ТОП 10:

У процедурі санації боржника 

до господарського суду у справі про

банкрутство ВАТ “КВРЗ”

1 Загальні положення. За результатами проведеного аудиту ВАТ “КВРЗ” згідно з рішенням суду від 05. 11.2008 року по справі № 6879/11 від 31.10. 2007 у процедурі санації аудитором _____________________(П.І.П/б) (сертифікат аудитора №___ виданий рішенням Аудиторської палати України № ___ від ______ ) фірми _______________________ (назва фірми), яка здійснює аудиторську діяльність згідно з ліцензією № ___, що видана Аудиторською платою України від _________ , здійснено аудиторську перевірку ВАТ КВРЗ за даними бухгалтерського обліку, звітності та плану санації за період з 2005 року по 1.11.2008 року.

Відповідальність за звітність підприємства та план санації несуть керівництво підприємства та санатор. В обов’язки аудитора входить складання висновку відповідно до наданих на перевірку звітності та плану санації.

2 Масштаби перевірки. Перевірка здійснена згідно з нормативами аудиту, які вимагають, щоб перевірка була спланована та проведена з метою збору достатніх доказів того, що план санації не містить суттєвих помилок.У результаті проведення аудиту з’ясовано таке:

1 Подана інформація дає дійсне та повне уявлення про реальний склад активів та пасивів підприємства. Господарсько-фінансова діяльність здійснювалась згідно з чинним законодавством, система бухгалтерського обліку відповідає законодавству та нормативним вимогам. Фінансова звітність складена на підставі фактичних даних бухгалтерського обліку та достовірно відображає фінансовий стан підприємства. Перевірена тестуванням інформація підтверджує цифровий матеріал, який покладено в основу складання плану санації. Під час перевірки зібрано достатньо матеріалу для аудиторського висновку.

2 План санації містить комплекс заходів, спрямованих на уникнення процедури банкрутства та фінансування розрахунків з кредиторами, збереження потужностей підприємства.

3 Стратегія санації підприємства, викладена у плані санації, враховує такі фактори та аргументи:

- власником пакета акцій підприємства розміром 82,2% статутного капіталу є держава в особі Фонду державного майна;

- підприємство являє собою цілісний майновий комплекс, розташований на земельній ділянці. Основні фонди невиробничого призначення, надлишкові активи, які не задіяні (або не можуть бути задіяні) у здійсненні основної діяльності підприємства, відсутні. Кошти, отримані від продажу оборотних активів та стягнення дебіторської заборгованості, можуть бути спрямовані на поповнення обігових коштів підприємства, але їх недостатньо для задоволення вимог кредиторів, для відновлення виробничої діяльності боржника.

Думка аудитора

1 Причини неплатоспроможності підприємства: відсутність замовлень (неефективна робота відділу збуту); значна дебіторська заборгованість (відсутні надійні канали збуту); підприємство має застаріле устаткування та не має конкурентоспроможних технологій; інфляція; наявність значної кількості конкурентів.

2 Сильні сторони підприємства та його можливості. Дослідження ринку фахівцями залізничного транспорту свідчить про те, що на сьогоднішній день капітально – відновлюваного ремонту потребують 2,5 тис. пасажирських вагонів; переустаткування плацкартних вагонів під вагони – колієвимірювачі обходиться значно дешевше, ніж виготовлення нових; наявність кваліфікованого персоналу для здійснення виробничої програми..

3 Виробничо-організаційна спроможність боржника. Економічне становище підприємства, склад його активів є такими, що для відновлення виробничої діяльності з ремонту залізничних вагонів і в результаті відновлення платоспроможності, власних оборотних коштів, які можуть бути отримані від реалізації оборотних активів підприємству недостатньо, надлишкових основних фондів підприємство не має. Таким чином, слід розглядати інші джерела фінансування, залучення яких дозволило б виконати основні завдання при застосуванні процедури банкрутства, а саме – відновлення платоспроможності боржника та задоволення вимог кредиторів.

4 Правова спроможність боржника. Вартість чистих активів підприємства менша вартості статутного капіталу (вона навіть має від’ємне значення), заборгованість, відображена у балансі підприємства, майже вдвічі перевищує балансову вартість активів і майже вчетверо – номінальну вартість статутного капіталу. Згідно зі ст. 155 Цивільного кодексу України якщо вартість чистих активів менша статутного капіталу, то товариство зобов’язане оголосити про зменшення статутного капіталу, якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. Зменшення статутного капіталу ВАТ “КВРЗ” не збалансує вказані показники. Таким чином, відповідно до Цивільного кодексу України наявні усі передумови для прийняття власником майна підприємства рішення про ліквідацію.

Згідно зі ст.36 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” мирова угода може бути укладена тільки щодо вимог, забезпечених заставою, вимог другої та наступних черг. Загальний розмір вимог кредиторів становить, включаючи поточну, 2035,1 тис.грн. Склад та структура вимог кредиторів за черговістю, у тому числі:

1-2-га черги – 922,1 тис.грн, у тому числі із заробітної плати (враховуючи компенсацію) – 621,3 тис.грн;

3-тя черга – 261,6 тис.грн;

4-та черга – 851,4 тис.грн.

Враховуючи склад заборгованості 2-ї черги і переважну частину у загальній її сумі заборгованості із заробітної плати, вимоги Закону (ст. 31, 35, 36) щодо пропорційності задоволення вимог кредиторів однієї черги та однакових умов мирової угоди для кредиторів однієї черги, необхідно визнати, що практично мирова угода між ВАТ “КВРЗ” та кредиторами не може бути укладена щодо суми заборгованості 922,1 тис.грн. Коштів, які можуть бути отримані у результаті реалізації оборотних активів, стягнення дебіторської заборгованості, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, щодо яких практично неможливо укласти мирову угоду.

Враховуючи склад комітету кредиторів і розклад голосів між членами комітету кредиторів (701 голоси – ТОВ “ДЕМЕТРА”, 182 голоси – Пенсійний фонд, 179 голосів – податкова інспекція) необхідно визнати, що вирішення питання щодо прощення (списання) за мировою угодою боргів підприємства 4-ї черги можливо на умовах, прийнятних для кредиторів цієї черги.

Відповідно до Кодексу законів про працю робітники, які не можуть бути задіяні в результаті реалізації плану санації, ознайомлені із звільненням.

5 Фінансова спроможність боржника. При вирішенні майбутнього підприємства-боржника принципово слід розглядати 2 концептуальних підходи:

1) продаж у процедурі санації цілісного майнового комплексу або окремо визначеного майна боржника;

2) залучення кредитних ресурсів.

Реалізація першого заходу має свої позитивні сторони, але потребує часу, що може призвести до погіршення технічного і економічного стану підприємства, тобто відновлення платоспроможності боржника шляхом відновлення його виробничої діяльності без залучення коштів (кредитних) неможливо.

Проведені розрахунки дозволяють зробити висновок про відновлення платоспроможності підприємства, починаючи з 8-го місяця з моменту затвердження плану санації підприємство стає стабільно прибутковим, а його діяльність характеризується позитивним чистим грошовим потоком (табл. 5.1.2). Результати відновленої діяльності дозволяють провести розрахунки за отриманим кредитом у розмірі 1647,619 тис.грн і задовольнити вимоги кредиторів 1-2-ї черг протягом 8 місяців після затвердження плану санації та 3-ї черги (на умовах відстрочення та розстрочки платежів) протягом 17 місяців після затвердження плану санації.

6 Реалізація передбачених планом санації заходів дозволить:

- відновити виробничу діяльність та платоспроможність ВАТ «КВРЗ»;

- протягом 8 місяців з моменту затвердження плану санації отримати дохід від реалізації продукції у сумі 11170,742 тис.грн;

- забезпечити беззбиткову діяльність і протягом 8 місяців з моменту затвердження плану санації отримати прибуток до оподаткування у сумі 1250,585 тис.грн;

- задовольнити вимоги кредиторів 1-2-ї черг у сумі 992080,49 грн та кредиторів 3-ї черги (з відстроченням та розстрочкою платежу) у сумі 261601,63 грн. У результаті погашення заборгованості із заробітної плати (в сумі 621348 грн) і збереження 60 робочих місць уникнути зростання соціального напруження у місті;

- уникнути необхідності ліквідації підприємства з підстав, передбачених ст.155 Цивільного кодексу України.

 

Підпис


Таблиця 5.1.2 – Розрахунок чистого грошового потоку

Показник До затвердження плану санації Місяці після затвердження плану санації
1 2 3 4 5 6 7 8 Разом
Дохід (без ПДВ), грн 139720 139720 1256718 1256718 1256718 2373716 2373716 2373716 11170742
Вартість сировини та матеріалів, грн 509271 479171 844270 1260074 1260074 1595173 1595070 1585070 9138173
Заробітна плата виробничого персоналу, грн 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 224000
Нарахування на заробітну плату виробничого персоналу, грн 10156 10156 10156 10156 10156 10156 10156 10156 81248
Загально виробничі витрати, грн 38010 38010 38010 38010 38010 38010 38010 38010 304080
Адміністративні витрати, грн 8531 11539 11539 11539 11539 11539 11539 11539 89304
Витрати на збут, грн 5180 6180 6180 6180 6180 6180 6180 6180 48440
Амортизація (розрахована у податковому обліку), грн 4364 4364 4364 4364 4364 4364 4364 4364 34912
Прибуток до оподаткування, грн (463792) (437700) 314199 (101605) (101605) 680294 680397 680397 1250585
Сума негативного значення об’єкту оподаткування, який необхідно віднести до валових витрат, грн (678700) (678700) (678700)
Податок на прибуток, грн 312646
Брутто-грошовий потік, грн (459428) (433336) 318563 (97241) (97241) 684658 684761 684761 1285497
Кредитні ресурси на забезпечення поточної діяльності, грн 459428 480375 117828 119988 1177619
Кредитні ресурси, спрямовані на розрахунки з кредиторами, грн 470000 470000
Кредит накопичуваний, грн 929428 1409803 1117087 1234815 1354403 1025047 359289
Виплата кредиту, грн 292716 329856 665758 359289 1647619
Виплата відсотків по кредиту, грн 17040 25846 20480 22640 24840 18793 6587 136226
Чистий грошовий потік, грн 29999 107 107 329962 210 318885
Погашення заборгованості, грн 470000 329855,49 122225 922080,49

Продовження табл. 5.1.2

Показник Місяці після затвердження плану санації
9 10 11 12 13 14 15 16 17 Разом
Дохід (без ПДВ), грн 2373716 2373716 2373716 2373716 2373716 2373716 2373716 2373716 2373716 21363444
Вартість сировини та матеріалів, грн 1595070 1595070 1595070 1595070 1595070 1595070 1595070 1595070 1595070 14355630
Заробітна плата виробничого персоналу, грн 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 252000
Нарахування на заробітну плату виробничого персоналу, грн 10156 10156 10156 10156 10156 10156 10156 10156 10156 91404
Загально виробничі витрати, грн 38010 38010 38010 38010 38010 38010 38010 38010 38010 342090
Адміністративні витрати, грн 11539 11539 11539 11539 11539 11539 11539 11539 11539 103851
Витрати на збут, грн 6180 6180 6180 6180 6180 6180 6180 6180 6180 55620
Амортизація (розрахована у податковому обліку), грн 4364 4364 4364 4364 4364 4364 4364 4364 4364 39276
Прибуток до оподаткування, грн. 680397 680397 680397 680397 680397 680397 680397 680397 680397 6123573
Сума негативного значення об’єкту оподаткування, який необхідно віднести до валових витрат, грн
Податок на прибуток, грн 171190 171190 171190 171190 171190 171190 171190 171190 171190 1540710
Брутто-грошовий потік, грн 684761 684761 684761 684761 684761 684761 684761 684761 684761 6162849
Кредитні ресурси на забезпечення поточної діяльності, грн
Кредитні ресурси направлені на розрахунки з кредиторами, грн
Кредит накопичуваний, грн
Виплата кредиту, грн
Виплата відсотків по кредиту, грн
Чистий грошовий потік, грн 513571 513571 513571 513571 513571 513571 513571 513571 513571 4622139
Погашення заборгованості, грн 50000 50000 50000 50000 61601,63 261601,63

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.006 с.)