх доходів. Переважне право власників на придбання акцій (часток) Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав Способи зменшення статутного капіталу АТ Розділ 4 ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Чистий грошовий потік (Cash-flow) Порядок нарахування дивідендів Інструменти дивідендної політики Ефективність дивідендної політики Практична робота із залучення банківських кредитів Кількісні критерії кредитоспроможності Застава як спосіб кредитного забезпечення ОБЛІГАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 6.3.1. Види облігацій та їх параметри Є) копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства. Проценти та сума доходу, виплачених по облігаціях (для процентних облігацій). УКРУПНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 7.3.1. Сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА, СПРЯМОВАНА НА ЙОГО РОЗУКРУПНЕННЯ Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства Оцінка доцільності фінансових інвестицій Оцінка доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права ВІДОБРАЖЕННЯ ВАРТОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЗВІТНОСТІ Вартість капіталу підприємства Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства ТЕСТИ ТА АНАЛІТИЧНІ СИТУАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФІНАНСОВИХ СЛУЖБ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РОЗРАХУНКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 10.3.1. Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролiнгу Стратегічний фінансовий контролінг Оперативний фінансовий контролінг Прогнозування банкрутства на основі дискримінантного аналізу Аналіз точки беззбитковості (Break-Even-Analyse) МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 11.8.1. Експертне (суб’єктивне) прогнозування Бюджетування як функція фінансового контролінгу Система бюджетів на підприємстві Визначення потреби підприємства в капіталі 12.5.1. Зміст та види потреби в капіталі Потреба в капіталі для фінансування основних засобів і нематеріальних активів Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів Правила фінансування підприємств Правило вертикальної структури капіталу Бюджетний контроль та аналіз відхилень Алфавітно-предметний покажчик Поняття та класифікація проектів Сутність системи управління проектами, її елементи Цілі та принципи управління проектами. Життєвий цикл проекту Функції управління проектами Обґрунтування доцільності проекту Оцінка ефективності проектів Проектування організаційної структури управління проектами Переваги та недоліки матричної організаційної структури
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.032 с.)