ТОП 10:

Схема 1.1 – Характеристики кризи
 

Схема 1.2 – Етапи кризи, які виділяють для попередження банкрутства


 

Фактори
Зовнішні Внутрішні
1 Загальноекономічні: спад обсягу національного доходу, інфляція, нестабільність подат­кової системи, зниження рівня доходів населення, зростання безробіття 1 Операційні: неефективний мар­кетинг, висока частка постійних ви­трат, низький рівень використання виробничих потужностей, високий розмір страхових і сезонних запасів, недостатньо диверсифікований асор­тимент продукції, неефективний ви­робничий менеджмент
2 Ринкові: посилення моно­полізму на ринку, істотне зни­ження попиту, зниження актив­ності фондового ринку, нестабі­льність валютного ринку 2 Інвестиційні: неефективний фондовий портфель, висока трива­лість будівельно-монтажних робіт, істотна перевитрата інвестиційних ресурсів, неефективний інвестицій­ний менеджмент
3 Інші: політична нестабіль­ність, негативні демографічні тенденції, стихійні лиха, погір­шення кримінальної ситуації 3 Фінансові: неефективна фінан­сова стратегія, неефективна структура активів, надмірна частка позикового капіталу, зростання дебіторської за­боргованості, висока вартість капі­талу, неефективний фінансовий мене­джмент

 

Схема 1.3 – Класифікація факторів, які обумовлюють кризу підприємства

Схема 1.4 – Економічний зміст поняття «санація»

Схема 1.5– Класифікація видів санації


Контрольні питання

 

1. У чому полягає сутність фінансової кризи?

2. Які причини кризових ситуацій ви знаєте? Наведіть приклади.

3. Перелічіть основні ознаки кризи на рівні підприємства, охарактеризуйте їх.

4. За якими ознаками класифікується криза підприємства?

5. Перелічіть фактори, що зумовлюють різни види кризи.

6. На які групи поділяються зовнішні чинники, що зумовлюють кризовий розвиток підприємства?

7. На які групи поділяються внутрішні чинники, що зумовлюють кризовий розвиток підприємства?

8. Які наслідки несе криза?

9. У чому полягає економічна сутність санації?

10. Що собою являє досудова санація?

11. Яка мета проведення санації?

12. Шляхи здійснення санації.

13. За якими критеріями слід класифікувати санацію, виходячи з її правової сутності?

14. Як можна класифікувати санацію, виходячи з її економічної сутності?

 

Тести

1 Фінансова криза підприємства являє собою одну з форм порушення його фінансової рівноваги:

1) так; 2) ні.

 

2 Фінансова криза підприємства – це процес, який несе загрозу функціонуванню підприємства:

1) так; 2) ні.

 

3 Фінансова криза підприємства завжди призводить до ліквідації підприємства:

1) так; 2) ні.

 

4 Для попередження кризи виділяють такі етапи:

1) збитковість підприємства;

2) збільшення кредиторської й дебіторської заборгованості;

3) погіршення фінансового стану;

4) неплатоспроможність;

5) санація;

6) ліквідація.

 

5 Санація підприємства – це:

1) надання підприємству зовнішньої фінансової допомоги;

2) задоволення вимог кредиторів і виконання зобов'язань перед бюджетом;

3) сукупність всіх вимог, які здатні забезпечити фінансове оздоровлення підприємства;

4) те саме, що й реструктуризація;

5) система заходів фінансового характеру.

 

6 Фінансова санація включає:

1) рефінансування дебіторської заборгованості;

2) призначення тимчасової адміністрації;

3) реалізацію соціального плану;

4) реструктуризацію заборгованості;

5) технічне переоснащення підприємства.

 

7 До зовнішніх факторів кризи відносять:

1) політичну нестабільність;

2) часті зміни в податковому законодавстві;

3) інфляцію;

4) цінову політику підприємства;

5) неефективний фінансовий менеджмент.

 

8 До внутрішніх факторів кризи відносять:

1) неефективний фінансовий менеджмент;

2) неефективний маркетинговий менеджмент;

3) зміну тарифів;

4) спад виробництва продукції;

5) зміну асортиментів продукції.

 

9 Залежно від проблематики кризи на рівні підприємства кризу класифікують як:

1) фінансову; 2) локальну;

3) системну; 4) технологічну.

 

10 Причиною технічної кризи є:

1) незадовільний рівень матеріально-технічної бази;

2) загострення протиріч в трудовому колективі;

3) протиріччя між фактичним станом фінансового потенціалу та необхід­ним обсягом фінансування.

ТЕМА 2Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.009 с.)