ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тематика рефератів з курсу «Інвестування» 

1. Активізація інвестиційної діяльності промислових підприємств в умовах переходу на інноваційну модель сталого економічного розвитку.

2. Амортизація необоротних активів – суттєве джерело фінансування інвестицій підприємства.

3. Економічні та організаційні механізми управління інвестиційною діяльністю.

4. Інвестиції іноземних фірм і сумісних підприємств.

5. Інвестиційна привабливість та шляхи активізації інвестиційної діяльності міста Вінниці та Вінницької області.

6. Інвестиційне проектування: інвестиційний проект, його склад та зміст.

7. Іноземні інвестиції в Україні: джерела надходжень та особливості використання.

8. Інтелектуальні інвестиції.

9. Капітальне будівництво як цілісна система відтворення основних фондів та навколишнього середовища.

10. Комплекс інвестиційних галузей: актуальні проблеми їх розвитку і завдання.

11. Кошторисна документація для будівництва.

12. Кредитування інвестиційної діяльності.

13. Міжнародний рух капіталів та інвестицій.

14. Напрямки вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств – суб’єктів вільних економічних зон.

15. Необхідність контролю інвестиційної діяльності.

16. Організація та планування інвестиційного процесу в промисловості.

17. Освоєння інвестицій.

18. Основні засади розробки регіональних інвестиційних програм в АПК.

19. Основні положення по проектуванню підприємств, будівель і споруд.

20. Оцінка інвестиційних проектів - передумова їх кредитування.

21. Оцінка окупності виробничих інвестицій.

22. Прийняття інвестиційних рішень у перехідній економіці.

23. Проблеми розвитку інститутів спільного інвестування.

24. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових інвестицій в Україні.

25. Проблеми фінансування і кредитування у сфері інноваційної діяльності.

26. Складання (формування) інвесторських кошторисів.

27. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки.

28. Формування джерел та методи інвестування на підприємствах в умовах кризи.

Вимоги до написання рефератів

 

Реферат виконується на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. Робота може бути написана від руки або надрукована на друкарській машинці (комп'ютері) через 1,5 інтервали.

Обсяг реферату: 15-20 сторінок, пронумерованих. Текст розміщується з одного боку стандартного аркуша паперу з полями: ліворуч – 30 мм, праворуч - 10 мм, знизу і зверху - 20 мм.

Титульний аркуш і вся робота оформляється згідно з установленим порядком. На титульному листі слід указати назву університету, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали магістра (спеціаліста).

План реферату має складатись із вступу, пунктів основної частини, висновків, списку використаної літератури (не менше 20 джерел). У тексті кожний пункт плану необхідно виділити.

Завершений і оформлений реферат магістр (спеціаліст) підписує й проставляє дату виконання. З відома керівника роботи він може виконати реферат за темою, не передбаченою у запропонованому переліку.

 

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми та виносяться на залік

1. Сутність інвестицій.

2. Класифікація інвестицій.

3. Інвестиційна діяльність.

4. Інвестиційний ринок.

5. Інвестиційний клімат та фактори, що його утворюють.

6. Інвестиційна сфера України.

7. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності.

8. Характеристика господарських товариств і корпорацій.

9. Фінансово-кредитні установи як суб’єкти інвестиційної діяльності.

10. Функціональні учасники інвестиційного процесу.

11. Характеристика цінних паперів.

12. Первинний та вторинний ринок цінних паперів.

13. Моделі ринку цінних паперів.

14. Учасники ринку цінних паперів.

15. Біржі в сучасній ринковій інфраструктурі.

16. Національна депозитарна система.

17. Клірингова система.

18. Позабіржова фондова торгова система.

19. Класифікація реальних інвестицій.

20. Інвестиційний проект, його життєвий цикл.

21. Техніко-економічне обґрунтування інвестицій.

22. Бізнес-план інвестиційного проекту.

23. Маркетингове планування.

24. Поняття інновацій.

25. Інноваційна форма інвестицій.

26. Інтелектуальна форма інвестицій.

27. Сутність іноземних інвестицій та їх класифікація.

28. Інститути міжнародної інвестиційної діяльності.

29. Проблеми іноземного інвестування в Україні.

30. Державна політика заохочення іноземних інвестицій.

31. Обґрунтування доцільності інвестицій.

32. Методи оцінки економічної ефективності інвестицій.

33. Порядок відведення земельних ділянок.

34. Способи реалізації інвестиційних проектів.

35. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів.

36. Освоєння інвестицій.

37. Участь інвесторів у пусконалагоджувальних роботах.

38. Проектування і ціноутворення в інвестиційній сфері.

39. Особливості ціноутворення в інвестиційній сфері.

40. Управління інвестиційним процесом.

41. Планування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.

42. Способи реалізації інвестиційних проектів.

43. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів.


ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТУВАННЯ»

Структура курсу за КМСОНП з навчальної дисципліни для студентів спеціальності «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» денної форми навчання (8 семестр)

номер залікового кредиту Номер модуля, назва Назва змістового модуля Види навчальної дисципліни Кіль-кість заходів Годи-ни Кількість балів за кожний вид діяльності Загальна кількість балів
мах мін мах мін
Заліковий кредит 81 год. / 2,3 кредити Модуль 1 Методологічні основи інвестування 40 год. / 1,1 кр. ЗМ1 Теоретичні засади інвестиційної діяльності 22 год./ 0,6 кр. Лекції 0,5
Практичні 0,5
СРС - - - - -
Контрольні заходи Х
Разом год./бал. х х х
ЗМ2 Характеристика фінансових інвести-цій. Менеджмент інвестицій 18 год./ 0,5кр. Лекції 0,5 0,5
Практичні 0,5 0,5
СРС
Контрольні заходи х
Разом год./бал. х х х
колоквіум х
Разом за модуль 1 год /бал. х х х
Модуль 2 Поняття інновацій, сутність іноземних інвестицій, інвестиційне проектування 41 год. / 1,1 кр. ЗМ3 Економічна сутність інновацій 22 год. / 0,6 кр. Лекції 0,5
Практичні 0,5
СРС - - - - -
Контрольні заходи Х
Разом год./бал. х х х
ЗМ4 Управління реалізацією інвестиційного проекту 19 год. / 0,5 кр. Лекції 0,5 0,5
Практичні 0,5 0,5
СРС
Контрольні заходи х
Разом год./бал. х х х
колоквіум х
Разом за модуль 2 год. /бал. х х х
Наукова робота та поглиблене вивчення дисципліни (додаткові балів): публікації, участь у конференціях, участь в олімпіадах, інше; а також участь в інших конкурсах, отримання грантів
Іспит
Всього за поточний контроль:
Всього заліковий кредит год. /бал. х х 100,0

Структурно-модульна схема з дисципліни «Інвестування»

Спеціальність «Облік і аудит», «Фінансування і кредитування в галузях АПК», «Контроль і ревізія»

Лекції 12 год, Практичні 12 год, САРС 57 год, Залік

Модуль Кількість годин Форми контролю Кіль-кість заходів Оцінка за захід, балів Сума балів
ЛЗ* ЛПЗ* САРС* max min max min
Перевірка ЛЗ 0,5 1,5
Перевірка ЛПЗ 0,5 1,5
САРС
Усне, письмове, тесове опитування
Захист модуля
Всього за модуль 1
Перевірка ЛЗ 0,5 1,5
Перевірка ЛПЗ 0,5 1,5
САРС
Усне, письмове, тесове опитування
Захист модуля
Всього за модуль 2
Всього        
            Залік
            Додат-ково
            Всього
                                 

ЛЗ* – лекційні заняття;

ЛПЗ* – лабораторно-практичні заняття;

САРС* – самостійна робота студентів.

Лекція max min   Практичне заняття max min
балів/год 0,5 0,25   балів/год 0,5 0,25
балів/пару 0,5   балів/пару 0,5
з них, бал/год:       з них, бал/год:    
- присутність 0,5 0,3   - присутність 0,5 0,3
- активна участь       - активна участь 0,2 0,1
- ведення конспекту 0,3 0,1   - ведення конспекту 0,3 0,1
- ведення словника 0,2 0,1   - своєчасне виконання    
  0,5   - захист роботи    
          0,5
               

 

 

Відповідність між рейтинговою і державною бальною оцінкою

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.009 с.)