ТОП 10:

Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, розрахунок необхідних коштів для реалізації цих заходів.Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника перелічені у Законі, до яких віднесено: реструктуризацію підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочку чи розстрочку, списання боргу при затвердженні мирової угоди; ліквідацію дебіторської заборгованості; продаж частини майна; продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника; звільнення працівників боржника; інші способи поновлення платоспроможності боржника (заміна керівників підприємства; зниження витрат виробництва; ревізія фінансової системи підприємства; продаж незавершеного будівництва; продаж обладнання, що не використовується, неліквідних матеріалів та готової продукції; вдосконалення організації праці; прогресивні технології, механізація, автоматизація виробництва; вдосконалення організаційної структури управління тощо).

Джерелами фінансування виконання плану санації можуть бути власні кошти Інвестора (тоді необхідно зазначити умови участі Інвестора), погашення дебіторської заборгованості Боржника, кошти, отримані від господарської діяльності Боржника в умовах санації, кредити комерційних банків тощо.

4 Прогноз соціально-економічних наслідків проведення санації:

- нарощення обсягів виробництва, реалізації продукції;

- збільшення доходів, скорочення витрат;

- графік щоквартального погашення боргів підприємства, у тому числі через укладення мирової угоди;

- структура активів та зобов’язань боржника на момент початку та припинення санації;

- підвищення конкурентоспроможності та рівня рентабельності підприємства;

- підвищення оплати праці;

- створення нових робочих місць тощо.

5 Відповідальність. Відповідно до п.8 ст.18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у разі порушення сторонами умов угод, укладених згідно із планом санації, під час проведення процедури санації захист порушеного права здійснюється у процедурі провадження у справі про банкрутство. У разі невиконання Інвестором взятих на себе зобов’язань щодо плану санації Комітет кредиторів (керуючий санацією, власник Боржника) має право звернутися до господарського суду з вимогою про усунення Інвестора від участі у процедурі санації Боржника з відшкодуванням заподіяної шкоди.

 

Додатки до плану санації

 

Таблиця 1 – Прогноз фінансових результатів

Показник 1-й місяць 2-й місяць ...... n-й місяць Усього
Виручка від реалізації, грн          
- обсяг продажу, од.          
- ціна, грн/од.          
Витрати на виробництво реалізованої продукції, грн          
Результат від реалізації, грн          
Результат від іншої реалізації, грн          
Доходи і витрати інвестиційної і фінансової діяльності, грн          
Фінансовий результат від звичайної діяльності, грн          
Платежі в бюджет, грн          
Чистий прибуток, грн          

 

 

Таблиця 2 – Потреба у додаткових інвестиціях та формування джерел фінансування

Потреба у додаткових інвестиціях, грн Квартал Рік Джерела фінансування Квартал Рік
...   ...
1 Основний капітал         1 Акціонерний капітал        
1.1 Будівлі, споруди виробничого призначення         2 Залучений капітал        
1.2 Робочі машини та обладнання         2.1 Довгострокові кредити        
1.3 Транспортні засоби         2.2 Довгострокові позики        
1.4 Інші         2.3 Короткострокові кредити        
2 Оборотний капітал         2.4 Короткострокові позики        
2.1 Запаси та витрати         3 Інші джерела фінансування        
2.2 Грошові кошти         4 Усього джерел фінансування        
3 Всього потреба у додаткових інвестиціях         5 Усього потреба в державній допомозі        
                     

 

Таблиця 3 – Модель дисконтованих грошових потоків

Показник 0-й місяць 1-й місяць ...... ……. n-й місяць
1 Чистий прибуток          
2 Чистий грошовий потік дорівнює          
чистий прибуток          
+ амортизаційні відрахування          
+ або – зростання (погашення) заборгованості          
- або + зростання (погашення) дебіторської заборгованості          
- виплати процентів          
+ або – кошти від продажу (покупки) основних засобів          
- капіталовкладення          
- приріст оборотних коштів          
3 Залишок грошових коштів на початок періоду          
4 Накопичені грошові кошти (р.1 + р.2)          
5 Коефіцієнт поточної вартості при обраній ставці дисконту          
6 Поточна вартість грошових потоків          
7 Сума поточних вартостей грошових потоків
8 Залишкова вартість за межами планового періоду  
9 Поточна залишкова вартість за межами планового періоду при коефіцієнті дисконтування для кінця року  
10 Чиста поточна вартість  

 

 

Таблиця 4 – Фінансові коефіцієнти після санаційних заходів

Показник 1-й місяць 2-й місяць ...... n-й місяць
Коефіцієнт поточної ліквідності        
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами        

 

Таблиця 5 – Заходи щодо поновлення платоспроможності підприємства

    Заходи Термін виконання Внутрішній резерв, отриманий від впровадження заходів та який може бути спрямовано на відновлення платоспроможності
     
     
..........      
Усього      

Керуючий санацією

Приклад 3.1 Підприємство ВАТ КВРЗ має таку укрупнену структуру балансу.

Таблиця 3.1.1 – Баланс підприємства КВРЗ станом на 31.12.07, тис.грн

Актив Сума Пасив Сума
Необоротні активи 840,4 Власний капітал, всього (464)
Оборотні активи, всього 679,8 у тому числі: статутний капітал 669
у тому числі :запаси 460,1 непокритий збиток (1133)
дебіторська заборгованість 219,4 Поточні зобов’язання, всього 1966,6
грошові кошти 0,3 Довгострокові зобов’язання 17,6
Баланс 1520,2 Баланс 1520,2

31.10.07 Господарським судом за заявою кредитора – Управління пенсійного фонду України в місті N було порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ КВРЗ, в ухвалі також було зазначено про призначення розпорядника майном. 2.02.08 господарський суд затвердив реєстр вимог кредиторів станом на 1.01.08. Кредиторська заборгованість станом на 1.01.2008 року становила 1966,6 тис.грн. До реєстру кредиторів включені такі суми (табл. 3.1.2, 3.1.3).

9.04.08 була проваджена санація та назначено керуючого санацією. 5.07.08 керуючий санацією подав план санації на затвердження комітету кредиторів, одночасно було подано і проект мирової угоди. 30.06.08 план санації було затверджено комітетом кредиторів, але Фондом державного майна не був погоджений, були зазначені зауваження (лист від 5.07.08). План санації було доопрацьовано та відправлено до Фонду державного майна.

Таблиця 3.1.2 – Заборгованість, визнана господарським судом

Кредитори Заборгованість, визнана судом, грн Черговість погашення заборгованості
Управління пенсійного фонду 182631,93 2 черга
Управління пенсійного фонду 3552,67 2 черга
Усього 2-га черга 186184,6
Міжрайонна державна податкова інспекція 179271,06 3 черга
відділ виконавчої дирекції ФСС від нещасних випадків на виробництві 7710,3 3 черга
Міський центр зайнятості 7303,18 3 черга
Міжрайонна виконавча дирекція ФССТВП 1571,07 3 черга
Усього 3-тя черга 195855,61
Укртрансгаз 2628,55 4 черга
ТОВ “Інженерна компанія” 25109,33 4 черга
ТОВ “Деметра” 701563,02 4 черга
ВАТ “Сумигаз” 18844,04 4 черга
Укртелеком 1403,51 4 черга
Сумиобленерго 14199,36 4 черга
Усього 4-та черга 763747,81
Разом 1145788,02

 

Таблиця 3.1.3 – Заборгованість із заробітної плати

Показник Сума, грн
1-ша черга
Заборгованість із заробітної плати 45627,99
Оплата простоїв не з вини робітників 20511,82
Компенсація за невикористані відпустки 11421,04
Гарантії і компенсації при службових відрядженнях 236,85
Соціальні виплати за тимчасову непрацездатність 212,12
Усього 1-ша черга 78009,82
2-га черга
Заборгованість із заробітної плати 427603,85
Усього 2-га черга 427603,85
Разом 505613,67

Загальна сума заборгованості, включеної і внесеної до реєстру вимог кредиторів та поточної заборгованості, становить 1919372,11 грн: із них заборгованість 1-2-ї черг становить 806345,98 грн, заборгованість 3-ї черги – 261601,63 грн, 4-ї черги – 851424,50 грн, поточна заборгованість 3-ї черги склала 65746,02 грн, поточна заборгованість 4-ї черг - 87676,69грн.

Після врахування зауважень Фонду державного майна було представлено такий план санації.

ПЛАН САНАЦІЇ ВАТ “КВРЗ“

Даний план санації складений відповідно до статей 17,18,19, 20 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, схвалений комітетом кредиторів (протокол № .....від ”....”............200.....р.) і спрямований на відновлення платоспроможності ВАТ “КВРЗ“ та задоволення вимог кредиторів боржника зі справи № 6879/11 у процедурі санації боржника.

Загальні положення

ВАТ “КВРЗ” створено згідно із Наказом Фонду державного майна України від 05.12.03 у результаті перетворення державного підприємства “ККРМЗ” у відкрите акціонерне товариство і є його правонаступником. Державне підприємство “ККРМЗ” було створено 3 грудня 1999 року з метою обслуговування залізничного транспорту в частині проведення ремонту. 5 грудня 2003 року підприємство було перетворено у ВАТ “КВРЗ” у процесі приватизації державного майна. За договором купівлі-продажу, укладеним між Фондом державного майна України та ТОВ “Інженерна компанія” – власником пакету акцій у розмірі 16,36% статутного капіталу є ТОВ “Інженерна компанія”, Фонд державного майна України є власником 82,2% акцій, іншім особам належить 1,44% акцій.

1.1 Організаційна структура. Підприємство має таку організаційну структуру: перший рівень – керівництво заводу, другий рівень – головні фахівці, третій рівень – майстри, четвертий рівень – безпосередні виконавці на своїх робочих місцях. Кожен рівень має чітку регламентацію обов’язків і відповідальності як окремих виконавців, так і керівників ділянок за якість продукції, що випускається. На першому рівні здійснювалося загальне керівництво усіма роботами, конкретизувалися завдання, затверджувалися програми робіт і організовувався контроль за їх виконанням. На другому рівні формувалася програма робіт із визначенням виконавців і термінів виконання. Після затвердження її на першому рівні, організовувалася робота з її виконання у встановлений термін, здійснювались керівництво і контроль за виконанням робіт. На третьому і четвертому рівнях організовувалася робота з реалізації прийнятої програми із забезпечення запланованого випуску продукції. ВАТ “КВРЗ” не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Енергопостачання заводу здійснюється міською мережею – річне споживання електроенергії становить близько 600 тис.кВт/год; водопостачання здійснюється міською мережею – витрати води становлять 4340 м3 /рік; теплозабезпечення здійснюється автономною системою опалення – витрати газу становлять близько 2000 тис. м3 /рік; площа земельної ділянки становить 2,84 га.

1.2 Напрямки та види діяльності. Відповідно до статуту основними напрямками діяльності підприємства є:

- ремонт пасажирських вагонів для залізничного транспорту;

- виробництво запасних частин для пасажирського транспорту;

- надання транспортно-експедиційних і складських послуг;

- здійснення іншої діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України.

Види діяльності за КВЕД:

- 35.20.2 ремонт залізничних локомотивів і рухомого складу;

- 31.20.2 ремонт і технічне обслуговування електророзподільної і контрольної апаратури;

- 28.12.0 виробництво металевих деталей;

- 51.70.0 інші види оптової торгівлі.

1.3 Аналіз технологічного процесу. Виробництво ведеться за такою технологічною схемою: на підприємство надходять вагони для ремонту або переобладнання. На першому етапі проводиться розроблення внутрішнього устаткування та дефектування кузовів. Далі проводиться очищення вагона від іржі і старої фарби, потім вагон покривають ґрунтовкою та переводять у цех металоконструкцій, демонтують залізничні пристрої, гальмове обладнання, електроустаткування, які відправляють до субпідрядника. На цьому етапі проводяться заміна ушкоджених кузовів, покриття внутрішньої частини вагона протишумовою мастикою, демонтаж дерев’яного решетування вагона, ізоляція стін. Вагон переставляють на другий блокбаст, де проводиться монтаж систем вентиляції, водопостачання, опалення, меблів, вікон тощо. Потім вагон надходить на вивірену колію. Тривалість циклу з ремонту одного вагона становить 2 місяці.

За результатами незалежної оцінки вартість основних засобів підприємства станом на 01.01.08 становить 1 443 тис.грн (без ПДВ), у тому числі:

машини, обладнання, транспортні засоби – 295 тис.грн;

будівлі, споруди, передавальні пристрої – 1 148 тис.грн.

1.4 Основною продукцією підприємства є запасні частини для залізничного транспорту та ремонтні послуги.

Замовниками продукції підприємства “КВРЗ” є:

СТДО “Південа залізниця” (м. Харків);

Одеська залізниця (м. Одеса);

ГТОО “Південно-західна залізниця” (м. Київ).

1.5 Аналіз конкурентного середовища. Основні конкуренти: ВАТ “Запорізький механічний завод”, Дніпропетровський вагоноремонтний завод, ВАТ “Полтавський тепловозоремонтний завод ”, Харківський вагоноремонтний завод, Львівський локомотиворемонтний завод.

1.6 Постачальники. Основними постачальниками комплектуючих для ремонту залізничних вагонів є: Ужгородський механічний завод, ВАТ 2Хартрон” (м. Харків), АТ “Транспневматика” (м. Ніжній Новгород), Дніпропетровський вагоноремонтний завод.

1.7 Кадровий потенціал та оплата праці

Таблиця 3.1.4 – Кадровий потенціал

Показник Рік
2004 2005 2006 2007
Чисельність працівників, осіб. 78 79 73 68
Середня чисельність в еквіваленті повної зайнятості, осіб. 67 68 63 66
Відпрацьовано людино-годин 106817 64755
Фонд оплати праці тис.грн 198,4 276,5 326 339,4

У 2006 році фонд часу фактичної роботи склав 106817 людино-годин (73,02% максимально можливого фонду робочого часу) у 2007 році – 64755 (47,52% максимально можливого фонду робочого часу).

1.8 Обсяги виробництва

Таблиця 3.1.5 – Результати роботи підприємства

Показник Рік
2004 2005 2006 2007 2008 (9 місяців)
Обсяги виробничої продукції, тис.грн 585,1 586 400
Дохід від реалізації, тис.грн 769 402 549,4 341,7 26,9
Чистий дохід від реалізації, тис.грн 640,6 334,7 457,9 310,2 22,4

1.9 Екологічний стан. У зв’язку з тим, що підприємство не використовує значної частини свого потенціалу, масштаб забруднення навколишнього середовища несуттєвий.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.011 с.)