ТОП 10:

Рентабельність окремих видів продукції 

  Види продукції Фактич-но вироб-лено продукції (у натура-льному виразі) Оптова ціна одиниці (без ПДВ, акцизного збору), грн. Звітна собівар- тість одиниці продук- ції, грн Обсяг товарної продукції Рентабель-ність або збитковість у відсотках до собівартості (графа 5 – графа 6) х 100 --------------- графа 6
в оптових цінах підприємств (без ПДВ, акцизного збору), тис. грн за звітною собівар- тістю, тис. грн
Усього по підприємст-ву              
у тому числі за окремими видами продукції            

 


Таблиця 18

 

 

Аналіз витрат на виробництво

 

 

№ пор.   Показник Код рядка форми № 2   За попередній рік За поточний рік Відхилення
тис. грн частка в загаль­ному обсязі, % тис. грн частка в загаль­ному обсязі, % (+,- тис. грн) (+,- %)
Матеріальні витрати              
Витрати на оплату праці              
Відрахування на соціальні заходи              
Амортизація              
Інші операційні витрати              
Разом            

 

Таблиця 19

 

Аналіз формування фінансового результату від операційної діяльності

 

№ пор.   Показник Код рядка форми № 2 За попередній рік За поточний рік Відхилення (+/-)
тис. грн частка в загаль-ному обсязі, % тис. грн частка в загаль-ному обсязі, % тис. грн %
Валовий прибуток (збиток) 050 або 055            
Інші операційні доходи (витрати) 060-090            
Адміністративні витрати            
Витрати на збут            
Фінансові результати від операційної діяльності 100 (105)            

Таблиця 20

 

Аналіз структури виробництва продукції

 

Види продукції Одиниця вимірю­вання Фактично вироблено Структура виробленої продукції, %
за звітний рік за попередній рік зміни, %
Обсяг виробленої продукції в облікових цінах, тис. грн.        
У тому числі за окремими видами продукції          

 

Таблиця 21

Аналіз трудових ресурсів підприємства

 

№ пор. Назва показника, одиниця вимірювання Форма, рядок, графа За звітний рік За попередній рік Зміни (+/-)
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб форма № 3-ПВ рядок 3170 графа 2      
Прийнято працівників, осіб форма № 3-ПВ рядок 5010 графа 1      
Вибуло працівників, усього, осіб форма № 3-ПВ рядок 5020 графа 1      
  з них:        
3.1 У зв’язку із скороченням штату, осіб   форма № 3-ПВ рядок 5030 графа 1      
Не відпрацьовано, всього, людино-годин форма № 3-ПВ рядок 3040 графа 1      
  У тому числі:        
4.1 Відпустки за ініціативи адміністрації, людино-годин форма № 3-ПВ рядок 3100 графа 1      
4.1.1 З них тривалістю понад 3 місяці підряд, людино-годин форма № 3-ПВ рядок 3110 графа 1      
4.2 Неявки у зв`язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень, людино-годин форма № 3-ПВ рядок 3120 графа 1      
4.3 Простої, людино-годин форма № 3-ПВ рядок 3130 графа 1      
4.4 Прогули, людино-годин форма № 3-ПВ рядок 3150 графа 1      
Середньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб форма № 1-ПВ рядок 1010 графа 1      
Облікова кількість штатних працівників на 31 грудня звітнього року, усього, осіб форма № 1-ПВ рядок 1 графа 10010      
Кількість вакансій на кінець звітного періоду, осіб форма № 3-ПВ рядок 5061 графа 1      
Кількість працівників у найбільшій за чисельністю зміні в останній робочий день звітного року, осіб форма № 1-ПВ (умови праці) рядок 10170 графа 1      
Коефіцієнт змінності працівників рядок 6 рядок 8      
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн форма № 1-ПВ рядок 1020 графа 1      
Сума заборгованості із виплати заробітної плати, всього, тис. грн форма № 1-ПВ рядок 2010 графа 1      

 

Таблиця 22

 

Аналіз технологічності структурних інвестицій в основний капітал

 

Найменування показника Код рядка форми № 1-інвестиції Вартість, тис. грн Структура інвестицій, %
Обсяг інвестицій в основний капітал, усього    
У тому числі      
будівельні та монтажні роботи    
машини, обладнання, інструмент, інвентар    
інші капітальні роботи і витрати    

Таблиця 23

Аналіз інноваційної активності підприємства

 

№ з/п   Найменування показника Код рядка форми № 1-інновації Станом на кінець поперед-нього року, тис. грн Станом на кінець поточного року, тис. грн Зміни (+/-)
Загальна сума витрат на технологічні інновації, тис. грн   рядок 101      
Фінансування технологічних інновацій за рахунок власних коштів, тис. грн рядок 202      
Обсяг реалізованої інноваційної продукції, що заново впроваджена або зазнала технологічних змін протягом останніх трьох років, тис. грн рядок 301      
Обсяг реалізованої продукції, що зазнала суттєвих технологічних змін або заново впроваджена, тис. грн   рядок 302      
Коефіцієнт інноваційного випуску   (рядок 3)/ (форма № 2 рядок 035)        
Відношення розміру повторно введеної такої, яка набула суттєвих змін продукції, до обсягу всієї інноваційної продукції, %   рядок 4 / рядок 3      
Зростання виробничих потужностей за результатами інноваційної діяльності (так/ні) рядок 608      

 

 


Таблиця 24

 

Аналіз об`єктів житлово-комунального і

соціально-культурного призначення

 

Найменування показника, одиниця виміру Кількісні показники Вартісні показники
балансова вартість на кінець року, тис. грн доходи за рік, тис. грн витрати за рік, тис. грн

 

 

Таблиця 25Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.005 с.)