ТОП 10:

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ФІНАНСІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОДА, ЙОГО СТРУКТУРА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВДепартамент фінансів Тернопільської обласної державної адміністрації (далі - департамент) є правонаступником головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації. В своїй роботі керується положенням (затвердженим від 04.04.2013р. №126-од), в якому вказані завдання, функції, права департаменту, а також обов’язки директора фінансової установи.

Департамент є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству фінансів України.

У своїй роботі департамент керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Бюджетним кодексом України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту фінансів облдержадміністрації в межах виділених асигнувань, визначає Міністерство фінансів України. Кошторис та штатний розпис також затверджує Міністерств­о фінансів України.

Основними завданнями департаменту є:

Ø забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Тернопільської області;

Ø складання розрахунків до проекту обласного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання на розгляд обласної державної адміністрації;

Ø підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території Тернопільської області;

Ø розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

Ø здійснення загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів на території Тернопільської області, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

v загальну організацію та управління формування і виконання місцевих бюджетів області, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з цих питань, виконання бюджету в межах визначених Бюджетним кодексом України;

v аналіз звітності щодо виконання обласного бюджету та місцевих бюджетів області. Підготовка необхідної інформації з даного питання;

v розробку та підготовку проектів рішень обласної ради про обласний бюджет та зміни до нього;

v проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту обласного бюджету, аналізу розрахунків до бюджету, бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності мети, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

v здійснення, у межах своєї компетенції, контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

v складання розпису доходів і видатків обласного бюджету, забезпечення його виконання, вживання заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів, здійснення, відповідно до затверджених у бюджеті призначень, фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету, відповідно до законодавства, приймання рішень про переміщення коштів у межах річних бюджетних асигнувань;

v розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

v забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

v інші функції, пов’язані з виконанням покладених на департамент завдань.

Також Департамент має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

2) залучати фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції департаменту;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції департаменту;

4) користуватись інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими засобами;

5) департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями їх відділами і управліннями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

6) одержувати бюджетні асигнування, здійснювати видатки, визначати обсяги і спрямовувати кошти на виконання управлінням своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період згідно з програмою „Керівництво та управління у сфері фінансів";

7) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

8) одержувати короткотермінові позички в ДКСУ без нарахування відсотків за користування цими коштами для покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносії, стипендії.

Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також органами Головного управління Міністерства доходів в Тернопільській області, фінансової інспекції та головним управлінням Державної казначейської служби України в області.

Структура департаменту погоджується з Мінфіном, зокрема, Міністром фінансів або його заступниками, а затверджу­ється начальником головного фінансового управління.

Директор департаменту фінансів Тернопільської ОДА, призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством фінансів України. У директора є перший заступник та 2 заступники, які призначаються та звільняються головою обласної державної адміністрації за поданням директора департаменту.

Графічно структуру департаменту фінансів Тернопільської обл­держадміністрації (структура департаменту, ще офіційно не затверджена) можна зобразити за допомогою такої блок-схеми, зображеної на Рис. 1.1.


       
 
 
   
Рис.1.1. Структура департаменту фінансів Тернопільської обласної державної адміністрації. *складено автором на основі джерел 10, 29.  


У межах своєї компетенції директор департаменту :

Ø здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

Ø затверджує положення про структурні підрозділи та функціональні обов’язки працівників департаменту;

Ø розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання департаменту;

Ø призначає на посаду і звільняє з посади працівників департаменту;

Ø затверджує розпис доходів і видатків обласного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період;

Ø забезпечує відповідність розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

Ø погоджує призначення на посаду та звільнення з посади начальників фінансових управлінь районних державних адміністрацій;

Ø видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Для погодженого вирішення питань з реалізації державної фінансової політики в області, що належать до компетенції департаменту, в ньому утворюється колегія у складі директора департаменту(голова колегії), заступників директора за посадою, а також інших працівників департаменту. До складу колегії можуть входити інші особи. Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора департаменту. Положення про департамент фінансів Тернопільської ОДА представлено в Додатку А.

Функціональні обов’язки працівників департаменту затверджені посадовими інструкціями, які додаються до положення про упра­вління чи їх відділи. Для прикладу в Додатку Б представимо посадову інструкцію заступника начальника бюджетного управління - начальника відділу зведеного бюджету та міжбюджетних відносин бюджетного управління департаменту фінансів Тернопільської ОДА Лизько І.В.

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСІВ ГАЛУЗЕЙ ВИРОБ­НИЧОЇ СФЕРИ

Управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери є структурним підрозділом департаменту фінансів Тернопільської облдержадміністра­ції, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утри­мання визначаються штатним розписом та в межах загального кошторису, який затверджується згідно Бюджетного Кодексу.

Структуру управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери можна відобразити на рис.2.1.

 

 

 


Рис. 2.1. Структура управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери департаменту фінансів Тернопільської ОДА

Управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери виконують такі функції:

v складає і подає на розгляд обласній державній адміністрації проект обласного бюджету та забезпечує його виконання;

v розробляє пропозиції щодо удосконалення діючих форм фінансових вза­ємовідносин держави і підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування.

Управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери відповідно до покладених на нього завдань:

· бере участь у розробці програми соціально-економічного та культурного розвитку області на рік і середньострокову перспективу;

· здійснює роботу, пов’язану із плануванням дохідної частини обласного бюджету та бюджету області в розрізі регіонів і видів доходних джерел місце­вих бюджетів;

· складає розпис доходів і видатків обласного бюджету, щомісячний розпо­ді­л, забезпечує його виконання, приймає рішення про пересування кварталь­них призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань;

· бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм в області;

· бере участь у роботі по створенню ринку цінних паперів в області, аналізує його вплив на фінансовий стан господарства і грошовий обіг.

Управління має право одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконавчого комітету Тернопільської міської ради, головного управління Державної казначейської служби в Тернопільській області, органів державної податкової служби та інших державних органів, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію [19].

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.008 с.)