ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 9 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 9 Страница

Сутність фінансового менеджменту і його роль в забезпеченні реалізації господарських процесів на підприємстві Стратегія і тактика фінансового менеджменту Організаційне забезпечення фінансового менеджменту Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту Економічна сутність та класифікація грошових потоків Структурування грошових потоків за видами діяльності Політика управління грошовими потоками Структура моделі управління грошовими потоками Управління операційним грошовим потоком Управління інвестиційним та фінансовим грошовими потоками Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансових розрахунках Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках Розрахунок поточної вартості звичайного ануїтету, гр. од. Розділ 5. Управління прибутком Особливості обґрунтування управлінських фінансових рішень Критерії організації управління прибутком підприємства Управління формуванням доходів Управління витратами підприємства Управління використанням прибутку Розподіл прибутку серед власників підприємства та дивідендна політика Активи як об’єкт фінансового менеджменту Управління виробничими запасами та запасами готової продукції Управління дебіторською заборгованістю Управління грошовими коштами Стратегія фінансування оборотних активів Управління необоротними активами Оцінювання ефективності управління активами Сутність капіталу та його роль у діяльності підприємства Види капіталу підприємства та їх характеристика Форми функціонування власного капіталу та їх характеристика Оцінка вартості елементів власного капіталу Політика управління власним капіталом Цінка вартості складових залученого капіталу Політика управління позичковим капіталом Показники для визначення середньозваженої вартості капіталу по підприємству (цифри умовні) Основи теорій структури капіталу Управління реальними інвестиціями Класифікація інвестиційних проектів виробничих підприємств за окремими класифікаційними ознаками Розрахунок поточної вартості доходів та інвестиційних витрат Pозрахунок вихідних даних для визначення irr Управління джерелами фінансування реальних інвестицій Управління фінансовими інвестиціями Ризики у фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання Сучасні концепції організації управління ризиками Характеристика основних факторів, що визначають параметри моделі управління ризиками Основні кількісні показники, що використовуються в моделі управління ризиками Поняття нейтралізації та толерантності ризику Стратегія хеджування ризиків Оцінка фінансової звітності як основа прийняття фінансових рішень Горизонтальний аналіз балансу підприємства Структура розділу ІІ звіту про фінансові результати Аналіз звіту про рух грошових коштів Аналіз звіту про власний капітал Аналіз консолідованої звітності Склад користувачів фінансової звітності та їх інформаційні потреби Бухгалтерський облік внутрішньогрупових розрахунків за товари Розрахунок гудвілу по підприємствах «д» і «м» Бюджетування в управлінні підприємством Система контролю за формуванням і виконанням зведеного бюджету підприємства Аналіз відхилень від бюджету в умовах невизначеності Вихідні дані для розрахунку точки беззбитковості Сутність та основні елементи антикризового фінансового управління Інституційні аспекти антикризового фінансового менеджменту Оцінка ймовірності банкрутства підприємства Параметри дискримінантної функції Беермана Фінансова санація як складова антикризового управління Реструктуризація підприємств у системі антикризового фінансового управління СУТНІСТЬ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Спільні ознаки, що характеризують проекти Ранніми термінами початку і завершення робіт З усіма обчисленими параметрами (у тому числі запасом часу) ПЕРЕЛІК РОБІТ ЗА ПРОЕКТОМ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО НОВОГО ВИРОБУ — ТОСТЕРА Розподіл ризиків у проектних контрактах Формування інвестиційної ідеї проекту та аналіз інвестиційних можливостей як етапи розробки концепції проекту Аналіз чутливості проекту як метод оцінки ризику та невизначеності проекту Структура проектного аналізу Розробка проектно-кошторисної документації Методи сценаріїв розвитку як метод аналізу ризику та невизначеності проекту Предмет і мета проектного аналізу Поняття життєвого циклу проекту Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків Суть, зміст та механізм управління проектом Тема 1. Концепція проекту та його життєвий цикл. Метод розрахунку чистої теперішньої вартості (NPV) Розрахунок беззбитковості проекту Сутність та мета фін. аналізу. Взаємозв’язок між показниками ліквідності і платоспроможності. Кількісна оцінка фінансової стійкості підприємства Аналіз резервів збільшення прибутку Зовнішні чинники, що визначають діяльність підприємства Основні умови, етапи та способи оцінки Складові фінансово – виробничих ресурсів підприємства. Мета дисципліни і основні завдання. Основні етапи економічного аналізу. Система показників комплексного аналізу господарської діяльності. Інформація як важливий ресурс сучасної ринкової економіки Використання аудиту для перевірки якості бухгалтерських даних і звітності Способи первинної обробки економічної інформації: деталізація, порівняння, групування, відносні та середні величини, динамічні ряди, балансові зіставлення. Фактори зміни обсягу продукції Аналіз показників складу, структури й технічного стану основних фондів Аналіз фондовіддачі та фактори її зміни Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції. Значення. Завдання та система інформаційного забезпечення аналізу фін.стану підприємства. РОЗДІЛ І. Інтеграція бази практики в економічну систему Загальна характеристика діяльності ТОВ «ОВБ Алфінанс Україна» Проблеми діяльності адміністративної служби ТОВ «ОВБ Алфінанс Україна» Напрями покращення ефективності адміністративного управління ТОВ «ОВБ Алфінанс Україна» Аналіз нормативної та законодавчої бази, що регламентує функціонування ТОВ «Інженіо консалтинг» Аналіз фінансової діяльності підприємства ТОВ «Інженіо консалтинг» Рекомендації щодо удосконалення організаційних засад Правила внутрішнього трудового розпорядку Характеристика цілей та напрямків діяльності підприємства, правова основа його функціонування. Організаційні структури управління підприємства Основні та оборотні фонди підприємства, їх склад та джерела функціонування Витрати на ціну та продукцію, їх склад та порядок формування Науково-методичною радою університету ТЕМА 11. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм та діяльності суб’єктів державного сектору управління Дисципліни «Державний фінансовий контроль» Заняття № 12 (В період екзаменаційної сесії) Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з дисципліни «Державний фінансовий контроль» Тематика рефератів, есе та рекомендації щодо їх написання Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються на семінарських (практичних) заняттях Оцінка виконання завдань для самостійної / індивідуальної роботи Заочної форми навчання у міжсесійний період Зразок модульної контрольної роботи РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ І НАПИСАННЯ ЗВІТІВ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ Касово-емісійна діяльність банків Грошові розрахунки підприємств Сутність контролю, його принципи, мета та завдання Характеристика стадій контрольного процесу Організація безготівкових розрахунків підприємства. Ознайомлення з документами про відкриття банківського рахунку, казначейського рахунку. Ознайомлення з документами по безготівковим розрахункам. Загальне ознайомлення зі структурою підприємства. Ознайомлення з грошовими розрахунками ТОВ «СП«ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ» Характеристика та склад грошових надходжень підприємства Характеристика грошових надходжень підприємства від фінансової діяльності .Ознайомлення з фінансовими документами. Оподаткування - 2016 для сільськогосподарських товаровиробників Поняття, склад і структура оборотних коштів підприємства, джерела їх формування Сутність, склад і структура основних засобів підприємства Взагалі існує три види амортиції : лінійний спосіб,залишкової вартості, нарахування за сумою чисел років терміну корисного використання.На підприємстві використовується спосіб Залишкової варитості. Галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво» Мета і завдання Навчально-ознайомлювальної практики Розподіл за видами продукції Завдання до ділової ситуації Аналіз показників платоспроможності Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Непрямі податки та їх вплив на фін-госп діяльність Розвязування тестів по цій темі загалом. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» Вимоги щодо оформлення курсової роботи Остаточне оформлення курсової роботи Доповнення до теми «Кредит в ринковій економіці» Небанківські фінансово- кредитні установи Класифікація інституту спільного інвестування КРИТЕРІЇ ВІДНЕСЕННЯ БАНКУ ДО ПРОБЛЕМНИХ ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. ТЕМА 1 «СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ» Фінанси як економічна категорія. Сутність фінансових ресурсів ТЕМА:3 ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА Економічна сутність і функції фінансів суб’єктів господарювання Происхождение финансов.Историч-ие формы финансов. Направления современной политики РФ в валютной, страховой и инвистиционной сферах. Современная пенсионная система РФ. Трудовая пенсия по старости. Финансовое обеспечение социальной защиты в РФ и зарубежных странах. Сбалансированность бюджетов бюджетной с-мы. Источники фин-ния дефицита фед б-та. Тема 1: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ Тема 2: ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ПРАВА Тема 3: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ ТА ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ Тема 4: ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ Тема 5: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Тема 7: БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКPAЇНI Тема 8: ПРАВОВІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ Тема 9: СИСТЕМА ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ В УКРАЇНІ Тема 10: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ ТА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ Тема 11: ПРАВОВI ОСНОВИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО Тема 12: СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ Тема 13: ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ Тема 14: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Тема 15: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань. VІІ. ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ«ФІНАНСИ І КРЕДИТ» (ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ «БАНКІВСЬКА СПРАВА» (6.030508.); «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» (ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ «ФІНАНСИ») (6.030508) Правові форми фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Повноваження державних органів спеціальної компетенції у сфері фінансової діяльності Предмет та метод фінансового права як галузі права Принципи та функції фінансового права Місце фінансового права у правовій системі України Бюджетний кодекс України та інші законодавчі акти, норми яких регулюють фінансові правовідносини Підзаконні акти як джерела фінансового права Значення судових актів для застосування фінансово-правових норм Міжнародні правові акти як джерела фінансового права Дія нормативно-правових актів, які є джерелами фінансового права, у часі, просторі та за колом осіб Поняття, ознаки та структура фінансово-правових норм Види фінансово-правових норм Реалізація фінансово-правових норм Структура фінансових правовідносин Виникнення, зміна та припинення фінансових правовідносин Поняття, предмет, система та функції науки фінансового права Становлення та розвиток науки фінансового права ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ Методи та форми фінансового контролю ОРГАНИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ Контрольні повноваження Рахункової палати Компетенція Міністерства фінансів України та Правовий статус органів Державної контрольно-ревізійної служби України Контрольні повноваження органів Державної податкової служби України Та Державною пробірною службою Повноваження інших органів щодо здійснення фінансового контролю в Україні Загальноправовий зміст юридичної відповідальності суб'єктів фінансового права Поняття та склад правопорушення, яке скоюють суб'єкти фінансового права Особливості застосування до суб'єктів фінансового права юридичної відповідальності Поняття та класифікація фінансів. Відмінності між публ та приватними фінансами. Повноваження органів державної влади в сфері фінансової діяльності Конституційні основи фінансового права Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України Правове регулювання податку на додану вартість: платник, об’єкт оподаткування, ставки Податок на доходи фізичних осіб: платник, об’єкт, ставка Сущность и необходимость финансов, их специфические признаки. Понятие финансовой политики государства, ее цели и задачи. Страхование как звено финансовой системы. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Финансовые ресурсы и источники их формирования. Общегос финансы и их структура. Понятие и структура внеоборотных активов Оптимизация структуры затрат предприятия. Основной – упорядочение последовательных действий Анализ платежеспособности и фин.устойчивости. Які показники формуються із зовнішніх джерел інформації? Які показники формуються із внутрішніх джерел інформації? За якою формулою вираховуються щорічні амортизаційні відрахування? Возникают и функционируют на стадиях распределения и обмена Структура фінансового ринку. Фінансові інструменти та посередники. Принципи кредитування - основні, вихідні положення, на які спирається теорія і практика кредитного процесу. Передумови виникнення грошей та їх сутність Грошово-кредитна політика центрального банку: суть, типи, стратегічні цілі. Інструменти грошово-кредитного регулювання Структура ринку цінних паперів Структура грошового обігу за економічним змістом Розділ 2. Економічні результати діяльності торговельного підприємства Як визначається мінімально необхідний розмір надбавки у складі роздрібної ціни товару, що реалізується торговельним підприємством? Що із наведеного нижче включається до матеріальних витрат? РОЗДІЛ 1. ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНДИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ Історія розвитку інвестиційних компаній та інвестиційних фондів Основні поняття інвестиційної діяльності. Загальна характеристика інвестиційних фондів та інвестиційних компаній Об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності Поняття та суть промислово-фінансових груп. Загальні засади функціонування ПФГ Обмеження на створення ПФГ в Україні Розділ 1. Загальні відомості про організацію Історія створення ДП «ЕКРАН- віконні конструкції» Розділ 2. Виробнича та організаційна структура підприємства Спершу проведемо аналіз основних показників діяльності Пропозиції і рекомендації щодо покращення співвідношення витрат, обсягу реалізації та прибутку ДП «Екран – віконні конструкції» МОДУЛЬ 1. ФІНАНСОВА ОЦІНКА РЕСУРСІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ, РОЗРАХУНКОВІ І ПОДАТКОВІ ВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВ Організація грошових розрахунків підприємств Грошові надходження підприємств Система оподаткування підприємств МОДУЛЬ 2. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.034 с.)