ТОП 10:

Засоби регулювання діяльності банківБанківське регулювання — це система заходів, за допомогою яких центральний банк або інший наглядовий орган гарантує стабільне, безпечне функціонування банків, запобігає дестабілізуючим процесам у банківському секторі.

Отже, під регулюванням банківської діяльності розуміють, насамперед, розробку та видання уповноваженими органами конкретних правил та інструкцій, що базуються на чинному законодавстві й визначають структуру та способи здійснення банківської справи. Такі закони та інструкції формують певні рамки поведінки банків, що сприяють підтримці надійної й ефективної банківської системи.

Регулювання діяльності банків Національний банк України здійснює у двох основних формах —адміністративне та індикативне регулювання.

Адміністративне регулювання включає такі заходи:

1) реєстрацію банків і ліцензування їх діяльності;

2) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків;

3) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру;

4) нагляду за діяльністю банків;

5) надання рекомендацій щодо діяльності банків.

Основними складниками індикативного регулювання є:

1) засоби впливу, пов'язані з визначенням кількісних параметрів банківської діяльності:

-встановлення обов'язкових економічних нормативів;

-визначення норм обов'язкових резервів для банків;

-встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних банківських операцій;

2) засоби впливу непрямого характеру: визначення процентної політики;

— рефінансування банків;

-кореспондентські відносини;

-управління золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції;

-операції з цінними паперами на відкритому ринку;

-імпорт та експорт капіталу.

Індикативне регулювання банківської діяльності включає такий важливий елемент, як встановлення з боку НБУ для банків обов'язкових економічних нормативів. їх призначення — захист інтересів вкладників і кредиторів та забезпечення фінансової надійності банків.

 

Фінансові звіти банку

Фінансова звітність - це сукупність компонентів бухгалтерської звітності, складених на підставі даних фінансового обліку, в яких узагальнено інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових потоків банку за звітній період.До складу основної фінансової звітності входять:

► Балансовий звіт- це зведений звіт про активи, пасиви і чисту вартість власного капіталу банку за певний період, бухгалтерський баланс банку.

► Звіт про фінансові результати- це взіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. Звіт про прибутки і збитки - одна з основних форм бухгалтерської звітності (форма № 2), яка характеризує фінансові результати діяльності організації за звітний період і містить дані про доходи, витрати і фінансові результати в сумі наростаючим підсумком з початку року до звітної дати.

► Звіт про рух грошових коштів- це звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді (місяць, квартал,рік).

► Звіт про власний капітал-це звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Звіт складається на підставі балансу, звіту про фінансові результати, а також аналітичних даних до відповідних облікових регістрів.

Оцінка діяльності банку

Банківська діяльність охоплює різні напрями, які забезпечують у кінцевому результаті її ефективність. Оцінка банківської діяльності передбачає проведення комплексного аналізу, який дає можливість дослідити всі аспекти роботи банку

Оцінка ефективності діяльності банку здійснюється за різними напрямками.

1.Показники прибутків, витрат і прибутків порівнюються з показниками за попередні періоди, виявляється дана тенденція їх зміни. Визначаються темпи зростання цих показників за період.

2. Проводиться структурний аналіз доходів і витрат банку, тобто визначаються питомі ваги кожної статті, динаміка їх зміни і, відповідно, виявляється характер і ступінь впливу окремих статей доходів і витрат на отримані сукупні показники. Структурний аналіз дає можливість дати якісну характеристику результатів діяльності банку.

3. Аналізується характер і ступінь впливу окремих факторів на витрати і доходи банку. До цих факторів належать:

- Співвідношення доходів і витрат банку, --

- Рівень процентних ставок і тарифів;

- Обсяги кредитних операцій;

- Структура кредитного портфеля;

- Середня дохідність активних операцій;

- Частка прибутку в доході;

- Питома вага активів, що приносять дохід;

- Ступінь зростання активів;

- Вартість залучених ресурсів;

- Інші.

4. Розраховується вартість залучених ресурсів за такою формулою.

5. Визначається дохідність активних операцій в цілому та окремих їх видів

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.009 с.)