ТОП 10:

Семінарське заняття № 13 за темою «Необхідність і сутність кредиту»( 2 години)Мета: визначити теоретичні знання студентів з теми, вміння аналізувати та оцінювати проблемні ситуації, активізувати пізнавальну діяльність при обговорюванні питань.

 

Студент повинен знати: концепції походження кредиту, та кредитних відносин; сутність понять «кредит», «кредитор», «позичальник», «позичковий процент», основні форми та види кредиту, сфери їх використання; основні наукові теорії кредиту; класифікаційні ознаки та основні функції кредиту; наукові погляди на роль кредиту в ринковій економіці; провідні напрямки реформування системи кредитування в Україні.

Студент повинен вміти: розв'язувати тести та аналізувати проблемні ситуації, приймати участь в обговорюванні питань теми.

Етапи проведення заняття:

1. Ознайомлення з ходом семінарського заняття.

2. Пояснення критеріїв оцінювання знань студентів.

3. Основна частина (фронтальне опитування).

4. Виступи з доповідями та повідомленнями.

5. Економічний диктант з метою оцінки загального рівня знань за темою.

6. Оголошення підсумків заняття.

7. Пояснення домашнього завдання.

Питання для обговорення:

1. Загальні передумови формування кредитних відносин.

2. Необхідність кредиту і суть кредиту.

3. Основні закономірності руху кредиту.

4. Об’єкти та суб’єкти кредитних відносин.

5. Теоретичні концепції кредиту.

6. Принципи кредиту.

7. Позичковий капітал та кредит.

8. Зв'язок кредиту з іншими економічними категоріями.

Питання для підготовки доповідей та повідомлень:

1. Історичний аспект розвитку кредитних відносин.

2. Розвиток кредитних відносин в Україні.

3. Розвиток форм та видів кредиту.

4. Кредитні гроші.

Методичні рекомендації:

Однією з форм економічних відносин є кредит. Необхідність кредитних відносин зумовлена об’єктивним потребами суспільства. Для формування кредитних відносин потрібен ряд передумов: достатній рівень розвитку товарного виробництва, висока ефективність господарювання економічних агентів, існування довіри між ними та наявність механізму захисту прав кредитора.

Необхідно звернути увагу на нерівномірність кругообігу капіталу та особливості її прояву на підприємствах із сезонним та несезонним характером виробництва. Важливо навчитися розрізняти методи перерозподілу коштів: фінансовий і кредитний. Потрібно засвоїти переваги та недоліки кожного з них, розібратися у сферах їх застосування.

Слід звернути увагу на притаманні відмінні форми кредитних відносин при різних етапах розвитку суспільного виробництва. Розуміння суті кредиту як форми руху вартості на зворотній основі пов’язане з вивченням еволюції кредитних відносин. Необхідно розібратися у відмінностях лихварського кредиту від кредиту в умовах капіталістичного способу виробництва, звернувши увагу на характер використання авансованих коштів, джерела і рівень плати за кредит і, особливо, на економічну роль кредиту.

Зверніть увагу на відповідність тих чи інших видів та форм кредиту, постарайтеся зрозуміти роль кожного з видів кредиту в ринковій економіці. Особливо важливо зрозуміти фактори, що впливають на зміну ринкових ставок процента (у тому числі інфляції як альтернативної вартості).

Вивчаючи цю тему, необхідно засвоїти: як і чому виник кредит та які загальні передумови формування кредитних відносин; сутність кредиту та його відмінності від інших економічних категорій. Кредит виник у сфері обміну тоді, коли товарно-грошові відносини стали загальними, а економічні зв'язки між окремими товаровиробниками дедалі частіше набували особливого характеру, який визначався тим, що продавцеві потрібно було продати товар, а в покупця не було грошей, щоб його купити (оскільки він, наприклад, ще не отримав грошей за свій реалізований товар). За наявності довіри продавця до покупця, товар продавали з відстрочкою платежу, тобто у кредит. Отже, кредит полегшував реалізацію товарів, він виник і розвинувся на основі функції грошей як засіб обігу.

Проте з часом необхідність кредитних відносин зумовлювалася не тільки потребами сфери обміну, а й інших сфер суспільного відтворення - виробництва, споживання. Відповідно з'являлися нові чинники розвитку кредиту: поява вільних коштів у одних суб'єктів господарювання і виникнення потреби у них в інших; коливання потреб у коштах і джерелах їх формування, які виникають у юридичних і фізичних осіб та держави, надання в тимчасове користування коштів під майбутні, віддалені в часі, доходи.

За своєю сутністю кредит - це суспільні відносини, що виникають між економічними суб'єктами у зв'язку з передаванням один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності та платності. Кредит призначений задовольняти тимчасові потреби у додаткових коштах одних економічних суб'єктів та сприяти вигідному розміщенню вільних коштів для других. Кредитні відносини мають ряд специфічних ознак, які конституюють їх як окрему самостійну економічну категорію - кредит. Такими ознаками кредиту є: бути власниками певної маси вартості і вільно нею розпоряджатися; функціонувати на основі самодостатності та самоокупності; нести економічну відповідальність за своїми зобов'язаннями. Кредитні відносини є добровільними та рівноправними. Тільки за цих умов вони можуть бути взаємовигідними і зможуть розвиватися. Економічна самостійність суб'єктів, добровільність, рівноправність та взаємна вигода роблять кредитні відносини адекватними ринковим відносинам.

Кредитні відносини не змінюють власника вартості, з приводу якої вони виникають. Кредитор залишається власником переданого боргу, а позичальник одержує вартість у тимчасове розпорядження; кредитні відносини є вартісними, оскільки виникають у зв'язку з рухом вартості; кредитні відносини нееквівалентні, оскільки кожне переміщення вартості не супроводжується зустрічним рухом відповідного еквівалента; кредиту властива платність; кредитні відносини на макроекономічному рівні є безперервними, оскільки економічні суб'єкти постійно вступають у такі стосунки, тоді як на мікро-рівні після повернення отриманої в борг вартості і сплати процентів вони перериваються; на основі безперервності та платності кредитних відносин утворюється ще одна їх сутнісна ознака — здатність забезпечувати зростання вільної вартості, тобто її капіталізацію. Відтак формується позичковий капітал.

З метою конкретизації сутності кредиту виділяють окремі елементи кредитних відносин. Ними є об'єкти та суб'єкти кредиту. Об'єктом кредиту є та вартість, яка передається в позику. Суб'єкти кредиту — це кредитори і позичальники. Зазначені елементи в сукупності утворюють структуру кредиту.

Кредит — це самостійна економічна категорія, що функціонує поряд з іншими категоріями, не замінюючи їх та не поступаючись їм сферою свого призначення. Від грошей кредит відрізняється такими рисами: у них різний склад суб'єктів; різний характер руху вартості; різне призначення в процесі суспільного відтворення; кредит за сферою використання є більш «вузькою» категорією, ніж гроші; рух грошей між суб'єктами кредиту не змінює власника вартості на відміну від грошових відносин де власник вартості завжди змінюється.

Існують суттєві відмінності між кредитом і фіскально-бюджетними відносинами. Фіскально-бюджетні відносини формуються в процесі розподілу вартості, а кредитні - у процесі її перерозподілу. Рух вартості у фіскально-бюджетних відносинах пов'язаний із зміною власності, не є зворотним і платним, визначається переважно не ринковими, а адміністративними чинниками.

Практика управління кредитними відносинами забезпечується дотриманням принципів кредитування. Існують такі принципи кредитування: цільове спрямування позички; строковість позички; повернення позиченої вартості; забезпечення позики; платність користування позиченими коштами.

Принципи кредитування тісно взаємопов'язані, оскільки випливають із сутності кредиту і тільки в комплексі можуть забезпечити їх реалізацію. Тому для ефективного кредитування дотримання всіх його принципів є обов'язковим.

Питання для самоконтролю:

1. Що є загальноекономічною причиною необхідності кредиту?

2. Які передумови виникнення кредитних відносин?

3. Яка суперечливість вирішується за допомогою кредиту?

4. У чому сутність кредиту? Які існують дискусії щодо сутності кредиту?

5. За якими ознаками відносини між економічними суб’єктами можна віднести до кредитних?

6. Що є спільного між кредитом та грошима, кредитом та фінансами?

7. Які існують основні принципи організації кредитних відносин?

Тести для перевірки знань:

1. У чому полягає суть кредиту:

А) це економічні відносини, пов’язані з передачею вартості від кредитора до позичальника;

Б) це економічні відносини, пов’язані з перерозподілом вартості між галузями економіки та регіонами;

В) це економічні відносини з приводу перерозподілу вартості на засадах поверненості, строковості і платності;

Г) це економічні відносини між суб’єктами ринку з приводу перерозподілу вартості.

2. Який із принципів банківського кредитування дає можливість банкам не допустити збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника:

А) цільовий характер кредиту;

Б) поверненість;

В) строковість;

Г) забезпеченість.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.007 с.)