ТОП 10:

Відділ зведеного бюджету та міжбюджетних відносинВідділ зведеного бюджету та міжбюджетних відносин є структурним підрозділом бюджетного управління департаменту фінансів і безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту фінансів ОДА - начальнику бюджетного управління.

Основними функціями відділу є:

1. Організація роботи із складання обласного бюджету.

2. Здійснення контролю за виконанням бюджетного законодавства, постанов уряду, рішень та розпоряджень обласної ради, обласної державної адміністрації з питань складання обласного бюджету.

3. Розробка пропозицій по удосконаленню організації цієї роботи, здійснення заходів, спрямованих на підвищення ефективності і якості, стилю і методів бюджетної роботи, рівня економічної підготовки і знань працівників відділу, автоматизації рахунково-обчислювальних робіт.

Відповідно до функцій на відділ покладено виконання таких завдань:

Ø систематизація і аналіз планових і звітних показників по бюджету, необхідні для планування доходів і видатків обласного бюджету;

Ø розробка організаційного плану робіт по складанню проекту обласного бюджету;

Ø розгляд спільно з іншими управліннями і відділами департаменту фінансів ОДА поданих бюджетних запитів (Додаток Ж) для включення їх до проекту обласного бюджету;

Ø складання проекту обласного бюджету, підготовка необхідних матеріалів до проекту обласного бюджету з відповідними додатками, розробка проекту рішення;

Ø складання річного та помісячного розпис доходів, асигнувань, кредитування та фінансування обласного бюджету, тимчасовий розпис доходів, асигнувань, кредитування та фінансування обласного бюджету.

Ø здійснення контролю стосовно дотримання бюджетного законодавства, законності і обґрунтованості передбачених у бюджеті доходів і видатків, а також правильності застосування бюджетної класифікації;

Ø складання зведення затверджених місцевих бюджетів області за повною бюджетною класифікацією;

Ø ведення обліку змін, що вносяться у встановленому порядку протягом року в плани по доходах, асигнуваннях, кредитуванню та фінансуванню обласного бюджету для внесення змін до кошторисів.

Відповідно до покладених завдань відділ має право:

· при формуванні бюджету області отримувати від управлінь та відділів необхідні матеріали для складання обласного бюджету та бюджету області.

· вносити пропозиції директору департаменту фінанів начальнику головного фінансового управління про обмеження, а в необхідних випадках припинення фінансування з обласного бюджету установ і організацій.

· отримувати від органів Державної казначейської служби України довідки та інші матеріали про стан розрахунків розпорядників коштів, які отримують кошти з обласного бюджету;

· здійснювати контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу встановленого Бюджетним кодексом та іншими нормативно-правовими актами порядку складання, розгляду , затвердження бюджету та внесення до нього змін [22].

Очолює відділ заступник начальника бюджетного управління – начальник відділу зведеного бюджету та міжбюджетних відносин – Лизько Ірина Володимирівна.

Аналізуючи методи бюджетного планування на місцевому рівні, можна виділити такі основні методи:

· метод коефіцієнтів. Базується на застосуванні відповідних коефіцієнтів. За основу беруться показники, які було досягнуто в минулий період, і коригуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів, які відображають зміни, що передбачаються в плановий період;

· нормативний метод. За основу беруться нормативи, які регламентують види надходжень і видатків. При цьому враховуються економічний стан підприємств, установ, галузей народного господарства, фізичних осіб. Метод дає змогу виявити бюджетні резерви і сприяє їх економії;

· балансовий. За допомогою цього методу вдається досягти узгодженості між джерелами надходжень та джерелами видатків за видами та регіонами, установити взаємозв'язок із загальною величиною фінансових ресурсів у державі по міністерствах, відомствах, регіонах і відповідними потребами, які можуть бути забезпечені;

· предметно-цільовий. Використовується при фінансуванні окремих державних програм економічного і соціального розвитку. Дає змогу виявити джерела покриття і визначити ефективність цих програм. Починаючи з 2002 р. цей метод використовується при формуванні Державного і місцевих бюджетів як основний [9, 29].

Відповідно до затвердженого розпису доходів обласного бюджету Тернопільської області на 2012 рік було встановлено загальний обсяг доходів у сумі 284 678,5 тис. гривень. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначенийу сумі 233 914,3 тис. гривень, спеціального фонду бюджету – 50764, 2 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку - 256,8 тис. гривень.

Порядок складання і затвердження розпису доходів і видатків обласного бюджету, розглянутого на прикладі затвердженого обласного бюджету за 2012 рік, тому що обласний бюджет на 2013 рік до цього часу не затверджено.

Розглянемо детальніше як складається розпис обласного бюджету, а також вносяться зміни до нього. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до обласного бюджету (Додаток З)

Розпис доходів складається управлінням доходів та фінансів галузей виробничої сфери за участю інших структурних підрозділів головного фінансового управління та головних розпорядників.

Розпис фінансування складається відділом зведеного бюджету та міжбюджетних відносин департаменту фінансів ОДА за участю управління доходів так фінансів галузей виробничої сфери та інших структурних підрозділів департаменту фінансів ОДА, з урахуванням потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду обласного бюджету.

Розпис повернення кредитів до обласного бюджету складається відповідними структурними підрозділами департаменту фінансів ОДА.

На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до обласного бюджету відділ зведеного бюджету та міжбюджетних відносин розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду обласного бюджету та подає їх відповідним структурним підрозділам департаменту фінансів ОДА.

Відповідні структурні підрозділи департаменту фінансів ОДА визначають головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального та спеціального фондів в цілому головному розпоряднику або за кодами функціональної класифікації видатків та доводять лімітні довідки кожному головному розпоряднику.

Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету ) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, та подають відповідним структурним підрозділам зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок.

Відділ зведеного бюджету та міжбюджетних відносин зводить отримані матеріали, подає розпис на затвердження директору департаменту фінансів ОДА. Головне управління Державної казначейської служби в Тернопільській області протягом трьох робочих днів після затвердженого розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису,що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, та планів використання бюджетних коштів.

Внесення змін до розпису здійснюється у випадку:

Ø необхідності перерозподілу видатків за економічною та функціональною класифікаціями;

Ø прийняття нормативного акта про передачу повноважень на виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення від одного головного розпорядника іншому;

Ø прийняття рішення про розподіл нерозподілених бюджетних асигнувань між головними розпорядниками,необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду обласного бюджету;

Ø необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;

Ø унесення змін до рішення про обласний бюджет та ін. [7].Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.008 с.)