Дисципліна орієнтована на формування професійних якостей на рівні знань основних понять та елементів, які складають основу інвестиційної діяльності.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дисципліна орієнтована на формування професійних якостей на рівні знань основних понять та елементів, які складають основу інвестиційної діяльності.Україна

Міністерство аграрної

Політики України

Вінницький національний

Аграрний університет

Факультет економіки та підприємництва

 

Кафедра фінансів та кредиту

 

Інвестування

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво», спеціальність 7.050106 «Облік і аудит» денної форми навчання

Вінниця 2010


Автори:

Фаюра Н.Д., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Кравцова А.М., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Алескерова Ю.В., к.е.н., старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Фурман І.В., асистент кафедри фінансів та кредиту / Інвестування. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами факультету економіки і підприємництва денної форми навчання

 

Рецензенти:

Коляденко С. В., к.е.н., доцент, зав. кафедри економічної кібернетики ВНАУ,

Губанова Л. І. к.е.н., доцент ВТЕІ КНТЕУ

Коротка анотація

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Інвестування».

Плани семінарських занять складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Інвестування».

Також наведено типові задачі, приклади розв’язання ситуаційних завдань, тестові завдання, тематику рефератів, перелік питань, що виносяться на залік, а також термінологічний словник.

При підготовці до семінарських занять студенти готується за конспектом лекцій та за спеціальною літературою, де викладено теоретичні положення відповідного розділу програми згідно з планами семінарських занять.

 

Рекомендовано науково-методичною комісією

Вінницького національного аграрного університету

(протокол №_____ від ____________ 2010 р.)

 

 

__________________________________________________________________________

 

Зав. видавничим центром ВНАУ Романов О.М.

Підписано до друку Формат

Ум. друк. арк.. Обл.-вид. арк..

Наклад 15 прим. зам.№

Видавничий центр ВДАУ

Вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008

Тел. 43-72-30 (330)


Зміст

 

стор.

Передмова……………………………………………………………………...… 4

Тематичний план дисципліни з погодинним розподілом навчального часу ... 5

Зміст навчальної дисципліни за темами курсу………………………………… 6

Типові задачі з дисципліни ……………………………………………………. 16

Приклади розв’язання ситуаційних завдань………………………………….. 21

Тестові завдання……………………………………………………………...… 36

Глосарій ………………………………...………………………………………. 44

Тематика рефератів для індивідуальної самостійної роботи ……………….. 49

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми та виносяться на залік……………………………………………………………………………… 50

Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни «Інвестування»……………………………………………………. 52

Список рекомендованої літератури……………………………………...……. 55

Додатки……………………………………………………………………..…… 59


Передмова

Навчальна дисципліна «Інвестування» присвячена вивченню основних понять, цілей та принципів інвестування. В ході вивчення студенти знайомляться з сучасними методами оцінки та прогнозування інвестиційного ринку та окремих його сегментів. Значна увага приділяється питанням розробки інвестиційної стратегії і формування інвестиційного портфеля підприємств, фінансового забезпечення інвестування, обґрунтування доцільності інвестування тощо. Розглядаються також питання управління інвестиційним процесом, регулювання взаємодії учасників інвестування та проектування інвестицій.

Дисципліна орієнтована на формування професійних якостей на рівні знань основних понять та елементів, які складають основу інвестиційної діяльності.

Предметом дисципліни є економічні відносини в суспільстві.

Метою вивчення курсу «Інвестування» є:

- формування системи знань щодо основ механізму функціонування такої категорії, як інвестування;

- формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів;

- розуміння сутності інвестиційної діяльності, а також навичок аналізу процесів інвестування;

- вироблення вмінь оцінки та аналізу інвестиційної політики, що проводиться в країні, а також оцінки інвестиційних портфелів та інвестиційних проектів;

- вироблення навичок урахування різноманітних факторів при розв’язанні конкретних ситуаційних задач.

Курс розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить план семінарського заняття, перелік контрольних питань, основні терміни по темі.

Завданнями вивчення курсу є: опанування сутності, історії, теорії і методології інвестиційної науки, навчання організації інвестиційної діяльності, набуття навичок вирішення професійних завдань.

Вимоги до знань та вмінь студентів:

знання: інвестування як наука, її предмет і методи; історія розвитку інвестування в країнах західної Європи, США та в Україні; організація інвестиційної діяльності; інвестування в умовах ринкової економіки; інвестиційний ринок; інвестування у зовнішньоекономічній діяльності; економічна ефективність інвестиційної діяльності.

вміння: аналізувати структуру інвестиційної діяльності, виявляти умови її розвитку; обґрунтовувати типові рішення, контролювати і розв’язувати системні ситуації; здійснювати вибір відповідних методів і методик, які необхідно використовувати при розв’язанні типових фахових проблем; оцінювати ефективність інвестиційної діяльності.

 


Тематичний план дисципліни з погодинним розподілом навчального часу

  № п/п Теми Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота Всього
1 2 3 4 5 6
Модуль 1. Методологічні основи інвестування
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності
1. Тема 1. Методологічні основи інвестування
2. Тема 2. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності
3. Тема 3. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності - -
Змістовий модуль 2. Характеристика фінансових інвестицій. Менеджмент інвестицій
4. Тема 4. Фінансові інвестиції
5. Тема 5. Інвестиції в засоби виробництва
6. Тема 6. Менеджмент інвестицій - -
Разом:
Модуль 2. Поняття інновацій, сутність іноземних інвестицій, інвестиційне проектування
Змістовий модуль 3. Економічна сутність інновацій
7. Тема 7. Інноваційна форма інвестицій
8. Тема 8. Залучення іноземного капіталу
9. Тема 9. Обґрунтування доцільності інвестицій
Змістовий модуль 4. Управління реалізацією інвестиційного проекту
10. Тема 10. Інвестиційні проекти
11. Тема 11. Використання інвестицій
12. Тема 12. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу - -
Разом:
Всього за навчальний рік:

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ КУРСУ

Основна література:1-3, 5, 6-10, 17, 18, 20-28

Додаткова література: 2, 7, 8, 9, 20

Тема 2.Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності

& Ключові терміни теми:

інвестори, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства, холдинг, ПФГ, ІСІ, фірма-девелопер, фірма-ріелтер, інжиніринго- будівельні фірми, аудиторські фірми, інвестиційна стратегія, інвестиційний портфель

 

¥ План семінарського заняття:

1. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності.

2. Характеристика господарських товариств і корпорацій.

3. Фінансово-кредитні установи як суб’єкти інвестиційної діяльності.

4. Функціональні учасники інвестиційного процесу.

? Контрольні питання:

1. Суб’єкти інвестиційної діяльності.

2. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності.

3. Індивідуальні та інституційні інвестори.

4. Функціональні учасники інвестиційного процесу.

5. Основні напрямки та об’єкти інвестування.

$ Питання для закріплення знань:

1. Охарактеризувати основних суб’єктів інвестиційної діяльності.

2. Дати визначення держави, як суб’єкта інвестиційної діяльності.

3. Розкрити сутність методів державного стимулювання інвестиційної діяльності.

4. Охарактеризувати основні групи інституційних інвесторів.

5. Перерахувати функціональних учасників інвестиційного процесу.

6. Навести приклади послуг інвестору, що надають інжиніринго-консалтингові фірми.

7. Дати характеристику основних напрямків та об’єктів інвестування.

8. Дати характеристику діяльності суб’єктів спільного інвестування.

Основна література: 1-5, 6-18,19, 21-28

Основна література: 1-3, 5-10, 15, 17, 18, 20-22, 27

Основна література: 1-5, 6-18, 19, 21-28

Завдання 4

Підприємство планує через чотири роки придбати будинок для розміщення складу. Відповідно до експертних оцінок, майбутня вартість будинку становитиме 560 тис. грн. Визначити, яку суму коштів необхідно розмістити на депозитний рахунок банку, щоб через чотири роки одержати достатню суму коштів, якщо ставка за депозитними рахунками встановлена в розмірі 15% із щомісячним нарахуванням відсотків, 17% – із щоквартальним нарахуванням відсотків або 25% – з нарахуванням складних відсотків один раз за рік. Зробити висновки.

Завдання 5

Підприємство планує придбати промислове устаткування, при цьому первісні витрати оцінюються в розмірі 600 тис. грн. Протягом першого року планується інвестувати додатково 230 тис. грн. (у приріст оборотного капіталу). Грошовий приплив планується в розмірі 115 тис. грн. за рік. Ліквідаційна вартість устаткування через 10 років становитиме 100 тис. грн. Визначити поточну вартість грошових потоків щорічно й економічний ефект внаслідок реалізації цих інвестицій, якщо проектна дисконтна ставка становить 10%. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці.

Завдання 6

Підприємство планує модернізувати устаткування одного зі своїх підрозділів. Обсяг інвестиційних витрат оцінюється в 230 тис. грн. У результаті цих заходів очікується одержати грошовий доход протягом 6 років у розмірі 58 тис. грн. Наприкінці четвертого року планується додатково вкласти кошти у розмірі 60 тис грн. на проведення планових заходів щодо капітального ремонту основних фондів. Ліквідаційна вартість устаткування наприкінці шостого року становитиме 700 тис. грн. Визначити поточну вартість грошових потоків щорічно й економічний ефект від реалізації даного проекту, якщо дисконтна ставка становитиме 10%. Результати оформити у вигляді таблиці.

Завдання 7

У таблиці представлені грошові потоки за п’ять років реалізації інвестиційного проекту. Визначити економічну доцільність реалізації даного варіанта капітальних вкладень, розрахувавши поточну вартість проекту й економічний ефект від його реалізації. Проектна дисконтна ставки складає 15%. Результати оформити у вигляді таблиці.

Таблиця 7.1

Приклад 1.

Припустимо, що в інвестиційну компанію надійшли для розгляду бізнес-плани двох альтернативних проектів. Дані, що характеризують ці проекти, наведені в таблиці. Необхідно визначити, який проект із запропонованих, є найбільш ефективним. Для цього по кожному з проектів обчислити наступні показники: чистий приведений доход; індекс прибутковості; термін окупності; внутрішня норма доходності. Зробити висновки.

 

Таблиця 1.1

Дані бізнес-планів інвестиційних проектів, необхідні для розрахунку показників оцінки ефективності реальних інвестицій

ПОКАЗНИКИ Інвестиційні проекти
“А” “Б”
1. Обсяг коштів, що інвестуються, дол. США.
2. Період експлуатації інвестиційного проекту, років
3. Розмір ставки процента для дисконтування сум грошового потоку, %
4. Сума грошового потоку всього, дол. США,
в т.ч.:    
1-й рік
2-й рік
3-й рік  
4-й рік  

 

Розв’язання:

Спочатку визначимо значення дисконтного множника за кожний рік по кожному з проектів за наступною формулою: 1/(1+r)n .

Для першого року по проекту “А” дисконтний множник буде складати: 1/(1+0,1)1 = 0,909; для другого року: 1/(1+0,1)2 = 0,826.

Аналогічно вирахуємо значення дисконтного множника по проекту «Б»:

для першого року він складає: 1/(1+0,12)1 = 0,893;

для другого: 1/(1+0,12)2 = 0,797;

для третього: 1/(1+0,12)3 = 0,712;

для четвертого: 1/(1+0,12)4 = 0,636.

Далі знайдемо значення теперішньої вартості грошових потоків за кожний рік по кожному з проектів за формулою: P=S/(1+r)n.

По проекту “А” теперішня вартість грошового потоку за перший рік дорівнює: 4500 x 0,909 = 4090,5 дол.;

за другий рік: 4000 x 0,826 = 3304 дол.

За весь період інвестування (два роки) теперішня вартість грошових потоків складає: 4090,5 + 3304 = 7394,5 дол.

По проекту “Б” теперішня вартість грошового потоку за перший рік дорівнює: 2000 х 0,893 = 1786 дол.:

за другий рік: 2000 х 0,797 = 1594 дол.;

за третій рік: 2000 х 0,712 = 1424 дол.;

за четвертий рік: 3000 х 0,636 = 1908 дол.

За весь період інвестування (чотири роки) теперішня вартість грошових потоків дорівнює: 1786 + 1594 + 1424 + 1908 = 6712 дол.

Результати дисконтування грошового потоку наведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Приклад 3.

Проаналізуємо доцільність придбання облігації з нульовим купоном номінальною сумою 1000 гри., яка продається за ціною 750 грн. і яку буде погашено через 2 роки. Разом з цим підприємство має можливість альтернативного розміщення коштів з нормою прибутку 14 %. Аналіз можна провести двома способами:

1) розраховується теоретична вартість облігації на підставі норми прибутку альтернативного варіанту розміщення коштів і порівнюється з поточною ринковою ціною;

2) обчислюється доходність облігації за формулою, похідною від (2):

Порівняння доходності облігації з нормою прибутку альтернативного проекту, дає можливість обрати прибутковий напрям інвестування коштів.

I спосіб:

V(t) = 1000 : (1+0,14)2 = 769,5 (грн.).

За даними розрахунку теоретична вартість облігації (769,5 грн.) вища за її поточну ціну (750 грн.), що дає підстави розглядати її як вигідний об'єкт інвестування.

II спосіб:

Оскільки одержане значення доходності облігації вище, ніж у альтернативному варіанті на 1,4 % (15,4 – 14), то придбання такого цінного паперу слід визнати доцільним.

 


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

1. Усі види майнових та інтелектуальних цінностей, вкладених в об’єкти підприємницького й іншого видів діяльності, у результаті якої утвориться прибуток (доход) або досягається соціальний ефект,- це:

а) інвестиції;

б) реальні інвестиції;

в) фінансові інвестиції;

г) інновації.

2. Сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави по реалізації інвестицій,це:

а) інвестиції;

б) інвестиційна політика;

в) інвестиційна діяльність;

г) інвестиційна стратегія.

3. Вкладення капіталу у відтворення основних фондів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей й інші об’єкти інвестування, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства,це:

а) реінвестиції;

б) інвестиції;

в) реальні інвестиції;

г) фінансові інвестиції.

4. Вкладення капіталу в акції, облігації й інші фінансові інструменти,це:

а) реальні інвестиції;

б) реінвестиції;

в) фінансові інвестиції;

г) кредит.

5. Інвестиції, які здійснюються з метою впровадження нововведень у виробництво,це:

а) реальні інвестиції;

б) фінансові інвестиції;

в) інноваційні інвестиції;

г) інтелектуальні інвестиції.

6. Здійснення реальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій,це:

а) реінвестиції;

б) прямі інвестиції;

в) портфельні інвестиції;

г) фінансові інвестиції.

7. Інвестиції, що характеризують вкладення капіталу в об’єкти інвестування через фінансових посередників,це:

а) валові інвестиції;

б) чисті інвестиції;

в) прямі інвестиції;

г) непрямі інвестиції.

8. Інвестиції, що характеризують загальний обсяг капіталу, вкладеного у відтворення основних фондів і нематеріальних активів у певному періоді,це:

а) валові інвестиції;

б) чисті інвестиції;

в) реноваційні інвестиції;

г) непрямі інвестиції-

9. Інвестиції, що характеризують обсяг капіталу, вкладеного в розширене відтворення основних коштів і нематеріальних активів у певному періоді,це:

а) валові інвестиції;

б) чисті інвестиції;

в) реноваційні інвестиції;

г) непрямі інвестиції.

10. Інвестиції, що характеризують обсяг капіталу, вкладеного в просте відтворення основних коштів і нематеріальних активів у певному періоді,це:

а) валові інвестиції;

б) чисті інвестиції;

в) реноваційні інвестиції;

г) непрямі інвестиції.

11. Характер економічного розвитку держави відображають:

а) валові інвестиції;

б) чисті інвестиції;

в) фінансові інвестиції;

г) прямі інвестиції.

12. Інвестиції, що характеризують вкладення капіталу в реальні активи інших підприємств або у фінансові інструменти інвестування, емітовані іншими суб’єктами господарювання,- це:

а) валові інвестиції;

б) чисті інвестиції;

в) зовнішні інвестиції;

г) внутрішні інвестиції.

13. Суб’єкт інвестиційної діяльності, що приймає рішення про вкладення власних, позикових і притягнутих інвестиційних ресурсів в об’єкти інвестування,- це:

а)інвестор;

б) учасник;

в) кредитор;

г) підрядник.

14. Інвестор — це суб’єкт інвестиційної діяльності, що:

а) ухвалює рішення щодо вкладення власних інвестиційних ресурсів в об’єкти інвестування;

б) ухвалює рішення щодо вкладення власних, позикових і притягнутих інвестиційних ресурсів в об’єкти інвестування;

в) забезпечує реалізацію інвестицій, виступаючи в ролі кредитора;

г) ухвалює рішення щодо вкладення коштів на підставі доручення кредиторів.

15. Фінансовий посередник, що акумулює кошти індивідуальних інвесторів і здійснює інвестиційну діяльність, спеціалізовану на операціях із цінними паперами,це:

а) індивідуальний інвестор;

б) інституціональний інвестор;

в) стратегічний інвестор;

г) портфельний інвестор.

16. Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» забороняється інвестування в об’єкти:

а) створення й використання які не відповідають вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних та інших норм установлених законодавством України;

б) порушує права й інтереси громадян та юридичних осіб, які охороняються законом;

в) порушують інтереси держави;

г) усі відповіді правильні.

17. Територія в межах міста, району, у якій склалися не сприятливі соціально-економічні умови й на якій впроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих місць,це:

а) офшорна зона;

б) територія пріоритетного розвитку;

в) спеціальна економічна зона;

г) регіон.

18. Сукупність документів, що регламентують технічні, економічні, організаційні, правові й інші аспекти планування й здійснення комплексу заходів щодо вкладення інвестицій,це:

а) інвестиційний проект;

б) бізнес-план;

в) бізнес-план санації;

г) підрядний договір.

19. Форма подання інвестиційного проекту у вигляді конкретного документа,це:

а) статут;

б) бізнес-план;

в) кошторис витрат;

г) підрядний договір.

20. Узагальнена характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних, політичних, правових переду мов, що визначають привабливість і доцільність інвестування в господарську систему:

а) інвестиційний проект;

б) інвестиційна політика;

в) інвестиційна стратегія;

г) інвестиційний клімат.

21. Інвестиції,це:

а) вкладення, здійснювані з метою впровадження нововведень у виробництво;

б) вкладення капіталу у всіх його формах в об’єкти підприємницького й іншого видів діяльності, внаслідок чого утвориться прибуток (доход) або досягається соціальний ефект;

в) вкладення капіталу у відтворення основних фондів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об’єкти інвестування, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства;

г) вкладення капіталу в акції, облігації й інші фінансові інструменти.

22. Реальні інвестиції,це:

а) вкладення, здійснювані з метою впровадження нововведень у виробництво;

б) вкладення капіталу в усіх його формах в об’єкти підприємницького та іншого видів діяльності, у результаті якої утвориться прибуток (доход) або досягається соціальний ефект;

в) вкладення капіталу у відтворення основних фондів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об’єкти інвестування, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства;

г) вкладення капіталу в акції, облігації й інші фінансові інструменти.

23. Фінансові інвестиції,це:

а) вкладення, здійснювані з метою впровадження нововведень у виробництво;

б) вкладення капіталу в усіх його формах в об’єкти підприємницького й іншого видів діяльності, у результаті якої утвориться прибуток або досягається соціальний ефект;

в) вкладення капіталу у відтворення основних фондів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об’єкти інвестування, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства;

г) вкладення капіталу в акції, облігації й інші фінансові інструменти.

24. Інноваційні інвестиції,це:

а) вкладення, здійснювані з метою впровадження нововведень у виробництво;

б) вкладення капіталу в усіх його формах в об’єкти підприємницького й іншого видів діяльності, у результаті якої утвориться прибуток (доход) або досягається соціальний ефект;

в) вкладення капіталу у відтворення основних фондів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об’єкти інвестування, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства;

г) вкладення капіталу в акції, облігації й інші фінансові інструменти.

25. Валові інвестиції,це:

а) інвестиції, що характеризують вкладення капіталу в об’єкти інвестування через фінансових посередників;

б) інвестиції, що характеризують загальний обсяг капіталу, вкладеного у відтворення основних фондів і нематеріальних активів у певному періоді;

в) інвестиції, що характеризують обсяг капіталу, вкладеного в розширене відтворення основних коштів і нематеріальних активів у певному періоді;

г) інвестиції, що характеризують обсяг капіталу, вкладеного в просте відтворення основних коштів і нематеріальних активів у певному періоді.

26. Чисті інвестиції,це:

а) інвестиції, що характеризують вкладення капіталу в об’єкти інвестування через фінансових посередників;

б) інвестиції, що характеризують загальний обсяг капіталу, вкладеного у відтворення основних фондів і нематеріальних активів у певному періоді;

в) інвестиції, що характеризують обсяг капіталу, вкладеного в розширене відтворення основних коштів і нематеріальних активів у певному періоді;

г) інвестиції, що характеризують обсяг капіталу, вкладеного в просте відтворення основних коштів і нематеріальних активів у певному періоді.

27. Непрямі інвестиції,це:

а) інвестиції, що характеризують вкладення капіталу в об’єкти інвестування через фінансових посередників;

б) інвестиції, що характеризують загальний обсяг капіталу, вкладеного у відтворення основних фондів і нематеріальних активів у певному періоді;

в) інвестиції, що характеризують обсяг капіталу, вкладеного в розширене відтворення основних коштів і нематеріальних активів у певному періоді;

г) інвестиції, що характеризують обсяг капіталу, вкладеного в просте відтворення основних коштів і нематеріальних активів у певному періоді.

28. Реноваційні інвестиції,це:

а) інвестиції, що характеризують вкладення капіталу в об’єкти інвестування через фінансових посередників;

б) інвестиції, що характеризують загальний обсяг капіталу, вкладеного у відтворення основних фондів і нематеріальних активів у певному періоді;

в) інвестиції, що характеризують обсяг капіталу, вкладеного в розширене відтворення основних коштів і нематеріальних активів у певному періоді;

г) інвестиції, що характеризують обсяг капіталу, вкладеного в просте відтворення основних коштів і нематеріальних активів у певному періоді.

29. Інвестиційний проект,це:

а) сукупність документів, що регламентують технічні, економічні, організаційні, правові й інші аспекти планування й здійснення комплексу заходів щодо вкладення інвестицій;

б) форма подання інвестиційного проекту у вигляді конкретного документа;

в) узагальнена характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних, політичних, правових передумов, що визначають привабливість і доцільність інвестування
в господарську систему;

г) документ, що відображає сукупність стратегічних інвестиційних цілей.

30. Інвестиції, спрямовані на створення й відновленняосновних фондів і фінансовані за рахунок коштів державного бюджету,це:

а) державні інвестиції;

б) державні централізовані інвестиції;

в) змішані інвестиції;

г) іноземні інвестиції.

31. Система принципів і методів розробки й реалізації управлінських рішень, пов’язаних зі здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності,це:

а) інвестиційний менеджмент;

б) інвестиційний контроль;

в) інвестиційний аналіз;

г) інвестиційна діяльність.

32. Управління реальними інвестиціями підприємства належить до:

а) загальних функцій інвестиційного менеджменту;

б) спеціальних функцій інвестиційного менеджменту.

33. Розробка інвестиційної стратегії підприємства належить до:

а) загальних функцій інвестиційного менеджменту;

б) спеціальних функцій інвестиційного менеджменту.

34. Система основних елементів, що регулюють процес розробки й реалізації інвестиційних рішень підприємства:

а) інвестиційна діяльність;

б) інвестиційний менеджмент;

в) інвестиційний аналіз;

г) механізм інвестиційного менеджменту.

35. Система довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, обумовлених загальними завданнями його розвитку й інвестиційною ідеологією, — це:

а) інвестиційна програма;

б) інвестиційний портфель;

в) інвестиційна стратегія;

г) інвестиційна діяльність.

. 36. Взаємозалежна сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів підприємства, що забезпечують розробку й прийняття управлінських рішень за окремими аспектами його інвестиційної діяльності й відповідальність за результати цих рішень,це:

а) система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту;

б) система інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту;

в) центр управління інвестиціями;

г) інвестиційна стратегія.

37. Структурний підрозділ підприємства, керівник якого відповідає за використання виділених йому інвестиційних ресурсів й одержання необхідного прибутку від інвестиційної діяльності,це:

а) фінансовий відділ;

б) система організаційного забезпечення інвестиційної діяльності;

в) центр управління інвестиціями;

г) бухгалтерія.

38. Процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування й підготовки ефективних управлінських рішень за всіма аспектами інвестиційної діяльності підприємства,це:

а) організаційне забезпечення інвестиційної діяльності;

б) інвестиційне забезпечення інвестиційної діяльності;

в) інвестиційний контроль;

г) інвестиційний аналіз.

39. Процес дослідження інвестиційної активності й ефективності підприємства з метою виявлення резервів їхнього росту,це:

а) організаційне забезпечення інвестиційної діяльності;

б) інвестиційне забезпечення інвестиційної діяльності;

в) інвестиційний контроль;

г) інвестиційний аналіз.

40. Процес розробки системи планів і планових (нормативних) показників із забезпечення розвитку підприємства необхідними інвестиційними ресурсами й підвищенню ефективності його інвестиційної діяльності в майбутньому періоді,це:

а) інвестиційне планування;

б) інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності;

в) інвестиційний контроль;

г) інвестиційний аналіз.

41. Контролююча система, що забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямах інвестиційної діяльності підприємства, спрямована на своєчасне
виявлення відхилень фактичних її результатів від передбачених і прийняття оперативних рішень, що забезпечують її реалізацію,
це:

а) інвестиційне планування;

б) інвестиційний аналіз;

в) інвестиційний контролінг;

г) інвестиційний менеджмент.

 

42. Інвестиційний аналіз,— це:

а) процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування й підготовки ефективних управлінських рішень за всіма аспектами інвестиційної діяльності підприємства;

б) процес дослідження інвестиційної активності й ефективності підприємства з метою виявлення резервів їхнього зростання;

в) процес розробки системи планів і планових (нормативних) показників із забезпечення розвитку підприємства необхідними інвестиційними ресурсами й підвищення ефективності його інвестиційної діяльності в майбутньому періоді;

г) процес перевірки виконання й забезпечення реалізації всіх управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності з метою реалізації інвестиційної стратегії.

43. Інвестиційне планування,це:

а) процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування й підготовки ефективних управлінських
рішень за всіма аспектами інвестиційної діяльності підприємства;

б) процес дослідження інвестиційної активності й ефективності підприємства з метою виявлення резервів їхнього зростання;

в) процес розробки системи планів і планових (нормативних) показників із забезпечення розвитку підприємства необхідними інвестиційними ресурсами й підвищення ефективності його інвестиційної діяльності в майбутньому періоді;

г) процес перевірки виконання й забезпечення реалізації всіх управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності з метою реалізації інвестиційної стратегії.

44. Інвестиційний контроль,це:

а) процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування й підготовки ефективних управлінських рішень за всіма аспектами інвестиційної діяльності підприємства;

б) процес дослідження інвестиційної активності й ефективності підприємства з метою виявлення резервів їхнього росту;

в) процес розробки системи планів і планових (нормативних) показників із забезпечення розвитку підприємства необхідними інвестиційними ресурсами й підвищення ефективності його інвестиційної діяльності в майбутньому періоді;

г) процес перевірки виконання й забезпечення реалізації всіх управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності з метою реалізації інвестиційної стратегії.

45. Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності,це:

а) процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування й підготовки ефективних управлінських рішень за всіма аспектами інвестиційної діяльності підприємства;

б) процес дослідження інвестиційної активності й ефективності підприємства з метою виявлення резервів їхнього росту;

в) процес розробки системи планів і планових (нормативних) показників із забезпечення розвитку підприємства необхідними інвестиційними ресурсами й підвищення ефективності його інвестиційної діяльності в майбутньому періоді;

г) процес перевірки виконання й забезпечення реалізації всіх управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності з метою реалізації інвестиційної стратегії.

46. Вивчення умов здійснення інвестиційної діяльності підприємства в цілому,це:

а) попередній інвестиційний аналіз;

б) оперативний інвестиційний аналіз;

в) ретроспективний інвестиційний аналіз;

г) горизонтальний інвестиційний аналіз.

47. Система інвестиційного аналізу, що грунтується на вивченні динаміки окремих показників інвестиційної діяльності в часі,це:

а) аналіз фінансових коефіцієнтів;

б) порівняльний інвестиційний аналіз;

в) вертикальний інвестиційний аналіз;

г) горизонтальний інвестиційний аналіз.

48. Система інвестиційного аналізу, що грунтується на структурному розкладанні окремих показників інвестиційної діяльності,це:

а) аналіз фінансових коефіцієнтів;

б) порівняльний інвестиційний аналіз;

в) вертикальний інвестиційний аналіз;

г) горизонтальний інвестиційний аналіз.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.053 с.)