ТОП 10:

Семінарське заняття №16 за темою «Фінансово-кредитна система»( 2 години)Мета: визначити теоретичні знання студентів з теми, вміння аналізувати та оцінювати проблемні ситуації, активізувати пізнавальну діяльність при обговорюванні питань.

 

Студент повинен знати:структуру фінансово-кредитної системи, характери тису її складових та особливості її функціонування.

Студент повинен вміти: розв'язувати тести та аналізувати проблемні ситуації, приймати участь в обговорюванні питань теми.

Етапи проведення заняття:

1. Ознайомлення з ходом семінарського заняття.

2. Пояснення критеріїв оцінювання знань студентів.

3. Основна частина (фронтальне опитування).

4. Виступи з доповідями та повідомленнями.

5. Тестування з метою оцінки загального рівня знань за темою.

6. Оголошення підсумків заняття.

7. Пояснення домашнього завдання.

Питання для обговорення:

1. Фінансово-кредитна система та характеристика її елементів.

2. Банківська система та принципи її побудови.

3. Банк як провідний суб’єкт посередництва на грошовому ринку, його сутність та функції.

4. Пара банківська система та її структура.

Питання для підготовки доповідей та повідомлень:

1. Небанківські фінансово-кредитні установи в Україні.

2. Стійкість банківської системи України як вирішальна умова її успішного функціонування.

 

Методичні рекомендації:

Необхідно дослідити появу та еволюція фінансового посередництва, визначити роль фінансового посередництва в розвитку економіки.

Ретельно вивчити склад фінансових посередників, дослідити особливості їх функціонування в сучасних умовах.

Необхідно звернути увагу на небанківські кредитні установи, які існують в Україні. Вміти з’ясувати роль небанківських кредитних установ у нагромадженні та мобілізації грошового капіталу. Звернути увагу на учасників ринку цінних паперів, які створюють істотну конкуренцію банкам під час здійснення ними інвестиційних та довірчих операцій. Охарактеризувати роль контролюючих органів та макроекономічне значення регулювання діяльності інвестиційних фондів та компаній, довірчих товариств, страхувальників.

Слід запам’ятати що основні форми діяльності небанківських кредитно-фінансових установ на ринку позичкових капіталів зводяться до акумуляції збережень населення, надання кредитів корпораціям та через облігаційні позички, іпотечних та споживчих позик.

Питання для самоконтролю:

1. Чи всіх посередників грошового ринку можна назвати фінансовими?

2. У чому полягає економічне призначення фінансового посередництва?

3. Чи всі види банків виконують посередницьку функцію н грошовому ринку?

4. Що таке банківська система?

5. Які фінансові посередники входять до складу пара банківської системи?

6. У чому полягає конкуренція між банками та небанківськими фінансово-кредитними установами?

7. Дайте визначення та поясніть особливості діяльності страхових компаній, кредитних спілок, інвестиційних компаній та фондів

Тести для перевірки знань:

1. До функцій інформаційного посередництва відносять:

А) моніторинг та управління ризиками інвестування;

Б) інформаційне посередництво в прямій формі;

В) зниження процентних ставок;

Г) інформаційне посередництво в опосередкованій формі.

2. Дайте визначення поняттю «фінансовий посередник»:

А) особа, яка одержує позику на засадах повернення, платності та забезпеченості;

Б) фінансова установа, чиї функції полягають в акумулюванні коштів громадян та юридичних осіб і подальшому їх наданні на комерційних засадах у розпорядження позичальників;

В) фінансова установа, що займається комерційною діяльністю.

3. До специфічних функцій фінансового посередництва належать:

А) зниження процентних ставок;

Б) моніторинг та управління ризиками інвестування;

В) диверсифікація активів та уникнення ризиків інвестування;

Г) професійний відбір об’єктів інвестування.

4. Банківська система включає в себе:

А) емісійний банк;

Б) кредитні спілки;

В) неемісійні банки;

Г) страхові компанії;

Д) ломбарди.

5. До складу пара банківської системи входять:

А) комерційні банки;

Б) страхові компанії;

В) пенсійні фонди;

Г) поштово-ощадні установи;

Д) емісійний банк.

6. До спеціалізованих комерційних банків належать:

А) інноваційні;

Б) іпотечні;

В) централізовані;

Г) лізингові;

Д) клірингові.

7. У діяльності небанківських фінансово-кредитних установ спільним є:

А) страхування своїх клієнтів від непередбачуваних подій та втрат;

Б) забезпечення посередництва в інвестиційному процесі;

В) не депозитне акумулювання коштів;

Г) взаємне кредитування.

8. На кредитування продажу споживчих товарів спеціалізується такий небанківський інститут кредитної системи:

А) трастова компанія;

Б) фінансова компанія;

В) ломбард;

Г) кредитна спілка.

9. Банківська система - це:

А) сукупність банків в економіці;

Б) законодавчо визначена сукупність установ, які ведуть банківську діяльність на постійній професійній основі і функціонують у державі як самостійна економічна структура;

В) фінансові органи держави та кредитні установи;

Г) сукупність інститутів, що здійснюють кредитування населення.

10. Визначте функції. які виконує банківська система:

А) перерозподіл коштів фізичних осіб;

Б) трансформаційна;

В) емісійна;

Г) інвестиційна;

Д) стабілізаційна;

Е) золотовалютного регулювання.

Термінологічний словник:

Банк — кредитна установа, яка виконує операції, що належать до базових банківських: мобілізує тимчасово вільні кошти, надає їх у позики, здійснює розрахунки між клієнтами.

Банківська система — законодавчо визначена, чітко структурована та субородинована сукупність банківських установ, що діють на професійній основі і функціонально ув'язані в самостійну економічну структуру.

Банківський депозит — грошові кошти економічних суб'єктів або цінні папери, які передані на зберігання банку за відповідну плату.

Банківська операція — конкретна дія банку пов'язана з діяльністю з надання банківської послуги певному клієнту.

Дворівнева банківська система — банківська система, в якій емісійно-організаційні функції відокремлені від інших банківських, і виключне право на їх здійснення надане центральному банку — банку першого рівня.

Дворівнева побудова — ключовий принцип побудови банківських систем у ринкових економіках.

Комерційний банк — банк, що надає банківські послуги своїм клієнтам з метою отримання прибутку в інтересах своїх власників, самого банку і його персоналу.

Кредитна система — сукупність кредитних інститутів і пов'язаних з ними кредитних відносин. Складається з банків і кредитних установ небанківського типу.

Кредитор — особа, яка надає тимчасово вільні кошти в користування на умовах повернення, строковості, платності.

Небанківська фінансово-кредитна установа — фінансовий посередник діяльність якого не пов'язана з обов'язковим виконанням базових банківських операцій.

Центральний банк — банк першого рівня у дворівневій банківській системі.

Список літератури:

1. Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2006.

2. Габбард Г. Р. Гроші, фінансові системи та економіка: Підручник: Пер. з англ. - К.: КНЕУ, 2004. - Розд. 3.

3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р.

4. Маслова С. О., Опалов О. А. Фінансовий ринок: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. - К.: Каравела, 2004. - 344 с

Тема 11. Центральні банкиПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.009 с.)