ТОП 10:

Контроль формування та використання фінансових ресурсів бюджетних установ 

У зв’язку із збільшенням обсягу та різноманітністю структури інформаційних потоків, ускладненням умов господарювання, розширенням сфер діяльності бюджетних установ зростає кількість об’єктів, які підлягають контролю. Такий всеосяжний контроль потребує дедалі більших витрат ресурсів і часу.

Методологія контрольних дій, якою керуються посадові особи контролюючих органів, передбачає здійснення перевірок фінансових операцій та іншої діяльності установи. Це зафіксовано у нормативних документах, різноманітних порадниках та методиках з контролю [18 ,с.424].

Стан фінансово-бюджетної дисципліни є одним із пріоритетних питань в регіоні, впливає на недопущення кризових процесів в економіці, створення умов для раціонального формування та використання бюджетних ресурсів.

Діяльність державної фінансової інспекції у 2007 році була спрямована на забезпечення належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни в державі. Протягом року органами державної фінансової інспекції проведено майже 17,6 тисячі контрольних заходів, якими охоплено діяльність майже 16,6 тисячі підприємств, установ і організацій, з них 10 тисяч бюджетних установ. Контролю піддано операції з використання державних ресурсів загалом на суму близько 308,5 млрд гривень.

Проведені державною фінансовою інспекцією контрольні заходи засвідчили те, що і надалі має місце негативна практика незаконного та нецільового використання державних ресурсів. Такі порушення фінансово-господарської дисципліни у 2007 році виявлено у більше ніж половині з перевірених об’єктів контролю.Динаміку зазначеної тенденції наведено на рис. 2.1.

 

 

Рис. 2.1. Динаміка незаконних, нецільових витрат та недостач фінансових і матеріальних ресурсів, а також недотримання фінансових ресурсів, виявлених у 2005-2007 роках

 

Найбільш поширеними порушеннями фінансово-бюджетної дисципліни в державі залишаються:

- порушення вимог Бюджетного кодексу в частині нецільового використання бюджетних коштів, взяття до сплати зобов’язань понад затверджені асигнування, відволікання бюджетних коштів у довготривалу дебіторську заборгованість тощо;

- зайве витрачання бюджетних коштів внаслідок оплати завищених обсягів та вартості виконаних робіт і наданих послуг;

- витрачання бюджетних коштів на придбання меблів, обладнання, автотранспорту та інших матеріальних цінностей з перевищенням граничних нормативів, а також на утримання автотранспорту понад встановлені ліміти;

- незаконна передача державного та комунального майна суб’єктам недержавної форми власності;

- незастосування обов’язкових процедур державних закупівель;

- заниження вартості активів внаслідок не проведення індексацій, а також в результаті не оприбуткування придбаного майна та лишків товарно-матеріальних цінностей.

Головними причинами даних порушень є низька якість внутрішнього контролю та безвідповідальне ставлення з боку багатьох розпорядників бюджетних коштів.

Зокрема, протягом 2007 року на 13,5 тисячах підприємств, установ і організацій виявлено майже 1,9 млрд грн. незаконних і не за цільовим призначенням проведених витрат та недостач матеріальних і фінансових ресурсів, у тому числі 890,3 млн грн. бюджетних коштів. Співвідношення зазначених порушень наведено на рис. 2.2.

 

Рис. 2.2. Структура порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених органами державної фінансової інспекції у 2007 році

 

Отже, внаслідок неправомірних дій окремих керівників, реалізації товарів, робіт, послуг за заниженими цінами, безоплатного надання в оренду природних і матеріальних ресурсів тощо бюджетами усіх рівнів, бюджетними установами та організаціями, підприємствами втрачена можливість отримати належні їм доходи в сумі 325 млн грн., у тому числі бюджетами – 152,4 млн гривень.

У напрямку реалізації заходів щодо виконання законів про Державний бюджет встановлено фінансових порушень у використанні бюджетних коштів, що призвели до втрат, загалом на суму 1042,7 млн грн., з якої 488,5 млн грн. (46,8 %) – ресурси державного бюджету. Зокрема, незаконно витрачено бюджетні кошти на загальну суму 739,3 млн грн., з якої 339,4 млн грн. – ресурси державного бюджету.

Фінансових порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, протягом 2007 року виявлено на суму майже 16,2 млрд грн., що у 1,5 рази більше від суми таких порушень, виявлених у 2006 році.

Також, результатом численних порушень положень нормативних актів, договірної та розрахункової дисципліни є безпідставне завищення кредиторської заборгованості за розрахунками з фізичними та юридичними особами на 190,7 млн гривень.

Внаслідок грубих порушень встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку об’єктами контролю всіх форм власності, в першу чергу державної, допущено заниження в обліку вартості активів та утворення лишків грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей на суму майже 8,7 млрд гривень.

Поширеним залишається використання державних коштів, передбачених на придбання товарів, робіт і послуг, без встановлених конкурентних процедур. При цьому загальна сума встановлених порушень вимог тендерного законодавства щодо оплати за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівлі складає близько 1,9 млрд гривень [57].

Протягом 2007 року Державною фінансовою інспекцією забезпечено відшкодування і поновлення незаконних і не за цільовим призначенням проведених витрат, недостач фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 724,9 млн грн., з якої 318,6 млн грн. – бюджетні кошти.Структуру зазначених порушень наведено на рис. 2.3.

 

Рис. 2.3. Структура порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених органами державної фінансової інспекції у 2007 році

 

 

У 2007 році до бюджетів, бюджетних установ і організацій, підприємств додатково надійшло 159,2 млн грн., у тому числі до бюджетів усіх рівнів – 76,7 млн гривень. Було посилено профілактичну спрямованість контрольних заходів, а саме:

- поновлено в обліку підприємств, установ і організацій суму заниження вартості активів та оприбутковано їх лишки загалом на 8,5 млрд гривень;

- попереджено незаконні видатки коштів шляхом зменшення завищеної кредиторської заборгованості на 126,9 млн гривень;

- зменшено бюджетних призначень,асигнувань на 158,4 млн гривень;

- відкориговано суму взятих зобов’язань понад затверджені асигнування на 17,3 млн гривень [57].

 

Рис. 2.4. Забезпечення відшкодування органами державної фінансової інспекції порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, у 2005-2007 роках

 

Особливу увагу органами Державної фінансової інспекції приділено персональній відповідальності порушників фінансової дисципліни:

- за порушення фінансово-бюджетного законодавства 22,9 тисяч посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності на суму штрафів 3,5 млн гривень;

- до матеріальної відповідальності притягнуто 3,6 тисячі осіб, до дисциплінарної – 9,8 тисячі осіб, з них 136 осіб звільнено із займаних посад;

- до правоохоронних органів передано матеріали понад 8,2 тисячі контрольних заходів, за якими упродовж звітного періоду порушено 899 кримінальних справ [57].

За підсумками контрольних заходів, проведених органами державної фінансової інспекції, поінформовано відповідні органи влади; водночас цим органам та об’єктам контролю направлялися пропозиції щодо зміцнення фінансової дисципліни та посилення відповідальності за її порушення. За результатами розгляду зазначених інформацій центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями прийнято понад 19,4 тисячі управлінських рішень.

Результати контрольних заходів оприлюднено у 14,2 тисяч статей, опублікованих у центральних та місцевих засобах масової інформації, виступах по телебаченню та у мережі радіомовлення [57].

У 2007 році органами державної фінансової інспекції особливу увагу приділено контролю за ефективним використанням бюджетних ресурсів. За 2007 рік підрозділами Державної фінансової інспекції проведено 161 аудит виконання бюджетних програм. При проведенні аудиту ефективності зусилля ревізорів були спрямовані як на виявлення причин невиконання запланованих показників, так і на пошук додаткових резервів, альтернативних джерел фінансування програм. Майже всі дослідження засвідчили наявність загальних негативних тенденцій у виконанні програм, що заважають досягненню запланованих цілей та отриманню громадянами якісних соціальних послуг у повному обсязі [57].

За результатами проведених у 2007 році аудитів органами державної фінансової інспекції надано більше 2,2 тисячі пропозицій, з яких 2,1 тисячі враховано та прийнято майже 1,5 тисячі управлінських рішень. Завдяки цьому, за аудитами, проведеними у 2005-2007 роках на регіональному рівні прийнято та уточнено близько 400 бюджетних програм, місцевими бюджетами та підприємствами додатково виділено на виконання державних програм 234 млн грн., забезпечено економію 36 млн грн. бюджетних коштів та ресурсів підприємств, додатково отримано майже 214 млн грн. доходів.

Діяльність державної фінансової інспекції у 2008 році, як і в попередні роки, була спрямована на забезпечення належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни в державі [57].

Протягом 2008 року органами державної фінансової інспекції проведено майже 16,4 тисячі контрольних заходів, якими охоплено діяльність майже 15,6 тисячі підприємств, установ і організацій, з них 10,6 тисячі бюджетних установ. Контролю піддано операції з використання державних ресурсів загалом на суму близько 428,7 млрд гривень.

Проведені контрольні заходи засвідчили те, що і надалі має місце негативна практика незаконного та нецільового використання державних ресурсів. Такі порушення фінансово-господарської дисципліни у 2008 році виявлено у більше ніж половині з перевірених об’єктів контролю.Динаміку зазначеної тенденції наведено на рис. 2.5.

 

Рис. 2.5. Динаміка незаконних, нецільових витрат та недостач фінансових і матеріальних ресурсів, а також недотримання фінансових ресурсів, виявлених у 2006-2008 роках

 

Найбільш поширеними порушеннями фінансово-бюджетної дисципліни в державі залишаються:

- порушення вимог Бюджетного кодексу в частині нецільового використання бюджетних коштів, взяття до сплати зобов’язань понад затверджені асигнування, відволікання бюджетних коштів у довготривалу дебіторську заборгованість тощо;

- зайве витрачання бюджетних коштів внаслідок оплати завищених обсягів та вартості виконаних робіт і наданих послуг;

- витрачання бюджетних коштів на придбання меблів, обладнання, автотранспорту та інших матеріальних цінностей з перевищенням граничних нормативів, а також на утримання автотранспорту понад встановлені ліміти;

- незаконна передача державного та комунального майна суб’єктам недержавної форми власності;

- незастосування обов’язкових процедур державних закупівель;

- заниження вартості активів внаслідок непроведення індексацій, а також в результаті не оприбуткування придбаного майна та лишків товарно-матеріальних цінностей [57].

Основними причинами таких порушень є низька якість внутрішнього контролю та безвідповідальне ставлення з боку багатьох розпорядників бюджетних коштів.

Зокрема, протягом 2008 року на 13,9 тисячах підприємств, установ і організацій виявлено майже 2,4 млрд грн. незаконних і не за цільовим призначенням проведених витрат та недостач матеріальних і фінансових ресурсів, у тому числі 980,2 млн грн. бюджетних коштів.

Внаслідок неправомірних дій окремих керівників, реалізації товарів, робіт, послуг за заниженими цінами, безоплатного надання в оренду природних і матеріальних ресурсів тощо бюджетами усіх рівнів, бюджетними установами та організаціями, підприємствами втрачена можливість отримати належні їм доходи в сумі майже 1,3 млрд грн., у тому числі бюджетами – 754,9 млн гривень [57].

Фінансових порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, протягом 2008 року виявлено на суму майже 26,6 млрд грн., що у 1,6 раза більше від суми таких порушень, виявлених у 2007 році. Співвідношення зазначених порушень наведено на рис. 2.6.

 

 

 

Рис. 2.6 Структура порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених органами державної фінансової інспекції за 2008 рік

 

У ході реалізації заходів щодо виконання законів про Державний бюджет встановлено фінансових порушень у використанні бюджетних коштів, що призвели до втрат, загалом на суму 1735,1 млн грн., з якої 1219,7 млн грн. (70,3 %) – ресурси державного бюджету. Зокрема, незаконно витрачено бюджетні кошти на загальну суму 770,6 млн грн., з якої 472,2 млн грн. – ресурси державного бюджету. Протягом поточного року втрат державних фінансових і матеріальних ресурсів, допущених внаслідок неефективних управлінських дій, встановлено на 1,8 тис. об’єктах на суму 13,4 млрд грн. Зокрема, 5,8 млрд грн. (43,3 %) становлять упущені вигоди та 7,6 млрд грн. – непродуктивні (зайві) витрати (56,7 %).

Фінансових порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, протягом 2008 року виявлено на суму майже 26,6 млрд грн., що у 1,6 раза більше від суми таких порушень, виявлених у 2007 році.

Зокрема, результатом численних порушень положень нормативних актів, договірної та розрахункової дисципліни є безпідставне завищення кредиторської заборгованості за розрахунками з фізичними та юридичними особами на 1,3 млрд гривень.

Внаслідок грубих порушень встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку об’єктами контролю всіх форм власності, в першу чергу державної, допущено заниження в обліку вартості активів та утворення лишків грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей на суму майже 9,6 млрд гривень [57].

Поширеним залишається використання державних коштів, передбачених на придбання товарів, робіт і послуг, без встановлених конкурентних процедур. При цьому загальна сума встановлених порушень вимог тендерного законодавства щодо оплати за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівлі складає близько 4,8 млрд гривень.Структуру зазначених порушень наведено на рис. 2.7.

 

 

Рис. 2.7. Структура порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених органами державної фінансової інспекції за 2008 рік

Впродовж 2008 року Державною фінансовою інспекцією забезпечено відшкодування і поновлення незаконних і не за цільовим призначенням проведених витрат, недостач фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 1017,1 млн грн., з якої 595,6 млн грн. – бюджетні кошти.

 

 

 

Рис. 2.8. Забезпечення відшкодування органами державної фінансової інспекції порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, у 2006-2008 роках

 

До бюджетів, бюджетних установ і організацій, підприємств додатково надійшло 259,9 млн грн., у тому числі до бюджетів усіх рівнів – 137,6 млн гривень. У 2007 році посилено профілактичну спрямованість контрольних заходів, а саме:

- поновлено в обліку підприємств, установ і організацій суму заниження вартості активів та оприбутковано їх лишки загалом на 8,3 млрд гривень;

- попереджено незаконні видатки коштів шляхом зменшення завищеної кредиторської заборгованості на 199,9 млн гривень;

- зменшено бюджетних призначень/асигнувань на 58 млн гривень;

- відкориговано суму взятих зобов’язань понад затверджені асигнування на 102,3 млн гривень [57].

Особливу увагу органами Державної фінансової інспекції приділено персональній відповідальності порушників фінансової дисципліни:

- за порушення фінансово-бюджетного законодавства 30,9 тисяч посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності на суму штрафів 5,8 млн гривень;

- до матеріальної відповідальності притягнуто 4 тисячі осіб, до дисциплінарної – 10,4 тисячі осіб, з них 100 осіб звільнено із займаних посад;

- до правоохоронних органів передано матеріали понад 6,8 тисячі контрольних заходів, за якими упродовж звітного періоду порушено 843 кримінальні справи [57].

За підсумками контрольних заходів поінформовано відповідні органи влади; водночас цим органам та об’єктам контролю направлялися пропозиції щодо зміцнення фінансової дисципліни та посилення відповідальності за її порушення. За результатами розгляду зазначених інформацій центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями прийнято понад 19,1 тисячі управлінських рішень.

Результати контрольних заходів оприлюднено у 16,6 тисяч статей, опублікованих у центральних та місцевих засобах масової інформації, виступах по телебаченню та у мережі радіомовлення.

У звітному році органами державної фінансової інспекції особливу увагу приділено контролю за ефективним використанням бюджетних ресурсів. За 2008 рік підрозділами проведено 153 аудити виконання бюджетних програм та місцевих бюджетів. При проведенні аудиту ефективності зусилля ревізорів були спрямовані як на виявлення причин невиконання запланованих показників, так і на пошук додаткових резервів, альтернативних джерел фінансування програм. Майже всі дослідження засвідчили наявність загальних негативних тенденцій у виконанні програм, що заважають досягненню запланованих цілей та отриманню громадянами якісних соціальних послуг у повному обсязі.

За результатами проведених у 2008 році аудитів органами Державної фінансової інспекції надано більше 3,8 тисяч пропозицій, з яких 3,3 тисячі враховано та прийнято майже 1,4 тисячі управлінських рішень [57].

Органи державної фінансової інспекції в межах своїх повноважень здійснювали контроль за використанням коштів державного та місцевих бюджетів, станом збереження державних та комунальних ресурсів у різних сферах діяльності держави.

У 2009 році відповідно до головних напрямків Державної фінансової інспекції на 2009 рік, затверджених розпорядженням Уряду від 26.11.2008 № 1485-р, проведено ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій, що належать до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Також обревізовано діяльність НАК „Надра України” та її дочірніх підприємств.

Перевірено питання надання послуг із сертифікації продукції протипожежного призначення та використання державних коштів від видачі сертифікатів у Державному центрі сертифікації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

За результатами проведених контрольних заходів на 1,1 тис. підприємств, установ і організацій всіх форм власності виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на загальну суму 189,8 млн гривень [57].

При цьому, виявлено незаконне і нецільове витрачання загальнодержавних і комунальних ресурсів, їх недостачі, а також недоотримання бюджетами всіх рівнів, бюджетними установами, державними і комунальними підприємствами фінансових ресурсів загалом на 168,1 млн гривень. Питома вага зазначених порушень наведена на рис. 2.9.

 

 

Рис. 2.9. Структура порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених органами державної фінансової інспекції у 2009 році

 

Зокрема, внаслідок неправомірних дій окремих керівників, безоплатного надання в оренду природних і матеріальних ресурсів тощо бюджетами усіх рівнів, бюджетними установами, державними і комунальними підприємствами втрачено можливість отримати належні їм доходи в сумі 25 млн грн. (з них бюджетами – 13,3 млн грн.), що складає 14,9% від загальної суми порушень при використанні державних і комунальних ресурсів.

Незаконне витрачання ресурсів при виконанні державних цільових програм, оплаті отриманих товарно-матеріальних цінностей, ремонтно-будівельних робіт, спожитих комунальних послуг, виплаті заробітної плати тощо встановлено на суму майже 99,5 млн грн. (в тому числі бюджетних ресурсів – 52,3 млн грн.), що складає 59,2% від виявлених порушень при використанні ресурсів держави [57].

Нецільове витрачання державних ресурсів виявлено у сумі 38,6 млн грн. (з них 2,7 млн грн. – кошти державного бюджету та 35,1 млн грн. – кошти місцевих бюджетів), що складає 22,9 % від виявлених порушень за операціями з бюджетними коштами, державним і комунальним майном.

Виявлено недостачі фінансових і матеріальних ресурсів держави на загальну суму 5 млн грн., що складає 3 % від виявлених порушень при використанні державних і комунальних ресурсів.

Протягом листопада поточного року втрат державних фінансових і матеріальних ресурсів, допущених внаслідок неефективних управлінських дій, встановлено на 428 об’єктах на суму понад 189,6 млн гривень.

Крім того, контрольними заходами виявлено фінансових порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів держави, на суму майже 5,7 млрд грн., з яких заниження в обліку вартості активів та невзяття їх на баланс – 344,9 млн грн.; завищення кредиторської заборгованості та зобов’язань перед фізичними та юридичними особами – 14,4 млн грн.; завищення потреби в бюджетних коштах, яку не профінансовано – 10,7 млн грн.; оплата за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедури закупівлі – 96,7 млн грн. тощо [57].

У межах прав і наданих повноважень за результатами проведених ревізій вжито відповідні заходи, в результаті яких у листопаді 2009 року забезпечено усунення порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 66,5 млн гривень.

Загальна сума фінансових ресурсів, які в результаті контрольних дій додатково надійшли до бюджетів, бюджетних установ і організацій та державних і комунальних підприємств, складає 11,4 млн грн. (з них по порушеннях, виявлених у попередні періоди – 739,5 тис грн.), в тому числі до бюджетів всіх рівнів – 9,7 млн гривень.

Відшкодування і поновлення незаконних, нецільових витрат та недостач державних і комунальних ресурсів забезпечено на загальну суму майже 43,2 млн гривень.

Усунення порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів держави, забезпечено в сумі майже 5,5 млрд грн. Зокрема, на 355,1 млн грн. поновлено в обліку вартість активів та оприбутковано їх лишків; на 3,8 млн грн. попереджено незаконних видатків шляхом зменшення в обліку завищеної кредиторської заборгованості; зменшено бюджетних призначень/асигнувань – на 4,8 млн гривень.

За результатами проведених контрольних заходів органами державної фінансової інспекції застосовано фінансові санкції до порушників фінансово-бюджетної дисципліни: у 105 випадках призупинено бюджетні асигнування, у 432 – зупинено операції з бюджетними коштами та 161 розпоряднику зменшено бюджетні призначення/асигнування на загальну суму понад 2,6 млн гривень [57].

З метою вжиття відповідних заходів до порушників фінансової дисципліни до правоохоронних органів протягом листопада поточного року передано 510 ревізійних матеріалів. До дисциплінарної відповідальності в звітному періоді притягнуто 863 посадові особи, до матеріальної – 274 особи, 9 осіб звільнено із займаних посад.

За результатами контрольних заходів, якими виявлені порушення чинного законодавства, керівниками центральних і місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій прийнято понад 1,3 тис. управлінських рішень.

Діяльність Державної фінансової інспекції у 2010 році була спрямована на забезпечення належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни в державі. Протягом року органами проведено майже 15,4 тисяч контрольних заходів, якими охоплено діяльність понад 14,3 тисяч підприємств, установ і організацій, з них 9,4 тисяч бюджетних установ. Контролю піддано операції з використання державних ресурсів загалом на суму близько 720,3 млрд гривень [57].

Проведені контрольні заходи виявили те, що і надалі має місце негативна практика незаконного та нецільового використання державних ресурсів. Такі порушення фінансово-господарської дисципліни у 2010 році виявлено у більше ніж половині з перевірених об’єктів контролю. Загалом протягом 2010 року виявлено порушень, які призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму понад 35,1 млрд гривень. Динаміку зазначеної тенденції наведено на рис. 2.10.

 

 

 

Рис. 2.10. Динаміка незаконних, нецільових витрат та недостач фінансових і матеріальних ресурсів, а також недотримання фінансових ресурсів, виявлених у 2008-2010 роках

 

Найбільш поширеними порушеннями фінансово-бюджетної дисципліни в державі залишаються:

- порушення вимог Бюджетного кодексу в частині нецільового використання бюджетних коштів, взяття до сплати зобов’язань понад затверджені асигнування, відволікання бюджетних коштів у довготривалу дебіторську заборгованість тощо;

- зайве витрачання бюджетних коштів внаслідок оплати завищених обсягів та вартості виконаних робіт і наданих послуг;

- витрачання бюджетних коштів на придбання меблів, обладнання, автотранспорту та інших матеріальних цінностей з перевищенням граничних нормативів, а також на утримання автотранспорту понад встановлені ліміти;

- незаконна передача державного та комунального майна суб’єктам недержавної форми власності;

- незастосування обов’язкових процедур державних закупівель;

- заниження вартості активів внаслідок непроведення індексацій, а також в результаті неоприбуткування придбаного майна та лишків товарно-матеріальних цінностей [57]

Основними причинами таких порушень є низька якість внутрішнього контролю та безвідповідальне ставлення з боку багатьох розпорядників бюджетних коштів.

Зокрема, протягом 2010 року на 12,3 тисячах підприємств, установ і організацій виявлено майже 32,6 млрд грн. незаконних і не за цільовим призначенням проведених витрат та недостач матеріальних і фінансових ресурсів, у тому числі 7,6 млрд грн. бюджетних коштів.

Внаслідок неправомірних дій окремих керівників, реалізації товарів, робіт, послуг за заниженими цінами, безоплатного надання в оренду природних і матеріальних ресурсів тощо бюджетами усіх рівнів, бюджетними установами та організаціями, підприємствами втрачена можливість отримати належні їм доходи в сумі понад 2,5 млрд грн., у тому числі бюджетами – 685,9 млн гривень. Співвідношення зазначених порушень наведено на рис. 2.11.

У ході реалізації заходів щодо виконання законів про Державний бюджет встановлено фінансових порушень у використанні бюджетних коштів, що призвели до втрат, загалом на суму 8,3 млрд грн., з якої 7,3 млрд грн. (87,9 %) – кошти державного бюджету. Зокрема, незаконно витрачено бюджетні кошти на загальну суму 3 млрд грн., з якої 2,6 млрд грн. – кошти державного бюджету.

 

Рис. 2.11. Структура порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених органами державної фінансової інспекції за 2010 рік

 

За результатами моніторингу господарських операцій та платіжних перерахувань, проведеного в рамках реалізації положень Порядку проведення органами Державної фінансоаої інспекції державного фінансового аудиту господарських операцій, затвердженого постановою Уряду від 20.05.2009 № 506, встановлено близько 1,3 тис ризикових операцій, здійснених (або запланованих до здійснення) суб’єктами господарювання на загальну суму майже 18,5 млрд грн. Завдяки вжитим органами Служби заходам попереджено порушень фінансової дисципліни загалом на суму понад 7,1 млрд грн., з яких 520,5 млн грн. – потенційно безповоротні втрати державних ресурсів.

Фінансових порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, протягом 2010 року виявлено на суму понад 58,2 млрд гривень.

Зокрема, результатом численних порушень положень нормативних актів, договірної та розрахункової дисципліни є безпідставне завищення кредиторської заборгованості за розрахунками з фізичними та юридичними особами на 201,7 млн гривень [57].

Отже, внаслідок грубих порушень встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку об’єктами контролю всіх форм власності, в першу чергу державної, допущено заниження в обліку вартості активів та утворення лишків грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей на суму майже 15,6 млрд гривень. Структуру зазначених порушень наведено на рис. 2.12.

 

Рис. 2.12. Структура порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених органами державної фінансової інспекції за 2010 рік

 

Поширеним залишається використання державних коштів, передбачених на придбання товарів, робіт і послуг, без встановлених конкурентних процедур. При цьому загальна сума встановлених порушень вимог тендерного законодавства щодо оплати за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівлі складає близько 14,4 млрд гривень.

Особливу увагу органами державної фінансової інспекції дальності порушників фінансової дисципліни:

- за порушення фінансово-бюджетного законодавства понад 30,6 тисяч посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності на суму штрафів 6,4 млн гривень;

- до матеріальної відповідальності притягнуто 2,5 тисячі осіб, до дисциплінарної – 8,2 тисячі осіб, з них 96 осіб звільнено із займаних посад;

- до правоохоронних органів передано матеріали майже 6,2 тисячі контрольних заходів, за якими упродовж звітного періоду порушено 1,4 тисячі кримінальних справ.

Рис. 2.13. Забезпечення відшкодування органами державної фінансової інспекції порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, у 2008-2010 роках.

 

Отже, особливу увагу органами Державної фінансової інспекції дальності порушників фінансової дисципліни:

- за порушення фінансово-бюджетного законодавства понад 30,6 тисяч посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності на суму штрафів 6,4 млн гривень;

- до матеріальної відповідальності притягнуто 2,5 тисячі осіб, до дисциплінарної – 8,2 тисячі осіб, з них 96 осіб звільнено із займаних посад;

- до правоохоронних органів передано матеріали майже 6,2 тисячі контрольних заходів, за якими упродовж звітного періоду порушено 1,4 тисячі кримінальних справ.

За підсумками контрольних заходів, проведених органами Служби, поінформовано відповідні органи влади; водночас цим органам та об’єктам контролю направлялися пропозиції щодо зміцнення фінансової дисципліни та посилення відповідальності за її порушення. За результатами розгляду зазначених інформацій центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями прийнято понад 15,1 тисячі управлінських рішень.

Результати контрольних заходів оприлюднено у 19,5 тисяч статей, опублікованих у центральних та місцевих засобах масової інформації, виступах по телебаченню та у мережі радіомовлення.

У звітному році органами Державної фінансової інспекції особливу увагу приділено контролю за ефективним використанням бюджетних ресурсів. За 2010 рік підрозділами проведено 136 аудитів виконання бюджетних програм та місцевих бюджетів. При проведенні аудиту ефективності зусилля ревізорів були спрямовані як на виявлення причин невиконання запланованих показників, так і на пошук додаткових резервів, альтернативних джерел фінансування програм. Майже всі дослідження засвідчили наявність загальних негативних тенденцій у виконанні програм, що заважають досягненню запланованих цілей та отриманню громадянами якісних соціальних послуг у повному обсязі.

За результатами проведених у 2010 році аудитів органами державної фінансової інспекції надано більше 3,7 тисяч пропозицій, з яких 3 тисячі враховано та прийнято 922 управлінських рішення.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.029 с.)