ТОП 10:

У яких роках ХХ ст.. перестали існувати всі форми золотого монометалізму і розпочалася епоха регульованих грошових систем?А) 30-х роках;

Б) 40-х роках;

В) 20-х роках.

9. Ознаками неринкової грошової системи є:

А) повільний обіг грошей;

Б) установлення заборони на окремі грошові операції;

В) поділ сфери обігу наявних і безготівкових грошей;

Г) установлення черговості списання коштів з рахунків клієнтів.;

Д) все перераховане.

10. Основні елементи грошової системи:

А) грошова база;

Б) валютний курс;

В) грошова одиниця;

Г) види готівки;

Д) міра вартості.

Термінологічний словник:

Гривня – грошова одиниця незалежної держави Україна. “Гривня” як грошова й вагова одиниця Київської Русі походить від найменування обруча – прикраси із золота чи срібла, який носили на шиї (“загривку”). Частина цього обруча (рублена гривна), що оберталася в роль грошей, стала основою найменування грошової одиниці “рубль”.

Грошова система – форма організації грошового обігу, що встановлюється державними законами або рішеннями міжнародних органів.

Масштаб цін –вагова кількість грошового металу, що законодавче закріплене за грошовою одиницею. Так, ваговий зміст одного рубля Росії, що був установлений грошовою реформою 1895 – 1897 рр. С.Ю. Вітте, дорівнював 0,774234 г чистого золота, а ваговий зміст рубля СРСР з 1.01.1961 р. – 0,987412 г чистого золота. Ваговий вміст одного долара США у 1934р. дорівнював 0,888671 г чистого золота. Валютною реформою 1976 – 1978 рр., проведеною згідно з рішенням країн Ямайської системи, золотий вміст грошових одиниць країн-учасниць МВФ скасовано.

Норма обов’язкового резервування –кошти, котрі комерційні банки зобов’язані зберігати у центральному банку. Підвищення або зниження норми відповідно зменшує чи збільшує суму вільних грошових коштів комерційного банку для активних операцій.

Платіжний оборот – уся сукупність платежів грошима у готівковій та безготівковій формах щодо погашення всіх грошових зобов’язань, які виникають між економічними суб’єктами.

Список літератури:

1. Гальчинській А.С. Теорія грошей. – К.: Основи, 1996.

2. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.

3. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К.: Либідь, 1992.

4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999.

5. Гроші та кредит. О.М. Колодізєв, О.Р. Яременко. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004 р. – 156 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. – К.:КНЕУ, 2006.

7. Демківський А.В. Гроші та кредит. – К.: Дакор., К: Вира – Р., 2003. – 528 с.

8. Долан З. Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Д. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика. – СПб: Оркестр, 1994.

9. Кочетков В.Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Сучасна система грошових розрахунків: 2-е видавництво, перераб. і доп. – К.: Либра, 1994.

Семінарське заняття № 8 за темою «Грошова система України»(2 години)

Мета: визначити теоретичні знання студентів з теми, вміння аналізувати та оцінювати проблемні ситуації, активізувати пізнавальну діяльність при обговорюванні питань.

 

Студент повинен знати:особливості створення грошової системи України; процес здійснення державного регулювання грошового обороту; сутність, мету, типи та інструменти грошово-кредитної політики; поняття та способи монетизації бюджетного дефіциту; поняття про монетизацію ВВП, порядок визначення показника монетизації ВВП.

Студент повинен вміти: розв'язувати тести та аналізувати проблемні ситуації, приймати участь в обговорюванні питань теми.

Етапи проведення заняття

1. Ознайомлення з ходом семінарського заняття.

2. Пояснення критеріїв оцінювання знань студентів.

3. Основна частина (фронтальне опитування).

4. Виступи з доповідями та повідомленнями.

5. Тестування з метою оцінки загального рівня знань за темою.

6. Оголошення підсумків заняття.

7. Пояснення домашнього завдання.

Питання для обговорення

1. Грошова система України, її становлення та розвиток.

2. Структура грошової системи України.

3. Грошово-кредитна політика України.

4. Центральний банк як суб’єкт реалізації грошово-кредитної політики держави.

5. Типи грошово-кредитної політики та її інструменти.

6. Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.

7. Грошово-кредитна політики, фіскальна політика та дефіцит бюджету.

8. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту.

 

Питання для підготовки доповідей та повідомлень

1. Грошова система та її елементи в Україні.

2. Грошово-кредитна політика України.

3. Процес створення грошової системи в Україні. Методи проведення грошової реформи в Україні.

Методичні рекомендації:

Під час вивчення теми необхідно дослідити хронологію створення та функціонування національної грошової системи України.

Перші практичні кроки щодо створення власної грошової системи були зроблені після виходу України зі складу СРСР, коли 10 січня 1992 р. були запроваджені українські купоно-карбованці багаторазового користування як доповнення до рубльової грошової маси. Тобто в обороті одночасно опинилися два види валюти – попередні рублі, емісія яких перейшла від союзного уряду до російської Федерації, та купоно-карбованці, право емісії яких було закріплено за національним банком України. Весь безготівковий оборот продовжував обслуговуватися виключно попередньою, тепер уже російською валютою – рублями.

На другому етапі НБУ, спираючись на норми Закону України «Про банки та банківську діяльність» (1992р.) відпрацював окремі елементи та організацію функціонування грошової системи.

На третьому етапі відбувається подальше вдосконалення механізмів та інструментів грошової системи, що були розроблені на попередньому етапі. Важливою віхою тут стало прийняття Верховною Радою України в травні 1999 р. Закону «Про Національний банк України».

Питання для самоконтролю:

1. Які особливості процесу запровадження національної валюти України?

2. Яке місце і роль центрального банку в державному регулюванні грошової сфери?

3. У чому суть грошово-кредитної політики?

4. Розкрийте зміст стратегічних, проміжних і тактичних цілей грошово-кредитної політики.

5. У чому полягає зміст операцій на відкритому ринку?

6. Як здійснюється регулювання грошової сфери за допомогою змін обов’язкових резервів?

7. Як впливає облікова політика на грошову сферу?

8. Які основні джерела покриття дефіциту державного бюджету?

9. «Сеньйораж» і монетизація дефіциту державного бюджету.

 

Тести для перевірки знань:

1. Грошова система України складається з таких основних підсистем:

А) валютної системи;

Б) бюджетної системи;

В) системи готівкового обігу;

Г) кредитної системи;

Д) системи безготівкових розрахунків.

2. Цілі грошово-кредитної політики центрального банку класифікують на:

А) формальні;

Б) проміжні;

В) тактичні;

Г) неформальні;

Д) стратегічні.

3. Стратегічні цілі грошово-кредитної політики:

А) регулювання грошової маси;

Б) пожвавлення або стримування ринкової кон’юнктури;

В) забезпечення оптимального рівня зайнятості;

Г) зміна процентної ставки;

Д) збалансування економічного розвитку;

Е) стримування інфляції.

4. Суб'єкти ГКП:

А) комерційні банки;

Б) держава;

В) кредитні союзи;

Г) банківська система;

Д) урядові структури.

5. Укажіть інструменти ГКП ЦБ:

А) облікова політика;

Б) інвестиційна політика;

В) бюджетна політика;

Г) фінансова політика;

Д) всі перераховані.

6. Основними економічними коштами й методами грошово-кредитної політики НБУ є регулювання обсягу грошової маси через:

А) процентну політику;

Б) рефінансування комерційних банків;

В) керування золотовалютними резервами;

Г) операції із цінними паперами на відкритому ринку;

Д) регулювання імпорту й експорту капіталу.

7. Основні функції фіскально-бюджетної політики:

А) забезпечення сталості грошового обігу;

Б) забезпечення грошима сфери обігу;

В) перерозподіл НД;

Г) стримування інфляції;

Д) нагромадження ресурсів для фінансування соціальних програм.

8. Які операції необхідно проводити ЦБ, якщо потрібно збільшити грошову масу в обігу:

А) продавати державні цінні папери;

Б) купувати державні цінні папери;

В) підвищити норму обов'язкових резервів;

Г) знизити норму обов'язкових резервів;

Д) підвищити дисконтну ставку.

9. Інструменти прямого впливу держави на параметри грошового обігу:

А) операції на відкритому ринку;
Б) наявна емісія;
В) норма банківських резервів;
Г) дисконтна ставка;
Д) установлення лімітів кредиту ЦБ.

10. Дохід уряду від монопольного права виготовлення грошей має назва:

А) сеньйораж;

Б) монетизація;

В) секвестр;

Г) немає правильної відповіді

 

Термінологічний словник:

Девальвація – офіційне зниження державного металевого вмісту та валютного курсу (чи тільки курсу) національної грошової одиниці щодо іноземних валют.

Норма обов’язкового резервування –кошти, котрі комерційні банки зобов’язані зберіг у центральному банку. Підвищення або зниження норми відповідно зменшує чи збільшує суму вільних грошових коштів комерційного банку для активних операцій.

Нуліфікація – оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними або обмін знецінених паперових грошей на нові грошові знаки у надзвичайно низькій пропорції, так що плата за такі гроші має суто символічне значення.

Облікова ставка процента – плата, що оголошується й стягується центральним банком за кредитні ресурси, які надаються комерційним банкам.

Операції на відкритому ринку – купівля і продаж центральним банком державних цінних паперів. Купівля цих паперів комерційними банками скорочує їх кредитні ресурси, а викуп цінних паперів центральним банком розширює кредитні ресурси комерційних банків.

Платіжний оборот – уся сукупність платежів грошима у готівковій та безготівковій формах щодо погашення всіх грошових зобов’язань, які виникають між економічними суб’єктами.

Ревальвація –офіційне підвищення державного золотого вмісту та валютного курсу або тільки валютного курсу національної грошової одиниці щодо іноземних валют.

Список літератури:

1. Гальчинській А.С. Теорія грошей. – К.: Основи, 1996.

2. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.

3. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К.: Либідь, 1992.

4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999.

5. Гроші та кредит. О.М. Колодізєв, О.Р. Яременко. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004 р. – 156 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. – К.:КНЕУ, 2006.

7. Демківський А.В. Гроші та кредит. – К.: Дакор., К: Вира – Р., 2003. – 528 с.

8. Долан З. Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Д. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика. – СПб: Оркестр, 1994.

9. Кочетков В.Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Сучасна система грошових розрахунків: 2-е видавництво, перераб. і доп. – К.: Либра, 1994.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.012 с.)