Галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»Спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»

 

Харків

2013 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Харківським інститутом фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: доцент кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу ХІФ УДУФМТ Чумак О.В., к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу ХІФ УДУФМТ Рубан Л.О., к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу ХІФ УДУФМТ Шум М.А., к.е.н.

Програма затверджена на засіданні кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу.

Протокол від “28”листопада 2012 року № 4

 

Завідувач кафедри (Шум М.А.)

Ухвалено Методичною радою Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

Протокол від “24” грудня 2012 року № 4

 

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………….………………………………..........4

1 Мета і завдання практики………………………………………....…........….5

2 Обов’язки студентів–практикантів…………………………………………8

3 Зміст практики……………………………………………...…………..…..…9

3.1 «Звітність підприємств»………………………….…………………....9

3.1.1 Рекомендований тематичний план............……..….……….…….…9

3.1.2 Зміст переддипломної практики................………………………...10

3.2 «Фінансовий аналіз».............................................................................13

3.2.1 Рекомендований тематичний план............………...………….…...13

3.2.2 Зміст переддипломної практики..................….………..…...……...13

3.3 «Охорона праці в галузі………………………………………………26

3.3.1 Рекомендований тематичний план............………...………….…...26

3.3.2 Зміст переддипломної практики..................….………..…...……...26

4 Методичні рекомендації та вимоги до звіту…................................................27

5 Підведення підсумків практики……….……….….…………………..……...28

6 Критерії оцінювання результатів практики………………………………… 30

7 Список використаних джерел………………………………………………...36

Додатки…………………………………………………………………………..40

 


ВСТУП

Одним із важливих засобів формування майбутніх фахівців є переддипломна практика.

Практика організується та проводиться згідно з:

- Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти України від 08.04.1993р. №93);

- Наказом Міністерства освіти і науки, Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи, Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 року № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України»;

- Наказом Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі від 08.02.2011 року №90 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в УДУФМТ»;

- Положенням про організацію та проведення практик та тренінгів студентів інституту №199, затвердженого від 31.08.2012р.

Програма практики розроблена за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» згідно з навчальним планом. Вона може бути уточнена та конкретизована відповідно до умов роботи баз практики.

Згідно з навчальним планом переддипломна практика проводиться відповідно до тематики програм з таких навчальних дисциплін:

- «Звітність підприємства»;

- «Фінансовий аналіз»;

- «Охорона праці в галузі».

Переддипломна практика проводиться на підприємствах усіх форм власності (приватна та державна), крім підприємств ресторанного господарства, сільського господарства та приватних підприємців, а також в бюджетних організаціях і установах.

Керівник переддипломної практики від навчального закладу:

- встановлює зв’язок з керівником практики тієї установи, де організована практика, разом з ним складає календарні плани проведення практики;

- контролює готовність баз практики до прибуття студентів-практикантів та організовує проведення відповідних заходів щодо забезпечення проходження практики студентами;

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику, інструктаж про порядок проходження практики та техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програму практики, календарний план, методичні рекомендації та інше);

- приймає участь у розподілі студентів за робочими місцями або переміщенні їх за видами робіт;

- надає студентам методичну допомогу, проводить з ними консультації;

- здійснює контроль за правильністю використання часу студентів у період практики, забезпечення їм належних умов праці та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки безпеки;

- контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку та графіка проходження практики;

- систематично інформує керівництво навчального закладу про хід практики.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Практика спрямована на поєднання навчання з практичною діяльністю і передбачає закріплення та поглиблення знань, що набуті в процесі теоретичного навчання та вдосконалення необхідних умінь і навичок.

Метою переддипломної практики є:

- поглиблення, розширення і систематизація знань, які одержані студентами в процесі навчання;

- оволодіння сучасними формами та методами облікової роботи в сучасних умовах;

- виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності;

- формування та закріплення практичних умінь та навичок під час виконання конкретних видів роботи по здійсненню обліку, аналізу та аудиту фінансово-господарських операцій підприємств, установ різних форм власності та організації обліку суб’єктів господарювання.

Головними завданнями переддипломної практики є:

- ознайомлення з виробничою діяльністю суб’єктів підприємництва;

- здобуття навичок самостійної практичної діяльності з обраної спеціальності;

- самостійне виконання завдань керівника практики з відповідних питань;

- отримання нових знань, умінь і навичок під час виконання конкретних практичних завдань на штатних посадах;

- закріплення теоретичних знань, отриманих студентам під час вивчення дисциплін циклу професійної підготовки «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Облік у бюджетних установах», «Аудит», «Фінансовий аналіз», «Звітність підприємств», «Охорона праці в галузі» та інших;

- збір матеріалів для написання дипломної роботи та їх опрацювання.

Студенту необхідно ознайомитись:

- з підприємством, установою, з метою і завданням його створення, його призначенням, статутом суб’єкта господарювання, організаційно-правовою формою та визначити основні напрямки його діяльності. Визначити його організаційно-управлінську структуру та штатний розпис;

- з організацією внутрішньовиробничих взаємовідносин, складом та функціями окремих служб, поділом обов’язків, посадовими інструкціями. Вивчити порядок взаємодії відділів та структурних підрозділів;

- з документами, які регламентують внутрішньовиробничі взаємовідносини, з матеріально-технічною базою підприємства, на якому проводиться практика;

- з господарськими зв’язками підприємства, установи. Із змістом договору щодо надання послуг. З асортиментом послуг та робіт, що виконуються. Вивчити, як на підприємстві здійснюється контроль виконання договорів, які застосовуються санкції до партнерів, їх ефективність. Як реалізується майнова відповідальність за виконання договірних зобов’язань.

Під час проходження практики студенти ведуть пошукову роботу, добираючи фактичний матеріал для написання дипломної роботи. При цьому:

- укладають картотеки з питань обраної спеціальності, оформляють бібліографію;

- критично аналізують статті, монографії з конкретної проблематики;

- вивчають нормативні документи, які пов’язані з напрямком діяльності з обраної спеціальності;

- проводять розрахунки, які необхідні у виконанні професійних функцій;

- збирають статистичні дані для написання дипломної роботи;

- опрацьовують матеріали для дипломної роботи.

Практичне ознайомлення студента з умовами безпосередньої праці за фахом сприяє і допомагає формуванню у нього впевненості в своїй фаховій придатності, закріплює вже набуті навички з обраної спеціальності.

Керівниками практики призначаються викладачі ХІФ УДУФМТ і працівники з бази практики.

Практика проводитися на підприємствах, установах, відповідно до наведених планів проведення практики.

Направлення студентів на переддипломну практику проводиться на підставі наказу директора ХІФ УДУФМТ.

До початку практики:

1) проводяться установчі збори, на яких ставляться мета й конкретні завдання, що їх має виконати студент, наголошується на суворому дотриманні режиму праці підприємства (установи), на потребі чіткого оформлення необхідної документації про проходження практики, здійснюється розподіл студентів за викладачами, що керуватимуть практикою, наголошується на потребі найсерйознішого ставлення до роботи з технічними засобами;

2) встановлюються контакти між студентами та представниками організацій, де проходитиме практика, надаються методичні рекомендації студентам.

Методичне керівництво практикою здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу ХІФ УДУФМТ, а від бази практики – призначеними керівником підприємства, установи, керівниками економічних служб та бухгалтерії.

Програма практики побудована таким чином, що кожний її розділ передбачає ознайомлення з організацією обліково-аналітичної роботи. Практикантові потрібно стисло викласти її зміст, скласти необхідні документи та зробити розрахунки, критично оцінити систему складання звітності на підприємстві і сформулювати свої висновки та пропозиції.

 

2 ОБОВ`ЯЗКИ СТУДЕНТІВ - ПРАКТИКАНТІВ

Студенти-практиканти при проходженні переддипломної практики зобов’язані:

- до початку переддипломної практики одержати від керівника практики навчального закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів, орієнтовний календарний план з переддипломної практики, консультації щодо оформлення всіх необхідних документів, їх обробці на ПК;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, що передбачені програмою практики і вказівками керівників практики;

- виконувати роботу добросовісно, в повному обсязі і в обумовлений строк;

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, що діють на базі практики;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- брати участь у науково-дослідницькій роботі за завданням кафедри;

- нести відповідальність за результати виконаної роботи на рівні з штатними працівниками підприємства;

- своєчасно подавати керівнику практики від навчального закладу письмовий звіт з додатком матеріалів, зібраних під час проходження переддипломної практики згідно з програмою.

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 

Звітність підприємства

3.1.1 Рекомендований тематичний план

№ з/п Назва розділів і тем Кількість днів за денною формою навчання Кількість днів за заочною формою навчання
Загальна характеристика об’єкта практики
Фінансова звітність
Статистична звітність
Податкова звітність
  Разом:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.012 с.)