ТОП 10:

РОЗДІЛ 6. ВІДДІЛ КАДРОВОГО, ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТАГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Відділ кадрового, організаційного та господарського забезпечення є структурним підрозділом департаменту фінансів Тернопільської облдержадміністрації.

Діяльність відділу кадрів безпосередньо підпорядкована директору департаменту фінансів ОДА .

Основними завданнями відділу кадрів є:

u реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

u здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

u задоволення потреб в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

u документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

u складає штатний розпис департаменту фінансів ОДА, вносить зміни та пропозиції по встановленню посадових окладів працівників, надбавок до за­робітної плати згідно з чинним законодавством.

Відділ кадрів має право:

1) Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в департаменті фінансів ОДА та райфінуправліннях області.

2) Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб фінорганів області документи, необхідні для виконання покладених на відділ кадрів функцій.

3) Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться в департаменті фінансів ОДА та райфінуправліннях, скликати наради, що належать до компетенції відділу.

4) Вносити директору департаменту фінансів ОДА пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби.

5) Порушувати перед керівництвом органу питання щодо призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму таємності.

6) Представляти у встановленому законодавством порядку інтереси департаменту в судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів [14].

 

 

ВИСНОВКИ

У зв’язку з фінансовими реформами в Україні, Головне фінансове управління обласної державної адміністрації з 4 квітня 2013 року було реорганізовано в Департамент фінансів. Департамент відіграє важливу роль у здійсненні делегованих державою видатків на місці і здійсненні видатків пов’язаних із власними повноваженнями, а також забезпечення соціально-економічного розвитку Тернопільської області.

Важливою проблемою на даний час залишається незатвердження обласного бюджету, що унеможливлює проведення належного фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету, внесення змін до обласного бюджету та покриття кредиторської заборгованості бюджетних установ, проведення капітальних видатків та розрахунків з підрядними організаціями за виконані роботи з будівництва об’єктів соціально-культурної сфери, проведення розрахунків з надавачами послуг із субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, а також ряду інших важливих напрямків видатків.

Тому, головним завданням місцевої влади має стати прийняття обласного бюджету, оскільки без нього неможливо забезпечити необхідний рівень соціально-економічних гарантій та розвитку регіону. Також .для поліпшення дохідної бази бюджету області, насамперед, потрібно ряд заходів:

- поліпшити існуючий паритет між загальнодержавними, та місцевими податками і зборами, ефективно впровадивши в дію податок на нерухомість, розробивши базу платників, та систему його справляння (оскільки, незнаважаючи на те, що даний податок набрав чинності, він на даний час не приніс передбачуваних доходів до бюджетів, що свідчить про недосконалість його розробки) ;

- поширити практику створення цільових фондів як форми залучення на добровільній основі коштів мешканців Тернопільської області для фінансування цільових соціально-побутових заходів;

- ввести спеціальні податкові стимули для інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єктів господарювання, розвитку малого підприємництва;

- вдосконалити систему регулювання міжбюджетних відносин за рахунок поліпшення механізму надання дотацій вирівнювання та субвенцій на реалізацію програм соціального захисту населення;

- посилити громадський контроль за дотриманням органами місцевого самоврядування норм бюджетно-податкового законодавства, а відтак підвищити ефективність управління бюджетними коштами;

- підвищити роль органів місцевої влади у вирішенні питань, що стосуються певної території.

Варто зазначити, що всі це дії потрібно виконувати в першу чергу на загальнодержавному рівні, а вже потім на місцевому.

Отже, процес управління бюджетними коштами на місцевому рівні потребує радикальних змін. Зокрема, центральним місцем в розвитку регіонів на майбутнє і супутньої бюджетної політики має бути впровадження інноваційної моделі розвитку, суттєве покращення систем освіти, охорони здоров’я, реформа житлово- комунального господарства. З метою розширення дохідних джерел місцевих органів влади необхідним є вжиття дієвих заходів щодо розбудови вітчизняного фінансового ринку, щонайшвидшої інтеграції держави у європейський економічний простір.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дані про стан розрахунків бюджетних установ і організацій, що фінансуються з місцевого бюджету Тернопільської області, за спожиті комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 1160) станом на 1 січня 2012 року.

2. Закон України «Про міс­цеві державні адміністрації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/586-14

3. Звіт Головного фінансового управління Тернопільської ОДА «Про виконання зведеного бюджету Тернопільської області за 2009 рік.»

4. Звіт Головного фінансового управління Тернопільської ОДА «Про виконання зведеного бюджету Тернопільської області за 2010 рік.»

5. Звіт Головного фінансового управління Тернопільської ОДА «Про виконання зведеного бюджету Тернопільської області за 2011 рік.»

6. Звіт Головного фінансового управління Тернопільської ОДА «Про виконання зведеного бюджету Тернопільської області за 2012 рік.»

7. Наказ головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 4 лютого 2008 року № 4 «Про затвердження порядку складання та виконання розпису обласного бюджету».

8. Оперативні дані про стан розрахунків по Терпопільській області за надані пільги та житлові субсидії населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот станом на 01 січня 2013 року.

9. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України : навч. посіб. – Київ : Знання-Прес, 2008.– 670 с.

10. Перелік посад головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації.

11. Положення «Про відділ аналізу і контролю виконання місцевих бюджетів», затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

12. Положення «Про відділ бухгалтерського обліку і контролю», затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

13. Положення «Про відділ інформаційного забезпечення» затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

14. Положення «Про відділ кадрового, організаційного та господарського забезпечення» затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

15. Положення «Про відділ фінансів місцевих органів влади і управління», затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

16. Положення «Про відділ фінансів соціально-культурної сфери та соціального захисту населення» затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

17. Положення "Про бюджетне управління головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації", затверджене начальником фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

18. Положення "Про Відділ доходів та економічного аналізу головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації", затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

19. Положення "Про управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери головного фінансового управління Тернопільської обласної державної Тернопільської обласної державної адміністрації» від 28.07.2008 р.

20. Положення "Про управління фінансів невиробничої сфери головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації", затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

21. Положення "Про управління фінансового та інформаційного забезпечення головного фінансового управління Тернопільської облдержадміністрації" затверджене начальником фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

22. Положення «Про відділ зведеного бюджету та міжбюджетних відносин», затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

23. Положення «Про відділ фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії», затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

24. Положення «Про департамент фінансів тернопільської обласної державної адміністрації» від 4 квітня 2013 року.

25. Посадова інструкція заступника начальника управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери - начальника відділу фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії Хоми В.І.

26. Посадові інструкції головних економістів відділу фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії Ракочого А.В., Репелевського В.С., Ядловської О.І. та Синельника О.Т.

27. Проект річного розпису доходів обласного бюджету Тернопільської області на 2013 рік.

 

28. Стан розрахунків за спожиту електричну енергію, теплову енергію, теплову енергію станом на 01.04. 2013 року[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/593.htm

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.008 с.)