ТОП 10:

Відділ фінансів місцевих органів влади і управлінняВідділ фінансів місцевих органів влади і управління є структурним підрозділом управління невиробничої сфери.

Очолює відділ – Капуш Марія Михайлівна. Чисельність, склад відділу, найменування посад і посадові оклади визначаються штатним розписом, затвердженим Міністерством фінансів України для департаменту фінансів. Працівники відділу приймають участь в розробці планів, графіків і програм перевірок, подають пропозиції щодо поліпшення планування роботи відділу.

Відповідно до покладених на нього завдань, відділ фінансів місцевих органів влади і управління виконує наступні функції:

v Бере участь у роботі по формуванню бюджетного запиту по місцевих державних адміністраціях області, а також по складанню проекту обласного бюджету та готує розрахункові показники при формуванні проекту бюджету області по органах місцевого самоврядування.

v Формує розпис Державного бюджету за повною економічною класифікацією та подає його в Головне управління Державної казначейської служби в області.

v Веде облік змін, що вносяться до затверджених призначень по видатках, готує повідомлення розпорядникам коштів державного бюджету про зміни в кошторисних призначеннях.

v Бере участь у розробці пропозицій з удосконалення структури обласної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати праці та витрат на їх утримання.

v Розглядає та аналізує періодичні і річні звіти по органах місцевого самоврядування, перевіряє дані звітів по виконанню плану, готує матеріали про виконання бюджету органами місцевого самоврядування для доповіді облдержадміністрації.

v Організовує роботу по ефективному і якісному використанню коштів, що виділяються на утримання місцевих державних адміністрацій.

v Для забезпечення виконання покладених на відділ завдань систематично здійснює заходи по підвищенню рівня економічної підготовки та знань працівників відділу, зміцнення трудової дисципліни, постійне вдосконалення стилю і методів роботи.

Відповідно до поставленої мети відділ має право:

1. Одержувати від облдержадміністрації, управлінь та відділів необхідні матеріали для формування бюджетного запиту, проведення змін в процесі виконання бюджету, одержувати квартальні звіти про виконання кошторисів доходів та видатків.

2. Проводити в управліннях і відділах адміністрації перевірки фінансово бухгалтерських документів, звітів, кошторисів та інших документів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, що виникають в процесі перевірки [15].

Порядок фінансування місцевих органів влади та управління здійснюється на основі Закону України «Про бюджет на поточний рік» та Закону України «Про міс­цеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування». За цим законом визначається, що місцева державна адміністрація є місцевим органом виконав­чої влади і входить до системи органів виконавчої влади. В межах своїх повно­важень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-те­риторіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповід­ною радою [2].

Охарактеризуємо частину процесу затвердження кошторису для Тернопільської обласної державної адміністрації.

На адресу облдержадміністрації прихо­дить Лімітна довідка про бюджетні асигнування видана Департаментом фінансів державної влади Міністерства фінансів України про виділення коштів на здійснення виконавчої влади у Тернопільській області. У ній вказується назва видатків за еко­номічною класифікацією та класифікацією кредитування, загальний та спеці­альний фонд, сума, що виділяється, та її помісячний розпис.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.004 с.)