ТОП 10:

Семінарське заняття № 11 за темою «Валютні системи» ( 2 години)Мета: визначити теоретичні знання студентів з теми, вміння аналізувати та оцінювати проблемні ситуації, активізувати пізнавальну діяльність при обговорюванні питань.

 

Студент повинен знати: категоріальний апарат щодо визначення економічного значення світової та національної валютної системи; сутність понять «валютні системи», «валютна позиція», «валютний рахунок», «платіжний баланс», визначити економічний зміст цих понять; ознаки класифікації й основні етапи еволюції світової валютної системи; основні етапи становлення та розвитку валютної системи України.

Студент повинен вміти: розв'язувати тести та аналізувати проблемні ситуації, приймати участь в обговорюванні питань теми.

 

Етапи проведення заняття:

1. Ознайомлення з ходом семінарського заняття.

2. Пояснення критеріїв оцінювання знань студентів.

3. Основна частина (фронтальне опитування).

4. Виступи з доповідями та повідомленнями.

5. Тестування з метою оцінки загального рівня знань за темою.

6. Оголошення підсумків заняття.

7. Пояснення домашнього завдання.

Питання для обговорення:

1. Поглиблення міжнародного поділу праці. Інтернаціоналізація грошових відносин.

2. Валютні відносини.

3. Валютні системи: поняття, структура, призначення.

4. Світова валютна система та основні етапи її розвитку.

5. Характеристика валютної системи України.

6. Платіжний баланс.

Питання для підготовки доповідей та повідомлень:

1. Світова валютна система.

2. Європейська валютна система.

3. Валютна система України.

Методичні рекомендації:

Опрацьовуючи тему, слід звернути увагу на те, що основним елементом зовнішньоекономічної діяльності є валютні відносини, які виникають при функціонуванні грошей у міжнародному обороті. На світовому ринку економічні зв’язки безпосередньо залежать від розвитку поділу праці й формування спеціалізації та кооперування виробництва, завдяки цьому формуються такі об’єктивні взаємозалежності та взаємодоповнення національних економік, за яких вони втрачають свою особливість і самостійність. Так вони перетворюються на інтегральні частини єдиного структурно цілісного міжнародного економічного організму.

Лише за умови функціонування на світовому ринку загального, інтернаціонального за змістом вартісного еквівалента можлива реалізація еквівалентності міжнародного обміну товарів та послуг. Гроші реалізують себе у функції світових грошей, коли вони обслуговують міжнародні економічні відносини і використовуються як міжнародна розрахункова одиниця чи міжнародний засіб обігу і платежу. Функціональною формою останніх є валюта.

Завдяки своїм якостям золото виступало в ролі світових грошей протягом тривалого часу. базою вартісних відносин була національна вартість, що формувалася в межах кожної країни, але золото поступово втратило свої монетарні функції. Спочатку відбулася демонетизація золота на рівні функціонування національних грошей, а з часом і міждержавних відносин. Змінюється природа і функціональна роль світових грошей; вони перетворюються на самостійну грошову форму і є матеріальним носієм інтернаціональної вартості. Національні гроші втрачають свою самостійність при обслуговуванні обігу товарів і послуг на внутрішньому ринку.

Головною метою світових грошей є виконання функції інтернаціоналізації міри вартості, за нею порівнюються не безпосередньо вартості окремих товарів, а купівельні спроможності національних валют. Таким чином, вони поєднують національні грошові знаки вартості.

Використання валюти для обслуговування зовнішньоекономічних відносин надає останнім специфічної форми валютних відносин, що мають певні особливості, на які слід звернути увагу студентам.

За своим економічним змістом валютні відносини – це сукупність економічних відносин, які виникають у процесі взаємного обміну результатами діяльності національних господарств різних країн і обслуговуються валютою. Вони тісно переплітаються з внутрішніми грошовими відносинами, є їх продовженням, коли вони переходять межі національних митних кордонів. У цей момент національні гроші набувають форми валюти.

Також необхідно вивчити валютну систему, приділити увагу її сутності, різновидам, елементам, валютному регулюванню та валютній політиці, особливостям формування та функціонування валютної системи в Україні.

Суттєвим питанням є розгляд функціональних структур валютних відносин – світова та міжнародна валютна системи. Слід зазначити, що у своєму еволюційному розвитку валютна система пройшла три основні етапи – золотого, золотовалютного та паперововалютного (девізного) стандарту. Міжнародні (регіональні) валютні системи є результатом взаємної інтеграції національних грошових та валютних відносин групи країн, які тісно взаємодіють між собою та зі світовою валютною системою на глобальному рівні.

 

Питання для самоконтролю:

1. Що таке валютні відносини? Хто є учасниками валютних відносин?

2. Дайте визначення поняттю валютна система.

3. Визначте складові частини валютної системи?

4. Які види валютних систем Ви знаєте?

5. Що таке демонетизація золота?

6. У чому полягає суть золотого стандарту і в яких формах він виступає?

7. Які етапи в своєму розвитку пройшла світова валютна система?

 

Тести для перевірки знань:

1. Валютні відносини містять:

А) експорт товару;

Б) надання економічної та технічної допомоги за кордон;

В) імпорт товару;

Г) отримання і надання з закордону позик.

2. Співвідношення всієї сукупності надходження з-за кордону та платежів за кордон за певний проміжок часу:

А) платіжний баланс;

Б) баланс поточних операцій;

В) торговий баланс;

Г) баланс руху коштів і кредитів.

3. Державно-правова форма організації міжнародних валютних відносин:

А) валютна система;

Б) світова валютна система;

В) національна валютна система;

Г) регіональна валютна система.

4. Об’єктом валютних відносин в Україні є:

А) банкноти будь-якого номіналу будь-якої держави;

Б) грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів і монет, що є законним платіжним засобом у державі;

В) золотий запас держави;

Г) жодний з варіантів.

5. Суб’єктами валютних відносин є:

А) підприємці всіх форм власності;

Б) банки будь-якої спеціалізації;

В) резиденти, нерезиденти, уповноважені банки;

Г) жодний з варіантів.

6. Основними елементами національної валютної системи як організаційно-правового явища є:

А) ступінь конвертованості національної валюти;

Б) характер емісії національної валюти;

В) режим формування та використання державних золотовалютних резервів;

Г) усі відповіді правильні.

7. Національними органами, на які покладається проведення валютної політики в Україні є:

А) НБУ, Державний митний комітет, Державна податкова адміністрація;

Б) НБУ, Кабінет міністрів України. Державна податкова адміністрація;

В) НБУ, Державний митний комітет, Міністерство зв’язку України;

Г) усі відповіді правильні.

8. Платіжний баланс у стані порушення рівноваги:

А) може залишатися постійно;

Б) може перебувати, але не постійно;

В) не може перебувати;

Г) перебуває завжди.

9. Форму платіжного балансу рекомендує:

А) Світовий банк;

Б) МВФ;

В) ЄС;

Г) країна встановлює її самостійно.

10. Бреттон-Вудська валютна система була сформована під впливом:

А) першої світової війни;

Б) другої світової війни;

В) «Холодної війни»;

Г) немає правильної відповіді.

 

Термінологічний словник:

Валютні відносини –відносини, що виникають під час функціонування грошей у міжнародному обороті.

Валютна система - організаційно-правова форма реалізації валютних відносин у межах певного економічного простору. Ці межі збігаються з межами відповідних валютних ринків. У зв'язку з цим виділяють національну, міжнародну та світову валютні системи

Платіжний баланс –відображення співвідношення всієї сукупності надходжень із-за кордону та платежів за кордон за певний відрізок часу (рік, квартал, місяць).

Список літератури:

1. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.

2. Гроші та кредит. О.М. Колодізєв, О.Р. Яременко. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004 р. – 156 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. – К.:КНЕУ, 2006.

4. Демківський А.В. Гроші та кредит. – К.: Дакор., К: Вира – Р., 2003. – 528 с.

5. Долан З. Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Д. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика. – СПб: Оркестр, 1994.

6. Кочетков В.Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Сучасна система грошових розрахунків: 2-е видавництво, перераб. І доп. – К.: Либра, 1994.

7. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. / О. І. Береславська, О. М. Наконечний та ін, - К.: КНЕУ, 2002.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.008 с.)