ТОП 10:

Семінарське заняття № 6 за темою «Сутність попиту та пропозиції грошей на грошовому ринку» ( 2 години)Мета: визначити теоретичні знання студентів з теми, вміння аналізувати та оцінювати проблемні ситуації, активізувати пізнавальну діяльність при обговорюванні питань.

Студент повинен вміти: розв'язувати тести та аналізувати проблемні ситуації, приймати участь в обговорюванні питань теми.

Студент повинен знати:загальне визначення попиту на гроші та фактори, якими він визначається; основні фактори, що впливають на сукупний попит на гроші, механізм цього впливу; особливості формування попиту на гроші в сучасних умовах розвитку ринкової економіки; чинники, які можуть впливати на розмір пропозиції грошей на грошовому ринку.

 

Етапи проведення заняття:

1. Ознайомлення з ходом семінарського заняття.

2. Пояснення критеріїв оцінювання знань студентів.

3. Основна частина (фронтальне опитування).

4. Виступи з доповідями та повідомленнями.

5. Тестування з метою оцінки загального рівня знань за темою.

6. Оголошення підсумків заняття.

7. Пояснення домашнього завдання.

Питання для обговорення:

1. Суть та форми попиту на гроші.

2. Фактори, що визначають зміну попиту на гроші.

3. Суть і механізм формування пропозиції грошей.

4. Фактори, що визначають зміну пропозиції грошей.

5. Рівновага на грошовому ринку та процент.

Питання для підготовки доповідей та повідомлень:

1. Поняття попиту та пропозиції на грошовому ринку. Рівновага на грошовому ринку.

2. Рівновага на грошовому ринку та відсоток.

3. Утворення грошей комерційними банками (норма обов’язкового резервування, грошова база, ефект кредитного мультиплікатора).

4. Банки та небанківські фінансово-кредитні установи як об’єкти грошового ринку.

Методичні рекомендації:

При вивченні необхідно звернути увагу на такі терміни: пропозиція грошей така їх кількість, яка є сьогодні вільною в усіх економічних суб’єктів, включаючи і додаткові кошти, які пускає в оборот банківська система (це також явище грошового залишку); попит на грошовому ринку – прояв грошового залишку, що фінансується на якийсь момент; попит – намір чи бажання економічного суб’єкта мати відповідну суму грошей у вказаний момент (попит на гроші слід відрізняти від доходу, що є явищем грошового потоку).

У загальному попиті розрізняють дві його частини: поточна каса – частина, пов’язана з необхідністю здійснювати поточні витрати; частина попиту, яка формується як ліквідний актив. Ця частина залежить від доходності активів і насамперед від норми процента, який склався на фінансовому ринку, зокрема процента на цінні папери.

Попит і пропозицію на грошовому ринку урівноважує процент, при певній величіні якого всі гроші, запропоновані на ринок, знайдуть покупця. До зміни величини процента веде те, що увесь час змінюються попит і пропозиція грошей. Стабільність процента, який є ціною грошей на ринку, – важлива передумова стійкості всієї економічної системи.

Питання для самоконтролю:

1. Який механізм зв’язку між рівнем процентної ставки і обсягом маси грошей в обігу?

2. Які фактори спричиняють зміни в попиті на гроші?

3. Якою є залежність між зміною ставки процента і темпами інфляції?

4. Яка залежність між альтернативною вартістю зберігання грошей і процентною ставкою? Поясніть механізм цього зв’язку.

5. Якою є залежність між зміною ставки процента і темпами інфляції? Які будуть наслідки, якщо темпи інфляції випереджають темпи зростання процентної ставки?

6. Який механізм зв’язку між рівнем процентної ставки та обсягом маси грошей в обігу? Як використовує цей механізм центральний банк в своїй грошво-кредитній політиці?

7. Як повинна змінитися пропозиція грошей, щоб при незмінному попиті рівноважних процентна ставка знизилася?

8. Поясніть процес грошово-кредитної мультиплікації.

9. Обґрунтуйте мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші.

Тести для перевірки знань:

1. Назвіть чинники впливу на попит на гроші:

А) зміна обсягів виробництва;

Б) накопичення багатств;

В) чинник інфляції;

Г) погіршення кон’юнктури ринків;

Д) зміна облікової процентної ставки;

Е) емісія банків.

2. Макроекономічними показниками, які впливають на формування грошової пропозиції є:

А) грошова база;

Б) співвідношення готівки стосовно депозитів;

В) грошово-кредитний мультиплікатор;

Г)величина банківських резервів;

Д) операції на грошовому ринку.

3. Чим нижча ставка позичкового процента, тим:

А) вищий інвестиційний попит на гроші;

Б) вища частка заощаджень;

В) нижчий попит на гроші;

Г) більша перевага віддається ліквідності.

4. Позичковий процент є платою за користування позичковим капіталом. На розмір позичкового процента впливають:

А) рівень інфляції;

Б) дисконтна ставка НБУ;

В) періодичність погашення;

Г) рівень ризику.

5. Чим нижче ставка позикового відсотка, тим:

А) вище інвестиційний попит на гроші;

Б) вище частина заощаджень;

В) нижче попит на гроші;

Г) більша перевага віддається ліквідності.

6. Пропозиція на грошовому ринку означає:

А) бажання зробити вкладення тимчасово вільних коштів з метою одержання доходу;

Б) бажання зайняти тимчасово вільні кошти з метою їхнього вкладення для одержання прибутку;

В) наявність тимчасово вільних коштів;

Г) немає правильної відповіді.

Термінологічний словник

Банківський процент –процент, установлений як плата за здійснювані банком операції.

Депозитний процент– ставка процента, який виплачується за вкладами населення та юридичних осіб.

Інвестиційні можливості фірм –дохідність інвестицій, що визначає попит.

Індивідуальна пропозиція заощаджень –залежність між процентною ставкою та обсягом заощаджень.

Конкурентний ринок –ринок, на якому жоден з учасників не має змоги впливати на ціну.

Маржа –різниця між ставками позичкового та депозитного процента, яка є прибутком банку.

Міжбанківський процент –процент за кредитами, що видаються одним комерційним банком іншому.

Позичковий процент –ставка процента, що виплачується позичальником банку за користування позичкою.

Попит на гроші –потреба суб’єктів економіки в певній сумі грошових коштів.

Список літератури

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р., №2121-ІІІ // Уряд. кур’єр. – 2001. – №8. – 17 січ.

2. Указ Президента України “Про грошову реформу Україні” // Вісник НБУ. – 1996. – №5.

3. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлу, А.М. Мороз, М.Ф. Пудовкіна та ін. – К.: Либідь, - 331 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ,1999. – 404 с.

6. Кочетков В.Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Современная система денежных расчетов: 2-е изд., пере раб. и доп. – К.: УФИМБ, 1998. – 192 с.

7. Никитин С.М. Теории инфляции и их эволюция // Деньги и кредит. – 1995. – №1.

8. Симановский А.Ю. О направлениях и инструментах денежной политики // Деньги и кредит. – 1992. – №11.

9. Чухно А. Створення грошової системи України // Економіка України. – 1994. – №11.

10. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. – К.: Скарби, 1998. – 288 с.

11. Ющенко В.А. Проблеми демонетизації економіки України // Вісник НБУ. – 1997. – №6.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.009 с.)