ТОП 10:

Семінарське заняття №3 за темою «Сутність грошового обороту»( 2 години)Мета: визначити теоретичні знання студентів з теми, вміння аналізувати та оцінювати проблемні ситуації, активізувати пізнавальну діяльність при обговорюванні питань.

Студент повинен знати:сутність грошового обороту як процесу руху грошей, суб'єктів грошового обороту поняття про грошові платежі як елементарні складові грошового обороту; поняття про скупний грошовий оборот як макроекономічне явище та оборот грошей на мікроекономічному рівні, їх єдність та відмінності; модель сукупного грошового обороту; структуру грошового обороту, готівковий та безготівковий сектори грошового обороту, сектор грошового обігу, фіскально-бюджетний та кредитний сектори; поняття про грошові потоки, їх характеристика; сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг: банкноти, розмінна монета, депозитні гроші, векселі, чеки; їх суть та характеристика; основи організації безготівкового платіжного обороту; форми безготівкових розрахунків.

Студент повинен вміти: розв'язувати тести та аналізувати проблемні ситуації, приймати участь в обговорюванні питань теми.

Етапи проведення заняття:

1. Ознайомлення з ходом семінарського заняття.

2. Пояснення критеріїв оцінювання знань студентів.

3. Основна частина (фронтальне опитування).

4. Виступи з доповідями та повідомленнями.

5. Тестування з метою оцінки загального рівня знань за темою.

6. Оголошення підсумків заняття.

7. Пояснення домашнього завдання.

Питання для обговорення:

1. Грошові платежі як елементарні суб’єкти обігу.

2. Основні суб’єкти грошового обігу та основні ринки, що взаємопов’язуються грошовим обігом.

3. Поняття грошового обороту, його економічна основа.

4. Поняття грошового потоку. Характеристика основних видів грошових потоків та їх взаємозв’язок.

5. Структура грошового обороту. Готівковий та безготівковий сектори грошового обороту.

6. Характеристика грошового обігу як складової грошового обороту.

7. Поняття грошової маси.

8. Показники обсягу та структури грошової маси.

9. Закон кількості грошей, необхідних для обігу, його суть, вимоги та наслідки порушення вимог.

10. Механізм поповнення маси грошей в обігу. Грошово-кредитний мультиплікатор.

Питання для підготовки доповідей та повідомлень:

1. Сучасні способи платежів, що обслуговують грошовий обіг.

2. Грошовий обіг і грошові потоки в Україні.

3. Аналіз схеми та економічної основи грошового обігу.

4. Грошові потоки та характеристика каналів грошового ринку. Поняття фінансових посередників.

5. Структура грошового обігу на мікроекономічному та макроекономічному рівні в Україні.

6. Поняття грошової маси та аналіз її структури.

7. Грошові агрегати. Оцінка їх складу. Характеристика якісних та кількісних відмінностей грошових агрегатів.

8. Показники визначення грошової маси. Особливості їх побудови.

9. Розрахунок грошових мультиплікаторів.

10. Суть закону грошового обігу. Поняття визначення швидкості обігу грошей та маси грошей в обігу.

11. Аналіз впливу економічних факторів на швидкість обігу грошей.

Методичні рекомендації:

Вивчаючи цю тему, слід звернути увагу на різницю між грошовим обігом, як безперервним процесом руху грошей і грошовим оборотом як моментом у цьому русі. Потрібно з’ясувати, чому показники виміру грошового обігу є швидкість обігу грошей, а грошового обороту – сума платежів за певний період часу; чому змінюються темпи розвитку обох сфер грошового обігу і грошового обороту на різних етапах розвитку економіки.

Слід простежити генезис грошей, причини переходу від однієї форми до іншої, проаналізувати види засобів обігу та їх суть, сфери використання цих засобів.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке грошовий оборот? Які особливості грошового обороту на макроекономічному та мікроекономічному рівнях?

2. Назвіть суб’єкти грошового обороту.

3. Які основні ринки взаємопов’язуються грошовим оборотом?

4. Охарактеризуйте схему грошового обороту.

5. Що таке грошовий потік? Чим відрізняються поняття грошового потоку і грошового обігу?

6. Які два потоки в грошовому обігу рівновеликі і повинні балансуватися?

7. Назвіть потоки втрат і потоки ін’єкцій. Поясніть, чому сума «ін’єкцій» повинна дорівнювати сумі «втрат».

8. З яких секторів складається грошовий оборот, які міх ними відмінності?

9. Які переваги та недоліки безготівкового обороту?

10. Які засоби платежу обслуговують грошовий оборот?

11. Чи всі засоби платежу, що використовуються в обігу, можна назвати законними платіжними засобами?

12. Дайте характеристику банкнотам і розмінним монетам.

13. Що таке депозитні гроші?

14. Що таке вексель? Які існують види векселів?

15. Що таке чек? Які його переваги та недоліки?

16. Що таке пластикова картка? Переваги та недоліки кредитних карток.

17. Що таке електронні гроші?

Тести для перевірки знань:

1. На мікроекономічному та макроекономічному рівні грошовий обіг обслуговує:

А) кругообіг сукупного капіталу суспільства;

Б) кругообіг індивідуального капіталу;

В) кругообіг державного капіталу;

Г) кругообіг сукупного індивідуального капіталу;

Д) кругообіг консолідованого капіталу суспільства;

Е) кругообіг товарів підприємств та населення;

Є) кругообіг приватного капіталу.

2. Суб’єктами грошового обігу виступають:

А) фінансові посередники;

Б) суб’єкти господарювання;

В) домашні господарства;

Г) міжнародні кредитні організації;

Д) державні структури.

3. Вхідними потоками секторів «домашні господарства» та «фірми» є:

А) заощадження;

Б) податки;

В) доходи;

Г) позики;

Д) трансфертні платежі;
Е) дивіденди;
Є) виторг;
Ж) інвестиції;

З) споживання.

4. Вихідними потоками сектора «держава» є:

А) позики;

Б) трансфертні платежі;

В) податки;

Г) заробітна плата;

Д) заощадження.
5. Грошовим обігом взаємопов’язуються такі ринки:

А) ринок продуктів;

Б) ринок капіталів;

В) інвестиційний ринок;

Г) ринок ресурсів;

Д) фінансовий ринок;
Е) світовий ринок;
Є) кредитний ринок.
6. Визначити, з яких секторів складається грошовий обіг:

А) грошового обігу та фінансів;

Б) грошового обігу, фінансів та кредитного сектора;

В) грошового обігу та кредитного сектора.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.006 с.)