ТОП 10:

У випадку списання (цілком чи частково) заборгованості кредиторами. 

Найважливішим принципом використання цієї схеми поліпшення показників балансу є те, що викуп акцій з їх подальшим анулюванням доцільний тільки за курсом нижче номінальної вартості акцій. У протилежному разі санаційний прибуток (емісійний дохід), який може бути спрямовано на покриття балансових збитків, не виникає, а, отже, зменшувати статутний капітал немає сенсу. Санаційний прибуток у цьому випадку дорівнює різниці номінальної вартості корпоративного права і ціною (фактичною собівартістю) його викупу емітентом і витратами, пов'язаними з процедурою викупу прав і зменшення статутного капіталу.

 

СП = На – Фа – Зс, (3.1)

де СП – санаційний прибуток;

На – номінальна вартість акцій;

Фа – ціна викупу акцій (фактична собівартість);

Зс – витрати, пов'язані з процедурою викупу прав і зменшення статутного капіталу.

 

Якщо корпоративні права надаються до анулювання безкоштовно, то санаційний прибуток буде дорівнювати номінальної вартості наданих до анулювання прав мінус витрати, пов'язані зі зменшенням статутного капіталу:

 

СП = На – Зс . (3.2)

Приклад 3.2[40] Відкрите акціонерне товариство у результаті фінансово-господарської діяльності одержало збиток у розмірі 150 тис.грн. Номінальна вартість однієї акції 50 грн. Ринковий курс акцій підприємства склав 40,52 грн (81,24% від номіналу ). Весь резервний капітал був використаний для покриття минулих збитків. Збори акціонерів прийняли рішення про проведення санації балансу на основі зменшення статутного капіталу шляхом покупки на ринку акцій власної емісії з подальшим їхнім анулюванням. З метою мобілізації схованих резервів, а також акумулювання коштів було прийняте рішення про реалізацію об'єкта основних засобів невиробничого призначення. Балансова вартість об'єкта 200 тис.грн, ціна реалізації об'єкта 300 тис.грн. Дохід від реалізації об'єкта основних засобів акціонерне товариство використовувало для придбання власних акцій. Витрати на проведення санації склали 10 тис.грн. Структура балансу відкритого акціонерного товариства наведена в таблиці 3.2.1.

Таблиця 3.2.1 – Структура балансу відкритого акціонерного товариства

Актив тис.грн Пасив тис.грн
1 2 3 4
1 Необоротні активи 450 1 Власний капітал 650
у т.ч. основні засоби 400 у т.ч. - статутний капітал 800
2 Оборотні активи 620 - непокриті збитки (150)
2 Забезпечення наступних платежів -
у т.ч. грошові кошти 20 3 Довгострокові зобов’язання 300
4 Поточні зобов’язання 120
Баланс 1070 Баланс 1070

У результаті реалізації активів за ціною, що перевищує їхню балансову вартість, підприємство мобілізувало сховані резерви в розмірі 100 тис.грн (300000-200000), що можуть бути спрямовані на часткове покриття збитків. Збитки підприємства зменшаться на різницю між мобілізованими резервами і витратами на проведення санації (100000 – 10000) і складуть 60 тис.грн (150000– 90000). Оскільки курс акцій склав 81,24% до номіналу, то за 300 тис.грн можна викупити акцій на загальну номінальну вартість 370 тис.грн (300000 х ×100 : 81,24). Викуплені підприємством власні акції відображаються в розділі 1 пасиву балансу в статті «Вилучений капітал» за фактичною собівартістю (ПСБУ 2 п.44). Кошти, що перебувають в розпорядженні підприємства, збільшаться на суму виторгу від реалізації основних засобів (300000) і зменшаться на суму коштів, витрачених на викуп акцій і здійснення витрат на проведення санації (20000+300000-30000-10000). За рішенням зборів акціонерів придбані акції анулюються, і статутний капітал зменшується на суму 370 тис.грн. Перевищення номінальної вартості анульованих акцій над ціною викупу складе емісійний дохід (70000), що буде спрямований на покриття збитків (60000) і поповнення капіталу (10000), і відображається в балансі як додатково вкладений капітал. Структура балансу наведена в табл. 3.2.2.

Таблиця 3.2.2 – Структура балансу відкритого акціонерного товариства, тис.грн

Стаття Після мобілізації схованих резервів та придбання акцій власної емісії Після анулювання придбаних акцій та завершення санації
Актив
1 Необоротні активи 250 (450 – 200) 250
у т.ч. основні засоби 200 (400-200) 200
2 Оборотні активи 610 610
у т.ч. грошові кошти 10 (20+300-300-10) 10
Баланс 860 860
Пасив
1 Власний капітал 440 440
у т.ч. статутний капітал 800 430 (800-370)
- непокриті збитки (60) (150-90) -
- вилучений капітал (300) фактична собівартість -
- додатково вкладений капітал - 10
3 Довгострокові зобов’язання 300 300
4 Поточні зобов’язання 120 120
Баланс 860 860

 

У результаті санації балансу, як правило, досягається не тільки покриття збитків, але і зрівноважування (чи перевищення) номінальної вартості акцій з їхньою ринковою ціною. Це уможливлює залучення фінансових ресурсів шляхом додаткової емісії корпоративних прав.

Санація балансу за рахунок санаційного прибутку доцільна тільки за умови вичерпання всіх інших можливостей покриття збитків та визначається санаційним аудитом, але її практична реалізація потребує узгодження з чинним законодавством.

Одним із важливих питань у ході санації балансу стає розрахунок вартості чистих активів господарського товариства, розмір яких відіграє вирішальну роль у визначенні шляхів подолання кризового стану на підприємстві. Ця величина об’єктивно характеризує доцільність виробничої діяльності та подальшого господарювання (ефективність використання власності). Вартість чистих активів не може бути менше певного рівня, встановленого практикою господарства та визначеного в законодавстві. Цивільний кодекс України встановлює вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу господарських товариств, зокрема акціонерного товариства (ст. 155) та товариства з обмеженою відповідальністю (ст. 144).Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.004 с.)