ТОП 10:

Семінарське заняття №1 за темою «Сутність грошей, як форми суспільних відносин» ( 2 години).Мета:визначити теоретичні знання щодо походження та сутності грошей, проаналізувати та оцінити проблемні ситуації, активізувати пізнавальну діяльність при обговорюванні питань.

Студент повинен знати: категоріальний апарат щодо концепцій походження грошей, їх ознак та вартості; сутність понять «товар», «гроші», «ціна», основні форми та види грошей та визначити відмінності між цими поняттями; ознаки класифікації й основні етапи еволюції грошового товару та функціональних форм грошей, поступової втрати золотом грошових функцій.

Студент повинен вміти: розв'язувати тести та аналізувати проблемні ситуації, приймати участь в обговорюванні питань теми.

Етапи проведення заняття:

1. Ознайомлення з ходом семінарського заняття.

2. Пояснення критеріїв оцінювання знань студентів.

3. Основна частина (фронтальне опитування).

4. Виступи з доповідями та повідомленнями.

5. Економічний диктант з метою оцінки загального рівня знань за темою.

6. Оголошення підсумків заняття.

7. Пояснення домашнього завдання.

Питання для обговорення:

1. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей.

2. Натурально-речові форми грошей, причини та механізм їх еволюції.

3. Види сучасних грошей.

4. Еволюція золота та його роль у сучасних умовах.

5. Роль держави у створенні грошей.

6. Гроші як загальний вартісний еквівалент та абсолютно ліквідний актив як форма прояву суспільних відносин.

7. Гроші як особливий міновий товар, мінова та споживча вартість грошей як товару.

8. Гроші як гроші та гроші як капітал.

9. Зв'язок грошей з іншими економічними категоріями.

10. Властивості грошей. Вимоги, які ставить суспільство до них.

 

Питання для підготовки доповідей та повідомлень:

1. Основні положення раціоналістичної концепції походження грошей.

2. Еволюційна концепція походження грошей, передумови її виникнення та представники.

3. Порівняння раціоналістичної та еволюційної концепції походження грошей . Спільні та відмінні риси.

4. Характеристика властивостей грошей.

Методичні рекомендації:

Товар і його властивості – елементи економічної теорії, які слід повторити, щоб зрозуміти суть грошей у ринковій економіці. Слід з’ясувати питання про походження грошей (дві його концепції: еволюційна та раціоналістична), роль держави у формуванні феномена грошей. Необхідно зрозуміти недоліки бартерного обміну порівняно з грошовим.

Особливої уваги потребує вивчення властивостей грошей, які висуває до них сучасне суспільство, серед яких тривалість використання, стабільність вартості, портативність, подільність, економічні та інші. Необхідно зауважити, що кількість та перелік цих властивостей змінюється у часі, тому що гроші – особливий товар, який може змінюватися.

Також необхідно засвоїти поняття електронних грошей – як найпрогресивнішого виду грошей в теперішній час, провести їх класифікацію та визначити особливості функціонування окремих видів електронних грошей.

Питання для самоконтролю:

1. Які існують концепції походження грошей та яка з них найбільш адекватна ринковій практиці використання грошей в економіці?

2. Який спосіб обміну продуктами вигідніший і зручніший для учасників ринку – у формі бартеру чи за допомогою грошей? Чому?

3. Визначте, яке з наведених нижче визначень суті грошей є найбільш повним і чому: це законні платіжні засоби, створені державою; це все те, що використовується як гроші; це все те, що може слугувати загальним еквівалентом; це все те, що є носієм самостійної мінової вартості, абсолютної цінності.

4. Чим гроші відрізняються від звичайного товару?

5. Причини, що зумовили демонетизацію золота.

6. Чи існує ймовірність повернення золота на роль грошового товару?

7. Чим відрізняються неповноцінні гроші від повноцінних?

8. Чому неповноцінні гроші називають кредитними?

9. Що таке «електронні гроші»? Що у них є спільного і відмінного від паперових грошей і депозитних грошей?

10. Які властивості повинні мати сучасні гроші?

 

Тести для перевірки знань:

1. В економічній теорії виділяють такі концепції походження грошей:

А) трансакційна;

Б) раціоналістична;

В) еволюційна;

Г) монетаристська.

2. Представники еволюційної концепції грошей:

А) А.Сміт;

Б) Аристотель;

В) К.Маркс;

Г) П.Самуєльсон;

Д) Д.Рікардо.

3. Яке з наведених нижче визначень найбільш точно виражає суть грошей:

А) це все те, що використовується як гроші;

Б) це все те, що виконує функції грошей;

В) це законні платіжні засоби;

Г) це загальний еквівалент.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.005 с.)