ТОП 10:

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування грошейПлани семінарських занять

З дисципліни

«ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

для студентів ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

ІІ курсу всіх форм навчання

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит»

 

 

 

Донецьк 2013


Плани семінарських занять з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів ОКР «молодший спеціаліст» ІІ курсу всіх форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» / Укл.: Алтуніна Ю.А. – Донецьк, 2013. – 96с.

 

Плани семінарських занять містять перелік тем відповідно до робочої програми з дисципліни «Гроші та кредит», вимоги до знань та вмінь студентів, питання для обговорення, теми доповідей та повідомлень, методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять, питання для самоконтролю та списки літератури. Кращому засвоєнню навчального матеріалу студентами мають сприяти тестові завдання на закріплення матеріалу, словник понять та термінів, розроблені до кожної з тем.

 

 

Розробник: Алтуніна Ю.А., спеціаліст І категорії, викладач кафедри фінансів ДФ УДУФМТ

 

 

Рецензент: Хайтова Т.А., к.е.н., завідувач кафедри фінансів ДФ УДУФМТ

 

 

Плани семінарських занять затверджені на засіданні кафедри фінансів

Протокол від «17»січня 2013 року №5

Завідувач кафедри Хайтова Т.А., к.е.н.

«_________»__________________________2013 року

 

 

Схвалено навчально-методичною радою Донецької філії УДУФМТ

Протокол від «______»____________2013 року №___

Голова навчально-методичної ради _______________Бойкова Л.М.

«_________»__________________________2013 року

 

 


ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………………...4

Тематичний план дисципліни …………………………………………………...5

Плани семінарських занять ……………………………………………………...7

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування грошей …………7

Семінарське заняття № 1…………………………………………………………7

Семінарське заняття № 2………………………………………………………..11

Семінарське заняття № 3………………………………………………………..15

Семінарське заняття № 4………………………………………………………..20

Семінарське заняття № 5………………………………………………………..24

Семінарське заняття № 6 ……………………………………………………….28

Змістовий модуль 2. Механізм функціонування грошової системи …………33

Семінарське заняття № 7………………………………………………………...33

Семінарське заняття № 8………………………………………………………...37

Семінарське заняття № 9………………………………………………………...41

Семінарське заняття № 10……………………………………………………….45

Семінарське заняття № 11……………………………………………………….49

Семінарське заняття № 12……………………………………………………….54

Змістовий модуль 3. Теоретичні основи функціонування кредиту …………..59

Семінарське заняття № 13……………………………………………………….59

Семінарське заняття № 14……………………………………………………….64

Змістовий модуль 4. Кредитна система та фінансове посередництво ……….72

Семінарське заняття № 15……………………………………………………….72

Семінарське заняття № 16……………………………………………………….76

Семінарське заняття № 17……………………………………………………….80

Семінарське заняття № 18……………………………………………………….85

Критерії оцінювання знань ……………………………………………………...92

Вимоги щодо написання та оформлення рефератів …………………………93

Список літератури ………………………………………………………………..95

ВСТУП

Дисципліна «Гроші та кредит» включена до навчального плану фахової підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Фінанси і кредит».

Предметомнавчальної дисципліни є грошові та кредитні відносини в ринковій економіці.

Основне завдання вивчення дисципліни полягає в вивченні сутності, функцій, концепцій та ролі грошей і кредиту, закономірностей функціонування грошового ринку та грошової системи, основ побудови банківської системи та операцій банків, закономірностей розвитку і функціонування валютного ринку.

Студенти повинні використовувати теоретичні знання при аналізі грошово-кредитної сфери і стану грошово-кредитної політики.

Програмою передбачено проведення семінарських занять, для участі у яких студент повинен опрацювати літературу, рекомендовану викладачем, підготувати доповідь або реферат за темою, що пропонується планом семінару

Підготовка й активна участь студентів у семінарських заняттях - важлива форма самостійної роботи студентів над вивченням дисципліни, а також досить дієва форма поточного контролю знань студентів. Об'єктом контролю й оцінювання є глибина та повнота знань, продемонстрованих у виступах на семінарських заняттях, активність при обговоренні питань, участь у дискусіях, в експрес-опитуваннях.

Контроль за рівнем засвоєння знань, систематичністю роботи та активністю студентів на семінарських заняттях здійснюється через:

а) усне та письмове опитування студентів на семінарських заняттях;

б) оцінювання активності студентів при обговоренні питань з теми занять;

в) тестування.

Семінарські заняття відіграють суттєву роль у закріпленні знань з навчальної дисципліни, допомагають студенту систематизувати навчальний матеріал, який вивчався аудиторно та самостійно, надають можливість висловити власну думку відносно питань, що носять дискусійний характер, поділитися своїми поглядами на проблему, що розглядається під час проведення семінару.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування грошей
Тема 1. Сутність і функції грошей - - - - -
Тема 2. Грошовий оборот і грошова маса, що його обслуговує - - - - -
Тема 3. Грошовий ринок - - - - - -
Разом за змістовим модулем 1 46 12 12 - - 22 46 4 - - - 42
Змістовий модуль 2. Механізм функціонування грошової системи
Тема 4. Грошові системи - - - - -
Тема 5. Інфляція та грошові реформи - - - - -
Тема 6. Валютний ринок, валютні системи - - - - - -
Тема 7. Кількісна теорія грошей - - - - - -
Разом за змістовим модулем 2 50 14 12 24 50 4 - - 48

 

Змістовий модуль 3. Теоретичні основи функціонування кредиту
Тема 8. Необхідність і сутність кредиту - - - - -
Тема 9. Види, функції та роль кредиту - - - - -
Разом за змістовим модулем 3 18 4 4 - - 10 18 2 - - - 16
Змістовий модуль 4. Кредитна система та фінансове посередництво
Тема 10. Фінансові посередники на грошовому ринку - -   - -
Тема 11. Центральні банки - - - - - -
Тема 12. Комерційні банки - - - - - -
Разом за змістовим модулем 4 30 6 8 - - 16 30 2 - - - 28
ІНДЗ         -           -  
Усього годин - - - - -

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Що таке грошова функція?

А) певний «обов’язок», який виконують гроші, обслуговуючи рух вартості в процесі відтворення;

Б) специфічна зовнішня відмінність грошей у товарному світі;

В)здатність грошей без додаткових витрат у будь-який час обмінюватися на будь-яке благо;

Г) жодний з варіантів.

 

Термінологічний словник:

Бартер –обмін одного товару на інший без допомоги грошей.

Засіб нагромадження –це функція, в якій гроші обслуговують нагромадження вартості в її загальній абстрактній формі в процесі розширеного відтворення.

Засіб обігу –це функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг.

Засіб платежу –цефункція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.

Масштаб цін – суто технічна функція, вагова кількість благородного металу, прийнятого за грошову одиницю, він доповнює призначення міри вартості виражати вартість товарів.

Міра вартості -це функція в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни.

Світові гроші -це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.

Ціна –грошовий вираз вартості товару.

Функція грошей– робота грошей щодо обслуговування руху вартості товарів.

Список літератури:

1. Гальчинський А. С. Теорія грошей. – К.: Основи,1996. – Гл. 2.5.

2. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. – К.: Основи, 1996. – Гл.1.

3. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлу, А.М. Мороз, М.Ф. Пудовкіна та ін. – К.: Либідь, - 331 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ,1999. – 404 с.

6. Деньги, кредит, банки / Авт. колл. под рук. Г.И. Кравцовой. – Минск: Меркованне, 1994. – Гл.1.

7. Долан З.Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб: Оркестр, 1994.

8. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита. – М.: Банки и биржа, 1995. – Разд. 11, гл.1.

9. Кочетков В.Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Современная система денежных расчетов: 2-е изд., пере раб. и доп. – К.: УФИМБ, 1998. – 192 с.

10. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи. – К.: Лібра, 1998. – 334 с.

11. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. – К.: Скарби, 1998. – 288 с.

Список літератури

1. Гальчинській А.С. Теорія грошей. – К.: Основи, 1996.

2. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.

3. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К.: Либідь, 1992.

4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999.

5. Гроші та кредит. О.М. Колодізєв, О.Р. Яременко. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004 р. – 156 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. – К.:КНЕУ, 2006.

7. Демківський А.В. Гроші та кредит. – К.: Дакор., К: Вира – Р., 2003. – 528 с.

8. Долан З. Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Д. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика. – СПб: Оркестр, 1994.

9. Кочетков В.Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Сучасна система грошових розрахунків: 2-е видавництво, перераб. і доп. – К.: Либра, 1994.

Тема 3. Грошовий ринок

Термінологічний словник

Банківський процент –процент, установлений як плата за здійснювані банком операції.

Депозитний процент– ставка процента, який виплачується за вкладами населення та юридичних осіб.

Інвестиційні можливості фірм –дохідність інвестицій, що визначає попит.

Індивідуальна пропозиція заощаджень –залежність між процентною ставкою та обсягом заощаджень.

Конкурентний ринок –ринок, на якому жоден з учасників не має змоги впливати на ціну.

Маржа –різниця між ставками позичкового та депозитного процента, яка є прибутком банку.

Міжбанківський процент –процент за кредитами, що видаються одним комерційним банком іншому.

Позичковий процент –ставка процента, що виплачується позичальником банку за користування позичкою.

Попит на гроші –потреба суб’єктів економіки в певній сумі грошових коштів.

Список літератури

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р., №2121-ІІІ // Уряд. кур’єр. – 2001. – №8. – 17 січ.

2. Указ Президента України “Про грошову реформу Україні” // Вісник НБУ. – 1996. – №5.

3. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлу, А.М. Мороз, М.Ф. Пудовкіна та ін. – К.: Либідь, - 331 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ,1999. – 404 с.

6. Кочетков В.Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Современная система денежных расчетов: 2-е изд., пере раб. и доп. – К.: УФИМБ, 1998. – 192 с.

7. Никитин С.М. Теории инфляции и их эволюция // Деньги и кредит. – 1995. – №1.

8. Симановский А.Ю. О направлениях и инструментах денежной политики // Деньги и кредит. – 1992. – №11.

9. Чухно А. Створення грошової системи України // Економіка України. – 1994. – №11.

10. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. – К.: Скарби, 1998. – 288 с.

11. Ющенко В.А. Проблеми демонетизації економіки України // Вісник НБУ. – 1997. – №6.

Тема 4. Грошові системи

Етапи проведення заняття

1. Ознайомлення з ходом семінарського заняття.

2. Пояснення критеріїв оцінювання знань студентів.

3. Основна частина (фронтальне опитування).

4. Виступи з доповідями та повідомленнями.

5. Тестування з метою оцінки загального рівня знань за темою.

6. Оголошення підсумків заняття.

7. Пояснення домашнього завдання.

Питання для обговорення

1. Грошова система України, її становлення та розвиток.

2. Структура грошової системи України.

3. Грошово-кредитна політика України.

4. Центральний банк як суб’єкт реалізації грошово-кредитної політики держави.

5. Типи грошово-кредитної політики та її інструменти.

6. Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.

7. Грошово-кредитна політики, фіскальна політика та дефіцит бюджету.

8. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту.

 

Питання для підготовки доповідей та повідомлень

1. Грошова система та її елементи в Україні.

2. Грошово-кредитна політика України.

3. Процес створення грошової системи в Україні. Методи проведення грошової реформи в Україні.

Методичні рекомендації:

Під час вивчення теми необхідно дослідити хронологію створення та функціонування національної грошової системи України.

Перші практичні кроки щодо створення власної грошової системи були зроблені після виходу України зі складу СРСР, коли 10 січня 1992 р. були запроваджені українські купоно-карбованці багаторазового користування як доповнення до рубльової грошової маси. Тобто в обороті одночасно опинилися два види валюти – попередні рублі, емісія яких перейшла від союзного уряду до російської Федерації, та купоно-карбованці, право емісії яких було закріплено за національним банком України. Весь безготівковий оборот продовжував обслуговуватися виключно попередньою, тепер уже російською валютою – рублями.

На другому етапі НБУ, спираючись на норми Закону України «Про банки та банківську діяльність» (1992р.) відпрацював окремі елементи та організацію функціонування грошової системи.

На третьому етапі відбувається подальше вдосконалення механізмів та інструментів грошової системи, що були розроблені на попередньому етапі. Важливою віхою тут стало прийняття Верховною Радою України в травні 1999 р. Закону «Про Національний банк України».

Питання для самоконтролю:

1. Які особливості процесу запровадження національної валюти України?

2. Яке місце і роль центрального банку в державному регулюванні грошової сфери?

3. У чому суть грошово-кредитної політики?

4. Розкрийте зміст стратегічних, проміжних і тактичних цілей грошово-кредитної політики.

5. У чому полягає зміст операцій на відкритому ринку?

6. Як здійснюється регулювання грошової сфери за допомогою змін обов’язкових резервів?

7. Як впливає облікова політика на грошову сферу?

8. Які основні джерела покриття дефіциту державного бюджету?

9. «Сеньйораж» і монетизація дефіциту державного бюджету.

 

Тести для перевірки знань:

1. Грошова система України складається з таких основних підсистем:

А) валютної системи;

Б) бюджетної системи;

В) системи готівкового обігу;

Г) кредитної системи;

Д) системи безготівкових розрахунків.

2. Цілі грошово-кредитної політики центрального банку класифікують на:

А) формальні;

Б) проміжні;

В) тактичні;

Г) неформальні;

Д) стратегічні.

3. Стратегічні цілі грошово-кредитної політики:

А) регулювання грошової маси;

Б) пожвавлення або стримування ринкової кон’юнктури;

В) забезпечення оптимального рівня зайнятості;

Г) зміна процентної ставки;

Д) збалансування економічного розвитку;

Е) стримування інфляції.

4. Суб'єкти ГКП:

А) комерційні банки;

Б) держава;

В) кредитні союзи;

Г) банківська система;

Д) урядові структури.

5. Укажіть інструменти ГКП ЦБ:

А) облікова політика;

Б) інвестиційна політика;

В) бюджетна політика;

Г) фінансова політика;

Д) всі перераховані.

6. Основними економічними коштами й методами грошово-кредитної політики НБУ є регулювання обсягу грошової маси через:

А) процентну політику;

Б) рефінансування комерційних банків;

В) керування золотовалютними резервами;

Г) операції із цінними паперами на відкритому ринку;

Д) регулювання імпорту й експорту капіталу.

7. Основні функції фіскально-бюджетної політики:

А) забезпечення сталості грошового обігу;

Б) забезпечення грошима сфери обігу;

В) перерозподіл НД;

Г) стримування інфляції;

Д) нагромадження ресурсів для фінансування соціальних програм.

8. Які операції необхідно проводити ЦБ, якщо потрібно збільшити грошову масу в обігу:

А) продавати державні цінні папери;

Б) купувати державні цінні папери;

В) підвищити норму обов'язкових резервів;

Г) знизити норму обов'язкових резервів;

Д) підвищити дисконтну ставку.

9. Інструменти прямого впливу держави на параметри грошового обігу:

А) операції на відкритому ринку;
Б) наявна емісія;
В) норма банківських резервів;
Г) дисконтна ставка;
Д) установлення лімітів кредиту ЦБ.

10. Дохід уряду від монопольного права виготовлення грошей має назва:

А) сеньйораж;

Б) монетизація;

В) секвестр;

Г) немає правильної відповіді

 

Термінологічний словник:

Девальвація – офіційне зниження державного металевого вмісту та валютного курсу (чи тільки курсу) національної грошової одиниці щодо іноземних валют.

Норма обов’язкового резервування –кошти, котрі комерційні банки зобов’язані зберіг у центральному банку. Підвищення або зниження норми відповідно зменшує чи збільшує суму вільних грошових коштів комерційного банку для активних операцій.

Нуліфікація – оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними або обмін знецінених паперових грошей на нові грошові знаки у надзвичайно низькій пропорції, так що плата за такі гроші має суто символічне значення.

Облікова ставка процента – плата, що оголошується й стягується центральним банком за кредитні ресурси, які надаються комерційним банкам.

Операції на відкритому ринку – купівля і продаж центральним банком державних цінних паперів. Купівля цих паперів комерційними банками скорочує їх кредитні ресурси, а викуп цінних паперів центральним банком розширює кредитні ресурси комерційних банків.

Платіжний оборот – уся сукупність платежів грошима у готівковій та безготівковій формах щодо погашення всіх грошових зобов’язань, які виникають між економічними суб’єктами.

Ревальвація –офіційне підвищення державного золотого вмісту та валютного курсу або тільки валютного курсу національної грошової одиниці щодо іноземних валют.

Список літератури:

1. Гальчинській А.С. Теорія грошей. – К.: Основи, 1996.

2. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.

3. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К.: Либідь, 1992.

4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999.

5. Гроші та кредит. О.М. Колодізєв, О.Р. Яременко. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004 р. – 156 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. – К.:КНЕУ, 2006.

7. Демківський А.В. Гроші та кредит. – К.: Дакор., К: Вира – Р., 2003. – 528 с.

8. Долан З. Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Д. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика. – СПб: Оркестр, 1994.

9. Кочетков В.Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Сучасна система грошових розрахунків: 2-е видавництво, перераб. і доп. – К.: Либра, 1994.

Тема 11. Центральні банки

Тема 12. Комерційні банки

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

При контролі систематичності та активності роботи студентів на семінарських заняттях оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях та виступах на заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття; результати виконання тестових завдань; участь у науково – дослідній роботі (підготовка наукових доповідей, статей, тез).

Відповідь оцінюється за чотирьохбальною системою (див. табл.1):

Таблиця 1

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Базова

1. Закон України «Про Національний банк України» № 679-ХІV від 20.05.1999р.// База даних інформаційно-довідкової системи «Ліга-закон».

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р., №2121-ІІІ // База даних інформаційно-довідкової системи «Ліга-закон».

3. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006. - №3480.// База даних інформаційно-довідкової системи «Ліга-закон».

4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-ІІІ від 12.07.2001р.// База даних інформаційно-довідкової системи «Ліга-закон».

5. Указ президента України “Про грошову реформу в Україні” // Вісник НБУ. – 1996. – №5.

6. Аранчій В.І., Бойко Л.М., Черненко Л.В. Гроші та кредит: Навчальний посібник. - : Полтава: АСМІ, 2010. – 310с.

7. Банківські операції: підручник / За ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

8. Гроші та кредит: підручник / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.

9. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ,1999. – 404 с.

10. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях За ред Б.Л.Луціва Навчальний посібник/. – Т.: Карт-бланш,2000. – 225с.

11. Александрова М.М. Гроші. Фінанси. Кредит. Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336с.

12. Алексєєв І.В..Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник.- Л.: 2004. – 168с.

13. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2004. – 478с.

14. Иванов М.И. Деньги и кредит. Учебник. – К.: 2001.

15. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Прогресс, 1978.

16. Кочетков В.М.Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник. – К.: Видавництво Европейського університету. – 2002. – 84с.

17. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000. – 215с.

18. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000. – 215с.

19. Левченко Л.В. Гроші та кредит. Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224с.

20. Луців Б.Л. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник – 2-ге видання перероб. – Тернопіль: карт-бланш.2000. – 225с.

21. Михайлівська І.М, Ларіонова К.Л. Гроші та кредит практикум: Навчальний посібник. – Львів: «Новий світ – 2000», 2008. – 312с.

22. Щітінин А.І. Гроші та кредит. Навчальний посібник. К.: КНЕУ,2006.

 

Допоміжна

1. Данилишин Б. Світова фінансова криза – тест для України//Дзеркало тижня. – 2008. - №38(717). – с.1-2.

2. Данилишин Б. Сезонне забарвлення інфляції//Урядовий кур’єр. – 2008. - №189. – с.5.

3. Іванов В.М., Софіщенко І.Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 232с.

4. Загородиш А.Г., Вознюк Т.А., Словенко Г.С. Фінансовий словник. – 4-те вид. випр. та доп. – К.: Т-во «Знання» КОО; Л.: Вид-во Львів, банк, ін.-ту НБУ. – 566с.

5. Кузьмін В.В., Зикова О.П. Історія грошей: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176с.

6. Кейнс Д. М. Трактак про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості процента та грошей. – К., 1999. – 521с.

7. Політична економія: Навч. посібник/Г.А.Огаян, В.О.Паламарчук та ін. – К.: МАУП,2003. – 520с.

8. Полотенко Д.В. Про гроші, інфляцію та фінанси у трансформаційній економіці//Фінанси України. – 2008. - №2. – с.82-88.

9. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: центр навчальної літератури, 2005. – 384с.

10. Фридман М. Кількісна теорія грошей. – М., 1996. – 325с.

11. Шпиг Ф.І. Управління ліквідністю грошового ринку у розвинутих країнах// актуальні проблеми економіки. – 2003. - №1. – с.33-37.

 

 

Плани семінарських занять

З дисципліни

«ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

для студентів ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

ІІ курсу всіх форм навчання

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит»

 

 

 

Донецьк 2013


Плани семінарських занять з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів ОКР «молодший спеціаліст» ІІ курсу всіх форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» / Укл.: Алтуніна Ю.А. – Донецьк, 2013. – 96с.

 

Плани семінарських занять містять перелік тем відповідно до робочої програми з дисципліни «Гроші та кредит», вимоги до знань та вмінь студентів, питання для обговорення, теми доповідей та повідомлень, методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять, питання для самоконтролю та списки літератури. Кращому засвоєнню навчального матеріалу студентами мають сприяти тестові завдання на закріплення матеріалу, словник понять та термінів, розроблені до кожної з тем.

 

 

Розробник: Алтуніна Ю.А., спеціаліст І категорії, викладач кафедри фінансів ДФ УДУФМТ

 

 

Рецензент: Хайтова Т.А., к.е.н., завідувач кафедри фінансів ДФ УДУФМТ

 

 

Плани семінарських занять затверджені на засіданні кафедри фінансів

Протокол від «17»січня 2013 року №5

Завідувач кафедри Хайтова Т.А., к.е.н.

«_________»__________________________2013 року

 

 

Схвалено навчально-методичною радою Донецької філії УДУФМТ

Протокол від «______»____________2013 року №___

Голова навчально-методичної ради _______________Бойкова Л.М.

«_________»__________________________2013 року

 

 


ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………………...4

Тематичний план дисципліни …………………………………………………...5

Плани семінарських занять ……………………………………………………...7

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування грошей …………7

Семінарське заняття № 1…………………………………………………………7

Семінарське заняття № 2………………………………………………………..11

Семінарське заняття № 3………………………………………………………..15

Семінарське заняття № 4………………………………………………………..20

Семінарське заняття № 5………………………………………………………..24

Семінарське заняття № 6 ……………………………………………………….28

Змістовий модуль 2. Механізм функціонування грошової системи …………33

Семінарське заняття № 7………………………………………………………...33

Семінарське заняття № 8………………………………………………………...37

Семінарське заняття № 9………………………………………………………...41

Семінарське заняття № 10……………………………………………………….45

Семінарське заняття № 11……………………………………………………….49

Семінарське заняття № 12……………………………………………………….54

Змістовий модуль 3. Теоретичні основи функціонування кредиту …………..59

Семінарське заняття № 13……………………………………………………….59

Семінарське заняття № 14……………………………………………………….64

Змістовий модуль 4. Кредитна система та фінансове посередництво ……….72

Семінарське заняття № 15……………………………………………………….72

Семінарське заняття № 16……………………………………………………….76

Семінарське заняття № 17……………………………………………………….80

Семінарське заняття № 18……………………………………………………….85

Критерії оцінювання знань ……………………………………………………...92

Вимоги щодо написання та оформлення рефератів …………………………93

Список літератури ………………………………………………………………..95

ВСТУП

Дисципліна «Гроші та кредит» включена до навчального плану фахової підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Фінанси і кредит».

Предметомнавчальної дисципліни є грошові та кредитні відносини в ринковій економіці.

Основне завдання вивчення дисципліни полягає в вивченні сутності, функцій, концепцій та ролі грошей і кредиту, закономірностей функціонування грошового ринку та грошової системи, основ побудови банківської системи та операцій банків, закономірностей розвитку і функціонування валютного ринку.

Студенти повинні використовувати теоретичні знання при аналізі грошово-кредитної сфери і стану грошово-кредитної політики.

Програмою передбачено проведення семінарських занять, для участі у яких студент повинен опрацювати літературу, рекомендовану викладачем, підготувати доповідь або реферат за темою, що пропонується планом семінару

Підготовка й активна участь студентів у семінарських заняттях - важлива форма самостійної роботи студентів над вивченням дисципліни, а також досить дієва форма поточного контролю знань студентів. Об'єктом контролю й оцінювання є глибина та повнота знань, продемонстрованих у виступах на семінарських заняттях, активність при обговоренні питань, участь у дискусіях, в експрес-опитуваннях.

Контроль за рівнем засвоєння знань, систематичністю роботи та активністю студентів на семінарських заняттях здійснюється через:

а) усне та письмове опитування студентів на семінарських заняттях;

б) оцінювання активності студентів при обговоренні питань з теми занять;

в) тестування.

Семінарські заняття відіграють суттєву роль у закріпленні знань з навчальної дисципліни, допомагають студенту систематизувати навчальний матеріал, який вивчався аудиторно та самостійно, надають можливість висловити власну думку відносно питань, що носять дискусійний характер, поділитися своїми поглядами на проблему, що розглядається під час проведення семінару.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування грошей
Тема 1. Сутність і функції грошей - - - - -
Тема 2. Грошовий оборот і грошова маса, що його обслуговує - - - - -
Тема 3. Грошовий ринок - - - - - -
Разом за змістовим модулем 1 46 12 12 - - 22 46 4 - - - 42
Змістовий модуль 2. Механізм функціонування грошової системи
Тема 4. Грошові системи - - - - -
Тема 5. Інфляція та грошові реформи - - - - -
Тема 6. Валютний ринок, валютні системи - - - - - -
Тема 7. Кількісна теорія грошей - - - - - -
Разом за змістовим модулем 2 50 14 12 24 50 4 - - 48

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.072 с.)