СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Написання курсової роботи є важливою складовою частиною навчального процесу студента. Це один із видів індивідуальних завдань науково-дослідного характеру, який має за мету не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання, здобуття вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, комп’ютерною технікою, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.

Курсові роботи обов'язково виконуються з тих навчальних дисциплін, які є базовими для відповідної спеціальності. Кількість робіт, що виконуються студентом протягом навчання в академії, визначається навчальним планом.

Курсові роботи виконуються студентами при вивченні навчальних дисциплін циклів загальноекономічної та фундаментальної підготовки.

Написання курсової роботи з економічних дисциплін має за мету досягнення таких цілей:

- поглиблене засвоєння курсу в цілому і його окремих проблем зокрема;

- набуття навичок самостійного дослідження складних економічних явищ і процесів;

- навчання критичному аналізу першоджерел, монографій, збірників, періодичних видань;

- практичне застосування методів збору, обробки й аналізу фактичного матеріалу;

- розвиток вміння логічно обґрунтовувати положення і висновки, що висуваються.

Курсова робота повинна бути виконана на високому теоретичному і практичному рівні, готувати студента до написання дипломної роботи.

Важливе значення при виконанні курсової роботи має добір літератури. При цьому можуть бути використані підручники, навчальні посібники, монографії, журнальні статті. Обов'язковим є вивчення законодавчих актів, інструктивних та нормативних документів.

Матеріал курсової роботи повинен відповідати таким вимогам:

- автор може розглядати суперечливі судження інших авторів, але сам має дотримуватись лише одного судження про предмет дослідження;

- кожна висловлена думка або твердження мають бути достатньо обґрунтованими;

- кожний розділ повинен завершуватись висновками.

Бажано один з розділів курсової роботи виконувати з використанням комп'ютерної техніки. Результати розрахунків в цьому розділі мають бути тісно пов'язані з іншими розділами роботи.

Основними етапами виконання курсової роботи є:

- вибір теми курсової роботи;

- підбір літератури і складання бібліографії з обраної теми;

- складання попереднього плану роботи;

- вивчення літературних джерел, уточнення плану і підготовка матеріалів до написання тексту, підбір матеріалу для обробки на ПК;

- написання тексту і оформлення курсової роботи.

 

 

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Приблизна тематика курсових робіт розробляється і затверджується на засідання кафедр академії. Вона повинна бути актуальною і тісно пов'язаною із вирішенням практичних фахових завдань. Студентам надається право вільного вибору теми роботи із запропонованого кафедрою переліку.

Рекомендується при цьому скористатися попередньою консультацією викладача-керівника і взяти до уваги такі поради:

- тема курсової роботи повинна відбивати особисті наукові інтереси студента, які сформувалися під час вивчення курсу;

- тема дослідження має відобразити зацікавленість студента тією чи іншою проблемою економіки України, процесу її реформування;

- бажано, щоб вибір теми був пов'язаний з майбутньою виробничою діяльністю студента.

Вибір теми курсової роботи студентом-заочником повинен максимально відповідати характеру його професійної діяльності.

Практика свідчить, що робота над темою курсового проекту, яка тісно пов'язана з професійною діяльністю автора, викликає в нього велику зацікавленість, має більш творчий характер, нерідко сприяє появі корисних і цікавих пропозицій, спрямованих на поліпшення економічної діяльності свого підприємства, установи або на підвищення особистої професійної компетенції.

Студенти також можуть пропонувати свої теми курсової роботи. У цьому разі вони обов'язково повинні написати заяву на ім'я завідувача кафедри. У заяві необхідно вказати назву обраної теми та обґрунтувати її вибір. Без погодження з кафедрою вільний вибір теми не дозволяється.

Тематика та науковий керівник курсової роботи затверджується розпорядженням завідувача кафедри.

Індивідуальне завдання на курсову роботу видається кожному студенту на бланку відповідної форми (додаток А).

Завдання на курсову роботу затверджуються завідувачем кафедри за поданням викладача-керівника курсової роботи і видаються студентам не пізніше, ніж за два місяця до терміну подання роботи.

У завданні на курсову роботу, крім її теми, керівник надає перелік питань, які підлягають розробці, вихідні дані до роботи та термін подання студентом закінченої роботи.

Конкретне завдання для виконання на персональному комп'ютері видаються викладачем-консультантом з кафедри вищої математики і комп’ютерної техніки після узгодження з викладачем - науковим керівником курсової роботи.

Протягом першого тижня керівник разом із студентом детально розробляють календарний графік роботи на весь період написання курсової роботи (додаток А). У календарному плані слід визначити час, потрібний на добір літератури, її вивчення й опрацювання, оформлення тексту. Календарний план допоможе уникнути поспіху при написанні курсової роботи, дисциплінуватиме студента і допоможе подати виконану роботу у визначений строк.

Студент зобов'язаний регулярно звітувати про виконану роботу своєму керівникові.

Час, відведений на керівництво курсовою роботою, керівник використовує для систематичних консультацій, передбачених розкладом, та перевірки виконання роботи (частинами чи в цілому).

Слід всіляко стимулювати ініціативний, творчий підхід студента до вирішення поставлених питань, забезпечити суворий контроль за самостійністю виконання роботи, що досягається досить частими, наприклад щотижневими, консультаціями.

 

 

СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Найважливішим етапом написання курсової роботи є складання плану роботи. Головним на цьому етапі повинно стати опрацювання літератури, а саме: ретельна робота в бібліотеці, пов'язана з відбором літератури згідно з обраною темою дослідження, її вивчення й осмислення. При цьому студентові не завадить постійне спілкування з науковим керівником, який надасть дійову допомогу в поясненні окремих найбільш складних для розуміння положень з прочитаного.

Кінцевим етапом цієї роботи має стати складання студентом орієнтовного плану курсової роботи, який визначає головні напрямки дослідження. Після узгодження цього варіанту з науковим керівником складається остаточний варіант плану, згідно з яким і виконується курсова робота. Остаточний варіант зовсім не виключає можливості його доробки і поліпшення відповідно до поглиблення студентом своїх знань. Як правило, план містить:

Вступ

-обґрунтовується вибір теми, її актуальність на сучасному етапі розвитку галузі, визначається коло завдань курсової роботи, дається коротка техніко-економічна характеристика об'єкта дослідження.

Перший розділ

- виклад теоретичних та методологічних питань, що стосуються теми курсової роботи, та їхня практична значимість.

Другий розділ

- економічний аналіз стану обраного об'єкта дослідження (економічних явищ), що розглядається.


Третій розділ

- огляд шляхів та обґрунтування заходів щодо поліпшення економічного стану та шляхів вирішення проблем, які досліджуються.

Висновок

- викладаються основні результати дослідження та основні заходи щодо ефективного вирішення питань, які описані в основній частині роботи.

 

 

РОБОТА З ЛІТЕРАТУРОЮ

 

Необхідна для виконання курсової роботи література підбирається студентами самостійно. При цьому частина основної літератури, що стосується теми курсової роботи, береться зі списку літератури, рекомендованого кафедрою.

Важливу роль при підготовці курсової роботи відіграє вивчення державних законів і законодавчих актів, які значною мірою сприяють визначенню актуальності вибраної теми, головних напрямків і принципів її дослідження, практичної значимості.

Підбираючи науково-дослідну літературу, студентам слід пам'ятати, що економічні науки постійно розвиваються і збагачуються новими положеннями і висновками, а іноді змінюють свої основоположні методологічні і теоретичні підходи, як це сталось у зв'язку з переорієнтацією економіки України на ринок. Тому, підбираючи монографії, брошури, журнальні статті тощо, необхідно враховувати час їх видання, починати вивчення літератури слід з останніх років видання. Тільки після цього, в разі необхідності, можна звернутись до більш ранніх публікацій.

Підбір науково-дослідної літератури слід здійснювати за допомогою систематизованих, предметних каталогів бібліотек.

Значно полегшить пошук необхідних статей список опублікованих матеріалів в останньому номері, що подається практично в усіх наукових періодичних виданнях.

Існують різні методи роботи з літературою: підкреслювання, складання плану, тез, виписок, конспекту.

Як свідчить досвід, найбільш ефективним методом роботи над літературою є складання тематичного конспекту, який повинен містити необхідний матеріал до кожного питання плану курсової роботи. Цей матеріал може бути поданий у вигляді цитат або статистичних даних. У процесі складання конспекту література вивчається глибше, докладніше, краще з'ясовується структура роботи, її головні положення. Бажано залишити місце (поля) для пізніших записів. У процесі подальшої роботи сюди заноситься додатковий матеріал, особисті коментарі.

Поряд з конспектуванням матеріалу при читанні книги або статті часто доводиться виписувати цитати. Цитати виписують у тому випадку, коли авторський текст є образним, яскравим або коли важко висловити думку автора іншими словами. Виписувати потрібно взагалі тільки найбільш цікаві місця, точні визначення, яскраві формулювання, що безпосередньо стосуються теми.

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ КАФЕДРАМ

 

З метою надання методичної допомоги студентам у виконанні курсових робіт кафедрам слід розробляти методичні вказівки до написання курсових робіт з окремих дисциплін. Бажано, щоб вони містили такі розділи:

1. Загальні положення

(Розкривається значення курсової роботи у вивченні дисципліни).

2. Основні етапи виконання курсової роботи.

2.1. Вибір теми курсової роботи, визначення її обсягу.

2.2. Підбір літератури та інших матеріалів і джерел, складання бібліографії.

2.3. Складання попереднього плану роботи.

2.4. Вивчення літературних, статистичних та інших джерел, відбір матеріалу та його конспектування, уточнення плану.

2.5. Написання тексту роботи та вимоги до його оформлення.

2.6. Підбір матеріалу для обробки на ПК.

3. Порядок подання роботи на кафедру для перевірки і рецензування, висновків керівника.

4. Захист курсових робіт

5. Типові помилки студентів при написанні курсової роботи.

6. Тематика курсових робіт у відповідності до програми курсу.

Після методичних вказівок наводиться список літератури з кожної групи тем.

 


Додаток А

 

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

 

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

1.Тема роботи________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Термін подачі студентом закінченої роботи ______________________________

____________________________________________________________________

 

3. Вихідні дані до роботи_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) ________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Перелік графічного матеріалу_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Дата видачі завдання “__” __________ 200_ р.

 

Керівник    
  (підпис)  
Завдання прийняв до виконання  
  (підпис)
       

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

№ за/п Назва етапів курсової роботи Термін виконання етапів роботи Примітка
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Студент_________________________

(підпис)

 

Керівник_________________________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

“___” __________ 200_ р.


Додаток Б

Зразок титульної сторінки

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

КУРСОВА РОБОТА

 

 

з дисципліни _________________________________________________________

 

Тема роботи: _________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

Виконав(ла)студент(ка)_______ курсу _____________________________ групи

 

_______________________________________________ _______________

(прізвище, ім’я та по батькові) (підпис)

Оцінка_______________________

 

Керівник_____________________________________ ________________

(підпис)

“_____”______________________ 20__ р.

 


Додаток В

РЕЦЕНЗІЯ

 

 

На курсову роботу студента ___________________________________________________

(прізвище, ініціали)

 

________________________________________________________________________________

 

Науково-методичний відділ

 

Затверджено

Наказ Дніпропетровської державної фінансової академії

_____________ № _____

 

 

       
   
 
 

 

 

 

 


Дніпропетровськ – 2004


Дніпропетровськ – 2004


Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів і викладачів академії. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2004. – 20 с.

 

 

Методичні рекомендації складені відповідно до ДСТУ 3008-95: Документація. Звіти у сфері науки і техніки: структура і правила оформлення. Вони містять: загальні положення, характеристику структури та змісту курсової роботи, рекомендації для роботи з літературою, вимоги до оформлення курсової роботи та її захисту, рекомендації кафедри.

 

Автори-укладачі: С.М. Маринкевич – к.філол.н., завідуюча науково-методичного відділу   І.З. Шукіс – к.т.н., доцент кафедри менеджменту    
Рецензенти: Р.Б. Тян – д.е.н., професор ПДАБА   О.Б. Ватченко – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДДФА
   
Відповідальний за випуск: Т.Є.Терещенко- к.е.н., проректор з науково-педагогічної роботи
   
   
       
     
     
         

Редактор: Л.І.Малигіна

 

Технічний редактор: Т.Г.Пунтус

 

 

Підп. до друку _________ Формат А-5 Папір друк.

 

Ум. друк. арк. _1_ Тираж 20 Замовлення № _________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Написання курсової роботи є важливою складовою частиною навчального процесу студента. Це один із видів індивідуальних завдань науково-дослідного характеру, який має за мету не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання, здобуття вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, комп’ютерною технікою, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.

Курсові роботи обов'язково виконуються з тих навчальних дисциплін, які є базовими для відповідної спеціальності. Кількість робіт, що виконуються студентом протягом навчання в академії, визначається навчальним планом.

Курсові роботи виконуються студентами при вивченні навчальних дисциплін циклів загальноекономічної та фундаментальної підготовки.

Написання курсової роботи з економічних дисциплін має за мету досягнення таких цілей:

- поглиблене засвоєння курсу в цілому і його окремих проблем зокрема;

- набуття навичок самостійного дослідження складних економічних явищ і процесів;

- навчання критичному аналізу першоджерел, монографій, збірників, періодичних видань;

- практичне застосування методів збору, обробки й аналізу фактичного матеріалу;

- розвиток вміння логічно обґрунтовувати положення і висновки, що висуваються.

Курсова робота повинна бути виконана на високому теоретичному і практичному рівні, готувати студента до написання дипломної роботи.

Важливе значення при виконанні курсової роботи має добір літератури. При цьому можуть бути використані підручники, навчальні посібники, монографії, журнальні статті. Обов'язковим є вивчення законодавчих актів, інструктивних та нормативних документів.

Матеріал курсової роботи повинен відповідати таким вимогам:

- автор може розглядати суперечливі судження інших авторів, але сам має дотримуватись лише одного судження про предмет дослідження;

- кожна висловлена думка або твердження мають бути достатньо обґрунтованими;

- кожний розділ повинен завершуватись висновками.

Бажано один з розділів курсової роботи виконувати з використанням комп'ютерної техніки. Результати розрахунків в цьому розділі мають бути тісно пов'язані з іншими розділами роботи.

Основними етапами виконання курсової роботи є:

- вибір теми курсової роботи;

- підбір літератури і складання бібліографії з обраної теми;

- складання попереднього плану роботи;

- вивчення літературних джерел, уточнення плану і підготовка матеріалів до написання тексту, підбір матеріалу для обробки на ПК;

- написання тексту і оформлення курсової роботи.

 

 

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Приблизна тематика курсових робіт розробляється і затверджується на засідання кафедр академії. Вона повинна бути актуальною і тісно пов'язаною із вирішенням практичних фахових завдань. Студентам надається право вільного вибору теми роботи із запропонованого кафедрою переліку.

Рекомендується при цьому скористатися попередньою консультацією викладача-керівника і взяти до уваги такі поради:

- тема курсової роботи повинна відбивати особисті наукові інтереси студента, які сформувалися під час вивчення курсу;

- тема дослідження має відобразити зацікавленість студента тією чи іншою проблемою економіки України, процесу її реформування;

- бажано, щоб вибір теми був пов'язаний з майбутньою виробничою діяльністю студента.

Вибір теми курсової роботи студентом-заочником повинен максимально відповідати характеру його професійної діяльності.

Практика свідчить, що робота над темою курсового проекту, яка тісно пов'язана з професійною діяльністю автора, викликає в нього велику зацікавленість, має більш творчий характер, нерідко сприяє появі корисних і цікавих пропозицій, спрямованих на поліпшення економічної діяльності свого підприємства, установи або на підвищення особистої професійної компетенції.

Студенти також можуть пропонувати свої теми курсової роботи. У цьому разі вони обов'язково повинні написати заяву на ім'я завідувача кафедри. У заяві необхідно вказати назву обраної теми та обґрунтувати її вибір. Без погодження з кафедрою вільний вибір теми не дозволяється.

Тематика та науковий керівник курсової роботи затверджується розпорядженням завідувача кафедри.

Індивідуальне завдання на курсову роботу видається кожному студенту на бланку відповідної форми (додаток А).

Завдання на курсову роботу затверджуються завідувачем кафедри за поданням викладача-керівника курсової роботи і видаються студентам не пізніше, ніж за два місяця до терміну подання роботи.

У завданні на курсову роботу, крім її теми, керівник надає перелік питань, які підлягають розробці, вихідні дані до роботи та термін подання студентом закінченої роботи.

Конкретне завдання для виконання на персональному комп'ютері видаються викладачем-консультантом з кафедри вищої математики і комп’ютерної техніки після узгодження з викладачем - науковим керівником курсової роботи.

Протягом першого тижня керівник разом із студентом детально розробляють календарний графік роботи на весь період написання курсової роботи (додаток А). У календарному плані слід визначити час, потрібний на добір літератури, її вивчення й опрацювання, оформлення тексту. Календарний план допоможе уникнути поспіху при написанні курсової роботи, дисциплінуватиме студента і допоможе подати виконану роботу у визначений строк.

Студент зобов'язаний регулярно звітувати про виконану роботу своєму керівникові.

Час, відведений на керівництво курсовою роботою, керівник використовує для систематичних консультацій, передбачених розкладом, та перевірки виконання роботи (частинами чи в цілому).

Слід всіляко стимулювати ініціативний, творчий підхід студента до вирішення поставлених питань, забезпечити суворий контроль за самостійністю виконання роботи, що досягається досить частими, наприклад щотижневими, консультаціями.

 

 

СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Найважливішим етапом написання курсової роботи є складання плану роботи. Головним на цьому етапі повинно стати опрацювання літератури, а саме: ретельна робота в бібліотеці, пов'язана з відбором літератури згідно з обраною темою дослідження, її вивчення й осмислення. При цьому студентові не завадить постійне спілкування з науковим керівником, який надасть дійову допомогу в поясненні окремих найбільш складних для розуміння положень з прочитаного.

Кінцевим етапом цієї роботи має стати складання студентом орієнтовного плану курсової роботи, який визначає головні напрямки дослідження. Після узгодження цього варіанту з науковим керівником складається остаточний варіант плану, згідно з яким і виконується курсова робота. Остаточний варіант зовсім не виключає можливості його доробки і поліпшення відповідно до поглиблення студентом своїх знань. Як правило, план містить:

Вступ

-обґрунтовується вибір теми, її актуальність на сучасному етапі розвитку галузі, визначається коло завдань курсової роботи, дається коротка техніко-економічна характеристика об'єкта дослідження.

Перший розділ

- виклад теоретичних та методологічних питань, що стосуються теми курсової роботи, та їхня практична значимість.

Другий розділ

- економічний аналіз стану обраного об'єкта дослідження (економічних явищ), що розглядається.


Третій розділ

- огляд шляхів та обґрунтування заходів щодо поліпшення економічного стану та шляхів вирішення проблем, які досліджуються.

Висновок

- викладаються основні результати дослідження та основні заходи щодо ефективного вирішення питань, які описані в основній частині роботи.

 

 

РОБОТА З ЛІТЕРАТУРОЮ

 

Необхідна для виконання курсової роботи література підбирається студентами самостійно. При цьому частина основної літератури, що стосується теми курсової роботи, береться зі списку літератури, рекомендованого кафедрою.

Важливу роль при підготовці курсової роботи відіграє вивчення державних законів і законодавчих актів, які значною мірою сприяють визначенню актуальності вибраної теми, головних напрямків і принципів її дослідження, практичної значимості.

Підбираючи науково-дослідну літературу, студентам слід пам'ятати, що економічні науки постійно розвиваються і збагачуються новими положеннями і висновками, а іноді змінюють свої основоположні методологічні і теоретичні підходи, як це сталось у зв'язку з переорієнтацією економіки України на ринок. Тому, підбираючи монографії, брошури, журнальні статті тощо, необхідно враховувати час їх видання, починати вивчення літератури слід з останніх років видання. Тільки після цього, в разі необхідності, можна звернутись до більш ранніх публікацій.

Підбір науково-дослідної літератури слід здійснювати за допомогою систематизованих, предметних каталогів бібліотек.

Значно полегшить пошук необхідних статей список опублікованих матеріалів в останньому номері, що подається практично в усіх наукових періодичних виданнях.

Існують різні методи роботи з літературою: підкреслювання, складання плану, тез, виписок, конспекту.

Як свідчить досвід, найбільш ефективним методом роботи над літературою є складання тематичного конспекту, який повинен містити необхідний матеріал до кожного питання плану курсової роботи. Цей матеріал може бути поданий у вигляді цитат або статистичних даних. У процесі складання конспекту література вивчається глибше, докладніше, краще з'ясовується структура роботи, її головні положення. Бажано залишити місце (поля) для пізніших записів. У процесі подальшої роботи сюди заноситься додатковий матеріал, особисті коментарі.

Поряд з конспектуванням матеріалу при читанні книги або статті часто доводиться виписувати цитати. Цитати виписують у тому випадку, коли авторський текст є образним, яскравим або коли важко висловити думку автора іншими словами. Виписувати потрібно взагалі тільки найбільш цікаві місця, точні визначення, яскраві формулювання, що безпосередньо стосуються теми.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.012 с.)