ТОП 10:

Концептуальні підходи до визначеннядержавного фінансового контролю*

Автор, джерело Визначення поняття “державний фінансовий контроль”
В. С. Загородній   Контроль законодавчих і виконавчих органів влади всіх рівнів, а також спеціально створених установ за фінансовою діяльністю економічних суб’єктів із застосуванням певних методів і прийомів
В. С. Загородній   Різновид фінансового контролю, що здійснюється відповідними органами державного фінансового контролю, полягає у встановленні фактичного стану справ щодо дотримання вимог чинного законодавства на підконтрольному суб’єкті
Л. К. Воронова   Регламентована правовими нормами діяльність державних і муніципальних та інших публічних органів з перевірки своєчасності й точності планування, обґрунтованості й повноти надходження коштів у відповідні фонди, правильності та ефективності їх використання
А. Г. Зюнькін   Діяльність державних органів щодо забезпечення законності, фінансової дисципліни при мобілізації, розподілі та використанні коштів і матеріальних цінностей
Ю. Воронін   Урегульована правовими нормами діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування з перевірки формування, розподілу, цільового, ефективного і раціонального використання фінансових ресурсів держави і органів місцевого самоврядування, використання державної і комунальної власності відповідно до чинного законодавства з метою виявити й попередити недоліки в роботі підконтрольних об’єктів
Н. І. Хімічев   Контроль за законністю та доцільністю дій зі створення, розподілу та використання грошових фондів держави і суб’єктів місцевого самоврядування з метою ефективного соціально-економічного розвитку країни та регіонів
Ю. О. Костенко   Форма реалізації контрольної функції фінансів, що відображає й уточнює всі стадії кругообігу суспільного продукту.

*Складено автором на основі літературних джерел [28, с.356].

 

Також ряд авторів при розгляді державного фінансового контролю вважають, що державний фінансовий контроль являє собою систему інститутів, інструментів і об’єктів з перевірки законності й доцільності дій в утворенні, розподілі та використанні грошових фондів держави й органів місцевого самоврядування.

Так, Сивульський М.І підкреслює, що державний фінансовий контроль – це реалізація права держави законними шляхами захищати свої фінансові інтереси й фінансові інтереси своїх громадян через систему законодавчих, організаційних, адміністративних і правоохоронних заходів [65, с.38].

Державний фінансовий контроль, на думку Микитюк І.С. – це “діяльність уповноважених державою органів і організацій за дотриманням законності у процесі збирання, розподілу, перерозподілу й використання грошових фондів держави та муніципальних утворень з метою здійснення ефективної фінансової політики в суспільстві для забезпечення прав і свобод громадян” [43, с.267].

Заслуговує на увагу думка авторів, які дають наступне визначення: Державний фінансовий контроль – це особлива управлінська функція держави, реалізація якої передбачає встановлення правових норм, які визначають порядок використання суб’єктами господарювання фінансових ресурсів, проведення моніторингу чи інших контрольних дій за дотриманням цих норм, виявлення правопорушень у частині використання фінансових ресурсів, їх усунення, блокування незаконних фінансових операцій та здійснення заходів щодо компенсації збитків, завданих державі, суб’єктам господарювання та громадянам.

Економічна енциклопедія дає наступне тлумачення: “державний фінансовий контроль – одна з найважливіших функцій державного управління, що спрямована на розкриття відхилень від прийнятих стандартів законності, доцільності й ефективності управління фінансовими ресурсами й іншою державною власністю, а за наявності таких відхилень на своєчасне прийняття відповідних корегувальних і превентивних заходів ” [25, с.84].

На наш погляд, визначаючи роль державного фінансового контролю в управлінні фінансовою діяльністю держави слід сказати, що за результатами контрольних заходів виявляються відхилення від вимог управлінських рішень, що може бути підставою для перегляду раніш прийнятого рішення або прийняття у майбутньому більш обґрунтованих управлінських рішень.

Необхідно також мати на увазі,що державний фінансовий контроль– це діяльність органів державного управління та контролю, яка спрямована на досягнення найбільш ефективним способом поставлених цілей, управління шляхом реалізації визначених завдань контролю і застосування відповідних принципів, типів, методів і процедур контролю.

Можна констатувати, що сучасне тлумачення поняття державний фінансовий контроль відрізняють багатоплановістю його цілей та багатогранність завдань.. Державний фінансовий контроль – це не тільки перевірка правильності ведення фінансової документації, дотримання фінансово-господарського законодавства, виявлення порушень фінансової дисципліни. Це, насамперед, найважливіша функція управління фінансовими, а через них – і економічними процесами, що має спеціальну цільову спрямованість, специфічні способи і методи здійснення.

Слід зазначити, що державний фінансовий контроль спрямований на раціональне використання бюджетних коштів і коштів централізованих і децентралізованих фондів, на дотримання фінансової дисципліни в господарських структурах державної власності. Важливий напрям державного фінансового контролю – своєчасне й повне виконання фінансових зобов'язань юридичними та фізичними особами перед бюджетом, дотримання податкового, митного та іншого законодавства [6, с.254].

Не слід забувати також, що вплив державного фінансового контролю на процеси, пов’язані з функціонуванням фінансів, проявляється через фінансові санкції та інші заходи усунення виявлених недоліків. Матеріали державного фінансового контролю використовуються для прийняття управлінських рішень, а також для внесення змін до чинного фінансового законодавства. Також не слід забувати , що функція державного фінансового контролю у державному управлінні полягає в аналізі та порівнянні фактичного стану в тій чи іншій галузі з вимогами, які поставлені перед ними, виявленні відхилень у виконанні завдань і причин цих відхилень, а також в оцінці діяльності й доцільності саме такого шляху. Така специфічність призначення державного фінансового контролю, як зазначають у своїх працях дослідники цієї проблеми, дає змогу виділити його серед інших функцій управління, створити спеціальні органи, які не виконують або майже не виконують інших, окрім контролю, функцій, визначити компетенцію цих органів.

Узагальнюючи вищенаведене, можна констатувати, що державний фінансовий контроль є важливою функцією управління фінансовою діяльністю держави, особливо у сучасних умовах постійного недофінансування, бюджетного дефіциту, нестачі коштів і складної фінансово-економічної ситуації загалом. Він являє собою систему заходів з перевірки законності і цілеспрямованості дій у сфері формування, розподілу та використання грошових коштів у межах фінансової системи та окремих її ланок. Необхідно також мати на увазі, що на відміну від усіх інших видів контролю, він супроводжує як процес руху грошових коштів, так і стадію осмислення фінансових результатів.

 

Рис. 1.1. Цілі мета державного фінансового контролю

 

Завданням державного фінансового контролю є забезпечення законності, ефективності, фінансової дисципліни і раціональності в процесі формування; розподілу, володіння, використання та відчуження активів, що належать державі [2, с.234].

Державний фінансовий контроль є однією з важливих функцій державного управління, яка полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування й ефективного використання фінансових ресурсів держави для досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.

Державний фінансовий контроль виконує такі основні функції: превентивну, інформаційну та мобілізуючу [2, с.234].

Превентивна функція фінансового контролю полягає у виявленні фактів порушень законодавства та сприянні ліквідації явищ, які породжують безгосподарність з боку підприємств і випадки недотримання ними вимог чинних нормативних документів у майбутньому [2, с.234].

Інформаційна функція полягає в тому, що одержана під час проведення контролю інформація є підставою для прийняття адекватних рішень і проведення коригуючих дій, завдяки чому забезпечується нормальне функціонування об’єкта, що перевіряється [2, с.234].

При здійсненні контролю виявляють не тільки недоліки, а й позитивні явища в діяльності підприємств. Останні як передовий досвід можуть використовувати і на інших підприємствах, завдяки чому реалізується мобілізуюча функція фінансового контролю.

Отже, функції фінансового контролю полягають у сприянні діяльності підприємств різних форм власності за допомогою економічних важелів і стимулів. Фінансовий контроль допомагає державі здійснювати безперервне спостереження і перевірку роботи на об’єктах управління, виявляти причини порушення законодавства, керувати процесом розподілу й споживання суспільного продукту і використання фінансових ресурсів.

Загалом на державний фінансовий контроль як функцію управління покладені завдання безперервного спостереження за процесом виробництва, розподілу, обміну і споживання суспільно необхідного продукту та їхня перевірка, а також виявлення порушень законності фінансово-господарської діяльності. Тому в широкому розумінні предметом фінансового контролює господарська і фінансова діяльність підприємств та організацій.

Предметом державного фінансового контролю є безпосередньо активи, що належать державі, у формуванні, розподілі, володінні, використанні та відчуженні яких бере участь підконтрольний об’єкт, а також кошти, що залишаються в розпорядженні підконтрольного об’єкта у зв’язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів, державних позабюджетних фондів, кредити, отримані під гарантії Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правова діяльність підконтрольних об’єктів [18, с.424].

Об’єкти державного фінансового контролю - підконтрольні об’єкти, що беруть участь у формуванні, розподілі, володінні, використанні та відчуженні активів, що належать державі, коштів, що залишаються в їхньому розпорядженні у зв’язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів чи державних позабюджетних фондів та отриманням кредитів під гарантії Кабінету Міністрів України, а також операції, що проводяться підконтрольними об’єктами з такими активами [18, с.425].

На сучасному етапі розвитку України особливої актуальності набуває необхідність удосконалення принципів державного фінансового контролю. Дослідження принципів державного фінансового контролю в Україні є пріоритетним завданням, оскільки більшість науковців і практиків, які описують сутність та економічну природу державного фінансового контролю,висловлюють свої судження щодо змісту й класифікації його принципів

Принципи державного фінансового контролю в Україні є основою діяльності контролю в усіх його проявах, які вивчаються у фундаментальних працях вітчизняних і зарубіжних науковців. На сьогодні не достатньо дослідженні теоретичні особливості створення та практичного використання принципів контролю,що призводить до суттєвого відставання теорії від практичного їх втілення. Існуючі принципи не забезпечують модернізацію системи державного контролю, в основу якого покладенні нові принципи контролю, тому постає необхідність виділення принципу відповідальності.

Якість проведення державного фінансового контролю в Україні контрольних органів потребує відповідності сформованим етичним принципам.

Принципи державного фінансового контролю як основу здійснення контролю в усіх його проявах. При цьому він виявляється існування низки неузгоджених пропозицій контролю, вирішення яких шляхом побудови класифікаційної моделі принципів державного фінансового контролю має бути покладено такі пропозиції [5, с.45]:

· Принципи контролю розглядаються у контексті державного внутрішнього і зовнішнього контролю. Такий підхід обумовлює доцільність поділу принципів за видами контролю на загальні та специфічні;

· Оскільки контроль слід розглядати з позиції його наукового, теоретичного і практичного аспектів, поділ принципів у межах зазначених аспектів слід вважати обґрунтованим;

· Принципи контролю мають бути диференційованими за складовими пізнання - організацією та його проведенням;

· Принципи розглядаються як внутрішні практичні, моральні і теоретичні переконання людини, тому доцільно в систему принципів включити принципи етики виконавця контрольних дій.

Для кращого пізнання сутності принципів державного фінансового контролю в Україні використовується їх класифікація, зокрема принципи державного фінансового контролю поділяються на загальні та етичні. Основні з них закріплені в законодавчих нормах і стандартах контрольної діяльності.

Загальновизнаними принципами, які забезпечують реалізацію завдань фінансового контролю його суб’єктами, є принципи законності, неупередженості, системності, систематичності, економічності, оперативності, публічності і конфіденційності.

Таблиця 1.2

Принципи державного фінансового контролю*

Принцип Характеристика
Законність Передбачає дотримання нормативно - правових актів України та врахування основних вимог міжнародних принципів організації державного фінансового контролю
Неупередженість Вибір підконтрольних об’єктів та підходи до здійснення контролю за їх станом та діяльністю повинні єдиними, об’єктивними та неупередженими
Системність Державний фінансовий контроль повинний розглядатись як цілісна система,що включає горизонтальні та вертикальні взаємозв’язки між суб’єктами та об’єктами державного фінансового контролю
Систематичність Здійснення і вибір методів державного фінансового контролю повинні мати систематичний та періодичний характер, що передбачає складання певних планів впровадження контрольних заходів
Економічність Ефект від впровадження тих чи інших заходів повинен перевищувати затрати на таке впровадження
Оперативність Передбачає постійне відстеження стану підконтрольних об’єктів та своєчасне втручання в разі виникнення непередбачених обставин
Публічність Дані, одержані контролерами, якщо вони не пов’язані з комерційною таємницею, повинні через засоби масової інформації бути доведені до відома громадян
Конфіденційність Недопущення розповсюдження інформації , що є комерційною та державною таємницею, що охороняється законом

*Складено автором на основі узагальнення літературних джерел [5].

 

Дотримання даних принципів є необхідною умовою ефективної організації та здійснення державного фінансового контролю в Україні. Врахування вищезазначених принципів дає змогу розглядати державний фінансовий контроль як цілісну систему, що забезпечує законність у фінансовій і господарській діяльності [5, с.47].

Дослідження сутності й економічної природи принципів державного фінансового контролю за класифікаційними ознаками дало змогу зробити такі висновки:

· Класифікацію принципів контролю слід переробити для оновлення чинних принципів, що забезпечать подолання відставання теоретичних особливостей формування принципів контролю від практики;

· Для забезпечення модернізації системи державного контролю та якості його проведення необхідно виділяти етичні принципи,в основу яких покладено нові принципи контролю;

· До етичних принципів варто додати на законодавчому рівні принцип відповідальності, який для кожного має означати здатність ставити інтереси країни понад свої власні, нести відповідальність за свої дії та за волю людей.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.254.197 (0.01 с.)