ТОП 10:

Семінарське заняття № 9 за темою «Інфляція та грошові реформи»(2 години)Мета: визначити теоретичні знання студентів з теми, вміння аналізувати та оцінювати проблемні ситуації, активізувати пізнавальну діяльність при обговорюванні питань.

Студент повинен знати: соціально – економічну суть, причини, форми прояву і наслідки інфляції; сутність поняття «інфляційний процес», його роль в процесі створення чи радикального вдосконалення грошових систем; механізм дії повзучої, галопуючої і гіперінфляції на виробництво, зайнятість, життєвий рівень населення та грошову систему; особливості інфляційного процесу в Україні, основні напрями державного регулювання інфляційних процесів; соціально – економічну суть, причини, форми прояву і наслідки грошових реформ; сутність поняття «грошова реформа», основні форми, види та класифікацію грошових реформ, їх роль в процесі створення чи радикального вдосконалення грошових систем; механізм проведення грошових реформ для внесення часткових змін у реформування окремих елементів грошових систем; вітчизняний і науковий досвід впровадження механізму антиінфляційної стабілізації і проведення успішних грошових реформ; особливості проведення грошової реформи в Україні.

Студент повинен вміти: розв'язувати тести та аналізувати проблемні ситуації, приймати участь в обговорюванні питань теми.

 

Етапи проведення заняття:

1. Ознайомлення з ходом семінарського заняття.

2. Пояснення критеріїв оцінювання знань студентів.

3. Основна частина (фронтальне опитування).

4. Виступи з доповідями та повідомленнями.

5. Тестування з метою оцінки загального рівня знань за темою.

6. Оголошення підсумків заняття.

7. Пояснення домашнього завдання.

Питання для обговорення:

1. Суть інфляції, її причини, форми та наслідки.

2. Чинники, що впливають на розвиток інфляції.

3. Інфляція в системі регулювання грошової сфери.

4. Методи подолання інфляції та способи її вимірювання.

5. Особливості інфляційного процесу в Україні.

6. Соціально-економічні наслідки інфляції.

7. Поняття грошової реформи та її цілі.

8. Види грошових реформ.

9. Грошова реформа в Україні, її етапи.

10. Значення грошової реформи в Україні, її наслідки.

 

Питання для підготовки доповідей та повідомлень:

1. Проблеми інфляції в Україні наприкінці ХХ – початку ХІХ ст..

2. Вплив інфляції на виробництво, зайнятість і життєвий рівень населення.

3. Основні етапи розвитку грошових реформ в Україні. Особливості їх проведення.

Методичні рекомендації:

Необхідно визначити причини інфляції, її наслідки в соціальній та економічній сферах життя. Особливої уваги потребує вивчення проти інфляційних заходів, які проводить держава.

Серед комплексу заходів особливе місце належить грошовій реформі, пов’язаних з оздоровленням і впорядкуванням грошового обігу, яку проводить держава. Грошова реформа – це повна чи часткова перебудова грошової системи стосовно нових соціально-економічних умов. За глибиною реформування грошових систем грошові реформи класифікуються за такими типами: створення нової грошової системи; часткова зміна грошової системи; проведення спеціальних стабілізаційних заходів з метою отримання інфляції чи подолання її наслідків. Головною метою грошової реформи є стабілізація валюти. Світовий досвід знає три методи стабілізації валюти: нуліфікація, девальвація та ревальвація (реставрація). Створення власної грошової системи в Україні та проведення грошової реформи – об’єктивна необхідність, що забезпечує її повну незалежність.

Потрібно звернути увагу на такі поняття: інструменти прямого та опосередкованого впливу на основні параметри грошового ринку; операції на відкритому ринку; управління обов’язковими резервами; інфляція попиту, інфляційний цикл; взаємозв’язок інфляції і перерозподілу доходів; інфляція та безробіття; вплив інфляції на обсяг виробництва національного продукту; грошові реформи у вузькому розумінні; реформи паралельного типу; грошові реформи в широкому розумінні.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття інфляції. Які розбіжності існують у трактуванні поняття інфляції?

2. Що таке критична точка розвитку інфляції?

3. У чому полягають причини інфляції?

4. Чи всяке зростання цін є інфляцією? Чи зводиться інфляція тільки до зростання цін?

5. Що таке повзуча, галопуюча, гіперінфляція?

6. Чи завжди інфляція негативно впливає на економіку?

7. Чому в Україні інфляція набувала форми стагфляції?

8. Назвіть особливості інфляційного процесу в Україні.

9. Дайте визначення поняттю грошової реформи.

10. Які види грошових реформ Ви знаєте?

11. Назвіть основні особливості грошової реформи в Україні в 1996 р

Тести для перевірки знань:

1. Інфляція попиту виникає у наслідок впливу таких чинників:

А) дефіциту бюджету, та зростання державного боргу;

Б) кредитної експансії;

В) спіралі «зарплата-ціни»;

Г) високих непрямих податків;

Д) припливу іноземної валюти в країну.

2. Інфляція витрат обумовлена:

А) зростанням споживчих витрат;

Б) зростанням інвестиційних витрат;

В) зростанням собівартості продукції;

Г) зростанням сукупних витрат.

3. Інфляційний податок – це:

А) втрата капіталу власниками коштів внаслідок інфляції;

Б) різниця між дефлятором ВВП та індексом цін;

В) різниця між номінальним та реальним доходом;

Г) усі відповіді правильні.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.006 с.)