ТОП 10:

ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУМетою реферату є перевірка засвоєння студентами знань, що необхідні їм як майбутнім фахівцям. Студент має скласти план реферату і узгодити його з викладачем. Назва і зміст окремих питань реферату, а також співвідношення окремих питань визначаються з урахуванням характеру теми роботи. Структура реферату та обсяг його окремих частин може мати такий вигляд:

1. Передмова, в якій мотивують актуальність та значення вибраної теми (обсяг – до 2 с.);

2. Перше питання має розкривати основні теоретичні положення теми; особлива увага приділяється новітнім теоретичним розробкам аналізу різних точок зору економістів з того чи іншого питання, аргументації свого погляду (обсяг – до 5 с.);

3. Друге питання повинне містити аналіз наявної практики на ділянці, яка відповідає темі дослідження; особливу увагу слід приділити підбору фактичного матеріалу і використати тільки той, що найповніше характеризує об’єкт дослідження (обсяг – до 5 с.);

4. Третє питання присвячується розробці та обґрунтуванню рекомендацій з метою поліпшення окремих сторін діяльності об’єктів дослідження (обсяг – до 10 с.);

5. висновки, в яких підводяться головні результати дослідження (обсяг – до 3 с.).

Наприкінці наводиться список використаних нормативних документів та літературних джерел в алфавітній послідовності із зазначенням прізвища та ініціалів авторів, повної назви роботи, місця видання, назви видавництва, року видання і кількості сторінок.

Починаючи роботу над рефератом, студент має ознайомитися з літературою по темі дослідження, ретельно вивчити висвітлення теми в підручниках, навчальних посібниках, словниках. Поради відносно підбору літератури можна одержати у викладача і працівника бібліотеки. Рекомендується користуватися предметними каталогами бібліотек, бібліографічними довідниками.

При написанні реферату студент має вивчити нормативні і методичні документи. Матеріали із літературних джерел, який наводиться у тексті роботи у вигляді цитат і статистичних даних, має мати відповідні посилання на першоджерела. Зміст питань роботи необхідно висвітлювати лаконічно, без повторів та відступів від основної теми. Реферат має бути написаний грамотно, без скорочення термінів (крім загально визначених) з одного боку аркуша паперу стандартного формату. Всі сторінки роботи повинні бути пронумеровані. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення роботи і ставить свій підпис.

Реферат як важлива форма навчального процесу має навчати студентів самостійно узагальнити і викладати літературні джерела, статистичні та інші матеріали, взяті з практики роботи комерційних банків, установ НБУ, фінансових органів, підприємств.

Реферат визначає, на скільки глибоко студент засвоїв курс і вміє самостійно викладати окремі питання в рамках вибраної теми.

При написанні реферату слід дотримуватись таких вимог:

1. Відповідність основних положень роботи законам України, указам Президента України, постановам Уряду України та нормативним документам НБУ;

2. Змістовність і конкретність викладання;

3. Достатня повнота викладання питання, тобто слід повністю розкрити явище або елементи досліджуваного процесу, розглянути всі сторони проблеми;

4. Завершеність викладання кожної думки;

5. Усунення повторів;

6. Економічна грамотність.

Реферат має бути набраний на комп’ютері. При оформленні реферату слід дотримуватись встановлених стандартом вимог: текст пишеться з одного боку білого паперу формату А4; шрифт – 14, інтервал між рядками – 1,5. Кожна сторінка обмежується полями: зліва не менше 30 мм, справа – 10 мм, зверху – 15 мм, знизу – 20 мм. Нумерація сторінок проставляється починаючи з плану. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.

Бібліографія містить перелік літератури та інших джерел, використаних при написанні роботи. Список використаної літератури оформляють у такому порядку:

1. Законодавчі матеріали.

2. Укази президента України.

3. Постанови і декрети Уряду.

4. Статистичні збірники.

5. Інструктивні матеріали (інструкції; службові листи і роз’яснення тощо) у хронологічній послідовності.

6. Спеціальна економічна література та публікації в періодичних виданнях (в алфавітному порядку за прізвищами авторів, а колективні монографії – за назвою роботи).

Всі джерела, включені до списку літератури, нумеруються послідовно.

Реферати, які не відповідають встановленим нормативам, повертаються на доопрацювання.

Для виступу з реферативним повідомленням студент повинен підготувати стислу доповідь, яка містить провідні ідеї та новітність досліджуваного питання. Оцінці підлягає зміст реферату, оформлення, доповідь на семінарському занятті та відповіді на питання опонентів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Базова

1. Закон України «Про Національний банк України» № 679-ХІV від 20.05.1999р.// База даних інформаційно-довідкової системи «Ліга-закон».

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р., №2121-ІІІ // База даних інформаційно-довідкової системи «Ліга-закон».

3. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006. - №3480.// База даних інформаційно-довідкової системи «Ліга-закон».

4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-ІІІ від 12.07.2001р.// База даних інформаційно-довідкової системи «Ліга-закон».

5. Указ президента України “Про грошову реформу в Україні” // Вісник НБУ. – 1996. – №5.

6. Аранчій В.І., Бойко Л.М., Черненко Л.В. Гроші та кредит: Навчальний посібник. - : Полтава: АСМІ, 2010. – 310с.

7. Банківські операції: підручник / За ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

8. Гроші та кредит: підручник / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.

9. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ,1999. – 404 с.

10. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях За ред Б.Л.Луціва Навчальний посібник/. – Т.: Карт-бланш,2000. – 225с.

11. Александрова М.М. Гроші. Фінанси. Кредит. Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336с.

12. Алексєєв І.В..Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник.- Л.: 2004. – 168с.

13. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2004. – 478с.

14. Иванов М.И. Деньги и кредит. Учебник. – К.: 2001.

15. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Прогресс, 1978.

16. Кочетков В.М.Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник. – К.: Видавництво Европейського університету. – 2002. – 84с.

17. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000. – 215с.

18. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000. – 215с.

19. Левченко Л.В. Гроші та кредит. Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224с.

20. Луців Б.Л. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник – 2-ге видання перероб. – Тернопіль: карт-бланш.2000. – 225с.

21. Михайлівська І.М, Ларіонова К.Л. Гроші та кредит практикум: Навчальний посібник. – Львів: «Новий світ – 2000», 2008. – 312с.

22. Щітінин А.І. Гроші та кредит. Навчальний посібник. К.: КНЕУ,2006.

 

Допоміжна

1. Данилишин Б. Світова фінансова криза – тест для України//Дзеркало тижня. – 2008. - №38(717). – с.1-2.

2. Данилишин Б. Сезонне забарвлення інфляції//Урядовий кур’єр. – 2008. - №189. – с.5.

3. Іванов В.М., Софіщенко І.Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 232с.

4. Загородиш А.Г., Вознюк Т.А., Словенко Г.С. Фінансовий словник. – 4-те вид. випр. та доп. – К.: Т-во «Знання» КОО; Л.: Вид-во Львів, банк, ін.-ту НБУ. – 566с.

5. Кузьмін В.В., Зикова О.П. Історія грошей: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176с.

6. Кейнс Д. М. Трактак про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості процента та грошей. – К., 1999. – 521с.

7. Політична економія: Навч. посібник/Г.А.Огаян, В.О.Паламарчук та ін. – К.: МАУП,2003. – 520с.

8. Полотенко Д.В. Про гроші, інфляцію та фінанси у трансформаційній економіці//Фінанси України. – 2008. - №2. – с.82-88.

9. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: центр навчальної літератури, 2005. – 384с.

10. Фридман М. Кількісна теорія грошей. – М., 1996. – 325с.

11. Шпиг Ф.І. Управління ліквідністю грошового ринку у розвинутих країнах// актуальні проблеми економіки. – 2003. - №1. – с.33-37.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.007 с.)