ТОП 10:

ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІІ ГРУПИНазва показника Код рядка Обсяг (грн)*
Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 відсотки  
Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 відсотків  
Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді  
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді  
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді  

* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ*

Назва показника Код рядка Сума (грн)
Загальна сума доходу за звітний (податковий) період(сума значень рядків (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15))  
Сума податку за ставкою 15% ((рядок 02 + рядок 03 + рядок 04 + + рядок 05 + рядок 07 + рядок 08 + рядок 09 + рядок 10 + рядок 13 + + рядок 14 + рядок 15) × 15%)  
Сума податку за ставкою 3% (рядок 11 × 3%)  
Сума податку за ставкою 5% (рядок 12 × 5%)  
Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 17 + рядок 18 + + рядок 19)  
Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 20 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)  
Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 20 – рядок 21)  

 

VІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК*

  Назва показника Код рядка Сума (грн)
  Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 22 відповідної декларації)  
  Уточнена сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка  
  Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:
  збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 24 – рядок 23, якщо рядок 24 > рядка 23)  
  зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету** (рядок 24 – рядок 23, якщо рядок 24 < рядка 23)  
  Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 25 × 3% або 5%)  
  Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України  
  * Заповнюється платником податку, який уточнює податкові зобов’язання. * * Відображаються тільки позитивні значення.  
  Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України) на:   арк.
           
Дата подання податкової декларації     .     .          
  Інформація, наведена у податковій декларації, є достовірною.    
Фізична особа - підприємець ____________________ ______________________________                      
  (підпис) (ініціали та прізвище)   (реєстраційний номер облікової картки платника податків)  
Ця частина податкової декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби
  Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “___” _______ 20___року
 
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))
За результатами камеральної перевірки податкової декларації (потрібне позначити)
  порушень (помилок) не виявлено   складено акт від “___” ______ 20___року № _____
 
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))
___” _________ 20___року
                                                           

 

Додаток

до Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства

 

Код за ЄДРПОУ     Звітний період 20__ року  
                    I квартал     півріччя     три квартали     рік
                                         

 

Звітний період, у якому виявлено помилку (ки) 20__ року

 

  I квартал     півріччя     три квартали     рік

Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)*

грн.

№ з/п Наймену- вання відокрем-леного підрозділу Вит-рати Питома вага суми витрат відокрем-леного підрозділу платника податку в загальній сумі витрат платника податку (гр. 3 р.2 / гр.3 р. 1), % Подат-кове зобов'я- зання з консолі- дованого податку на прибуток підпри- ємства Податко-ве зобо-в'язання з податку на прибуток підприєм-ства (гр. 4 р.2 х гр. 5 р. 1 : 100) Податкове зобов'я-зання з податку на прибуток підпри- ємства за попередній податковий період поточного року Податкове зобов'язан-ня з податку на прибуток підприєм-ства за останній календар- ний квартал звітного періоду (гр. 6 - гр. 7) Авансовий внесок з податку на прибуток згідно з підпунктом 153.3.2 пункту 153.3 статті 153 та абзацом дев’ятим пункту 152.4 статті 152 розділу ІІІ Податкового кодексу України Авансо-вий внесок з податку на прибу-ток за поперед-ній податко-вий період поточного року Авансо-вий внесок з податку на прибу- ток за останній кален-дарний квартал звітного періоду (гр. 9 -гр.10)
У цілому по юридич- ній особі     Х Х Х Х Х Х
За місце-знахо-дженням відокрем- леного підрозділу     Х            

 

грн.

Код рядка Показники Сума
Збільшення податкового зобов’язання минулого періоду (гр.8 р.2 – гр.8 р.2 розрахунку, який уточнюється) + (гр.11 р.2 – гр.11 р.2 розрахунку, який уточнюється)  
Сума штрафу (р.01 х 5%)  
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України  
Зменшення податкового зобов’язання минулого періоду (гр.8 р.2 розрахунку, який уточнюється, – гр.8 р.2) + (гр.11 р.2 розрахунку, який уточнюється, – гр.11 р.2)  
__________________________________________________ Інформація, наведена у додатку, є достовірною.
 
             
Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)  
  Керівник підприємства      
                      (ініціали та прізвище) (підпис)  
Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта **       М. П.
Головний бухгалтер      
                      (ініціали та прізвище) (підпис)  
Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта **        
Керівник відокремленого підрозділу      
                      (ініціали та прізвище) (підпис)  
Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта **        
                                       

* Додаток заповнюється у разі виправлення помилки(ок) у складі розрахунку звітного/звітного нового періоду.

** Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичної особи – платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті.

    Затверджено Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 р. № 1016

 

 

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)
  Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку Тип виду декларації 1.1.Т Порядковий номер за рік1  
Тип декларації
  Загальна
  Нова загальна
  Уточнююча загальна
  Звітна
  Нова звітна
  Уточнююча звітна
за         рік починаючи з2     .     з урахуванням уточнень з3     .    
  Найменування платника податку ___________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________  
Код згідно з ЄДРПОУ                  
Код виду економічної діяльності (КВЕД)       .     .  
Код організаційно-правової форми господарювання          
Місцезнаходження платника податку __________________ Поштовий індекс          
    Міжміський код        
    Телефон              
Електронна адреса4 Факс4              
Найменування органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________  
Найменування органу державної податкової служби за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок), до якого подається декларація ____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________  
Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ5                    
                                                                                                                             

Одиниця виміру: гектари -з чотирма десятковими знаками,

гривні -з двома десятковими знаками

№ з/п Категорія земель     Площа земельної ділянки     Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки Ставка податку(% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)   Річна сума податку (к.3 х к.4 х к.5 / 100)   Січень (к.6 х 10/100/3) Лютий (к.6 х 10/100/3) Березень (к.6 х 10/100/3) Квітень (к.6 х 10/100/3) Травень (к.6 х 10/100/3) Червень (к.6 х 10/100/3) Липень (к.6 х 50/100/3) Серпень (к.6 х 50/100/3) Вересень (к.6 х 50/100/3) Жовтень (к.6 х 30/100/3) Листопад (к.6 х 30/100/3) Грудень (к.6 х 30/100/3)
к. 6 х 10/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)6 к. 6 х 50/100/3 /(кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею) 6 к. 6 х 30/100/3 /(кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею) 6
Землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя,у т.ч. для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)
1.17 рілля                                
                                 
1.27 сіножаті                                
                                 
1.37 пасовища                                
                                   
1.47 багаторічні насадження                                
                                 
27 Землі водного фонду                                
3 Нараховано на 20 ___ рік, усього (сума р. 1-2 к.7-18)                          
48 Нараховано на 20 ___ рік за даними раніше поданої декларації (р.3 декларації, що уточнюється)                        
58 Нараховано до збільшення податкового зобов’язання на 20 ___ рік (позитивне значення (р. 3 - р. 4))                        
68 Розмір заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів                        
78 Нараховано до зменшення податкового зобов’язанняна 20___ рік (позитивне значення (р. 4 - р. 3))                        
88 Розмір завищення податкового зобов’язання минулих податкових періодів                        
98 Сума штрафу(колонки 7-18 рядка 6 х 3% або 5 %)  
109 Сума пені  
118 Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на   арк.
Доповненнядо Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України на   арк.
                                         

 


 

1310 Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) та від надання супутніх послуг із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік  
1410 Скоригований валовий дохід сільськогосподарського товаровиробника із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік  
1510 Питома вага доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу за попередній податковий (звітний) рік, % із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік  

До декларації додаються:

    додаток „Відомості про наявність земельних ділянок”

 

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

 

 

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)     .     .        
 
Керівник платника податку ______________________ _____________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)     М.П.

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта11                    
                   
Головний бухгалтер ______________________ _____________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)    
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта11                    
                   

 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

 

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності «___»_______20___ року ____________________________________________________________________________________________ (підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби) За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити): порушень (помилок) не виявлено / складено акт від «___»__________ 20___ року №________   «___» ________ 20__ року _____________________________________________________________________ (підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби)  

 

 

__________

1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

2 Заповнюється у разі подання декларації за нові земельні ділянки (починаючи з /число/місяць/).

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень з /число/місяць/).

4 За бажанням платника.

5 При поданні загальної, нової загальної або уточнюючої загальної декларації не заповнюється.

6 При зміні протягом року об’єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку показники у колонках 7-18 заповнюються (із застосуванням формул за відповідними колонками) з дня календарного місяця, в якому починають, та/або до дня календарного місяця, в якому припиняють діяти вказані зміни.

7За потреби кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено або зменшено.

8 Рядки 4 – 9 та 11 заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань. Сума штрафу (р. 9) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту „а” або „б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

9 Сума пені (р. 10) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

10 Рядки 13, 14, 15 підлягають обов’язковому заповненню (при поданні загальної та/або звітної декларації) за даними розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік.

11 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 

Додаток до Порядку складання Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою

 

 

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок  
   
Звітний період, за який виправляються помилки (потрібне відмітити)  
20 рік     I квартал     II квартал     III квартал     IV квартал     Наростаючим підсумком  
   
Повна назва платника податку _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________  
   
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                 Код виду економічної діяльності (КВЕД)          
   
Місцезнаходження платника податку ______________________________ ______________________________________________________________ Поштовий індекс            
Телефон  
Електронна адреса E-mail*   Факс*  
   
До державної податкової інспекції (адміністрації) в ____________________________________________________________  
                                                                                 

Одиниця виміру: гривня

ПОКАЗНИКИ Код рядка Загальна сума
Сума помилки, не врахованої або зайво врахованої у попередніх звітних податкових періодах, що призвела до заниження (+) або завищення (-) об'єкта оподаткування (рядок 4 Розрахунку**)  
Сума заниженого (+) або завищеного (-) єдиного податку у попередніх звітних податкових періодах за ставкою ( )*** (рядок 5 Розрахунку**)  
Сума занижених (+) або завищених (-) внесків, нарахованих на суму дивідендів у попередніх звітних податкових періодах (рядок 6 Розрахунку**)  
Сума заниженого (+) або завищеного (-) податкового зобов'язання, нарахована у зв'язку з виправленням помилки (рядок 2 + рядок 3)  
Сума штрафу, самостійно нарахована платником єдиного податку у зв'язку з виправленням помилки  

____________
* За бажанням платника.

** Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою.

*** Ставка єдиного податку зазначається платником самостійно.

  Пояснення (розкриття) до уточнюючого розрахунку   аркушах
Інформація, наведена в уточнюючому розрахунку та поясненнях (розкриттях), є достовірною.
          р.            
Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)
Керівник підприємства              
                      (ініціали та прізвище) (підпис) М. П.
Ідентифікаційний номер            
Головний бухгалтер            
                      (ініціали та прізвище) (підпис)
Ідентифікаційний номер              
Ця частина заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)
  Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 200_ року.
 
службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)
За результатами камеральної перевірки уточнюючого розрахунку (потрібне позначити):
  Порушень (помилок) не виявлено     Складено акт від "___" ___________ 200_ року № __________ службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)
         
                                         

 

Затверджено
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.01.2011 р. №36

Штамп юридичної особи найменування органу державної податкової служби у ________________________________________ Відмітка про одержання органом державної податкової служби (штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний №)

Повідомлення
платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства

1. Повне найменування ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Код платника податку згідно з ЄДРПОУ

               


3. Місцезнаходження __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. Документ, що засвідчує прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток (назва, номер, дата)
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

5. Перелік відокремлених підрозділів платника податку:

 

№ з/п Повне найменування відокремленого підрозділу Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу Номер поточного рахунку юридичної особи, код банку, в якому обслуговується відокремлений підрозділ Місцезнаходження відокремленого підрозділу (адреса, номери телефонів) Місцезнаходження органу державної податкової служби, де перебуває на обліку відокремлений підрозділ
           
           
           
           
           
           
           

 

Керівник юридичної особи ____________________________________ (прізвище, ініціали)  
  М. П.   Одержано «___» ____________ 20__року

Директор Департаменту адмініструванняподатку на прибуток та інших податків ізборів (обов'язкових платеж ів) Н. В. Хоцянівська

  Відмітка про одержання органом державної податкової служби (штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний №) Затверджено Наказ Державної податкової адміністрації України 24.01.2011 р. №36

 

Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства   Звітний
  Звітний новий
  Уточнюючий

 

Звітний період 20__ року     І квартал     півріччя     три квартали     рік

 

Повне найменування платника податку та його місцезнаходження ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________   Юридична особа
  Відокремлений підрозділ

 

Код за ЄДРПОУ                
Код виду економічної діяльності (КВЕД)                

 

  Найменування відокремленого підрозділу та його місцезнаходження Поштовий індекс          
    Телефон              
    Факс *              
    E-mail*  
Код за ЄДРПОУ                
Код виду економічної діяльності (КВЕД)                

 

До органу державної податкової служби в _____________________________________  

 

* За бажанням.

грн.

№ з/п Наймену-вання відокрем-леного підрозділу Вит-рати Питома вага суми витрат відокрем-леного підрозділу платника податку в загальній сумі витрат платника податку (гр. 3 р.2 / гр.3 р. 1), %     Подат-кове зобов'я- зання з консо-лідо- ваного податку на прибу-ток підпри- ємства Податкове зобов'язан-ня з податку на прибуток підпри-ємства (гр. 4 р.2 х гр. 5 р. 1 : 100) Податкове зобов'я-зання з податку на прибуток підпри- ємства за попередній податковий період поточного року Податкове зобов'язання з податку на прибуток підприєм-ства за останній календар- ний квартал звітного періоду (гр. 6 - гр. 7) Авансо- вий внесок з податку на прибуток згідно з підпунктом 153.3.2 пункту 153.3 статті 153 та абзацом дев’ятим пункту 152.4 статті 152 розділу ІІІ Податково-го кодексу України Авансовий внесок з податку на прибуток за поперед-ній податко-вий період поточного року Авансовий внесок з податку на прибу- ток за останній календа-рний квартал звітного періоду (гр. 9 -гр.10)
У цілому по юриди- чній особі     Х Х Х Х Х Х
За місце-знахо-дженням відокрем- леного підрозділу     Х            

Самостійне виправлення помилок: відповідно до абзаців «а» та «б» пункту 50.1 статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України

грн.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.043 с.)