Аналіз сучасного стану розвитку ринку страхових послуг в УкраїніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз сучасного стану розвитку ринку страхових послуг в Україні2.1. Організаційні форми і учасники страхового ринку

2.2. Доходи і витрати страховика

2.3. Ефективність страхового захисту

Перспективи розвитку страхового ринку в Україні

3.1. Розширення сфери страхових послуг

3.2. Вдосконалення надійності страхової системи

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема: Податкова система України, її становлення і розвиток

Вступ

Економічна суть функціонування податкової системи

1.1. Еволюція податкової системи

1.2. Принципи оподаткування

Аналіз діяльності податкової системи в Україні

2.1. Становлення податкової системи

2.2. Пряме та непряме оподаткування

2.3. Оподаткування юридичних та фізичних осіб

Шляхи вдосконалення податкової системи в Україні

3.1. Зменшення податкового тиску підприємств

3.2. Вдосконалення структури податкових платежів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема: Бюджет України: актуальні проблеми

Вступ:

Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку держави

1.1. Економічна суть державного бюджету

1.2. Функції бюджету

Сучасний стан бюджетної системи України

2.1. Будова бюджетної системи України

2.2. Формування доходів і видатків бюджету

2.3. Розвиток міжбюджетних відносин

Шляхи вдосконалення бюджетної системи України

3.1. Вдосконалення бюджетного процесу і бюджетного регулювання економіки

3.2. Посилення бюджетного впливу на соціально-економічний розвиток суспільства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

 

Оформлення курсової роботи

Під оформленням курсової роботи розуміють певне розміщення тексту, порядок його подачі, розміщення таблиць і рисунків, підписів до них, наведення цифрових матеріалів тощо. Робота виконується українською мовою.

За змістом окремих складових компонентів курсова робота включає послідовно такі елементи:

· титульний аркуш;

· завдання на виконання курсової роботи;

· зміст;

· вступ;

· основні питання;

· висновки;

· список використаних джерел;

· додатки.

Титульний аркуш. Це перша сторінка курсової роботи. Проте вона не нумерується, а виконується строго за зразком (додаток Г).

Завдання на виконання курсової роботи. Заповнюється на спеціальному бланку стандартної форми. Зазначена тема курсової роботи повинна бути ідентичною тій, що вказана на титульному аркуші.

Зміст. Подається перелік розділів і підрозділів (параграфів) роботи згідно з її фактичною рубрикацією і нумерацією за текстом.

У змісті роботи номера параграфів та підпунктів подаються із зміщенням направо на 5 знаків від початку рядка. Проти кожної назви на правій частині аркуша зазначається номер сторінки, з якої починається дана частина роботи.

Вступ, основні розділи, висновки. Це власне текст курсової роботи.

Загальні вимоги. Текст повинен мати поля: зліва – 20 мм, справа – 10 мм, зверху і знизу – 20 мм. Назву кожного самостійного структурного елементу (вступ, розділи, висновки, список використаних джерел) розміщують симетрично з нового аркуша без крапки в кінці назви. Якщо назва структурного елементу складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Підкреслення в заголовках і переноси в словах не допускаються.

Параграфи в складі тексту розділу поміщають як загальне продовження тексту (не з нової сторінки), відступаючи двохрядковий інтервал.

Текст після заголовку параграфа (розділу) пишуть відступивши один рядковий інтервал.

Сторінки нумерують починаючи з титульного аркуша разом з бланком індивідуального завдання та змістом включно, але на титульному аркуші, завданні, змісту, списку використаних джерел номер сторінки не проставляють. На решті сторінок номер проставляють у верхньому правому куті без крапки.

Рубрикація – це виділення в тексті курсової роботи структурних частин різного порядку. До першого порядку відносяться вступ, розділи, висновки і пропозиції, список використаних джерел; до другого порядку – підрозділи (параграфи) в складі розділів.

Вступ, висновки і пропозиції, список використаних джерел не мають числової нумерації. Їх виділяють як окремі рубрики (заголовки структурних частин роботи) без нумерації.

Розділи нумеруються арабськими цифрами в межах всієї роботи. Після номера розділу ставлять крапку, слово “розділ” не пишуть. Параграфи нумерують в межах кожного розділу арабськими цифрами. Номер параграфа складається із номера розділу і номера параграфа, розділених крапкою. Після номера параграфа також ставиться крапка. Наприклад, “2.1.” – перший параграф другого розділу.

Ілюстрації – це таблиці і рисунки (графіки, діаграми тощо). Ілюстрації подаються в тексті роботи на відповідних сторінках. Якщо ілюстрації складають цілу сторінку окремо, то вони включаються в текст за загальною нумерацією сторінок.

- Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. В правому верхньому куті таблиці над відповідним заголовком розміщується надпис “Таблиця” з позначенням її цифрового номера (без знака №). Нижче на наступній строчці пишеться назва таблиці (симетрично в рядку). Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою (наприклад, “Таблиця 2.1”)

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку слово “Таблиця” та її номер зазначають один раз справа над першою частиною таблиці, а над її продовженням (на наступній сторінці) пишуть слово “Продовження табл.”, зазначають номер таблиці.

- Графологічні ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Наведений номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою (наприклад, “Рис. 3.1.”).

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці і рисунки подаються в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці обов’язково після закінчення абзацу.

Формулив курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою. Номер формули зазначають з правого боку листа на рівні (в строчці) формули в круглих дужках, наприклад (2.3). Посилаючись на формулу, зазначають в тексті роботи порядковий номер формули в дужках.

Посилання на літературні джерела.При написанні роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в роботі, а також посилання на останні видання публікацій.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад,

“… у працях [1-7] …”

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера у квадратних дужках.

Список використаних джерел. В список використаних джерел включають всю літературу, розміщуючи за алфавітом прізвища авторів. Відомості про книги (монографії, підручники, довідники тощо) повинні містити: прізвище та ініціали автора, заголовок книги, місце видання, назву видавництва та рік видання. Якщо авторів більше чотирьох, зазначають прізвище та ініціали тільки першого з них, додаючи “та ін.”.

Відомості про статтю з періодичного видання повинні включати: прізвище та ініціали автора, заголовок статті, назву видання (журналу), назву серії (якщо є), рік випуску, том (при необхідності), номер видання (журналу), сторінки на яких розміщена стаття.

Заголовок статті наводять у тому вигляді, в якому вона подається в періодичному виданні. Назву видання пишуть без лапок, номери сторінок пишуть через тире, зазначають першу і останню.

Додатки. Ілюстраційний матеріал, таблиці, бланки розрахунків з ЕОМ або текст проміжного характеру є додатками до курсової роботи.

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Якщо додатки оформляють на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої, симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток___” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими українськими літерами, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.231 (0.015 с.)