Повноваження учасників бюджетного процесу на місцевому рівні 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Повноваження учасників бюджетного процесу на місцевому рівніУ Бюджетному кодексі України зазначено, що на всіх стаді-ях бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль та ау-дит і оцінювання ефективності використання бюджетних коштів. Бюджетні органи та посадові особи наділені певними повнова-женнями, щодо здійснення фінансового контролю.

Складання проектів місцевих бюджетів: Органи державної влади визначають особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.

Місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місце-вих рад подають загальнодержавним органам необхідну інфор-мацію для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних транс-фертів та інших показників.

Місцеві фінансові органи розробляють і доводять до голов-них розпорядників бюджетних коштів інструкції 3 підготовки бюджетних запитів.

Головні розпорядники бюджетних коштів організовують розробку бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим органам.

Місцеві фінансові органи проводять аналіз бюджетного за-питу, приймають рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету.

Виконавчі органи рад, державні адміністрації подають фі-нансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповід-них бюджетів.

Міністерство фінансів України доводить місцевим держав-ним адміністраціям та виконавчим органам рад розрахунки про-гнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх визна-чення та інші показники, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет.

У тижневий термін, після ухвалення закону про Державний бюджет України в другому читанні, Кабінет Міністрів України доводить місцевим державним адміністраціям та виконавчим ор-ганам Рад положення та показники міжбюджетних відносин.

Місцеві державні адміністрації та виконавчі органи Рад го-тують проекти рішень про місцеві бюджети.

Проект рішення про місцевий бюджет включає.

- пояснювальну записку до проекту рішення, яка повинна містити:

- інформацію про соціально-економічний стан адмініс-тративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступ-ний бюджетний період;

- оцінку надходжень доходів, з урахуванням втрат доходів у результаті наданих відповідною Радою податкових пільг;

- пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет;

- обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємо-відносин;

- інформацію щодо погашення боргу Автономної Рес-публіки Крим та органів місцевого самоврядування, обсягів та умов запозичень;

- прогноз показників місцевого бюджету за основними ви-дами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди;

- проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об'єднує бюджети села, селища, міста районного значення;

- показники видатків, необхідні на наступні бюджетніперіоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, заумови, якщо реалізація проекту триває більше, ніж однин бюджетний період;

- перелік інвестщійних програм на наступний бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди;

- інформацію про хід виконання відповідного бюджету в поточному бюджетному періоді;

- пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету;

- інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна

адміністрація чи виконавчий орган відповідної ради.

 

Рішенням про місцевий бюджет визначається загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні. Крім того, визначається граничний обсяг річного дефіциту (про-фіциту) місцевого бюджету в наступному бюджетному періоді і боргу Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування на кінець наступного бюджетного періоду та повноваження щодо надання гарантій Автономної Республіки Крим і органів місцево-го самоврядування, а також розміри цих гарантій.

Рішенням про місцевий бюджет визначаються бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною кла-сифікацією. Крім того, визначаються доходи бюджету за бюдже-тною класифікацією, бюджетні призначення міжбюджетних тра-нсфертів та додаткові положення, що регламентують процес ви-конання бюджету.

Затвердження місцевих бюджетів Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і районні бюджети, міські (міст Києва та Севастополя, міст республікансь-кого Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) бюджети на наступний бюджетний період затверджуються рі-шенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповід-ної обласної, районної чи міської ради не пізніше, ніжу двотиж-невий термін після офіційного опублікування закону про Держа-вний бюджет України.

Міські (міст районного значення) бюджети, районні в містах (якщо такі створено), селищні та сільські бюджети на наступний бюджетний період затверджуються відповідно рішеннями місь-кої, районної в місті, селищної або сільської ради не пізніше, ніж у двотижневий термін після затвердження районного чи місько-го (міст Києва і Севастополя, міста республіканського Автоном-ної Республіки Крим чи міста обласного значення) бюджету.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідне рішення про місцевий бюджет, Рада міністрів Авто-номної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та вико-навчі органи Рад мають право здійснювати витрати з місцевого бюджету на цілі, які визначені у рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період. При цьому щомісячні видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням Ради про бюджет на попередній бюджетний період. До прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період здійснювати капітальні видатки забороняється.

Виконання відповідних місцевих бюджетів забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних Рад, міські, селищні чи сільські голови (у випадках відсутності виконавчих органів).

Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, ко-ординують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється територіальними органами Державного казначейст-ва України.Місцевий бюджет виконується за кошторисом, який за-тверджується керівником місцевого фінансового органу.Місцевий фінансовий орган у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.

Податки, збори та інші доходи місцевого бюджету зарахо-вуються безпосередньо на рахунок відповідного бюджету, відк-ритий у територіальному органі Державного казначейства Украї-ни і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення.

Податки, збори та інші доходи визнаються зарахованими в доход місцевого бюджету з моменту зарахування на рахунок відповідного бюджету, відкритий у територіальному органі Дер-жавного казначейства України.

Виконання місцевого бюджету за видатками передбачає: встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного кошторису; затвер-дження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів; взяття бюджетних зобов'язань; отримання товарів, робіт та послуг; здій-снення платежів; використання товарів, робіт та послуг на вико-нання бюджетних програм.

Після введення в дію закону про Державний бюджет України органам державної влади заборонено приймати рішення, що приво-дять до виникнення нових бюджетних зобов'язань місцевих бюд-жетів, не забезпечених бюджетними асигнуваннями.

Казначейські системи виконання місцевих бюджетів мають свої переваги. Вони зводяться до:

- безризикового зберігання коштів на рахунках Державного казначейства;

- оперативності ву процесі перерахування коштів між бюд-жетами різних рівнів;

- можливості в будь-який момент отримати необхіднуінформацію про стан надходження та витрачання бюджетних коштів;

- дотримання фінансової дисципліни у використанні бюд-жетних коштів;

- дієвості системи попереднього контролю за витрачанням бюджетних коштів;

- забезпечення єдиних вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності виконання бюджетів.

Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів визначаються Державним казна-чейством України. Територіальні органи Державного казначейства України складають та подають місцевим фінансовим органам баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти. Крім того, зведені показники звітів одночасно подаються відповідно Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та вико-навчих органів рад.

Органи стягнення надають місцевим фінансовим органам звіти про фактичні надходження податків і зборів.

Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюд-жету подаються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, до відповідної ради Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом ради у двомісячний термін після завершення бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється Рахунковою палатою Вер-ховної Ради Автономної Республіки Крим, після чого проходить затвердження звіту про виконання бюджету або приймається інше рішення з цього приводу.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 343; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.179.37 (0.014 с.)