ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 34 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 34 Страница

Призводить до негативного (від’ємного) ефекту. Купували б цінні папери корпорації, вартість капіталу У залученні зовнішніх джерел, то має бути визначена Впливає на коефіцієнт рентабельності активів і власного капіталу (тобто, на Що таке капітал? Наведіть класифікації капіталу підприємства. Критеріями для визначення потреби у капіталі для підприємства що Діяльності перевищують пов’язані з ними витрати. Спрямоване на врахування таких особливостей Сума очікуваного Сума фактично Сума прибутку, Визначення запасу фінансової міцності підприємства. Особливість формування прибутку підприємства в часі має специфічний Визначте, яку кількість відвідувачів повинен обслуговувати ресторан за Об’єкти підприємницької та іншої діяльності, у результаті якої Форми реальних інвестицій та особливості управління ними. Таблиці визначення ставки дисконтування наведені у додатках. Оцінювання капіталовкладень і Амортизаційні кошти надходять на підприємство у складі виручки від У разі порушень термінів оплати кредитів укладають додаткову угоду В залежності від форми надання капіталу і способу виплати доходу цінні Що не були виплачені за умовами випуску. Невиплата по забов'язаннях може Перевищує розмір дивідендів за привілейованими акціями, власникам Підприємстві реєструють лише Надати результати розрахунків. Менеджменті підходу ризик інтерпритується як можливість відхілення Перевищать зростання доходів від інвестицій. Внутрішніх фінансових ризиків. Тимчасово вільні грошові кошти в активи, які приносять доходи у вигляді Надзвичайну їх динамічність. Визначення ймовірності, міри і величини ризику різних варіантів Контракт на придбання (продаж) певної кількості Прибуток у розмірі 3000 грн. був отриманий у 26 випадках зі 100, то Розподілення (середнього значення). Встановлена наступна якісна оцінка різних значень коефіцієнту Метод проведення аналогії багато в чому подібний до аналітичного, але Графічне відображення моделі оцінювання капітальних активів має назву CML свідчить про співвідношення ризику і очікуваної дохідності Яка економічна сутність фінансового ризику підприємства? Назвіть E) Оптимізація структури капіталу Невизначеність майбутнього полягає не у визначенні точних цифр і Аналіз та оцінка результатів реалізації Останнім часом підприємства застосовують систему бюджетного Відрізків достовірність даних, викладених в цьому документі, знижується, Метою контролю є сприяння мобілізації всіх Розмір інших виплат. Банку, що обслуговує підприємство, також необхідний Формі бюджетів в розрізі фінансової структури підприємства (згідно Імовірність появи неплатоспроможності підприємства та її розміри провокують Викликаний суттєвим простроченням Боржниками можуть бути юридичні особи, що зареєстровані як суб’єкти Заява про порушення справи про банкрутство подається боржником або Та кредиторів і яка має ліцензію арбітражного керуючого, що видається в Відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) Рішення суду або господарського суду за поданням органів, що Пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги. Борг і його коефіцієнт забезпечення власними засобами стає меншим 0,1. Якщо Z 0,862 - нестійкій фінансовий стан. Фактичною вартістю основних засобів та інших необоротних активів до Використання залучених коштів, (для цього необхідно понижувати Фінансової кризи робиться висновок про доцільність чи недоцільність санації Відстрочка виплати дивідендів і винагород за виробничі результати. Ліквідаційна вартість автотранспортного підприємства «Перевізчик» Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: Навч. Назва показника Формула розрахунку Нормативне Загально-прийняте Синоніми Згідно форм фінансової звітності Загальна Понятие и сущность финансов как экономической категории. Финансовые отношения и взаимосвязи в экономике. Характеристика звеньев финансовой системы гос-ва. Сущность и классификация доходов бюджета. Формы и инструменты государственного кредита. Сущность и значение упр-я финансами. Формы и методы Финансового контроля. Тема 5. Методи оцінки фін. активів Визначення ціни облігації та фактори, що впливають на неї Особливості функціонування небанківських кредитних установ Поняття інвестицій та клас-я їх видів Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика підприємства Метод середньої ставки доходності Поняття оборотного капіталу, та його складові. ВК від випуску звичайних акцій Фактори дивідендної політики Тема 8. Оптимізація структури капіталу Поняття фінансового левериджу. Поняття бюджету та організаційні передумови його впровадження на підприємстві Розкрийте сутність фінансів як економічної категорії та визначити основні історичні характеристики формування державних фінансових систем. Надайте характеристику призначенню фінансів у суспільстві як особливому інституту держави. Охарактеризуйте взаємозв’язок фінансів із супутніми категоріями “заробітна плата”, “ціна”, “кредит”. Обґрунтуйте місце та роль державного бюджету в системі державних фінансів України. Розкрийте сутність фінансової політики та обґрунтуйте основні її завдання. Надайте характеристику державним фінансовим ресурсам Надайте характеристику місцевим бюджетам як складової системи державних фінансів в Україні. Визначте організаційно-правові засади побудови бюджетної системи в Україні. Охарактеризуйте джерела формування та напрямки використання коштів Державного бюджету. Надайте характеристику основним принципам побудови бюджетної системи України. Опишіть напрямки використання коштів місцевих бюджетів України. Надайте характеристику соціально-економічному призначенню державних цільових фондів в системі державних фінансів України. Надайте характеристику задачам, принципам та напрямкам фінансової політики України на сучасному етапі розвитку фінансових відносин. Розкрийте зміст страхування як економічної категорії Надайте характеристику правовим основам страхування в Україні. Надайте характеристику обов’язковому та добровільному страхуванню. Завдання та фахові вимоги щодо практичних знань і вмінь бакалавра за окремими напрямами діяльності. Бюджет робочого часу (орієнтовний) Структура та рекомендації до складання звіту про виробничу практику ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І РИНКОВА ЕКОНОМІКА Джерела і практика фінансування інвестицій Джерела фінансування інвестиційного проекту Фактори, що впливають на вартість капіталу Форми структури капіталу для фінансування проектів Ключові інструментальні компетентності ТЕМА 2. ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ ТЕМА5. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ТЕМА 7. СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК Тема: Фінансове право і фінансова політика (2 год.) Тема: Фінансовий менеджмент (2 год.) Тема «Бюджет. Бюджетна система» Тема: Еволюція і генезис фінансів Тематика для аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій Б. Пошуково-аналітична робота Комп’ютерний тестовий контроль (КТК) МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕМА 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТЕМА 4. АНАЛІЗ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО РЕСУРСІВ ТЕМА 5. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ Аналіз динаміки валюти балансу Аналіз наявності, складу і структури позикових засобів Аналіз взаємозв’язку активу і пасиву балансу Аналіз платоспроможності підприємства Аналіз доходності фінансової стійкості підприємства ПРОЕКТНА ЧАСТИНА НА МАТЕРІАЛАХ ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ» Операційний аналіз діяльності підприємства. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства Функції управлінських рішень ТЕМА 2: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОБЛЕМ ТЕМА 3: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ТЕМА 4: АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ І ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ТЕМА 5: МЕТОДИ СИТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Тема 6. МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ВИГОД І ВИТРАТ ТЕМА 7: МОДЕЛІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗЗБИТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕМА 8: МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТЕМА 9: МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ТЕМА 10: МОДЕЛІ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНІ ФОНДИ ТЕМА 11: МЕТОДИ І МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТЕМА 12: МОДЕЛІ Й МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПРОГНОЗУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 14: ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ Тема 3. Методична основа підготовки проектів управлінських рішень Тема 4. Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень Тема 5. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень Тема 6. Моделі аналізу вигод і витрат Тема 7. Моделі розв’язання проблем беззбиткової діяльності Тема 9 . Моделі фінансового управління МОДУЛЬ - Р 6. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ Тема 10. Моделі інвестицій в основні фонди Тема 12. Моделі й методи прийняття рішень у прогнозуванні діяльності підприємства Тема 14. Програмно-цільове управління та управлінські рішення ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ДИСЦИПЛІНИ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З курсу «Моделі і методи прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті» Тематика рефератів і методичні вказівки до їх виконання Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом Тема: Система налогообложения за пользование недрами Модуль І. Основи та сутність аналізу діяльності банку КОЛЕДЖ СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Класифікація організаційно-правових форм ведення бізнесу. Схема розрахунку платіжними дорученнями при попередній оплаті. Схема розрахунків платіжними вимогами-дорученнями Підпис уповноваженої особи чекодержателя, |Поле| | | Схема розрахунків простими векселями Чинники, що впливають на розмір виручки від реалізації продукції. Формування виручки від реалізації у відпускних цінах Показники забезпечення стану та ефективності використання основних засобів. РОЗРАХУНОК СУМИ АМОРТИЗАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КУМУЛЯТИВНОГО МЕТОДУ Оцінка кредитоспроможності підприємства. Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей Кримінільна відповідальність. Перевірте свої знання, заповніть кросворд Змістовний модуль 1. Економічна сутність інноваційних процесів як об’єктів фінансування Змістовний модуль 7. Політика управління необоротними активами з позиції фінансового менеджменту Управління формуванням запозиченими ресурсами підприємства Методичні засади фінансового контролінгу З Навчальної Практики «ВСТУП ДО ФАХУ» Поняття місцевого управління і самоврядування У якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення і чому? Які грошові потоки відносяться до потоків Які фактори впливають на попит на гроші? Які грошові системи відносять до само регульованих і чому? Дайте визначення валютної системи та назвіть основні елементи національної валютної системи. Що означають умовні позначення? Тема10. Фінансові посередники грошового ринку На які три групи поділяються ресурси комерційних банків? Комерційне страхування, його зміст та сутність. Еволюція комерційного страхування. Зміст основних категорій комерційного ринкового страхування. Принципи та функції страхування Поняття страхового ринку та його структура Стан і перспективи розвитку страхового ринку в Україні Поняття менеджменту страхової діяльності. Системний підхід в менеджменті страхової діяльності Сутність та складові ресурсного потенціалу страхової організації. Стратегічний менеджмент як процес, його структура й зміст основних елементів та етапів у страхуванні. Процес розробки стратегії страхової організації. Структура страхових організацій Об'єднання страховиків та їхні функції Управління кадровим забезпеченням страхових організацій. Мотивація та діюча система стимулювання праці персоналу організації. Помилки в управлінні страхової компанії Регулювання діяльності страхової компанії Система фінансового моніторингу: первинний (внутрішній) та державний (зовнішній) рівень. Фінансові операції страхової організації, які підлягають внутрішньому та обов’язковому фінансовому моніторингу. Сутність і завдання страхового маркетингу. Методи збору та аналізу інформації про споживачів страхових послуг та конкурентів. Страхові посередники, їх роль на страховому ринку Поняття і класифікація ризиків. Відбір ризиків для страхування Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст Суть та завдання перестрахування Форми перестрахувальних договорів ТЕМА 10. У ПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТРАХОВИКА ТЕМА 1: «ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ» ТЕМА 2: «ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ» ТЕМА 3: «ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ЗМІСТ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ» ТЕМА 4: «КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ» ТЕМА 5: «ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ» Циклова комісія економіки, маркетингу, обліку, фінансів та інформаційних технологій Організаційна структура банку, склад, розташування та взаємозв’язок основних структурних підрозділів. ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана» ТЕМА 14. Фінанси транснаціональних корпорацій. Тренінг оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ (денна та вечірня форми навчання) Тема 1 Сутність міжнародних фінансів Тема 2 Міжнародний валютний ринок та основні операції, що на ньому здійснюються Тема 3 Міжнародний ринок цінних паперів Тема 6 Регіональні валютно-фінансові угрупування Вимоги до написання реферативних виступів Вимоги до написання контрольної роботи з дисципліни Країни з надмірною заборгованістю – це країни, в яких Міжнародні фінанси у сучасному світовому господарстві Сутність, виміри та форми прояву фінансової глобалізації Наслідки фінансової глобалізації Сутність, структура, наслідки існування зовнішнього боргу та основні показники вимірювання зовнішнього боргу Показники вимірювання зовнішнього боргу O спеціальних резервів, фінансованих через спеціальні комісійні, що перебувають у високоліквідній формі. Головним напрямом діяльності МАР є кредитування проектів у найменш кредитоспроможних країнах із метою їх економічного розвитку, підвищення продуктивності праці й рівня життя. Розрив контракту. Забезпечується захист від втрат, що виникають у разі неспроможності інвестора вплинути на рішення країни-акцептанта, яка відмовилася від контракту або розірвала його. Механізм резервування: країна на певний час бере свої кошти з фонду. При цьому виплата комісійних та нарахування відсотків не здійснюються. Забезпечення стабільності політичної влади, оскільки зміна влади тягне за собою передачу зовнішніх зобов'язань, включаючи державні позики. Характеристики Лондонського та Паризького клубів кредиторів Реструктуризація зовнішнього боргу в системі методів управління зовнішнім боргом Елементи валютно-фінансової системи Етапи світової валютної кризи Монетарні і фіскальні аспекти інтеграції в межах Європейського валютного союзу Структура Європейської системи центральних банків Головні ставки монетарної політики Європейського центрального банку у 2000 році Економічні основи міжнародних розрахунків та їх організаційні засади Розрахунки за відкритим рахунком Документарні форми міжнародних розрахунків 6.4.1. Інкасо Види акредитивів у міжнародній практиці Платіжний баланс як інструмент міжнародно-фінансового аналізу Методичні підходи МВФ до формування платіжного балансу Організаційні основи складання платіжного балансу України Фінансові ресурси світового господарства та механізм їх перерозподілу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.031 с.)