ТОП 10:

Семінарське заняття № 10 за темою «Валютний ринок» ( 2 години)Мета: визначити теоретичні знання студентів з теми, вміння аналізувати та оцінювати проблемні ситуації, активізувати пізнавальну діяльність при обговорюванні питань.

 

Студент повинен знати: категоріальний апарат, щодо визначає сутність валютного ринку; сутність понять «валюта», «валютний курс», «валютний ринок», валютні операції», «конвертованість валюти», розкривати значення цих понять; ознаки класифікації валютних ринків; характеристику основних видів валютних ринків; сутність операцій, які здійснюються на валютному ринку; фактори, що визначають кон'юнктуру валютного ринку.

Студент повинен вміти: розв'язувати тести та аналізувати проблемні ситуації, приймати участь в обговорюванні питань теми.

 

Етапи проведення заняття:

1. Ознайомлення з ходом семінарського заняття.

2. Пояснення критеріїв оцінювання знань студентів.

3. Основна частина (фронтальне опитування).

4. Виступи з доповідями та повідомленнями.

5. Тестування з метою оцінки загального рівня знань за темою.

6. Оголошення підсумків заняття.

7. Пояснення домашнього завдання.

Питання для обговорення:

1. Поняття валюти, її призначення та сфера використання.

2. Види валюти.

3. Суть, основи формування та види валютного курсу.

4. Поняття, значення та механізм забезпечення конвертованості валюти.

5. Загальна характеристика валютного ринку.

6. Об’єкти та суб’єкти валютного ринку.

7. Валютні операції.

8. Валютне регулювання: суть та необхідність.

9. Механізм регулювання валютного курсу, девальвація, ревальвація, валютна інтервенція.

10. Золотовалютні запаси в системі валютного регулювання.

Питання для підготовки доповідей та повідомлень:

1. Валютне регулювання і контроль в Україні.

2. Валютні операції комерційних банків.

3. Золотовалютний запас України в системі валютного регулювання.

4. Розвиток і формування валютного ринку в Україні.

5. Платіжний баланс у механізмі валютного регулювання.

Методичні рекомендації:

Під час вивчення теми студенти повинні засвоїти різновиди валюти, її призначення та сфери використання. необхідно дослідити її класифікація за різники критеріями, відповідно до яких її поділяють на: національну, іноземну, колективну; неконвертовану та конвертовану(частково або повно).

Під час опрацювання теми, необхідно зосередити увагу на валютному ринку, який надає функціонуванню валютних відносин реального економічного змісту – це сектор грошового ринку, на якому врівноважується попит та пропозиція на такий специфічний товар, як валюта. за своїм призначенням і організаційною формою валютний ринок – це сукупність спеціальних інститутів та механізмів, які у взаємодії забезпечують можливість вільно продавати-купувати національну та іноземну валюту на основі попиту та пропозиції. Він має всі атрибути звичайного ринку: об’єкти та суб’єкти, ціну, інфраструктуру, попит та пропозицію, комунікації. Ціною на валютному ринку є валютний курс – ціна грошової одиниці однієї валюти в грошових одиницях іншої валюти.

Слід детально вивчити характеристику і режими валютних курсів, їх види. Необхідно звернути увагу на класифікацію валютних ринків.

Питання для самоконтролю:

1. Що являє собою поняття “валюта”?

2. Які види валют Ви можете навести?

3. Що таке резервна валюта?

4. Що таке колективні валюти?

5. Що таке валютний курс та на основі чого він формується?

6. Які існують види валютних курсів та в чому полягає різниця між ними?

7. Що розуміють під купівельною спроможністю валюти?

8. Що таке котирування валют?

9. Які поділяються валюти за ступенем конвертованості?

10. Що таке валютний ринок і в чому полягає його специфіка?

11. Що таке суб’єкти та об’єкти валютного ринку?

12. Які операції здійснюються на валютній біржі?

13. Які види валютних операцій Ви можете назвати і в чому їх зміст?

14. Що таке валютне регулювання та які органи його проводять?

15. Що таке девальвація і ревальвація? У чому їх суть і наслідки?

16. Чим є валютна інтервенція і якій механізм її здійснення?

17. Як визначається валютна платоспроможність країни?

18. Як реалізує себе золото як ліквідний актив?

 

Тести для перевірки знань:

1. Валюта – це:

А) золото;

Б) грошова одиниця, що використовується у функції світових грошей;

В) національна грошова одиниця;

Г) іноземна грошова одиниця.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.008 с.)