ТОП 10:

Керівник практики від коледжуЗВІТ

про проходження навчальної практики

Студентом групи ФКчт-21

Баранцем Ярославом Володимировичем

Спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

у департаменті фінансів

Тернопільської обласної державної адміністрації

з «06» травня 2013 р. до «03» червня 2013 р.

 

 

Керівник практики від коледжу

к.е.н. Іващук О.О.

Керівник практики від фінансового органу

Заступник директора департаменту фінансів –

начальник бюджетного управління, к.е.н.

Чирка Д.М.

Звіт затверджую:

Заступник директора департаменту фінансів –

начальник бюджетного управління, к.е.н.

Чирка Д. М.

31 травня 2013 р.

 

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Організація роботи департаменту фінансів Тернопільської ОДА, його структура та обов’язки працівників....................................................4

Розділ 2. Управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери.....10

2.1. Відділ фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії..............................................................................................................11

2.2. Відділ доходів та економічного аналізу...........................................17

Розділ 3. Бюджетне управління..................................................................20

3.1. Відділ зведеного бюджету та міжбюджетних відносин.................21

3.2. Відділ аналізу і контролю виконання місцевих бюджетів.............26

Розділ 4. Управління фінансів невиробничої сфери.................................30

4.1. Відділ фінансів соціально-культурної сфери та соціального захисту населення..................................................................................................31

4.2. Відділ фінансів місцевих органів влади і управління....................34

Розділ 5. Управління фінансового та інформаційного забезпечення......37

5.1. Відділ бухгалтерського обліку і контролю.....................................38

5.2. Відділ інформаційного забезпечення..............................................40

Розділ6. Відділ кадрового, організаційного та господарського забезпечення.................................................................................................43

Висновки......................................................................................................45

Список використаних джерел.................................................................47

Додатки

 

 

ВСТУП

Організація державних фінансів, яким належить важливе місце в економічній системі держави, тісно пов’язана з формуванням державної влади та місцевого самоврядування в країні, розподілом між ними компетенцій і сфер відповідальності. У сучасних умовах відбувається теоретичне переосмислення сутності та принципів організації державних фінансів у контексті сучасної економічної теорії і реалій ринкової системи.

Ефективна система розподілу та використання бюджетних коштів має на меті одержання суспільно необхідного або бажаного результату за мінімальних витрат та відсутності фінансово-територіальних конфліктів. Реалізація цього принципу на практиці означає вдосконалення форм і методів оперативного управління виробничою та фінансовою діяльністю держави, регіонів, підприємств, розробку додаткових важелів і стимулів, спрямованих на вирішення існуючих фінансових проблем в країні.

З огляду на вищезазначене, важливе місце в сфері державного управління займають фінансові органи на місцях, які здійснюють безпосередню діяльність з приводу формування та розподілу бюджетних коштів різних рівнів, а, отже, забезпечують безперебійну діяльність всієї економічної системи країни. Саме це спонукало мене до проходження практики в департаменті фінансів Тернопільської облдержадміністрації.

В сучасних умовах господарювання суттєво змінюються вимоги до підготовки кадрів. Зокрема, сучасний рівень економіки вимагає підвищення рівня професіоналізму. Наші критерії освіти щоразу наближаються до світових вимог, які саме і передбачають набуття студентами практичних та теоретичних навиків роботи ще під час навчання.

Отже, головною метою практики є закріплення теоретичних знань, одержаних під час навчання, ознайомлення з правами та обов’язками державних службовців, а також набуття практичних навиків роботи в державній фінансовій установі.

 

Рис. 2.1. Структура управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери департаменту фінансів Тернопільської ОДА

Управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери виконують такі функції:

v складає і подає на розгляд обласній державній адміністрації проект обласного бюджету та забезпечує його виконання;

v розробляє пропозиції щодо удосконалення діючих форм фінансових вза­ємовідносин держави і підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування.

Управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери відповідно до покладених на нього завдань:

· бере участь у розробці програми соціально-економічного та культурного розвитку області на рік і середньострокову перспективу;

· здійснює роботу, пов’язану із плануванням дохідної частини обласного бюджету та бюджету області в розрізі регіонів і видів доходних джерел місце­вих бюджетів;

· складає розпис доходів і видатків обласного бюджету, щомісячний розпо­ді­л, забезпечує його виконання, приймає рішення про пересування кварталь­них призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань;

· бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм в області;

· бере участь у роботі по створенню ринку цінних паперів в області, аналізує його вплив на фінансовий стан господарства і грошовий обіг.

Управління має право одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконавчого комітету Тернопільської міської ради, головного управління Державної казначейської служби в Тернопільській області, органів державної податкової служби та інших державних органів, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію [19].

 

Рис.3.1. Структура бюджетного управління департаменту фінансів Тернопільської ОДА

Бюджетне управління:

· складає проект обласного бюджету та забезпечує його виконання;

· готує пропозиції щодо концентрації фінансових ресурсів пріоритетних напрямах розвитку економіки області, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення;

· розробляє пропозиції щодо удосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин, методів фінансового і бюджетного планування та фінансуван­ня витрат.

Бюджетне управління відповідно до покладених на нього завдань:

Ø бере участь у розробці соціально-економічного та культурного розвитку, аналізує і визначає тенденції розвитку області і середньострокову перспективу, та враховує їх при скла­данні проекту обласного бюджету;

Ø організовує роботу, пов’язану із складанням проекту обласного бюджету, визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами обласної державної адмі­ністрації, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад матеріалів для підготовки проекту облас­ного бюджету, складає проект обласного бюджету;

Ø складає зведення бюджетів, що входять до бюджету області за повною бюджетною класифікацією, подає його в установлені терміни до Міністерства фінансів України;

Ø проводить перевірки організації бюджетної роботи у фінансових органах і надає їм практичну допомогу в її налагоджені, а також контролює усунення ви­явлених недоліків і порушень та інше.

Бюджетне управління для виконання покладених на нього завдань систе­матично здійснює заходи, спрямовані на підвищення ефективності і якості бюджетної роботи, рівня економічної підготовки і знань працівників управ­ління, зміцнення трудової і державної дисципліни, постійне вдосконалення стилю і методів роботи. Надає практичну допомогу фінансовим органам у роботі по складанню і виконанню місцевих бюджетів [17].

 

Рис.4.1.Структура управління фінансів невиробничої сфери департаменту фінансів Тернопільської ОДА

Чисельний склад управління, найменування посад і посадові оклади визначаються штатним розписом, затвердженим для департаменту фінансів ОДА.

Відділи проводять роботу по планах, що затверджуються заступником директора департаменту. Перевірки в бюджетних установах і організаціях проводяться на основі спеціальних програм або переліку питань, що затверджуються начальником відділу. Працівники відділів беруть участь у розробці планів, графіків і програм перевірок, подають пропозиції про поліпшення планування роботи відділів.

Завданнями управління фінансів невиробничої сфери є:

· забезпечення реалізації основних підходів до формування прогнозних показників обсягів місцевих бюджетів області по галузях соціально-культурної сфери, соціального захисту населення та видатках на утримання органів місцевого самоврядування;

· розроблення пропозицій з удосконалення фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

· підготовка та складання розрахунків до проекту обласного бюджету на наступний період в розрізі галузей соціально-культурної сфери та соціального захисту населення, видатках на утримання органів місцевого самоврядування а також до проекту Державного бюджету по місцевих державних адміністраціях.

Управління фінансів невиробничої сфери при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з усіма управліннями та відділами департаменту фінансів, з управліннями та відділами обласної державної адміністрації і фінансовими управліннями райдержадміністрацій [20].

 

Рис.5.1. Структура управління фінансів інформаційного забезпечення департаменту фінансів Тернопільської ОДА

Основні завдання управління:

1. забезпечення організації бухгалтерського обліку і звітності по виконанню кошторису на утримання апарату департаменту фінансів ОДА і фінан­сових органів області;

2. збір, обробка та відображення первинних даних про стан фінансово-гос­подарської діяльності установи;

3. систематизація, групування та зведення даних з метою одержання підсум­кової інформації про фінансові та господарські операції;

4. проведення разом з відділами управління та районним міським фінансовим управлінням області робіт по впровадженню прикладних функціонально-орієнтованих паке­тів програм і створення на їх основі розвинутих автоматизованих робочих місць (АРМ);

5. організація єдиної політики комп’ютеризації фінорганів області.

Основними функціями управління є:

― здійснення методичного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю, контроль за правильністю ведення і достовірністю обліку і звітності в департаменті фінансів ОДА та нижчестоящих фінансових органах;

― здійснення систематичного контролю за роботою бухгалтерій нижчестоящих (районних) фінорганів по виконанню покладених на них функцій, прав і обов’­язків, дотриманням вимог нормативних документів по організації бухгалтер­ського обліку і звітності;

― проведення перевірки стану бухгалтерського обліку в підвідомчих фінор­ганах, надає методичну та практичну допомогу в його покращенні;

― забезпечення облік товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків в департаменті фінансів, організовує та проводить їх інвентаризацію [21].

 

ВИСНОВКИ

У зв’язку з фінансовими реформами в Україні, Головне фінансове управління обласної державної адміністрації з 4 квітня 2013 року було реорганізовано в Департамент фінансів. Департамент відіграє важливу роль у здійсненні делегованих державою видатків на місці і здійсненні видатків пов’язаних із власними повноваженнями, а також забезпечення соціально-економічного розвитку Тернопільської області.

Важливою проблемою на даний час залишається незатвердження обласного бюджету, що унеможливлює проведення належного фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету, внесення змін до обласного бюджету та покриття кредиторської заборгованості бюджетних установ, проведення капітальних видатків та розрахунків з підрядними організаціями за виконані роботи з будівництва об’єктів соціально-культурної сфери, проведення розрахунків з надавачами послуг із субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, а також ряду інших важливих напрямків видатків.

Тому, головним завданням місцевої влади має стати прийняття обласного бюджету, оскільки без нього неможливо забезпечити необхідний рівень соціально-економічних гарантій та розвитку регіону. Також .для поліпшення дохідної бази бюджету області, насамперед, потрібно ряд заходів:

- поліпшити існуючий паритет між загальнодержавними, та місцевими податками і зборами, ефективно впровадивши в дію податок на нерухомість, розробивши базу платників, та систему його справляння (оскільки, незнаважаючи на те, що даний податок набрав чинності, він на даний час не приніс передбачуваних доходів до бюджетів, що свідчить про недосконалість його розробки) ;

- поширити практику створення цільових фондів як форми залучення на добровільній основі коштів мешканців Тернопільської області для фінансування цільових соціально-побутових заходів;

- ввести спеціальні податкові стимули для інвестиційно-інноваційної діяльності суб'єктів господарювання, розвитку малого підприємництва;

- вдосконалити систему регулювання міжбюджетних відносин за рахунок поліпшення механізму надання дотацій вирівнювання та субвенцій на реалізацію програм соціального захисту населення;

- посилити громадський контроль за дотриманням органами місцевого самоврядування норм бюджетно-податкового законодавства, а відтак підвищити ефективність управління бюджетними коштами;

- підвищити роль органів місцевої влади у вирішенні питань, що стосуються певної території.

Варто зазначити, що всі це дії потрібно виконувати в першу чергу на загальнодержавному рівні, а вже потім на місцевому.

Отже, процес управління бюджетними коштами на місцевому рівні потребує радикальних змін. Зокрема, центральним місцем в розвитку регіонів на майбутнє і супутньої бюджетної політики має бути впровадження інноваційної моделі розвитку, суттєве покращення систем освіти, охорони здоров’я, реформа житлово- комунального господарства. З метою розширення дохідних джерел місцевих органів влади необхідним є вжиття дієвих заходів щодо розбудови вітчизняного фінансового ринку, щонайшвидшої інтеграції держави у європейський економічний простір.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дані про стан розрахунків бюджетних установ і організацій, що фінансуються з місцевого бюджету Тернопільської області, за спожиті комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 1160) станом на 1 січня 2012 року.

2. Закон України «Про міс­цеві державні адміністрації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/586-14

3. Звіт Головного фінансового управління Тернопільської ОДА «Про виконання зведеного бюджету Тернопільської області за 2009 рік.»

4. Звіт Головного фінансового управління Тернопільської ОДА «Про виконання зведеного бюджету Тернопільської області за 2010 рік.»

5. Звіт Головного фінансового управління Тернопільської ОДА «Про виконання зведеного бюджету Тернопільської області за 2011 рік.»

6. Звіт Головного фінансового управління Тернопільської ОДА «Про виконання зведеного бюджету Тернопільської області за 2012 рік.»

7. Наказ головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 4 лютого 2008 року № 4 «Про затвердження порядку складання та виконання розпису обласного бюджету».

8. Оперативні дані про стан розрахунків по Терпопільській області за надані пільги та житлові субсидії населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот станом на 01 січня 2013 року.

9. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України : навч. посіб. – Київ : Знання-Прес, 2008.– 670 с.

10. Перелік посад головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації.

11. Положення «Про відділ аналізу і контролю виконання місцевих бюджетів», затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

12. Положення «Про відділ бухгалтерського обліку і контролю», затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

13. Положення «Про відділ інформаційного забезпечення» затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

14. Положення «Про відділ кадрового, організаційного та господарського забезпечення» затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

15. Положення «Про відділ фінансів місцевих органів влади і управління», затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

16. Положення «Про відділ фінансів соціально-культурної сфери та соціального захисту населення» затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

17. Положення "Про бюджетне управління головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації", затверджене начальником фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

18. Положення "Про Відділ доходів та економічного аналізу головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації", затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

19. Положення "Про управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери головного фінансового управління Тернопільської обласної державної Тернопільської обласної державної адміністрації» від 28.07.2008 р.

20. Положення "Про управління фінансів невиробничої сфери головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації", затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

21. Положення "Про управління фінансового та інформаційного забезпечення головного фінансового управління Тернопільської облдержадміністрації" затверджене начальником фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

22. Положення «Про відділ зведеного бюджету та міжбюджетних відносин», затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

23. Положення «Про відділ фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії», затверджене начальником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.07.2008 р.

24. Положення «Про департамент фінансів тернопільської обласної державної адміністрації» від 4 квітня 2013 року.

25. Посадова інструкція заступника начальника управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери - начальника відділу фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії Хоми В.І.

26. Посадові інструкції головних економістів відділу фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії Ракочого А.В., Репелевського В.С., Ядловської О.І. та Синельника О.Т.

27. Проект річного розпису доходів обласного бюджету Тернопільської області на 2013 рік.

 

28. Стан розрахунків за спожиту електричну енергію, теплову енергію, теплову енергію станом на 01.04. 2013 року[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/593.htm

 

ЗВІТ

про проходження навчальної практики

Студентом групи ФКчт-21

Баранцем Ярославом Володимировичем

Спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

у департаменті фінансів

Тернопільської обласної державної адміністрації

з «06» травня 2013 р. до «03» червня 2013 р.

 

 

Керівник практики від коледжу

к.е.н. Іващук О.О.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.014 с.)