ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 3 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 3 Страница

Особливості фінансового правовідношення ВИДИ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИ ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВИДИ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Модуль 1. Склад фінансової звітності БАЛАНС(Звіт про фінансовий стан) III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ І ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Розділ VІI. Витрати на утримання робочої сили, що До Звіту про рух грошових коштів Етапи складання консолідованої фінансової звітності Методичні вказівки до виконання завдання 1. Модель діагностики ризику банкрутства сільськогосподарських підприємств (Савицька Г.В.) Для груп ФК-54, ФК-55, ФК-56 (ФЕФ) Тема 2. Суб’єкти ринку фінансових послуг Змістовий модуль 1. Організація функціонування ринку фінансових послуг Розділ 2. Аналіз кредитних відносин між НБУ та комерційними банками Поняття, принципи та види кредитних відносин. Кредитні відносини їх організація - одна з найважливіших складових фінансової структури економіки. Основні засади ефективності кредитних відносин. ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні Тема 5. Операції банків із запозичення коштів Тема 9. Основи організації кредитних операцій банків Тема 11. Операції банків з векселями Тема 13. Економіко – правові та організаційні основи Тема 16. Операції банків в іноземній валюті Тема1: Види банків і порядок їх створення в Україні Тема 6: Операції банків із обслуговування платіжного обороту Тема 12: Операції банків з цінними паперами Тема 18: Операції із забезпечення фінансової стійкості банку Самостійна робота № 8; 9; 10; 11 за темою 3 “Операції банків з формування власного капіталу” ( 8 год.) Самостійна робота № 24; 25; 26; 27; 28 за темою 7 “Операції банків з готівкою” ( 10 год.) Самостійна робота № 46; 47; 48; 49; 50 за темою 11 “Операції банків з векселями” ( 10 год.) Самостійна робота № 63; 64; 65 за темою 15 “Неторговельні операції банків в іноземній валюті. Банківські валютно-обмінні операції” ( 5 год.) Самостійна робота № 75; 76; 77; 78 за темою 19 “Операції Національного банку України” ( 8 год.) Додаткові умови до виконання індивідуального завдання № 1 Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання № 3 СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ Щодо Виконання КУрсових робіт Науково-дослідний інститут фінансового права Поняття “публічність” та її ознаки Поняття “фінанси” та його еволюція Поняття “публічні фінанси” та його еволюція Публічні фінанси як категорія фінансового права Еволюція визначення фінансової системи держави Система публічних фондів коштів як матеріальна основа системи публічних фінансів Система публічних фінансів та публічних фондів в Україні Збір та опрацювання літератури з обраної тематики РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік. Бюджет і бюджетна політика Варіант 1 Бюджет і бюджетна політика Варіант 2 Органи місцевого самоврядування Соціальний захист та соціальне забезпечення Який порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків, що враховуються або не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів передбачає Бюджетний кодекс України? Стоимость программы на человека Донецький університет економіки та права О.М. Закацола, канд. екон. наук, доцент Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів Тема 3. Становлення і розвиток фінансової науки Дослідження фінансів приватного сектора. Тема 4. Фінансове право і фінансова політика Тема 5. Податки. Податкова система Тема 6. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА Тема 12. Фінанси домогосподарств Тема 13. Страхування. страховий ринок Тема 15. Фінансовий менеджмент Тема 17. Фінансова безпека держави Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою Тема 19. Фінанси європейського союзу Расчет показателей рентабельности Расчет инвестиций в проектирование участка. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Функции, принципы и формы кредита Методы оценки эффективности кредитования Направления по улучшению методов оценки эффективности кредитования Организационно – правовая характеристика ОАО «Сбербанк России» Финансовый анализ деятельности ОАО «Сбербанк России» Анализ предоставленных кредитов за 2012-2014 годы Разработка мероприятий по повышению эффективности кредитования физических лиц Экономическая эффективность от предложенных мероприятий Анализ: Каковы Ваши финансовые обстоятельства? Наши моральные ценности должны соответствовать нашим целям Оптимизируете Вы или минимизируете? Возьмите на себя ответственность и расширьте зону контроля Чудо происходит на пяти уровнях Чтобы совершить чудо, нужно мужество Люди без денег сосредоточиваются на своих слабостях Все может решить один-единственный догмат веры Измените Ваши догматы веры, и Вы измените Вашу жизнь ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПЕРВОГО МИЛЛИОНА У Вас всегда должны быть наличные - даже если официально у Вас их нет Что делать, если долги безнадежны? Отступите на несколько шагов назад Не бывает ничего незначительного В вопросах зарплаты нет различий между служащим и предпринимателем Вы можете в любое время изменить свои догматы веры и взгляды на экономию Создайте себе новый источник дохода Акции - путь, чтобы выращивать деньги Ставить только на качество и силу Конфликт интересов: банки против клиентов Какие фонды следует выбирать? Сколько времени потребует от Вас создание финансовой защиты? Как подсчитать, сколько стоят мечты Всегда немедленно реагируйте на сообщения Вашего наставника Давая, Вы сигнализируете об изобилии Система и полномочия финансовых органов Украины. Финансовое право: понятие ,предмет и метод. Финансово - правовые нормы : понятие, классификация и структура. Актуальные проблемы усовершенствования правового регулирования государственного финансового контроля в Украине. Бюджетные права Украины и органов местного самоуправления. Порядок утверждения проекта Государственного бюджета Украины. Распорядители бюджетных средств и их функции в отношении бюджетных средств. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни Обґрунтування проекту організації перукарського салону Зразок екзаменаційного білета з дисципліни «Управління фірмою малого бізнесу» В Государственной аттестационной комиссии Порядок выполнения дипломной работы Роль научного руководителя дипломной работы Формулы, уравнения, рисунки, таблицы Список использованных источников, приложения Научные интересы преподавателей кафедры финансов и кредита Государственные и муниципальные финансы Каковы Ваши финансовые обстоятельства? Люди без денег не могут ясно определить, что такое богатство Людям без денег не хватает хорошего наставника Теперь Вы знаете свои догматы веры относительно денег — что дальше? Замените старое мнение новым Как предприниматель Вы должны делать себе личное состояние АКЦИИ — ПУТЬ, ЧТОБЫ ВЫРАЩИВАТЬ ДЕНЬГИ Королевский путь: как каждую акцию продать с выгодой Являются ли акционерные фонды вложением денег; пользующимся спросом? Думайте о том, что инфляция помогает Вам Как долго Вы нуждаетесь в финансовой защите? Благодарите тем, что преуспеваете Класифікація фінансових результатів. Задачі обліку фінансових результатів та характеристика облікової політики підприємства Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів Документальне оформлення обліку витрат, доходів та фінансових результатів Правила написання курсової роботи МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІНАНСІВ І МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ Теоретичні основи місцевих фінансів Тема 5: Система видатків місцевих бюджетів Тема 7: Бюджетний процес на місцевому рівні Тема 11: Світовий досвід організації місцевих фінансів Відокремлений структурний підрозділ «Василівський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» Порядком реєстрації комерційного банку та ліцензування його діяльності. Визначення нормативів капіталу банку (норматив капіталу комерційного банку(Н1), мінімальний розмір статутного фонду банку (Н2), норматив платоспроможності (Н3), норматив достатності капіталу (Н4) Норматив максимального розміру наданих міжбанківських кредитів Стимулювання банківських депозитів. Недепозитні джерела банківських ресурсів, їх види та значення. Міжбанківські розрахунки в Україні. Касова дисципліна і контроль за її дотриманням. Системи обслуговування на основі дебетних карток. Оформлення кредитної документації. Емісія та використання банківських векселів Дамно мінімальне - це винагорода яка утримується банком в процентному відношенні до повної суми векселя, але не менше встановленої банком суми на кожний пункт. ТЕМА 8. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТЕМА 9. ІНВЕСТИЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Дайте характеристику видам інвестицій комерційних банків. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги. ТЕМА 12. ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Сучасні міжнародні готельні ланцюги Сутність франчайзингу і його види та форми Засоби розміщення по системі BTI Організація служби харчування і напоїв В содержании и в заголовках сокращения не использовать Глава 1 Теоретические аспекты формирования и исполнения местных бюджетов Тема. Механізм реалізації регіональної економічної політики Бюджетно-фінансові важелі реалізації регіональної економічної політики та ключові елементи механізму реалізації регіональної економічної політики Механізм реалізації регіональної економічної політики Єврорегіони являють собою форму транскордонного співробітництва між територіальними громадами або місцевими органами влади регіонів, які мають спільний кордон. Перечень вопрос к ИМЭС ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФИНАНСЫ И КРЕДИТ Модуль I. Теоретичні і організаційні основи підприємництва і аграрного бізнесу. Що включає в себе технологія бюджетування в часині “технологія”? Модуль IV. Організація інвестиційної діяльності, реструктуризація та реінжиніринг аграрного бізнесу. Послідовність робіт з реструктуризації Стимулююча функція фінансів виявляється через У чому полягає сутність фінансів підприємства:???????77 Непрямі податки вилучаються:???? Основним джерелом формування державних цільових фондів є:???? Які з видів страхування не належать до майнового:) страхування відповідальності власників автотранспортних засобів. Техніко-економічний розрахунок окупності, Показники статистичної звітності Реалізація заставленого майна Звітність підприємства, що використовується для оцінки Оборотність готової продукції (О(г.п.)) Розрахунок інтегрованого показника фінансового стану позичальника Знайдіть одну або декілька правильних відповідей САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ По специальности 060400 «Финансы и кредит» Тема 15: Коммерческий банк как основное звено банковской системы рыночной экономики Валютний курс: сутність, основи формування та чинники впливу. Валюти: сутність, призначення та сфера використання. Види та хар-ка основних видыв небанківських фінансово-кредитних установ. Активні та пасивні операції комерційних банків. Рахунок 10 «Основні засоби» кореспондує Рахунок 20 «Виробничі запаси» Рахунок 20 «Виробничі запаси» кореспондує Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань Рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» кореспондує Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» Рахунок 71 «Інший операційний дохід» Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» Рахунок 80 «Матеріальні витрати» Рахунок 83 «Амортизація» кореспондує Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» Рахунок 99 «Надзвичайні виграти» кореспондує ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМ. М.И. ТУГАН-БАРАНОВСКОГО Функції грошей і їх взаємозв'язок Роль грошей в розвитку економіки Класична кількісна теорія грошей Неокласичний варіант кількісної теорії грошей Сутність і економічна основа грошового обороту Маса грошей в обороті. Грошові агрегати і грошова база Попит на гроші. Пропозиція грошей. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти ТЕМА: «ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ» Економічні і соціальні наслідки інфляції Сутність кредиту. Теоретичні концепції кредиту Стадії і закономірності руху кредиту Характеристика основних видів кредиту Банківська система України і її характеристика При вирішенні п'ятьох головних задач центральний банк виконує три головні функції: регулюючу, контролюючу і інформаційно-дослідницьку. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку Чинники, які впливають на валютний курс. Платіжний баланс і золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання Міжнародні ринки грошей і капіталів ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ Последовательность выполнения ВКР Проектно-исследовательская часть Процедура защиты ВКР перед итоговой аттестационной комиссией Укл. Матвеєва Н.В.— Х.: ХЕУ, 2013. Посилання на використані джерела Такі роботи до перевірки не приймаються і до захисту не допускаються. Програма фінансово-економічної практики в бюджетних організаціях К. п. н. Лобачева І. Ф., Коцюбинська К. А., Василенко Ю. В. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА Що за заданими умовами становитиме Факторний аналіз доходів, витрат і чистого прибутку СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ Факторний аналіз формування та структура фінансових результатів діяльності Аналіз прибутків підприємств АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ Харківський торговельно-економічниі інститут КНТЕУ Терміни виконання курсових робіт та порядок їх захисту Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці Translate the texts into English using your active vocabulary. Give the summary of the texts СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ Та її особливості на сучасному етапі ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСІВ ПАМ'ЯТІ Практика в установах торгівців цінними паперами ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ В УСТАНОВАХ ТОРГІВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.026 с.)