ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 15 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 15 Страница

Переваги та недоліки матричної організаційної структури Внесення змін у виконання проекту та комплексний їх аналіз Компоненти структуризації проекту Методологія структуризації, її характеристика та значення Головна мета, завдання та методологія розробки сіткових графіків Джерела ресурсного забезпечення проекту та їх вибір Оптимізація недостатньої кількості ресурсів Поняття та порядок складання проектного бюджету Методи контролю. Контроль виконання календарних Звітність у системі контролю Сутність і класифікація ризиків проектів Основні методи аналізу ризиків Способи зниження ризиків проектів Тема 10. Управління якістю проектів Методи контролю якості проекту Завдання проведення торгів за проектами Особливості участі в торгах за проектами Проекти економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями Тема 12.Формування і розвиток проектної команди Управління конфліктами в проектах Лідерство і мотивація в команді Система автоматизації управління проектами Microsoft Project Тема 8. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Методичні рекомендації до розв’язку задач ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ КУРСУ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У ФРАНЦІЇ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Тема 1. Бюджет як економічна категорія СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАКОНОДАВЧА І НОРМАТИВНА БАЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ Тема 1. Бюджетний дефіцит: методи оптимізацн та джерела покриття ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ POSIT РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ Склад і структура бюджетної системи України Тема 6. Бюджет. Бюджетна система Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету. Бюджетний устрій та бюджетна система. Економічна сутність і склад доходів бюджету. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація Бюджетні права та бюджетна ініціатива. Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ОСНОВНІ ТИПИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ІНСТИТУТ ПОСТІЙНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ ДЕРЖАВ ПРИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ Організація економічного співробітництва і розвитку — ХРОНОЛОГІЯ УТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ — ЄС (EUROPEAN UNION — EU) Створення економічного і валютного союзу Європейська рада міністрів (Рада Європейського Союзу) — Організаційна структура ЄАВТ Історія створення, цілі та принципи діяльності СНД Історія створення і цілі ОЧЕС ДІЯЛЬНІСТЬ ОСНОВНИХ НЕУРЯДОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ООН ГОЛОВНІ ОРГАНИ ТА СТРУКТУРА ООН СТРУКТУРА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН РЕГІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ КОМІСІЇ Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНЩО) ПРОГРАМИ 1 РОБОЧІ ОРГАНИ ООН УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Міжнародна організація із стандартизації (ІСО) СТРУКТУРА ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ (МЕК) СТРУКТУРА ГЕНЕРАЛЬНОЇ УГОДИ 3 ТАРИФІВ І ТОРГІВЛІ ВСЕСВІТНЯ ТОРГОВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ВТО) (World Trade Organization — WTO) СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД 7.2.1. Історія виникнення ДЖЕРЕЛА РЕСУРСІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПО РАХУНКАХ, ЩО УПРАВЛЯЮТЬСЯ ФОНДОМ І ДЕПАРТАМЕНТОМ РАХУНКІВ СПЗ НАЙПОШИРЕНІШІ ЗВИНУВАЧЕННЯ НА АДРЕСУ МВФ ТА КОНТРАРГУМЕНТИ ФОНДУ ПОСТІЙНІ КОМІТЕТИ РАДИ ДИРЕКТОРІВ МБРР ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ МБРР ОБСЯГИ СИСТЕМНИХ КРЕДИТІВ МБРР КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН—ЧЛЕНІВ ВСЕСВІТНЬОГО БАНКУ ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ, ЗАПРОПОНОВАНА ВСЕСВІТНІМ БАНКОМ УКРАЇНІ Умови, види, об'єкти та напрями фінансування Організаційна структура ЄБРР ОРГАНІЗАЦІЇ 3 РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ СТИСЛІ ВІДОМОСТІ ПРО МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ До виконання дипломної роботи Сруктура, зміст і обсяги дипломної роботи Динаміка складу та структури активів Чернігівської філії Зразок оформлення завдання на дипломну роботу М е т о д и ч н і в к а з і в к и Грошовий обіг і грошові потоки Валютний ринок і валютні системи Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм Фінансові посередники грошового ринку Міжнародні валютно-кредитні установи ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРЕДСТАВЛЕННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ Взірець оформлення титульного аркуша до курсової роботи Індивідуальні завдання на практику та оформлення звіту про проходження практики Методичні вказівки по виконанню окремих розділів звіту Оборотні активи та джерела їх формування Організація грошових розрахунків. Складання і оформлення звіту про проходження практики Організація вступного контролю Територіальними управліннями НБУ. Відділ прикладного програмного забезпечення. Бюджетне право та бюджетні правовідносини Виконання Державного бюджету України та порядок внесення змін до нього І.М.Парасій-Вергуненко, С.В. Калабухова, Г.А.Ямборко, В.М.Івахненко, В.З.Бурчевський, А.Л.Пастернак Тема 1. Економічний аналіз та його роль в управлінні підприємством Функціональне спрямування та сфера застосування прийомів прогнозування Функціональне спрямування та сфера застосування прийомів оптимізації Тема 3. Інформаційне забезпечення та організація економічного аналізу на підприємстві До підготовки і написання контрольних робіт СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СУТНІСТЬ І ЗМІСТ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ - ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДОТРИМАННЯ НОРМ ПРАЩ І СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ Часть 1. Организация преддипломной практики Работа над рукописью дипломной работы Рубрикация и нумерация листов ПЗ Структура ТА ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ роботи ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМ Ціна споживчого кошика в попередньому році Порядок балансування грошових потоків у окремих суб’єктів та в грошовому обороті в цілому. Заощадження як джерело та межа пропозиції грошей на ринку капіталу. Крива заощаджень. Вплив уряду та державного бюджету на пропозицію грошей. Таргетування проміжних цілей грошово-кредитної політики (валютного курсу, рівня інфляції). Нумерація розділів, підрозділів пунктів тапідпунктів. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень та термінів. Оцінюється вигідність для підприємства покупки обладнання в лізинг. Димаміка обсягу виявлених порушень ДФІ в м. Києві за 2009-2011 роки Коефіцієнт еластичності обсягу виявлених порушень у 2009-2011 роках Структура виявлених порушень Управлінням ДФІ в м. Києві за 2011 рік (тис.грн.) Розділ 17. Рейтингова оцінка Рейтиногова оцінка діяльності Відділів ДФІ в м Києві Суть фінансової діяльності підприємств Фінансовий механізм підприємства Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання Організація фінансової роботи із залучення банківського кредиту Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічноїдіяльності Міжнародні взаємовідносини опосередковуються грошовими потоками. Грошові потоки у сфері міжнародних фінансів Основними бюджетоутворюючими податками є: ПДВ, акциз, ПП, ПДФО. Надходження від запровадженого податку на нерухоме майно в 2012 р. будуть становити лише 0,09 млрд. грн. База оподаткування, порядок обчислення та сплати податку на прибуток до бюджету. Необхідність та механізм справляння місцевих зборів в Україні. Структура доходів загального фонду Державного бюджету України Порядок і напрями бюджетного фінансування капітальних вкладень. Видатки Державного бюджету України на вищу освіту та основи її фінансування. Оперативно-сітьові показники лікувального закладу. Фінансові ресурси підприємств. Поняття, склад і джерела їх формування. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг. Фактори, що впливають на величину виручки Рентабельність підприємства та його продукції. Методи визначення і показники рентабельності. Власні джерела формування оборотних коштів Фінансова криза підприємства, її сутність та причини виникнення. Правила фінансування підприємств. Проблематика прийняття фінансових рішень Порядок нарахування дивідендів, джерела та форми виплати дивідендів. Економічна сутність оцінки вартості підприємства: необхідність, завдання та принципи оцінки. Оцінка майна підприємства: основні напрямки аналізу, їх зміст та інструментарій дослідження. Структурний аналіз вхідних та вихідних грошових потоків в розрізі господарської, інвестиційної та фінансової діяльності. Основні напрямки використання інформації про рух грошових коштів. Оцінка ефективності використання власного і позикового капіталу. Ефект фінансового важеля. Оптимізація обсягів виробництва, прибутку, витрат в системі “директ-костинг”. Організаційні форми, порядок створення, функціонування і ліквідації страхових компаній. Державне регулювання страхового ринку. Ресурси страховика; фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні. Економічна необхідність страхової послуги фізичним і юридичним особам. Контроль з боку страхових компаній та держави за реалізацією страхових послуг. Порядок укладення договору страхування. Страхування до вступу в шлюб. Необхідність та сутність страхування технічних ризиків. Страхування вантажів, що перевозять автомобільним транспортом. Необхідність виду, та особливості космічного страхування. Г.О.Доленко, В.А.Заславський, О.О.Тимашов Динамічні ендогенні моделі та методи оптимізації інвестицій у двосекторній економіці Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика підприємств ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. ПІДГОТОВКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ Оцінка інвестиційних ризиків Врахування погрішності в початкових даних КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ТА ВЕРТИКАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Оцініть фінансову незалежність аналізованого підприємства. Показник 3. Витратоємкість продукції Охарактеризуйте субєктів фінансового ринку Охарактеризуйте фінансові ризики. Професійна діяльність на ринку цінних паперів України Завдання, обов’язок та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції. Нормативно- правове регулювання контролю і нагляду у сфері ліцензування Контроль і нагляд за органами ліцензування. Укладач доктор юридичних наук, професор О.П. Віхров Семінар 2. СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА Критерії та індикатори економічної безпеки. Специальность «Юриспруденция», казахское отделение Специальность «Юриспруденция», русское отделение З дисципліни «Фінансовий менеджмент» ТЕМА 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Грошові відтоки від інвестиційної діяльності містять у собі Формула нарахування простих процентів за антисипативним методом має вигляд РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ Високий рівень фінансового левериджа веде до фінансової стійкості? РОЗДІЛ 8. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ РОЗДІЛ 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ Дані для розрахунку наведені у таблиці 9.3 Показники аналізу ліквідності підприємства РОЗДІЛ 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ II. Елементи операційних витрат ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ НАВЧАЛЬНА дисципліна Бюджетна система Як визначається державному службовцю розмір доплати за ранг? Яким чином поділяються місцеві бюджети, виходячи з рівнів адміністративно-територіального поділу? Що показує класифікація видатків за відомчою структурою? Тема 1. Загальна характеристика фінансів підприємств Тема 2. Грошові засоби господарських формувань, порядок їх зберігання і використання. Тема 3. Грошові надходження і витрати агропромислових підприємств Тема 6. Організація оборотних активів підприємств Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів та нематеріальних активів Тема 8. Організація виробничого кредитування суб'єктів господарської діяльності Автономна санація передбачає До основних фінансових інструментів хеджування ризиків належать Тема 3. Упр-ня грошов. потоками на підпр-ві. Основний зміст реорганізації полягає і Здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України Поняття, предмет, метод та джерела бюджетного права Перелік питань до модульного контролю № 2 Правові засади регулювання публічних доходів Тема 12. Правові форми безготівкових розрахунків Тема 1. Поняття та класифікація публічних доходів Тема 2. Правові основи оподаткування в Україні Тема 8. Кошторисно-бюджетний режим фінансування Тема 13. Публічно – правова природа ціноутворення Перелік питань до контрольного заходу № 4 Тема 11. Правове регулювання готівкового обігу та касових операцій в Україні Аналіз законодавчих актів, що регулюють ціноутворення на лікарські засоби. Тема 3. Предмет і система фінансового права як галузі права Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань: Закон України від 22.11.96 № 543/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст. 28. Зміст,об’єкт, предмет та завдання фін. аналізу Інформаційна база фін.аналізу Аналіз рентабельності капіталу. аналіз обґрунтованості та виконання кошторису операційної діяльності. Всероссийский заочный финансово – экономический институт Розподіл функціональних обов'язків при організації практики Вихідні дані для ділової гри Методичні вказівки щодо проведення ділової гри Склад і функції учасників ділової гри ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ У ПОДАТКОВИХ ОРГАНАХ ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ У ФІНАНСОВИХ ВІДДІЛАХ ПІДПРИЄМСТВ Зміст практики у фінансових органах ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ Оформлення і захист звіту про практику Структура навчальної практики Тема №1. ОСНОВНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ. ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ Послідовність і методика виконання Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів Видача всього вкладу і закриття рахунку Визначення класу позичальника Тема №. 7. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Анкета фізичної особи позичальника Тема №. 8. ОФОРМЛЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.031 с.)