ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 40 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 40 Страница

Нормативно-законодавче регулювання обліку кредитних операцій Місцеві бюджети – фінансова основа органів місцевого самоврядування Поняття самостійності місцевого бюджету Особливості формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів в умовах незалежності України Джерела доходів місцевих бюджетів Фінанси комунальних підприємств Фінанси муніципальних підприємств і муніципальні платежі в зарубіжних країнах Теоретичні основи діяльності комерційних банків та показники оцінки ефективності їх діяльності Сутність операцій комерційних банків Критерії оцінки діяльності комерційних банків як фінансово-кредитних установ Система рейтингування банків в Україні Сучасні тенденції розвитку банківської системи України Рейтингування комерційних банків України Напрями удосконалення системи економічних методів регулювання діяльності комерційних банків Теоретичні засади організації безготівкових розрахунків Економічний зміст безготівкових розрахунків та їх роль в проведенні розрахункових операцій Характеристика основних фінансових показників підприємства Форми безготівкових розрахунків та порядок оформлення розрахункових операцій Організація оперативної роботи, контроль за зберіганням та раціональним використанням грошових коштів Вдосконалення організації проведення безготівкових розрахунків Використання зарубіжного досвіду в організаціїбезготівкових розрахунків Характеристика функцій фінансового ринку. Суб'єкти фінансового ринку та їх класифікація Інститути інфраструктури фінансового ринку як суб'єкти фінансового ринку . Характеристика класифікацій. Інтеграція фінансових ринків. Розділ 1. Теоретичні основи поняття ресурсів підприємства Економічна сутність ресурсного потенціалу підприємства Характеристика економічних можливостей підприємства Показники ефективності роботи підприємства Матеріальні та нематеріальні ресурси підприємства Формування та використання трудових ресурсів підприємства Формування фінансових ресурсів підприємства Проблеми формування та використання ресурсів підприємства Перспективи підвищення ефективності формування та використання ресурсів підприємства Характеристика доходів місцевих бюджетів Економічна сутність і значення доходів місцевих бюджетів Нормативно - правова база у сфері доходів місцевих бюджетів Склад дохідної бази місцевих бюджетів та тенденція їх формування Сучасний стан доходів місцевих бюджетів України Аналіз доходної частини місцевих бюджетів Вплив міжбюджетних трансфертів на дохідну базу місцевих бюджетів Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів Концепція реформування місцевих бюджетів На тему: «Механізм грошово-кредитної діяльності» Розділ I Механізм функціонування грошового ринку Попит та пропозиція на грошовому ринку Банки як фінансові посередники, банківські резерви Операції на відкритому ринку Узгодженість між фінансовою та монетарною політиками І. Теоретична основа грошово-кредитної системи Зміст, структура, об’єкти та суб’єкти грошово-кредитної системи Теоретичні основи грошово-кредитної політики Механізм грошово-кредитної політики Становлення грошової системи України Основні принципи організації банківської справи Грошово-кредитна політика в Україні Список використаної літератури Банківська система України, та проблеми її розвитку СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК-ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ БАНКІВ УКРАЇНИ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Курсова робота з банківської справи Поняття банківської системи, її розвиток та регулювання Становлення і розвиток грошово-кредитної системи України Поняття, призначення і види кредитування Кредитна політика держави та її вплив на стан економіки Показники оборотності кредиту і методи їх аналізу ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА ЯК ОБ’ЄКТА АНАЛІЗУ Економічна сутність організаційно-технічного рівня виробництва Огляд літературних джерел та нормативно-правове регулювання з проблематики дослідження Організаційно-правовий статус Аналіз основних економічних показників Аналіз складу позикового капіталу Аналіз ефективності використання кредитів СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Розрахунок перемінної вартості виготовлення одиниці виробу Графік очікуваних виплат коштів Розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості підприємства Розрахунок запасу фінансової міцності РОЗДІЛ III . АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ФІРМИ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА Сутність та види банкрутства Причини та фактори виникнення фінансової кризи підприємства Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємств, розповсюджені у закордонній практиці Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємств, розповсюджені у вітчизняній практиці Оцінка фінансового стану підприємства АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Особливості санації банкрутства Шляхи фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання Сутність джерел фінансування підприємства Позичковий капітал як один з джерел фінансування підприємства Внутрішні джерела фінансування підприємства Аналіз структури капіталу ТОВ «Прометей» Оцінка власного капіталу ТОВ «Прометей» Ефективність використання власного капіталу ТОВ «Прометей» Ефективність використання залученого капіталу ТОВ «Прометей» РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В УПРАВЛІННІ БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ Основне інформаційне забезпечення бюджетної системи України. Сутність діяльності та функції казначейства. Організаційна структура Державного казначейства України Розрахункові палати у системі казначейства: суть та призначення ДОХОДНА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ Розділ 1. Загальна характеристика підприємства Розділ 2. Характеристика ринку Розділ 3. Аналіз фінансово – економічного стану підприємства Розділ 4. Порівняльний аналіз діяльності підприємства Розділ 5. Формування цілей та стратегії розвитку підприємства Розділ 6. Вибір і оцінка інвестиційних проектів розвитку Історія розвитку підприємства II Розділ Аналіз організації як системи управління Витрати по підприємству за 2007 рік. Аналіз показників рентабельності Аналіз управління персоналом Дані про кількісний та якісний склад працівників по Дубровицькому КП «Будинкоуправління» за 2007 рік. III Розділ 3. Основні заходи вдосконалення функціоування Дубровицького КП «Будинкоуправління» Коефіцієнт використання пробігу. Курсова робота: Ринок фінансових послуг України. Структура світового фінансового ринку та класифікація фінансових послуг Чинники глобалізації світових фінансів Наслідки фінансової глобалізації Загальна характеристика фінансового ринку України Особливості окремих сегментів українського фінансового ринку Особливості ринку цінних паперів. Особливості ринку страхових послуг Ключові принципи регулювання ринку фінансових послуг Інтеграції у світовий фінансовий простір Управління прибутком підприємства. Економічна сутність прибутку та його взаємозв’язок із рентабельністю Загальна інформація про підприємство Вихідні дані та розрахункові показники для аналізу операційного прибутку від реалізованої продукції за чинниками. Вихідні та розрахункові дані для визначення оптимальних обсягів реалізації продукції в умовах недосконалої конкуренції. Аналіз розподілу прибутку на підприємстві Розділ 3. Рекомендації щодо створення комплексної методики управління прибутком на підприємстві Список використаної літератури Міжнародний фінансовий організація україна Стратегія України у міжнародних фінансових організаціях Склад та класифікація доходів підприємства Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури Облік доходів від звичайної діяльності Звіт про фінансові результати Вдосконалення обліку доходів підприємства МЕХАНІЗМИ СКОРОЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ Державний борг та його види. Боргові парадокси і орієнтири державних запозичень Та проблеми його обслуговування Вплив державного боргу на економіку Механізми скорочення зовнішньої заборгованості Посередницькі фінансові інститути та їх роль в ринковій економіці Економічний зміст посередницьких фінансових інститутів та їх значення на фондовому ринку Організація діяльності фінансових посередників Зарубіжна практика функціонування посередницьких фінансових інститутів Правове забезпечення діяльності посередницьких фінансових інститутів в Україні Аналіз та оцінка діяльності фінансових посередників на вітчизняному фондовому ринку Аналіз функціонування посередницьких фінансових інститутів на світовому фондовому ринку Проблеми діяльності посередницьких фінансових інститутів та шляхи підвищення ефективності їх діяльності Теоретичні основи розробки соціальних аспектів інвестиційних проектів Соціальні аспекти розробки інвестиційних проектів Аналіз соціальних аспектів розробки інвестиційних проектів Характеристика підприємства ВАТ «Елеко» Аналіз техніко-економічних показників діяльності ВАТ «Елеко» Ефективність діяльності інвестиційного проекту Аналіз соціальних аспектів інвестиційного проекту Пропозиції по удосконаленню соціальних аспектів проекту РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ Сутність соціального захисту населення Складові соціального захисту Аналіз стану зайнятості інвалідів Аналіз стану зайнятості молоді та жінок Аналіз стану зайнятості міського та сільського населення Перспективні напрями соціальної політики щодо зайнятості соціально незахищених верств населення Програми сприяння зайнятості Державної служби зайнятості Організаційно – економічна характеристика та основні фінансово – господарські показники діяльності підприємства. Функції і класифікація економічного аналізу Поняття і складові собівартості. Аналіз впливу чинників витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції Розділ 1. Загальна характеристика грошово-кредитної політики. Суть та цілі грошово-кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної політики. Проведення грошово-кредитної політики в світі. Розділ 3. Шляхи покращення грошово-кредитної політики в Україні в умовах світової кризи. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Поняття товариства з обмеженою відповідальністю та його загальна характеристика Засади фінансової діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Аналіз структури статей балансу підприємства Аналіз прибутковості та рентабельності діяльності підприємства РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Розділ 1. Склад і характеристика грошових надходжень підприємств Характеристика та склад грошових надходжень підприємств Доходи від операційної діяльності Значення грошових надходжень від інвестиційної діяльності Надходження грошових потоків у результаті утворення боргових зобов’язань Грошові надходження від фінансової діяльності Розділ 4. Формування валового і чистого доходу Формування прибутку підприємств Розподіл та використання прибутку підприємства Бізнес моделювання розвитку організації і проектування рестуктуризаціїї підприємства. Оптимізація бізнесу на основі бізнес-моделі. Моделювання та аналіз бізнес-процесів. Поняття й етапи реструктуризації підприємства. Показники, що характеризують виробництво, якість продукції, основні виробничі фонди і їхнє використання Розділ 3. Сучасні підходи до проблеми дослідження. Виручка від реалізації продукції – основне джерело доходів підприємства Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг Формування та розподіл виручки на підприємстві Використання показників виручки для аналізу фінансового стану підприємства Оптимізація формування виручки на підприємстві РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРОПРОСУВАННЯ Аналіз товаропросування підприємства Аналіз прибутку та рентабельності РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРОПРОСУВАННЯ Теоретичні основи управління дебіторською заборгованістю Поняття кредиторської заборгованості Склад і показники кредиторської заборгованості Додаток 1. Журнал господарчих операцій Додаток 2. Оборотно-сальдова відомість Додаток 4. Звіт про фінансові результати Особливості діяльності банків в ринкових умовах Основи діяльності комерційних банків Класифікація банківських операцій Аналіз структури і перспективи розвитку внесків і депозитів Управління кредитним ризиком банківська операція прибутковість депозит Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні Класифікація і характеристика кредитних операцій Розгорнута класифікація кредитів Аналіз фінансового стану клієнта Підготовка схеми руху кредитних коштів Оформлення кредитної документації. Договір страхування фінансових ризиків. Загальна інформація про підприємство. Загальне збільшення операційного прибутку. Вихідні та розрахункові дані для визначення оптимальних обсягів реалізації продукції в умовах недосконалої конкуренції. Інвестиційна діяльність комерційних банків Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі. Діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів Формування банківського портфеля цінних паперів та управління ним. Розділ 1.Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприє- Розділ1. Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства. Фінансова стратегія,її цілі,завдання. Матриця фінансової стратегії. Розробка фінансової стратегії грає не аби яку роль в розвитку діяль-ності підприємства.Проаналізувавши в цілому вище згаданий мате-ріал,можна зробити деякі висновки. ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ. Питомі капітальні вкладення (інвестиції) на одиницю обсягу товарної продукції, грн./т Дані про депозитні сертифікати, придбані підприємством. І. Джерела формування та надходження коштів Суть власного капіталу, його функції Статті власного капіталу та їх зміни Зміст господарської операції Банківські системи зарубіжних країн. Банк Англії - член Європейського Валютного - це початкова стадія Європейського центрального банку, який буде затверджений в 1998 році. Комітет з операцій на відкритому ринку. Французькі комерційні банки. Фінансові компанії і ділові банки Франції. ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СИНТЕТИЧНИЙ І АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ Загальні схеми бухгалтерського обліку
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.9.19 (0.036 с.)