ТОП 10:

Розділ 2. Прийняття рішення про проведення досудової санації 

2.1. Управління банкрутства, санації та реструктуризації Департаменту з питань управління корпоративними правами держави у відкритих акціонерних товариствах (далі - Управління банкрутства) разом з управлінням фінансового аналізу Департаменту з питань управління корпоративними правами держави у відкритих акціонерних товариствах (далі - Управління фінансового аналізу) щокварталу після надходження фінансової звітності підприємств до Фонду проводять її аналіз з метою виявлення ознак неплатоспроможності підприємств-боржників.

2.2. Аналіз неплатоспроможних підприємств-боржників, за поданням відділу з питань банкрутства та санації, розглядається на комісії щодо запобігання банкрутству господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію (далі - Комісія).

2.3. Рішення щодо проведення досудової санації підприємств-боржників приймається Фондом на підставі рішення Комісії, яка на своєму засіданні розглядає надані матеріали.

2.4. Про прийняття рішення про проведення досудової санації Фонд у п'ятиденний термін повідомляє керівника підприємства.

2.5. Про рішення щодо проведення досудової санації керівник повідомляє кредиторів підприємства у п'ятиденний термін з дня його отримання.

2.6. Досудова санація підприємств-боржників здійснюється шляхом:

· погашення боргів підприємства;

· переоформлення короткотермінових кредитів на довготермінові;

· випуску і розміщення цінних паперів з метою мобілізації фінансових ресурсів;

· продажу майна підприємства-боржника або передачі його в оренду;

· реструктуризації підприємства-боржника (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення).

 


Розділ 3. Порядок розроблення плану досудової санації. Типовий план досудової санації

 

3.1. Для розроблення плану досудової санації наказом Фонду утворюється робоча група на чолі з керівником підприємства-боржника, до складу якої входять уповноважена особа з управління корпоративними правами держави в товаристві, представники Фонду, органу, уповноваженого управляти державним майном до прийняття рішення про приватизацію, підприємства та місцевої адміністрації, крім того, можуть залучатися кредитори за їх згодою.


3.2. У разі надходження пропозицій від потенційних інвесторів план досудової санації розробляється за їх участю.

3.3. План досудової санації розробляється у місячний термін з дня прийняття Фондом рішення щодо її проведення, підписується членами робочої групи і подається на затвердження до Фонду.

3.4. План санації підприємства-боржника повинен містити такі розділи та підрозділи:

3.4.1. Попередня історія (оглядово):

3.4.1.1. Коротка історія, реквізити підприємства.

3.4.1.2. Інформація про власників акцій.

3.4.1.3. Організаційна структура, наявність дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, правовий статус майна цих підрозділів, керівники основних структурних підрозділів.

3.4.1.4. Короткий огляд продукції, цін та ринків.

3.4.1.5. Фінансово-майновий стан підприємства-боржника за останній звітний період.

3.4.1.6. Мета реструктуризації.

3.4.2. Матеріали руху готівки за попередні 12 місяців роботи.

3.4.3. Аналіз ліквідації (сума грошей, яку можна отримати від продажу активів з метою сплати боргів).

3.4.4. Структура боргу:

3.4.4.1. Загальна сума боргу та кількість кредиторів.

3.4.4.2. Структура зростання кредиторської заборгованості поквартально (наскільки за­старілими є борги).

3.4.4.3. Черговість виплати боргів кредиторам.

3.4.4.4. Сума боргів важливим і неважливим постачальникам.

3.4.4.5. Ставлення важливих постачальників (їхня готовність до співпраці та можли­вість підтримки ними реструктуризації).

3.4.5. Заходи щодо відновлення платоспроможності (реструктуризація підприємс­тва, перепрофілювання виробництва, закриття нерентабельних виробництв, відчуження ос­новних засобів, передача майна в оренду, скорочення чисельності працюючих тощо) і тер­міни їх здійснення.

3.4.6. Пропозиції щодо операційної реструктуризації, розрахунок необхідних коштів для реалізації заходів.

3.4.7. Пропозиції щодо заходів з фінансової реструктуризації та джерел фінансування:

3.4.7.1. Відстрочення боргів (скільки та якими кредиторами).

3.4.7.2. Прощення боргів (скільки та якими кредиторами).

3.4.7.3. Інші заходи з внутрішнього фінансування (мораторій на сплату боргів, продаж активів та обмін активів на борги).

3.4.7.4. Умови участі інвесторів і кредиторів у проведенні санації (набуття права власності на майно підприємства, розпорядження частиною його продукції, оренда майна підприємства, задоволення вимог кредиторів шляхом переведення боргу на інвесторів тощо).

3.4.7.5. Загальні результати заходів з фінансової реструктуризації (коли закінчується період реструктуризації, скільки боргів сплачено і коли).

3.4.8. Прогноз фінансових результатів для підприємства, що реструктуризується.

3.4.8.1. Прогноз прибутків та збитків на декілька років уперед.

3.4.8.2. Прогноз руху готівки на декілька років уперед.

3.4.8.3. Тривалі відносини з постачальниками, сплата податків та інших обов'язкових платежів до державного бюджету, виплата зарплати працівникам.

3.4.8.4. Структура підприємства-боржника після відновлення його платоспроможності.

3.4.9. Розрахунок необхідних коштів для реалізації заходів.

3.4.10. Очікувані наслідки виконання плану досудової санації.

3.5. До плану санації додаються такі документи:

· копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, засвідчена у установленому порядку;

· копії установчих документів підприємства - боржника, засвідчені в установленому порядку;

· протокол зборів акціонерів (якщо такі проводилися);

· протокольне рішення правління та спостережної ради про схвалення плану досудової санації підприємства-боржника;

· експертна оцінка майна підприємства-боржника, яке передбачається реалізувати в процесі досудової санації;

· пакет документів податкової, фінансової та статистичної звітності за три останніх роки роботи підприємства-боржника та за останній звітний період, підписаних керівником підприємства-боржника і головним бухгалтером.

3.6. Термін проведення досудової санації не повинен перевищувати 12 місяців. В окремих випадках Фонд може продовжити термін, але не більше ніж на 6 місяців.

3.7. Керівники підприємств згідно з чинним законодавством несуть відповідальність за достовірність інформації, що подається до Фонду.

Розділ 4. Порядок розгляду Фондом планів досудової санації підприємств-боржників

 

4.1. Наданий для затвердження план санації попередньо, у десятиденний термін, розглядається в Управлінні банкрутства з метою визначення відповідності плану вимогам законодавчих та нормативних актів.

4.2. Якщо наданий план відповідає відповідним вимогам, то Управління банкрутства передає зазначений план до Управління фінансового аналізу для проведення аналізу заходів щодо відновлення платоспроможності підприємства-боржника.

4.3. У тижневий термін Управління фінансового аналізу надає Управлінню банкрутства свої висновки з питань, зазначених у пункті 4.2 цього Положення.

4.4. Управління банкрутства має право залучити до розгляду поданих матеріалів інші структурні підрозділи Фонду.

4.5. Після отримання висновків усіх співвиконавців Управління банкрутства готує матеріали стосовно затвердження плану досудової санації та подає їх на розгляд Комісії.

 

Розділ 5. Порядок прийняття Фондом рішення про затвердження планів досудової санації підприємств-боржників

 

5.1. Рішення щодо затвердження планів досудової санації підприємств-боржників приймається Фондом на підставі рішення Комісії.

5.2. План досудової санації підприємства-боржника затверджується Фондом протягом одного місяця з дня подання на розгляд пакета документів, які додаються до плану досудової санації.

5.3. За результатами розгляду поданих документів Фонд може відмовити у затвердженні плану досудової санації у випадках, якщо:

· запропоновані заходи не забезпечують відновлення платоспроможності підприємства-боржника;

· надані документи не відповідають вимогам чинного законодавства України;

· виявлено недостовірні дані у документах, поданих разом з планом досудової санації;

· надано негативний висновок Комісії;

· положення плану досудової санації не відповідають галузевій специфіці підприємства-боржника та інтересам держави.

5.4. У разі, якщо витрати на реалізацію заходів, передбачених планом досудової санації, пропонується фінансувати за рахунок коштів державного бюджету, пропозиції про включення відповідних видатків до проекту державного бюджету на планований рік подаються до Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України.

5.5. У разі виявлення недоліків або невідповідностей у поданому плані досудової санації Фонд письмово надає свої рекомендації робочій групі для доопрацювання.

5.6. Після внесення відповідних змін у план досудової санації та подання його до Фонду у десятиденний термін із дня отримання Фондом приймається рішення про затвердження плану досудової санації, про що керівник підприємства повідомляється письмово.

 

Розділ 6. Порядок здійснення Фондом контролю за виконанням планів досудової санації

 

6.1. З метою здійснення контролю за реалізацією заходів, які передбачені планом досудової санації підприємств-боржників, відділом з питань банкрутства та санації ведеться облік погоджених планів досудової санації та щоквартальних звітів керуючих санацією про виконання планів досудової санації.

6.2. Щоквартальні звіти стосовно ходу виконання плану досудової санації, які подаються керуючим санацією до Фонду, у десятиденний термін з дня отримання аналізуються у відділі з питань банкрутства та санації та відділі фінансового аналізу і подаються до Комісії на розгляд.

6.3. Комісія розглядає щоквартальні звіти керуючого санацією разом з висновком відділу з питань банкрутства і приймає рішення про виконання (невиконання) плану санації.

6.4. У разі, якщо Комісією прийнято рішення про незадовільне виконання плану санації, нею може бути внесена пропозиція керівництву Фонду щодо вжиття необхідних заходів.

6.5. За п'ятнадцять днів до закінчення санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення санації керуючий санацією подає до Фонду письмовий звіт про результати санації.

Звіт керуючого санацією повинен містити:

· відомості про виконання заходів з усіх розділів затвердженого Фондом плану досудової санації;

· баланс підприємства-боржника на останню звітну дату;

· рахунок прибутків і збитків підприємства-боржника;

· відомості про наявність у підприємства-боржника грошових коштів, які можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів боржника;

· відомості про дебіторську заборгованість підприємства-боржника на дату подання звіту та про нереалізовані права підприємства-боржника;

· інші відомості про можливості погашення незадоволених вимог кредиторів.

6.6. Наданий керуючим санацією звіт про результати санації у десятиденний термін розглядається у відділі з питань банкрутства та санації та відділі фінансового аналізу.

6.7. Після отримання висновків усіх співвиконавців відділ з питань банкрутства та санації готує і подає на розгляд Комісії аналіз звіту про результати досудової санації підприємства-боржника.

6.8. Комісія на своєму засіданні розглядає подані матеріали і приймає рішення про виконання (невиконання) плану санації. Це рішення є підставою про завершення досудової санації підприємства-боржника.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.009 с.)