ТОП 10:

X. Нестачі і втрати від псування цінностейНайменування показника Код рядка Сума
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат  
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році  
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)  

 

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік  
Заборгованість на кінець звітного року:    
валова замовників  
валова замовникам  
з авансів отриманих  
Сума затриманих коштів на кінець року  
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами  

 

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума
Поточний податок на прибуток  
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220  
на кінець звітного року  
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230  
на кінець звітного року  
Включено до Звіту про фінансові результати - усього  
у тому числі: поточний податок на прибуток 1241  
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів  
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань  
Відображено у складі власного капіталу - усього  
у тому числі: поточний податок на прибуток 1251  
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів  
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань  

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
Нараховано за звітний рік  
Використано за рік - усього  
в тому числі на: будівництво об'єктів 1311  
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів  
з них машини та обладнання  
придбання (створення) нематеріальних активів  
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик  
   
   

XIV. Біологічні активи

 

Групи біологічних активів Код рядка   Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надій-шло за рік вибуло за рік нарахо­вано аморти­зації за рік втрати від змен­шення корис­ності вигоди віднов- лення корис­ності залишок на кінець року залишок на початок року надійш­ло за рік зміни вартос­ті за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первіс­на вартість накопи­чена аморти­зація первіс- на вартість накопи- чена аморти­зація первіс-на вартість накопи­чена амортиза- ція
б
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі:                              
робоча худоба                              
продуктивна худоба                              
багаторічні насадження                              
                               
ішні довгострокові біологічні активи                              
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:   Х     Х Х       Х          
тварини на вирощуванні та відгодівлі   Х     Х Х       Х          
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)   Х     Х Х       Х          
    Х     Х Х       Х          
інші поточні біологічні активи   Х     Х Х       Х          
Разом                              

 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) ___________

 

 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) ___________

 

 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) ___________

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.003 с.)