ТОП 10:

Функції грошей і сфери їх використанняФункція грошей Сфери використання
Міра вартості Забезпечують впровадження та вимірювання вартості всіх товарів
Засіб обігу Виконують роль посередника в обміні товарів
Засіб платежу Обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань
Засіб нагромадження Зберігають вартість, слугують представниками абстрактної форми багатства
Світові гроші Обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті

Особливо слід з’ясувати, яку роль відіграють гроші як засіб обліку праці у функціонуванні ринку, нагромадженні та переміщенні капіталу, у стимулюванні та регулюванні суспільного виробництва.

Питання для самоконтролю:

1. Які функції виконують гроші? Які існують відмінності в іноземній та вітчизняній літературі щодо кількості функцій грошей і з чим вони пов’язані?

2. У яких функціях гроші найбільш потерпають від інфляції?

3. Що таке вартість грошей як капіталу і в чому вона проявляється?

4. Що таке вартість грошей як грошей, на чому вона базується і в чому вона проявляється?

5. Чим поняття ролі грошей відрізняється від поняття функції грошей? Як вони між собою пов’язані?

6. Як впливає на виробництво сама наявність грошей в економіці?

7. Як впливає на економіку кількість грошей в обороті?

Тести для перевірки знань:

У якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення?

А) засобу платежу;

Б) засобу нагромадження;

В) міри вартості;

Г) засобу обігу.

2. Світові гроші виконують такі функції:

А) міжнародного засобу нагромадження;

Б) міжнародного платіжного засобу;

В) загального втілення суспільного багатства;

Г) забезпечують безперервність виробництва в країні;

Д) міжнародного купівельного засобу;

Е) міжнародного засобу обігу.

3. До функцій грошей належать:

А) світові гроші;

Б) засіб нагромадження;

В) засіб обігу;

Г) засіб платежу;

Д) міра вартості.

Чим є гроші, коли вони виконують функцію засобу обігу?

А) чинником розвитку конкурентного середовища на товарному ринку;

Б) посередником в обміні товарів, засобом їх реалізації;

В) індикатором співвідношення попиту і пропозиції;

Г) всім переліченим.

5. Більшість представників немарксистської теорії грошей визнають:

А) 5 функцій грошей;

Б) 4 функції грошей;

В) 3 функції грошей;

Г) 6 функцій грошей.

Які гроші не можуть виконувати функцію засобу нагромадження вартості?

А) нерозмінні паперові грошові знаки;

Б) депозитні, електронні;

В) гроші, що швидко знецінюються;

Г) всі перелічені.

7. Функціями грошей є:

А) розподіл вартості, міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, гальмування інфляції;

Б) засіб обігу, розподіл вартості, створення фінансових фондів, засіб платежу, світові гроші.

В) створенні фінансових фондів, засіб обігу, розподіл вартості, засіб платежу, світові гроші;

Г) міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші.

8. Четвертому етапу еволюційного розвитку масштабу цін було притаманно:

А) початковий період карбування монет;

Б) подальший розвиток грошових відносин;

В) поява паперових грошей, розмінних на золото;

Г) повне припинення конвертації паперових грошей у монетарний товар – золото.

9. Нагромадження приватними особами золота як скарбу має назву:

А) сеньйораж;

Б) тезаврація;

В) ажіо;

Г) немає правильної відповіді.

Що таке грошова функція?

А) певний «обов’язок», який виконують гроші, обслуговуючи рух вартості в процесі відтворення;

Б) специфічна зовнішня відмінність грошей у товарному світі;

В)здатність грошей без додаткових витрат у будь-який час обмінюватися на будь-яке благо;

Г) жодний з варіантів.

 

Термінологічний словник:

Бартер –обмін одного товару на інший без допомоги грошей.

Засіб нагромадження –це функція, в якій гроші обслуговують нагромадження вартості в її загальній абстрактній формі в процесі розширеного відтворення.

Засіб обігу –це функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг.

Засіб платежу –цефункція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.

Масштаб цін – суто технічна функція, вагова кількість благородного металу, прийнятого за грошову одиницю, він доповнює призначення міри вартості виражати вартість товарів.

Міра вартості -це функція в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни.

Світові гроші -це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.

Ціна –грошовий вираз вартості товару.

Функція грошей– робота грошей щодо обслуговування руху вартості товарів.

Список літератури:

1. Гальчинський А. С. Теорія грошей. – К.: Основи,1996. – Гл. 2.5.

2. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. – К.: Основи, 1996. – Гл.1.

3. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлу, А.М. Мороз, М.Ф. Пудовкіна та ін. – К.: Либідь, - 331 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ,1999. – 404 с.

6. Деньги, кредит, банки / Авт. колл. под рук. Г.И. Кравцовой. – Минск: Меркованне, 1994. – Гл.1.

7. Долан З.Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб: Оркестр, 1994.

8. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита. – М.: Банки и биржа, 1995. – Разд. 11, гл.1.

9. Кочетков В.Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Современная система денежных расчетов: 2-е изд., пере раб. и доп. – К.: УФИМБ, 1998. – 192 с.

10. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи. – К.: Лібра, 1998. – 334 с.

11. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. – К.: Скарби, 1998. – 288 с.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.006 с.)