ТОП 10:

Аналіз фінансово-господарського стану підприємства-боржникаАналіз фінансового стану підприємства виконано на підставі фінансової звітності підприємства (за 2 попередні роки та за станом за останній звітний період.). Для аналізу активів та пасивів було складено аналітичні баланси, де активи та пасиви згруповані за однорідними групами.

Збільшення вартості активів за аналізований період підприємство здійснювало за рахунок збільшення вартості оборотних активів при зменшенні вартості фіксованих активів. У 2008 році зменшення валюти балансу було пов’язано з продажем оборотних активів, поверненням незавершених виробництвом залізничних вагонів замовникам та списанням зданих у металобрухт неприродних до експлуатації основних фондів. Фіксовані активи складаються більш ніж на 93% з основних фондів. Поточні активи на 65-74% формуються за рахунок товарних запасів, вартість яких протягом останніх років збільшилася більш ніж у 2 рази з 194,8 тис.грн до 460,1 тис.грн. Частка незавершеного виробництва у структурі товарних запасів склала у 2007 році 80,6% проти 43,4% у 2004 році, це пояснюється особливостями виробничої діяльності і тривалістю виробничого циклу щодо виконання ремонтів рухомого складу. На початок 2008 року вартість незавершеного виробництва становила близько 370 тис.грн, з них 349 тис.грн - незавершений ремонт 3 вагонів. На момент складання плану санації усі незавершені ремонтом вагони передані замовникам за їх вимогою.

Таблиця 3.1.6 – Аналітичний баланс (активи)

Показник 2005 рік, тис. грн 2006 рік, тис. грн Приріст (зменшення) за рік, тис.грн Темп зміни за рік 2007 рік, тис. грн Приріст (зменшення) за рік, тис.грн Темп зміни за рік 1-ше півріччя 2008 року, тис.грн 9 місяців 2008 року, тис.грн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Брутто-фіксовані активи 4655,7 4655,5 -0,2 100,0 4657,1 1,6 100 4657,1 4442,8
Накопичена амортизація 3666,6 3736,5 69,9 101,9 3816,7 80,2 102,1 3861,6 3680,9
Нетто-фіксовані активи 989,1 919,0 -70,1 92,9 840,4 -78,6 91,4 795,5 761,9
Відсоток до активів 78,9 68,2 55,3 55,5 69,4
Дебіторська заборгованість 69,5 148,1 78,6 213,1 219,4 71,3 148,1 213,2 211,7
Відсоток до активів 5,5 11,0 14,4 19,3

Продовження табл. 3.1.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Готівка 0,3 0,3 0.3 100,0 0,4 0,7
Відсоток до активів 0,1
Короткострокові оборотні активи 69,5 148,4 78,9 213,5 219,7 71,3 148,0 213,6 212,4
Відсоток до активів 5,5 11,0 14,5 14,9 19,4
Відсоток до поточних активів 26,3 34,6 32,3 33,5 63,2
Товарні запаси 194,8 280,6 85,8 144,0 460,1 179,5 164,0 424,6 123,7
Відсоток до активів 15,5 20,8 30,3 33,5 63,2
Відсоток до поточних активів 73,7 65,4 67,7 66,5 36,8
Поточні активи 264,3 429,0 164,7 162,3 679,8 250,8 158,5 638,2 336,1
Відсоток до активів 21,1 31,8 44,7 44,5 30,6
Активів усього 1253,4 1348,0 94,6 107,5 1520,2 172,2 112,8 1433,7 1098,0

 

Дебіторська заборгованість підприємства станом на 31.01.08 склала 216,6 тис.грн і за останній рік збільшилася на 48,4%.

Інформація про дебіторську заборгованість підприємства відповідно до фінансової звітності станом на 1.07.2008 наведена у таблиці 3.1.7.

Таблиця 3.1.7 – Дебіторська заборгованість за І півріччя 2008 р.

Показник Дата виникнення заборгованості Сума заборгованості, тис.грн Визнана безнадійною, тис.грн
1 2 3 4
Усього, тис.грн 213,20
з них: векселі отримані 37,00
за виданими авансами 6,30
інша поточна заборгованість 43,3
у тому числі, грн
ТОВ “ІНЖИНІРИНГ” 42439,28  
Архітектурне бюро 21,22  
ПП “Дельта” 17,8  
УСЦ 100  
ХПД-5 617,29  
Митниця 112,62  
Податкові зобов’язання 41,2  
заборгованість за товари, роботи, послуги, тис.грн 85,40  
у тому числі, грн:  
ТОВ «Деметра» 60511,61  
Електромеханічний завод 17.02.00 3682,96 3682,96  
ПЧ-1 28.06.01 13741,96 13741,96  
МЗ 2110,03  
Лісгосп 5304,79  
           

Таблиця 3.1.8 – Аналітичний баланс (пасиви)

Показник 2005 рік, тис.грн 2006 рік, тис.грн 2007 рік, тис.грн 9 місяців 2008 року, тис.грн
Власний капітал 427,5 -464 -1142,7
у т.ч. непокритий збиток -169,3 -34,2 -1133 -1811,7
Заборгованість 825,9 1984,2 2240,7
у т.ч. короткострокова 793,2 1966,6 2223,1
довгострокова 12,7 16,1 17,6 17,6
Пасивів усього 1253,4 1348,0 1520,2 1098,0

Наведені дані свідчать про зростання заборгованості та збитків впродовж усього періоду, єдиним джерелом фінансування підприємства є залучені кошти.

Кредиторська заборгованість станом на 1.11.08 наведена у таблиці 3.1.9.

Таблиця 3.1.9 - Кредиторська заборгованість

Показник 1-ша черга 2-га черга 3-тя черга 4-та черга Усього
1 2 3 4 5 6
Заробітна плата 78009,82 427603,85 505613,67
Керуючий санацією 14554,86 14554,86
Санаційні витрати 2460,56 2460,56
Санаційні витрати 1568,04 1568,04
Оцінка майна 30000,00 30000,00
Усього 126593,28 427603,85 554197,13
Заборгованість перед конкурсними кредиторами 182631,93 195855,61 763747,81 1142235,35
- пенсійний фонд 182631,93 182631,93
- податкова інспекція 179271,06 179271,06
- ФСС від нещасного випадку на виробництві 7710,30 7710,30
- центр зайнятості 7303.18 7303.18
- ФСС щодо тимчасової втрати працездатності 1571,07 1571,07
- Укртрансгаз 2628,55 2628,55
- Інженерна компанія 25109,33 25109,33
- Деметра 701563,02 701563,02
- Сумигаз 18844,04 18844,04
- Укртелеком 1403,51 1403,51
- Сумиобленерго 14199,36 14199,36
Поточна заборгованість 69516,92 65746,02 87676,69 222939,63
- пенсійний фонд 69516,92 69516,92
- податкова інспекція 65746,02 65746,02
- ФСС від нещасного випадку на виробництві 6880,33 6880,33
- центр зайнятості 4694,46 4694,46
- ФСС щодо тимчасової втрати працездатності 4179,9 4179,9

Продовження табл. 3.1.9

1 2 3 4 5 6
- Аквасервіс 1886,00 1886,00
- МФС 45,00 45,00
- держмито 21882,00 21882,00
- управління юстиції 48109,00 48109,00
Усього 126593,28 679752,7 261601,63 851424,5 1919372,11
Компенсації по заробітній платі (1-2-га черги) 115734,51
Усього 2035106,62

Отже, загальна сума заборгованості, яку необхідно виплатити (вимоги та поточна заборгованість), становить 1919372,11 грн: з них заборгованість 1-2-ї черг становить 806345,98 грн. Крім того, заборгованість з компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати становить 115734,51 грн. Таким чином, заборгованість 1-2-ї черг буде 9220809,49 грн.

До загальних висновків щодо перспектив розвитку підприємства є такі підсумкові дані на 1.10.08 (тис.грн):

Балансова вартість активів 1098,0

з них оборотних коштів 336,1

Балансова вартість заборгованості 2240,7

Вартість чистих активів (1142,7)

Статутний капітал 594,9

Таблиця 3.1.10 – Аналіз фінансової діяльності підприємства, тис.грн

Показник 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.
1 2 3 4 5 6
Чистий дохід від реалізації 640,6 334,7 457,9 310,2 22,4
Собівартість реалізованої продукції 493,1 312,7 400 227,1 319,5
Валовий прибуток 147,5 22,0 57,9 83,1 -297,1
Адміністративні витрати 129,9 140,7 223,5 146 76,3
Інші операційні доходи 11,9 0,1 85,3 77,6
Інші доходи 221,9 51,6
Інші операційні витрати 123,6 254 366,8 427 342,8
Витрати на збут 11,7 7,6 4
Фінансові витрати 20,1 0,4 12,7
Інші витрати 103,2 20,7 14,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності (7,2) (401,3) (459,8) (416,3) (678,7)
Чистий прибуток (збиток) (7,2) (401,3) (459,8) (416,3) (678,7)

Діяльність підприємства збиткова. Інформація про надходження та використання грошових коштів наведена у таблиці 3.1.11 (звіт про рух грошових коштів складається за результатами повного року та за результатами 2008 року не може бути наданий при поданні плану санації).

Таблиця 3.1.11 – Надходження та використання грошових коштівПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.007 с.)