ТОП 10:

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІТ ПІДПРПервинною умовою пізнання господарських процесів, явищ і фактів є розкриття їх економічної сутності. Економічний аналіз об’єктивних даних інформацій про господарські процеси проводиться з метою всебічного вивчення господарських процесів в їх розвитку, взаємозалежності, взаємообумовленості з метою виявлення певних економічних тенденцій і закономірностей. Предметом економічного аналізу є господарські процеси і кінцеві результати діяльності підприємств з огляду на оцінювання його ефективності та правильного та повного використання матеріальних і трудових ресурсів з метою досягнення максимальних результатів із мінімальними витратами останніх.

Завдання економічного аналізу: оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства, його виробничих та інших підрозділів; пошук та визначення величин внутрішньогосподарських резервів для підвищення та покращання результатів робіт; оперативний контроль і управління підприємством. Вимоги, що висуваються до А.ф.-г.д.: оперативність; систематичність; дієвість і конкретність; об’єктивність.

Види А.ф.-г.д.: попередній — використовується при розробленні поточних і перспективних планів; оперативний — забезпечує контроль за виконанням господарських планів і ухвалення управлінських рішень на відповідних рівнях управління; подальший — застосовується при підведенні підсумків діяльності за звітний період і розробленні планів на майбутнє. Основні вимоги, що висуваються до організації та проведення нею економічного аналізу фінансово-господарської діяльності: розроблення плану аналітичної роботи; визначення необхідних джерел інформації (планові дані, обліково-звітні, позаоблікові); визначення повноти аналізу; визначення термінів проведення аналізу; узагальнення й оформлення результатів аналізу.

Економічний А.ф.г.д. здійснюється за трьома основними етапами: перший — включає збір, перевірку якості, повноту обліково-звітних даних і їх зіставність; другий — охоплює аналіз і обробку, тобто приведення аналізованих даних в зіставний вигляд; спрощення цифрових даних, що забезпечує зручність, простоту і наочність; виявлення змін у фінансово-господарській діяльності; встановлення взаємозв’язку і взаємозалежності цих показників; аналіз чинників (основних і неосновних) впливають на відхилення від плану їх величин; розкриття внутрішніх резервів і шляху їх використання; третій — систематизація, узагальнення й оформлення результатів аналізу, яка припускає оцінювання діяльності підприємств за аналізований період, розроблення й наукове обґрунтовування висновків і пропозицій за наслідками аналізу і ухвалення управлінських рішень.

 

ЕК БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

За ринкових умов господарювання вирішального значення набуває економіч-на безпека всіх суб'єктів підприємницької та інших видів діяльності. Для того щоб пі-дприємству успішно функціонувати на ри-нку, йому необхідно:

- мати достатню кількість постійної клієнтури, яка бажає співпрацювати з пі-дприємством на довгостроковій основі;

- володіти високою конкурентоспроможністю і значними конкурентними пе-ревагами на ринку;

- мати перспективи на ринку;

- налагодити управлінські, виробничо-господарські, техніко-технологічні та інші процеси усередині підприємства;

- підібрати кваліфікований і добре вмотивований персонал;

- забезпечити відсутність проблем з владними державними структурами.

Економічна безпека підприємства - це такий стан справ на підприємстві, що визнається керівництвом і власниками як задовільний (прийнятний, бажаний, цільовий) і може підтримуватися протягом визначеного часу.

Отже, економічна безпека підприємства - це такий стан корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, інформації, технології, техніки, устаткування, інших майнових прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного функціонування та динамічного соціа-льного і науково-технічного розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негатив-ним впливам.

Необхідність постійного дотримання економічної безпеки обумовлена наяв-ним для кожного суб'єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення поставлених цілей. Рівень економічної безпеки за-лежить від того, наскільки ефективно керівництво підприємства спроможне уник-нути можливих загроз і ліквідувати наслідки окремих негативних впливів зовніш-нього і внутрішнього середовищ.

Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тому, щоб гаран-тувати його стабільне та максимально ефективне функціонування, а також висо-кий потенціал розвитку в перспективі.

До основних функціональних завдань економічної безпеки відносять:

- забезпечення високої ефективності роботи, фінансової стійкості та неза-лежності підприємства;

- забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конкурен-тоспроможності технічного потенціалу підприємства;

- досягнення високоїефективності менеджменту, оптимальноїта ефективної організаційної структури управління підприємством;

- досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та ефективне викорис-тання його інтелектуального потенціалу;

- мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської діяль-ності на стан навколишнього середовища;

- ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, а також комерційних інтересів;

- якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства;

- забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і досяг-нення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів під-приємства та його функціональних відділів.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.004 с.)