ТОП 10:

Семінарське заняття №18 за темою «Комерційні банки» ( 2 години)Мета: визначити теоретичні знання студентів з теми, вміння аналізувати та оцінювати проблемні ситуації, активізувати пізнавальну діяльність при обговорюванні питань.

Студент повинен знати: основні напрями діяльності, види операцій комерційних банків, особливості її побудови; класифікацію комерційних банків; порядок організації банківського нагляду..

Студент повинен вміти: розв'язувати тести та аналізувати проблемні ситуації, приймати участь в обговорюванні питань теми.

 

Етапи проведення заняття:

1. Ознайомлення з ходом семінарського заняття.

2. Пояснення критеріїв оцінювання знань студентів.

3. Основна частина (фронтальне опитування).

4. Виступи з доповідями та повідомленнями.

5. Економічний диктант з метою оцінки загального рівня знань за темою.

6. Оголошення підсумків заняття.

7. Пояснення домашнього завдання.

Питання для обговорення:

1. Сутність та призначення комерційного банку.

2. Види комерційних банків та характеристика специфіки їх діяльності.

3. Походження та розвиток банківництва.

4. Порядок організації та основи функціонування комерційних банків.

5. Сутність пасивних операцій комерційних банків, їх види.

6. Сутність активних операцій комерційних банків, їх види та зміст.

7. Характеристика комісійно-посередницьких операцій комерційних банків.

8. Стабільність і надійність комерційного банку, механізм її забезпечення.

9. Процес становлення комерційних банків в Україні. Проблеми та перспективи.

 

Питання для підготовки доповідей та повідомлень:

1. Організаційна структура сучасного комерційного банку в Україні.

2. Напрями розвитку банківських операцій та послуг.

3. Проблеми функціонування та перспективи розвитку банківської системи в Україні.

 

Методичні рекомендації:

Вивчаючи походження комерційних банків, потрібно звернути увагу на їх попередників і причини виникнення комерційних банків. Необхідно розібратись у тій ролі, яку відіграли комерційні банки в економіці держави. Також необхідно звернути увагу на виникнення транснаціональних банків та їх роль у ринковій економіці окремих держав.

Студенту треба добре розібратись у складі грошових ресурсів банків та механізмі їх формування і сферах використання.

Формування грошових ресурсів комерційні банки здійснюють через проведення пасивних операцій. Передусім потрібно з'ясувати порядок формування як власного, так і залученого капіталу, звернувши увагу на поняття «ресурсна база» комерційного банку, виявити її призначення та роль. При цьому варто звернути увагу на відмінності у формуванні статутного фонду комерційного банку від його формування іншими видами підприємств. Особливу увагу слід приділити формуванню грошових ресурсів банків за рахунок заощаджень населення.

Далі необхідно вивчити операції з розміщення банками залучених коштів. При цьому потрібно окремо з'ясувати характерні особливості таких активних операцій комерційних банків, як кредитні, інвестиційні, вкладання коштів в іноземну валюту та нерухоме майно, виявити їх вплив на ліквідність комерційних банків. Також потрібно звернути увагу на законодавче обмеження деяких із цих операцій.

Ураховуючи, що серед активних операцій комерційних банків провідне місце займає кредитування юридичних і фізичних осіб, важливо зрозуміти сутність поняття та порядок визначення кредитоспроможності позичальників. Для цього треба опиратися на знання, отримані з цього питання при вивченні інших тем курсу.

Розглядаючи стабільність комерційних банків, передусім необхідно усвідомити її сутність і чинники, які на неї впливають, а також способи її досягнення особливої уваги потребує питання фінансової стійкості банків. У цьому зв'язку необхідно розглянути показники економічних нормативів, які її характеризують, джерела доходів і напрями витрат комерційних банків, формування та розподіл їх прибутку, показники прибутковості. І, нарешті, необхідно засвоїти суть ліквідності комерційного банку, види і мінімальні параметри. Далі треба розібратись у причинах і видах банківських ризиків та способах захисту від них.

На завершення вивчення теми потрібно усвідомити процес становлення та розвитку комерційних банків в Україні. Можна порівняти кількість банків та склад банківської системи України й інших країн, розміри і склад їх пасивів та активів, прибутку.

Необхідно вивчити організаційну структуру, функції та операції комерційних банків. Особливу увагу слід приділити класифікації комерційних банків.

Дослідити організацію та мету банківського нагляду та контролю, його особливості проведення в Україні.

Необхідно з’ясувати питання про стійкість банківської системи, тобто її здатність стабільно виконувати свої функції. Стійкість банківської системи забезпечується самими банками та з боку центрального банку. З цією метою НБУ встановлює для комерційних банків обов’язкові економічні нормативи.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке комерційний банк? За якими ознаками проводять їх класифікацію?

2. Коли виникли комерційні банки та які етапи розвитку вони пройшли?

3. Які функції та операції притаманні комерційним банкам?

4. У чому сутність пасивних та активних операцій комерційних банків?

5. З чого складаються депозитні ресурси комерційного банку?

6. Що таке банківська інвестиція та які ризики їм властиві?

7. За якими ознаками класифікують банківські послуги?

8. Чому виникла необхідність нагляду центрального банку за діяльністю комерційних банків?

Тести для перевірки знань:

1. За організаційно-правовою формою діяльності КБ поділяються на:

А) державні;

Б) акціонерні;

В) приватні;

Г) пайові.

2. За формою власності КБ поділяються на:

А) державні;

Б) акціонерні;

В) приватні;

Г) пайові.

3. Основні групи банківських операцій:

А) операції з цінними паперами;

Б) власні операції;

В) кредитні операції;

Г) депозитні операції.

4. Основні джерела інформації про стійкість банку:

А) статистичний звіт;

Б) звіт про фінансові результати;

В) звіт про прибутки та збитки;

Г) баланс.

5. Причини порушення ліквідності КБ:

А) прорахунки в оцінці ризиків;

Б) різкі зміни облікової політики ЦБ;

В) форс-мажорні обставини;

Г) порушення збалансованості активів і пасивів банку.

6. Суб’єкти зовнішнього контролю за діяльністю банку:

А) відділ внутрішнього банківського аудиту;

Б) незалежні аудиторські фірми;

В)НБУ;
Г) ревізійний відділ.

7. Які санкції вживає НБУ за систематичне порушення КБ його вимог:

А) стягнення грошового штрафу, фінансове оздоровлення, відкликання ліцензії;

Б) підвищення норми обов’язкових резервів, стягнення штрафу, відкликання ліцензії;

В) проведення заходів фінансового оздоровлення, застосування фінансових санкцій у вигляді штрафу, підвищення норми обов’язкових резервів, призначення тимчасової адміністрації, відкликання ліцензії;

Г) немає правильної відповіді.

8. За формою власності комерційний банк може бути:

А) приватним;

Б) державним;

В) акціонерним;

Г) кооперативним.

9. Залежно від організаційної форми комерційний банк може бути:

А) приватним;

Б) державним;

В) акціонерним;

Г) кооперативним.

10. Пасивними операціями комерційних банків називають:

А) операції щодо залучення вкладів;

Б) операції з видачі кредитів;

В) банківські послуги;

Г) всі перелічені.

Термінологічний словник:

Актив банку –частина бухгалтерського балансу (ліва сторона), яка характеризує склад, розміщення і використання коштів банку, згрупованих за їх економічним значенням у процесі відтворення.

Активи високоліквідні –кошти та активи, які можуть бути швидко трансформовані у наявні кошти.

Активні операції банку –фінансові операції з розміщенням вільних коштів з метою отримання прибутку. До активних операцій: надання кредитів та позичок, придбання цінних паперів, вкладення коштів у комерційні проекти, лізингові, факторингові операції, операції з векселями та інші банківські операції.

Акціонерний капітал банку –сплачена частка основного капіталу, вкладеного в банк в обмін на вимогу щодо частки в будь-яких майбутніх прибутках, які розподіляються у формі дивідендів. Основними формами акціонерного капіталу в порядку черговості ставлення вимог на прибуток, що розподіляється, є привілейовані та прості акції. Використовується також для позначення статті в пасиві балансу, що вказує суму, яку внесли акціонери і яка разом із нерозподіленим прибутком та іншими фондами становить власний капітал.

Банк –кредитна установа, яка мобілізує кошти, надає їх у позичку, здійснює розрахунки між економічними суб’єктами.

Банківська операція –діяльність банку, пов’язана з виконанням його специфічно банківських функцій. Коло банківських операцій в Україні винятково визначене законодавством.

Банківська ліквідність –здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань. Визначається збалансованістю між строками і сумами погашення активів та строками і сумами зобов’язань банку.

Банківські ресурси – сукупність коштів, які знаходяться в розпорядженні банку і використовуються ним для здійснення кредитних та інших активних операцій.

Власні кошти банку –сукупність різних за призначенням фондів, які забезпечують економічну самостійність і стабільність банку.

Дворівнева банківська система –система, в якій емісійно-організаційні банківські функції відокремлені від інших і реалізуються в так званому першому (верхньому) рівні банківської системи.

Депозит банківський –грошові кошти фізичних і юридичних осіб або цінні папери, які передані на зберігання до банку за відповідну плату.

Залучені кошти банку –сукупність коштів, які акумулюються банком на різних рахунках клієнтів у вигляді депозитів або придбані на грошовому ринку міжбанківські кредити чи централізовані ресурси.

Комерційний банк –банківська установа, яка належить до другого рівня банківської системи України.

Кредитна система –сукупність установ, які реалізують кредитні відносини у конкретній державі.

Кредитний портфель –сукупність усіх позик, наданих банком з метою отримання прибутку. Банк може видавати кредити безпосередньо, укладаючи угоду з позичальником, або купувати позику чи частину її, яка була видана іншим кредитором, шляхом укладення угоди з позичальником. Надання кредиту може відбуватись у формі позик, простих векселів, підтверджених авансів, векселів, строк сплати яких вже настав, рахунків факторингу, овердрафтів, короткострокових комерційних векселів, банківських акцептів та інших подібних зобов’язань. Кредитний портфель містить агреговану балансову вартість усіх кредитів у тому числі і прострочених, пролонгованих та сумнівних до повернення кредитів. Кредитний портфель не містить: проценти нараховані, але ще не сплачені, не профінансовані; зобов’язання видати кредит; кредитні лінії, які ще не списані; гарантії та акредитиви; депозит в інших банках.

Кредитно-інвестиційний портфель –сукупність усіх позичок, наданих банком, та придбаних цінних паперів.

Облікова ставка НБУ –плата (у процентах), що стягується Національним банком України за проведення операції за кредитування комерційних банків шляхом рефінансування їхніх активних операцій (обліковий кредит).

Обов’язкові банківські резерви –сума грошових коштів, яку повинні постійно зберігати комерційні банки на своїх рахунках в центральному банку. Визначаються у вигляді норми в процентах до банківських пасивів.

Пасив банку –одна з двох частин бухгалтерського балансу (права сторона), в якій на певну дату в грошовому вираженні відображені джерела утворення коштів банку.

Пасивні операції банків –операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для здійснення активних операцій.

Платоспроможність –здатність юридичної чи фізичної особи своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов’язання.

Процентний ризик –ризик змін процентних ставок, що негативно позначається на прибутку банку.

Ризик ліквідності – ризик, при якому в банку виявиться недостатньо грошових коштів для виконання платіжних зобов’язань у встановлені строки.

Рейтинг банку –показник, за яким проводиться порівняння банків за допомогою обраних критеріїв.

Ризик банківський –можливість понесення втрат у разі виникнення неприязних для банку обставин.

Ризик процентний – небезпека втрат банку через перевищення процентних ставок, що виплачуються за залученими коштами, над ставками за наданими позичками.

Статутний фонд –сукупність власних коштів акціонерів або пайових внесків засновників (учасників) у грошовій формі, які надаються ними у постійне розпорядження банку.

Якість активів банку –спроможність забезпечити повернення активі, аналіз позабалансових рахунків, а також вплив наданих проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку.

Якість управлінням банком –оцінка методів управління банком з погляду ефективності діяльності, установленого порядку праці, методів контролю дотримання наявних нормативних актів та чинного законодавства.

CAMEL– одна з рейтингових банківських систем; називається за першими (англійськими) літерами складових показників – капітал, активи, менеджмент, дохідність, ліквідність.

Список літератури:

1. Банківські операції. Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

2. Гроші та кредит. А. Демківський. – К.: Дакор, 2005 р. – 528 с.

3. Гроші та кредит. А.І. Щетинін. – К.: ЦНЛ, 2005 р. – 432 с.

4. Гроші та кредит. Б.С. Івасів. – Тернопіль.: Карт-бланш, 2000 р. – 510 с.

5. Гроші та кредит. О.М. Колодізєв, О.Р. Яременко. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004 р. – 156 с.

6. Гроші та кредит. М.І. Савлук. – К.: КНЕУ, 2001 р. – 602 с.

7. Гроші та кредит: Підручник. / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пудовкіна та ін. – К.: КНЕУ, 2002.

8. Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2006.

9. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р.

10. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

При контролі систематичності та активності роботи студентів на семінарських заняттях оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях та виступах на заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття; результати виконання тестових завдань; участь у науково – дослідній роботі (підготовка наукових доповідей, статей, тез).

Відповідь оцінюється за чотирьохбальною системою (див. табл.1):

Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.011 с.)