ТОП 10:

Схема 2.20 – Можливі схеми реструктуризації балансу
Схема 2.21 – Комплекс організаційно-технічних заходів реалізації політики забезпечення фінансової спроможності і стійкості виробничо-господарської діяльності[26]

Розділ і стаття балансу Зміст конкретних заходів (по підрозділах, виробництвах, видах продукції) Планована зміна параметрів (збільшення, зменшення)  
Інвестиції Активи В С П
    ДО ПЗ ВА ОбА    
1 Необоротні активи 1.1 Нематеріальні активи 1.2 Основні кошти 1.3 Незавершене будівництво 1.4 Довгострокові фінансові вкладення Скорочення адміністративно-управлінських витрат за рахунок марної частини фіксованих витрат. Ліквідація витрат на НДДКР безперспективної продукції. Продаж патентів і ліцензій, прав користування товарних знаків, франшизи. Передача в оренду будинків, машин, устаткування по безперспективних виробництвах. Продаж з амортизованих машин і устаткування. Придбання, скорочення строків введення в експлуатацію щодо освоєння виробництва перспективних видів продукції. Продаж об'єктів незавершеного будівництва. Передача в муніципальну власність об'єктів соцкультпобуту. Відмова від нових довгострокових фінансових вкладень              
Всього за розділом 1                
2 Оборотні активи 2.1 Сировина й матеріали 2.2 Незавершене виробництво Перегляд норм витрат матеріально-енергетичних ресурсів у діючих виробництвах. Впровадження прогресивних ресурсозберігаючих технологій у перспективних виробництвах. Уточнення нормативів запасів матеріально-енергетичних ресурсів.              

Продовження схеми 2.21

2.3 Готова продукція й товари для перепродажу 2.4 Товари відвантажені 2.5 Дебіторська заборгованість 2.6 Короткострокові фінансові вкладення 2.7 Грошові кошти Поповнення запасів у межах нормативів щодо перспективних виробництв. Продаж наднормативних запасів матеріалів, палива, енергії. Розпродаж неліквідів. Впровадження прогресивної системи оперативно-виробничого планування, що базується на розрахункових за детальними календарно-плановими нормативними розмірами партій обробки, тривалості виробничого циклу, випередження запуску-випуску партій деталей, збирання виробів. Перегляд (уточнення) норм трудових витрат і тарифів. Скорочення чисельності працюючих на безперспективних виробництвах. Збільшення в межах розрахункових нормативів розмірів незавершеного виробництва щодо перспективних виробництв. Продаж незавершеного виробництва продукції, що не має збуту. Термінова реалізація запасів готової продукції на складах. Скорочення строків реалізації продукції й обігу коштів. Скорочення обсягу авансованих платежів. Скорочення й ліквідація простроченої дебіторської заборгованості. Ліквідація безнадійних боргів із введенням взаємозаліків і вексельного обігу. Скорочення строків торговельного кредиту за рахунок передоплати замовниками за укладеними договорами. Утворення дебіторської заборгованості в межах нормативу щодо перспективних видів продукції. Укладання знову оформлених договорів на поставку перспективних видів продукції після експертизи платоспроможності замовника. Призупинення вкладення коштів у цінні              

Продовження схеми 2.21

  папери інших підприємств. Скорочення часу обігу коштів за рахунок інвестування власного виробництва              
Всього за розділом 2                
3 Збитки Аналіз причин і центрів відповідальності (джерел і винуватців) з конкретними заходами щодо ліквідації збитків. Установлення мінімально допустимих обсягів виробництва – порогу рентабельності              
Всього за розділом 3                
4 Капітал, резерви. Цільове фінансування. Нерозподілений прибуток звітного року Збільшення капітальних вкладень на придбання виробничого устаткування, поповнення запасів оборотних активів щодо перспективних видів продукції. Збільшення прибутку за рахунок ліквідації збиткових виробництв, їхнього перепрофілювання з розширенням виробництва й реалізації перспективної продукції, продажу зайвого майна. Зниження витрат виробництва              
Всього за розділом 4                
5 Довгострокові зобов'язання. Позикові кошти Залучення довгострокових кредитів на умовах забезпечення розрахункових термінів їхньої окупності з метою освоєння виробництва перспективних видів продукції. Погашення довгострокових кредитів відповідно до умов і строків договорів              
Всього за розділом 5                
6 Короткострокові зобов'язання Залучення кредитів і позик на умовах забезпечення розрахункових строків окупності з метою поповнення запасів оборотних активів щодо перспективних видів продукції, пільгового товарного кредиту, виплат заробітної плати. Своєчасне погашення              

Продовження схеми 2.21

  заборгованості відповідно до черговості, установленої законодавством              
Всього за розділом 6                
7 Виручка (нетто) від реалізації продукції, товарів, послуг, робіт. Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг Встановлення максимальних обсягів виробництва перспективних видів продукції й забезпечення їхніх замовлень. Зняття з виробництва збиткової, низько- рентабельної неконкурентоспроможної продукції з вивільненням діючих потужностей на виробництво перспективних видів продукції. Установлення обґрунтованих цін з урахуванням їх еластичності попиту й норми рентабельності. Скорочення комунальних платежів, адміністративно-управлінських витрат. Впровадження прогресивних технологій, що забезпечують скорочення норми витрат матеріалів, електроенергії, палива й газу, скорочення трудомісткості виробництва, скорочення частки накладних витрат за рахунок скорочення чисельності допоміжного персоналу, вивільнення витрат на амортизацію та утримання зайвих або незавантажених площ і устаткування              
Всього за розділом 7                
Усього за комплексом заходів                Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.004 с.)