ТОП 10:

Управління фінансовою санацієюПідприємств

 

Навчальний посібник

 

 

Дизайн обкладинки О.П. Дєдова

Редактори: Н.А. Гавриленко, Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання К.В. Савченка

 

Підп. до друку 07.05.2010.

Формат 60х84/16. Ум.друк.арк. 25,58. Обл.-вид.арк. 28,79

Тираж 300 прим. Зам. №

Собівартість видання грн к.

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

 
 


[1] Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / З.Є. Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева; За заг. ред. З.Є. Шершньової. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с.

[2] Корінько М.Д. Диверсифікація у життєвому циклі підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2008.– №2(80). – С. 82-88.

[3] Смирнов Э.А. Основы теории организации: Учеб. пособие для вузов.– М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 375 с.

[4] Мильнер Б.З. Теория организаций. – М.: ИНФРА-М, 1998 . – 336 с.

[5] Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С.О., Куліш А.П. Фінанси підприємств: Підручник. – 6-те вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2006. – 552 с.

[6] Іванюта С.М. Антикризове управління: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с.

[7] Василенко В.О. Антикризове управління: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 504 с.

[8] Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 824 с.

[9] Корінько М.Д. Диверсифікація у життєвому циклі підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2008.– №2(80). – С. 82-88.

[10] Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 824 с.

[11] Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

[12] Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вiд 14.05.1992 № 2343-XII в редакції від 09.01.2009.

 

[13] Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. – К. : Эльга, 2003. – 483 с.

2Титов М. Банкрутство: Матеріально-правові та процесуальні аспекти. Х., Консул, 1997. – 197 с.

 

[14] Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. А.П. Градова.– 2-е изд., испр. и доп.– СПб.: Специальная литература, 1999.– 589 с.

[15] Методичні рекомендації з виявлення ознак неплатоспроможності підприємств і ознак дій з прихованого банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства/ Наказ Міністерства економіки України від 19.01.2006 року № 14 зі змінами та доповненнями.

[16] Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установление неудовлетворительной структуры баланса. – утв. Российским Федеральным управлением по делам о несостоятельности (банкротстве) распоряжением от 12.08.94 № 31.

[17] Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия – К.: Эльга, Ника-Центр, 2003.– 481 с.

[18] Franchon G., Romanet Y. Finance de l’etreprise. Comprendre et maitrise l’evolution commerce., Sent. 1990, pp. 36-38.

[19] Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002.– С. 21-23.

[20] Методичні рекомендації з виявлення ознак неплатоспроможності підприємств і ознак дій з прихованого банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства/ Наказ Міністерства економіки України від 19.01.2006 року № 14 зі змінами та доповненнями.

[21] Великий Ю.М., Проскура О.Ю. Особливості кризового стану вітчизняних підприємств і методів його оцінки // Фінанси України, – 2002. – №10. – С. 29-34.

[22] Franchon G., Romanet Y. Finance de l’etreprise. Comprendre et maitrise l’evolution commerce., Sent. 1990, pp. 36-38.

[23] Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / Под ред. д-ра екон. наук, проф. А.П. Градова.– 2-е изд., испр. и доп.– СПб.: Специальная литература, 1999.– 589 с.

[24] Дж. Ван Хорн и др. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ. – 11-е изд. М.: Издат. дом «Выльямс», 2003. – 992 с.

[25] Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК ЕксОб», 2004. – 560 с.

[26] Экономика хозяйствующего субъекта: Учебник для вузов / В.Я. Горфинкель, Е.М. Купряков, В.П. Поросолова и др. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 367 с.

[27] Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

[28] Порядок проведення досудової санації державних підприємств, затверджений Постановою КМУ № 515 від 17.03.2000.

 

[29] Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, наказ №1865 від 12.10.01 р.

[30] Типовий план реструктуризації та досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків, наказ ФДМУ № 2502 від 17.11.04 р.

[31] “Про порядок здійснення контролю за виконанням функції в управлінні об’єктами державної власності ” //Постанова КМУ від 19.06. 2007 року № 832.

[32] Методичні рекомендації застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затв. Наказом Міністерства економіки України від 20.09.2007 року № 314.

[33] Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

[34] Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

[35] Положення про порядок погодження планів санації та мирових угод/ Затв. Наказом ФДМУ від 06.06.2007, №895.

[36] Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія. – 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 268с.

[37] Маниловский Р. Г., Юлкина Л. С., Колесникова Н. А., Маневич П. Б., Мельник М. В. Бизнес- план: Метод. материалы / Р.Г. Маниловский (ред.). — 2-е изд., доп. — М. : Финансы и статистика, 1997. — 160с.

[38] Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Управління фінансовою санацією підприємств : Навчальний посібник. - К.: Ніка-Центр, 2006. - 248 с.

[39] Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерних товариств. – затв. рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 лютого 2007 року № 12.

[40] Терещенко О.О. Санація балансу АТ у контексті стандартизації фінансової звітності в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000.– №10.– С. 49-54.

[41] Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств з метою уніфікації розрахунку вартості чистих активів. – затв. Рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004.

[42] Євсейцева О.С. Реструктуризація підприємства як засіб адаптації до ринкових вимог // Проблеми науки. – 2003. - №1. – С. 55-59.

[43] Реструктуризація підприємства: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / За ред. В.М. Заболотного. – К.: Міленіум, 2001. – 440 с.

[44] Бойко С. Реструктуризація підприємства та запровадження ринкової моделі управління // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. - №9. – С. 15-17. Константінова А.В. Реструктуризація як ефективний засіб виведення підприємств з кризового стану// Формування ринкових відносин в Україні. – 2002. - №1. – с. 117-119.

[45] Красюк Р.В. Технологія проведення процесу реструктуризації на підприємстві // Фінансова консультація. – 2000. - №43-44. – с. 44-48.

[46] Федулова Л.І. Методологічні підходи до управління реструктуризацією підприємств // Проблеми науки. – 2002. - №5. – с. 54-59.

[47] Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством: Навч.посіб. – К.: Знання, 2007. – 335 с.

 

[48] Александренко Т. Эффективная реструктуризация: от чего зависит успех // Антикризисный менеджмент.- 2007.-№.2- с. 9-13.

[49] Карлик А., Гришпун Е. Реструктуризация в стратегии развития промышленных предприятий // Проблемы теории и практики управления. – 2000. - №6. – с .87-91.

[50] Одинцов М., Ежкин Л. Реструктуризация – путь повышения конкурентоспособности производства // Экономист. – 2000. - №10. – с. 58-65.

[51] Белых Л.П., Федотова М.А. Реструктуризация предприятия: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 399 с.

[52] Кальниченко Л., Мендрул А. Реструктуризация предприятий в условиях становления рыночной среды // Экономика Украины. – 2000. - №10. – с. 27-33.

[53] Салженицин С.А. Механизмы и мотивации реструктуризации предприятий // Финансы. – 2000. - №2. – с. 60-61.

[54] Коваленко Д.І. Методичні особливості управління процесом реструктуризації промислових підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №4(58). – с. 151-157.

[55] Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 824 с.

[56] Зуєва Л.С., Архипчук С.І. Економічний механізм реструктуризації підприємств // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. - №9. – с. 3-8.

[57] Гончаров В. Реструктуризация как инструмент антикризисного управления предприятием // Бизнес Информ. – 2000. - №1. – с. 78-82.

[58] Слов'янська Н.Г, Єріс Л.М. Фінансова реструктуризація підприємств як засіб стабілізації їх фінансового стану // Регіональні перспективи. – 2001. - №5-6(18-19). – с. 121-123.

[59] Василенко В.О. Антикризове управління. Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 504 с.

[60] Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д., Білик, Л.Д. Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 6-те вид., перероб. та допов. – К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.

[61] Реструктуризація підприємства. Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / За ред. В.М. Заболотного. – К.: Міленіум, 2001. – 440 с.

[62] Комарецька П.В. Реструктуризація промислових підприємств в системі антикризового фінансового управління // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №6(73). – с. 61-64.

[63] Криворучко А.В., Озерський І.В. Проблеми реструктуризації і банкрутства // Економіка. Фінанси. Право. – 2003.– №7. – с. 26-29.

[64] Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. № 140-Х

[65] Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

[66] Методичні рекомендації з виявлення ознак неплатоспроможності підприємств і ознак дій з прихованого банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства/ Наказ Міністерства економіки України від 19.01.2006 року № 14 зі змінами та доповненнями.

[67] Карпенко О.В. Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання: Монографія.– Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005.– 341 с.

[68] Методичні рекомендації з виявлення ознак неплатоспроможності підприємств і ознак дій з прихованого банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства / Наказ Міністерства економіки України від 19.01.2006 року №14 зі змінами та доповненнями.

[69] Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вiд 14.05.1992 № 2343-XII в редакції від 09.01.2009Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.007 с.)