ТОП 10:

Яке з наведених нижче визначень найбільш точно виражає грошовий ринок?А) це система економічних відносин, що забезпечує акумуляцію вільних коштів, їх перетворення у позичковий капітал і його перерозподіл між учасниками суспільного відтворення;

Б) це сукупність економічних відносин, що забезпечують урівноваження попиту і пропозиції грошей і формування цін на них;

В) система фінансово-економічних відносин, пов’язаних з здійсненням операцій купівлі-продажу (обміну) чужоземних валют і платіжних документів у чужоземних валютах.

2. Пряме фінансування може здійснюватися двома способами:

А) капітальне фінансування;

Б) тимчасове фінансування;

В) фінансування шляхом отримання позик.

3. За видами інструментів грошовий ринок поділяється на три окремо функціонуючи ринки:

А) ринок позичкових капіталів;

Б) валютний ринок;

В) ринок капіталів;

Г) ринок цінних паперів.

4. За інвестиційними ознаками грошових потоків грошовий ринок поділяється на:

А) ринок банківських кредитів;

Б) фондовий ринок;

В) валютний ринок;

Г) ринок послуг пара банків;

Д) ринок позичкових капіталів.

5. Грошовий ринок можна умовно поділити на два сектори:

А) сектор прямого фінансування;

Б) сектор паралельного фінансування;

В) сектор непрямого фінансування.

6. Грошовий ринок, призначений для проведення операцій по наданню й залученню грошових фондів на короткі строки, називається:

А) ринком капіталів;

Б) кредитним ринком;

В) ринком грошей;

Г) дисконтним ринком.

7. Організаційною основою ринку цінних паперів є:

А) дисконтні будинки;

Б) комерційні банки;

В) фондові біржі;

Г) інвестиційні компанії.

8. Грошовий ринок, призначений для проведення операцій по наданню й залученню грошових фондів на тривалі строки, називається:

А) ринком капіталів;

Б) кредитним ринком;

В) ринком грошей;

Г) дисконтним ринком.

9. Учасниками посередницьких операцій на грошовому ринку є:

А) домашні господарства й фірми;

Б) банки, інвестиційні, фінансові, страхові компанії;

В) структури державного керування;

Г) всі перераховані вище категорії учасників.

10. Найпоширенішими видами заощаджень є:

А) внески в банках;

Б) готівка;

В) цінні папери;

Г) банківські метали.

 

Термінологічний словник:

Грошовий ринок –сукупність грошових інститутів, що спрямовують потоки грошових коштів від власників до позичальників.

Ефект витіснення –зниження обсягів інвестицій внаслідок зростання процентної ставки.

Ефект доходу –зміна співвідношення між поточним та майбутнім споживанням як реакція на зміну сукупного доходу, що спричинений зміною процентної ставки.

Конкурентний ринок –ринок, на якому жоден з учасників не має змоги впливати на ціну.

Міжбанківський процент –процент за кредитами, що видаються одним комерційним банком іншому.

Мобільність капіталу –ступінь свободи, з якою капітали переміщуються з країни в країну під впливом зміни процентних ставок.

Нейтральність грошей –проявляється, коли кількість грошей в економіці впливає тільки на рівень цін, не впливаючи на зміну процентних ставок, рівень зайнятості та інші реальні показники.

Обліковий процент – процент, установлений як плата за кредити, що надаються центральним банком комерційним банкам.

Опосередковане фінансування –переміщення грошей між суб’єктами ринку через фінансових посередників.

Позичковий процент –ставка процента, що виплачується позичальником банку за користування позичкою.

Список літератури:

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р., №2121-ІІІ // Уряд. кур’єр. – 2001. – №8. – 17 січ.

2. Указ Президента України “Про грошову реформу Україні” // Вісник НБУ. – 1996. – №5.

3. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлу, А.М. Мороз, М.Ф. Пудовкіна та ін. – К.: Либідь, - 331 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ,1999. – 404 с.

6. Кочетков В.Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Современная система денежных расчетов: 2-е изд., пере раб. и доп. – К.: УФИМБ, 1998. – 192 с.

7. Никитин С.М. Теории инфляции и их эволюция // Деньги и кредит. – 1995. – №1.

8. Симановский А.Ю. О направлениях и инструментах денежной политики // Деньги и кредит. – 1992. – №11.

9. Чухно А. Створення грошової системи України // Економіка України. – 1994. – №11.

10. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. – К.: Скарби, 1998. – 288 с.

11. Ющенко В.А. Проблеми демонетизації економіки України // Вісник НБУ. – 1997. – №6.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.009 с.)