Грошові потоки інвестиційного проекту
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Грошові потоки інвестиційного проектуПеріод часу, років Грошовий потік, тис. грн.
-25000

 


Інформація для виконання завдань наведена в додатку 1.

Аналіз ефективності фінансових інвестицій підприємства

Завдання 1

Облігація з нульовим купоном номінальною вартістю 1000 грн. і строком погашення два роки продається за 640 грн. Оцініть доцільність придбання цих облігацій, якщо є можливість альтернативного вкладення капіталу з нормою доходу.

Завдання 2

За якою ціною інвестор погодитися придбати облігацію з нульовим купоном номінальною вартістю 900 грн. і строком обігу три роки, якщо прийнятна для нього ставка доходу становить 18% річних?

Завдання 3

Якою повинна бути номінальна ціна облігації з нульовим купоном строком обігу 5 років, якщо вона розміщується за ціною 200 грн., забезпечуючи при цьому інвесторові одержання доходу по ринковій ставці 20% ?

Завдання 4

По державній облігації номіналом 1100 грн., випущеній строком на 5 років, передбачений такий порядок нарахування відсотків:

— за перший рік – 10%;

— за два наступні роки – 20%;

— за два роки, що залишилися, – 25%.

Ринкова норма доходу, визначена інвестором виходячи зі сформованих умов на фінансовому ринку, становить 15%. Розрахуйте поточну ринкову вартість цієї облігації.

Завдання 5

Купонна облігація з номіналом 700 грн. і строком обігу 3 роки має східчасто зростаючу купонну ставку. Її величина, установлена при випуску облігації, становить 20% річних і рівномірно зростає на 10% кожні півроку. Купонний доход виплачується за кожне півріччя. За якою ціною інвестор згодний буде придбати цю облігацію, якщо є альтернативний варіант вкладення капіталу зі ставкою доходу 20% ?

Завдання 6

Облігація номіналом 500 грн. із піврічним нарахуванням відсотків і ставкою відсотка 10% річних буде погашена через 4 роки. Яка її поточна ринкова вартість, якщо норма поточної прибутковості становить: а) 8%; б) 10%; в) 12%.

Завдання 7

Облігація підприємства номіналом 2000 грн. реалізується на ринку за ціною 1350 грн. Погашення облігації й разова виплата суми відсотка по ній по ставці 20% передбачені через З роки. Очікувана норма прибутку по облігації цього типу дорівнює 30%. Визначте поточну ринкову вартість цієї облігації.

Завдання 8

Інвестор придбав корпоративну облігацію за курсом 114% з купонною ставкою 25% річних. Через 2,5 роки облігація була їм продана за курсом 110%. Визначте кінцеву прибутковість цієї операції для інвестора без обліку оподатковування.

Завдання 9

Ви здобуваєте безвідсоткову державну облігацію за ціною 1200 грн., яку погашаєте через 10 років. Норма поточної прибутковості становить 5%, номінал облігації – 1500 грн. Визначте очікувану прибутковість і поточну ринкову вартість облігації. Зробіть висновки.

Завдання 10

Облігація зі строком погашення 2 роки, номінальною ціною 600 грн. і купонною ставкою 30% реалізується дисконтом 10%. Розрахуйте її поточну й кінцеву прибутковість без урахування оподатковування.

Завдання 11

Облігація компанії номіналом 10000 грн. реалізується на ринку за ціною 10500 грн. Погашення облігації й разова виплата суми відсотка по ній по ставці 9% передбачені через 3 роки. Норма поточної прибутковості по облігації – 7%. Оцініть поточну ринкову вартість облігації й очікувану прибутковість облігації. Зробіть висновки.

Завдання 12

Інвестор розглядає кілька варіантів фінансових інвестицій. Перший варіант припускає придбання облігації підприємства «А» з купонною ставкою 25% річних, котра реалізується за курсом 108%. Другий варіант припускає придбання облігації підприємства «Б» з нульовим купоном, що продається за курсом 72%. За третім варіантом облігація підприємства «В» має купонну ставку 16% річних і реалізується за курсом 90%. Усі облігації мають строк обігу 3 роки. Яку з облігацій вибере інвестор?

Завдання 13

Облігація з купонною ставкою 20% строком обігу 4 роки реалізується за курсом 80%. Облігація з нульовим купоном і таким самим строком обігу реалізується за курсом 50%. Придбання якої облігації краще для інвестора, доходи якого не реінвестуються?


Інформація для виконання завдань наведена в додатку 2.


Приклади розв’язАННЯ ситуаційних завдань

Приклад 1.

Припустимо, що в інвестиційну компанію надійшли для розгляду бізнес-плани двох альтернативних проектів. Дані, що характеризують ці проекти, наведені в таблиці. Необхідно визначити, який проект із запропонованих, є найбільш ефективним. Для цього по кожному з проектів обчислити наступні показники: чистий приведений доход; індекс прибутковості; термін окупності; внутрішня норма доходності. Зробити висновки.

 

Таблиця 1.1

Дані бізнес-планів інвестиційних проектів, необхідні для розрахунку показників оцінки ефективності реальних інвестицій

ПОКАЗНИКИ Інвестиційні проекти
“А” “Б”
1. Обсяг коштів, що інвестуються, дол. США.
2. Період експлуатації інвестиційного проекту, років
3. Розмір ставки процента для дисконтування сум грошового потоку, %
4. Сума грошового потоку всього, дол. США,
в т.ч.:    
1-й рік
2-й рік
3-й рік  
4-й рік  

 

Розв’язання:

Спочатку визначимо значення дисконтного множника за кожний рік по кожному з проектів за наступною формулою: 1/(1+r)n .

Для першого року по проекту “А” дисконтний множник буде складати: 1/(1+0,1)1 = 0,909; для другого року: 1/(1+0,1)2 = 0,826.

Аналогічно вирахуємо значення дисконтного множника по проекту «Б»:

для першого року він складає: 1/(1+0,12)1 = 0,893;

для другого: 1/(1+0,12)2 = 0,797;

для третього: 1/(1+0,12)3 = 0,712;

для четвертого: 1/(1+0,12)4 = 0,636.

Далі знайдемо значення теперішньої вартості грошових потоків за кожний рік по кожному з проектів за формулою: P=S/(1+r)n.

По проекту “А” теперішня вартість грошового потоку за перший рік дорівнює: 4500 x 0,909 = 4090,5 дол.;

за другий рік: 4000 x 0,826 = 3304 дол.

За весь період інвестування (два роки) теперішня вартість грошових потоків складає: 4090,5 + 3304 = 7394,5 дол.

По проекту “Б” теперішня вартість грошового потоку за перший рік дорівнює: 2000 х 0,893 = 1786 дол.:

за другий рік: 2000 х 0,797 = 1594 дол.;

за третій рік: 2000 х 0,712 = 1424 дол.;

за четвертий рік: 3000 х 0,636 = 1908 дол.

За весь період інвестування (чотири роки) теперішня вартість грошових потоків дорівнює: 1786 + 1594 + 1424 + 1908 = 6712 дол.

Результати дисконтування грошового потоку наведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.005 с.)